VorigeVIII.9Volgende

Inhoud van deze pagina

Jan IJpelaan en Antje Hoogewerf

Jan IJpelaan, zoon van Albert IJpelaan en Maartje Kool, zie VII.7, geboren waarschijnlijk Castricum, ca. 1755. Limmen, aangifte voor de Impost, 13 juni 1807, heeft Albert IJpelaan aangegeve ’t Lijk van sijn vader Jan IJpelaan oud 52 Jaaren overleden den 13 Juni en begraven den 16 dito, Pro Deo; enkele maanden na het overlijden van Antje Hoogewerf.

Jan IJpelaan ondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost voor Jan IJpelaan onder pro deo, 11 juni 1785; Limmen, aangifte voor de Impost voor Antje Hoogerwerf onder ƒ3,-, 11 juni 1785; trouwt Limmen, Gerecht, 26 juni 1785 Antje Louris Hoogerwerf, weduwe, wonende Limmen, trouwt Limmen, R.K., 26 juni 1785 Antje Louris Hogewerf vidua [= weduwe], bij huwelijk wonende Limmen, getuigen [testes] Wijnanda Noeij, een zuster van de pastoor, en Maria Spijker.

Antje, gedoopt Heemskerk, R.K., 26 september 1755, dochter van Lourus Hoogewerf en Trijntje Pauwlus, doopgetuigen Jan Gerrits en Aagt Jans. Limmen, aangifte voor de Impost, 17 februari 1807, heeft Jan IJpelaan aangegeven ’t Lijk van Antje Louris Hogewerf oud 52 jaaren, gehuwt geweest 2 kinderen nalatende, op heden overleden en den 21 dito begraven, pro deo.

Testament, Alkmaar, 2 november 1787 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 821, acte 15).

Antje Hoogerwerf, geboren onder Heemskerk, was weduwe van Sijmen Wbt. [= Wilboorts] Boorte, geboren Heiloo, trouwt Limmen, als J.Man en J.D., Schepentrouw, 7 november 1779. Antje Louris Hogewerf trouwt Limmen, R.K., 7 november 1779 Zijmen Wulberse Boorten. Sijmen Boorte, overlijden aangegeven voor de impost, Limmen, 11 augustus 1784, aangegeven door Louris Beekma[n] onder ƒ 3,-,-. Sijmen Boort, begraven Limmen, R.K., 8 augustus 1784.

Jan IJpelaan, belending Limmen, en genoemd 14 augustus 1800 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 142).

Over Jan IJpelaan is de volgende Oud-Rechterlijke akte bewaard gebleven :

«Heden den 13 augustus 1781 compareerde voor mij, Mr. Joachim Nuhout van der Veen notaris publiecq bij den edele Hove van Holland geadmitteerd, residerende binnen Castricum, ter presentatie van getuigen nagenoemd de edele Wulbert Lourisz., Jan Cornelisz. de Groot, Louwris Franssen, Louwris Jansz. Koning alle woonagtig binnen deze Heerlijkheid.
En verklaarde hij eerste comparant ter requisitie van den Weledelgestrenge Heere Mr. Pieter Vermeulen Hoogbaljuw van Kennemerlandt en voorts ten dienste der waarheid [...] woonachtig is.
Dat hij deposant des nagts tusschen den 25 en 26 augustus jongstleeden omtrent half een uuren dog zonder presciese bepaaling van tijd heeft gezien dat de persoon van Cornelis Koster wonende onder de jurisdictie van der stad Alkmaar de persoon Jan IJpelaan wonende alhier met geweld vervolgde en naliep, tot op de Heerenweg omtrent het huys van Pieter van der Pol bij het dingstal waarop hij deposant daar ter plaatse komende gesien heeft dat voornoemde Cornelis Koster op den weg boven op Jan IJpelaan lag en den zelven sloeg, dat op dit oogenblik de persoon van Jan Capitein, alhier woonagtig mede er bij quam, waarop gemelde Cornelis Koster met slaan uytscheyde en dat toen gemelde Jan Capitein, Jan IJpelaan attaqueerde en sloeg dog dat door het worstelen, Jan Captein onder en Jan IJpelaan boven geraakte waarop meergenoemde Cornelis Koster weder op Jan IJpelaan aanviel en hem sloeg en dit bij continuatie door Jan Capitein en Cornelis Koster herhaald wierd.
De tweede deposant Jan Cornelisz. de Groot verklaarde niets anders gezien te hebben dan op voornoemde tijd en plaatse de personen Cornelis Koster en Jan IJpelaan op den ander liggende zonder iets meerder gezien te hebben.
De derde deposant Louwris Franssen verklaarde des nagts op tusschen 25 en 26 augustus
[waarschijnlijk bedoeld juli] voornoemd op deselve genoemde tijd geweest te zijn ten huyse van de weduwe Spoor casteleynes, alhier, en dat hij, aldaar hoorende dat Cornelis Coster, en Jan Capitein, Jan IJpelaan was gevolgd en agter aan was, zich naar buyten heeft begeeven op de Heerenweg bij het Dingstal heeft gesien voornoemde Cornelis Koster en Jan Capitein beyde opstaande van de persoon van Jan IJpelaan welke ter nederlaag, dat daarop Cornelis Koster Jan IJpelaan opgestaan zijnde aanvatten, ter neder wierp en geweldig in zijn aangesigt geslagen heeft, hem bij den hals vattende waarop Jan IJpelaan riep help, help, ik versmore. De vierde deposant verklaarde op meergenoemde plaatse gesien te hebben de personen Cornelis Koster en Jan IJpelaan op den ander liggende horende Jan IJpelaan roepende Houw op Houw op hebbende voorts gesien dat Cornelis Koster en Jan IJpelaan nog enige slagen met de vuyst gegeven heeft geevende zij comparanten voor reedenen van weetenschap het voorenstaande alzo gesien, gehoord en bijgewoond te hebben, mits diens prasenteerende desnoods en daartoe versogt sijnde, het gedeposeerde solemneelen [= plechtige] Eeden te bevestigen.
Aldus gedaan en gepasseert ter preesentatie van Jan Nuhout en Lambert de Vos als getuigen hiertoe gerequireert.»

(Rijksarchief Haarlem, Oud Rechterlijk Archief Castricum, inventarisnummer 3014, nr. 9). Dit gegeven kan ook horen bij gezin VIII.3.

Kinderen van Jan IJpelaan en Antje Hoogewerf :

 1. Albertus IJpelaan, gedoopt Limmen, R.K., 4 mei 1786, zoon van Jan Aalberse IJpelaan en Antje Louris Hogewerf, doopgetuigen Frans Aalberze IJpelaan en Maartje Willems Castricom.
  Limmen, Impost, 13 juni 1787, «Heeft Jan Eijpelaan aangegeve ’t Lijk van zijn kindt ge[aamd]. Albert in de Classis van 3:-:-».
 2. Adelbertus IJpelaan (Albert), gedoopt Limmen, R.K., 10 maart 1788, zoon van Jan Alberse IJpelaan en Antje Louris Hogewerf, doopgetuige Maartje Willemse Castricom, trouwt Maartje Roobeek, hertrouwt Neeltje Weel, volgt IX.4.

Dochter van Sijmen Boorte en Antje Hoogewerf :

 • Nicolaa (Klaasje), gedoopt Limmen, R.K., 3 juni 1782, dochter van Sijmen Wilborse Boorte en Antje Louris Hogewerf, doopgetuige Antje Wilborse Boorte. Klasie Sijmense Boorte trouwt Limmen, R.K., 28 februari 1808 Jacob Pieterse Duijn, in facie Ecclesie. Verdere gegevens ontbreken.

De Limmense Sijmen Wilbortse Boorte niet te verwarren met de Heemskerkse Sijmen Janse Boorte.


Aantekeningen Aantekeningen Hogewerf (1)

“Hoge Werf” is een oude geografische naam in Heemskerk :

«De Hoge Werf lag naast de Assumburg en zou later bij de grote boomgaard van de Assumburg worden getrokken. Interessant is hoe die ligging in de akte van ruil werd omschreven : de Hoge Werf was belend aan ‘de leenman [Barthoud] met de voorburcht van zijn huis’. Eerder zagen we dat de Assumburg in 1412 door Barthoud was aangeduid als het huis van zijn broer Dirk. Nu blijkt dat het slot in 1399 nog als Barthouds huis werd beschouwd, wat goed klopt met de veronderstelling dat Barthoud pas ná zijn goederenruil met de heer van Putten met de bouw van zijn nieuwe kasteel is begonnen.» (2).

De oudste gegevens over de familie met die naam komen uit de leenregisters van Marquette en Assendelft :

– Op 14-12-1627 wordt de minderjarige Laurens Jansz door het overlijden van zijn vader Jan Leurensz Hoogewerf leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette (bron: Heemskerk in kaarten en verhalen)
– Op 14-12-1627: Maarten Laurensz. voor Laurens Jansz., zijn neef
[dus, gezien het patroniem, zijn vader’s broer], te Heemskerk bij dode van Jan Laurensz., diens vader, A fol. 36. lenen hofstede Assendelft fol. 36v-37v.
– op 31-08-1652 wordt Laurens Jans Hoogewerf genoemd als woonende aan de Ooster zijde in de monsterrol met weerbare mannen uit Heemskerk. Dit volgens archief staten van Holland inv 1355.
– op 06-07-1653 wordt Laurens Jansz Hoogewerf genoemd als capitein in de monsterrol met weerbare mannen uit Heemskerk. Dit volgens archief staten van Holland inv 1355.
– Op 11-10-1663 Laurens Hoogwerf te Heemskerk leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette die aankwam van Jan Laurens zijn vader met ledige hand. Marquette B fol 11.
– Op 27-10-1663 Laurens Hoogwerf te Heemskerk leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette niet te versterven Marquette B fol 12.
– Op 23-10-1667 Laurens Hoogwerf te Heemskerk leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette met ledige hand B fol 13.

En :

– Op 07-01-1672 leen op de helft en een kwart van een stuk land geheel groot 3 maden te Heemskerk genaamd Godshuisbos Jan Jansz., schout, voor Jan Hogewerf Laurensz. te Heemskerk bij dode van Laurens Hogewerf Jansz., diens vader, lenen hofstede Assendelft fol. 36v-37v.
– Op 25-12-1674 Laurens
[moet zijn Jan] Hoogwerf te Heemskerk leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette bij dode van Laurens zijn vader Marquette B fol 23.
– Op 09-04-1717 Lijsbet Hoogewerf leenman van het Godshuisbos als leen van Marquette bij dode van Jan haar vader Marquette B ?.
 (3).

Een nieuwere weergave, die later begint, maar ook langer doorloopt, geeft :

«HEEMSKERK
15. De hoge werf met huizingen en boomgaarden, groot 2½ geers, in Heemskerk, aan alle zijden belend door de leenman met leen en eigen.
30-10-1438: Otto van Egmond bij opdracht uit eigen in ruil voor het tweede perceel van nr. 4, LRK 114 fol. 92v-93.»

En :

«15. Een viertel in Heemskerk, genaamd Godshuisbos, oost: Cupersven, west: de leenman.
11-10-1663: Laurens Hoogwerf te Heemskerk, die aankwam van Jan Laurensz., zijn vader, met ledige hand, B fol. 11.
27-10-1663: Laurens Hoogwerf, niet te versterven B fol. 12.
23-8-1667: Laurens Hoogwerf met ledige hand, B fol. 13.
25-12-1674: Jan Hoogwerf te Heemskerk bij dode van Laurens, zijn vader, B fol. 23.
9-4-1717: Lijsbeth Hoogwerf bij dode van Jan, haar vader, Bel.
18-8-1722: Jan Cornelisz. Hoogwerf te Heemskerk bij dode van Lijsbeth, zijn nicht, Bel.
23-7-1723: Laurens Jansz. Hoogwerf bij overdracht door Jan Hoogwerf, Bel.
16-10-1730: Laurens Hoogwerf met ledige hand, Bel.
1-7-1743: Pieter Keizer voor Maartje Hoogwerf, zijn nicht, bij dode van Laurens, haar vader, waarna overdracht aan Gijsbert de Haas te Heemskerk, Bel.
..-.-17..: Jan Sonnevelt te Heemskerk voor Marietje de Haas bij dode van Gijsbert, haar vader, Bel.
 (4)

Aantekeningen Parenteel Laurens Jansz. Hoogewerf te Heemskerk en omgeving

Laurens Jansz. Hoogewerf († 1672) (5), blijkens het bovenstaande zoon van Jan Laurensz. Hoogewerf († 1627), en hij had een oom Maarten Laurensz. Hoogewerf; hij trouwt ca. 1645 Duijfje Jans (6).
Kinderen van Laurens Hoogewerf en Duijfje Jans :

 1. ? Belitie Laurens, vermeld 1686, 1692 en 1698 als doopgetuige. Verdere gegevens ontbreken (7).
 2. ? Claes Lauwerse, huwelijksgetuige in 1681. Verdere gegevens ontbreken (8).
 3. Maritie, gedoopt Heemskerk, R.K., 31 juli 1651, dochter van Lauwers Jansen en Duijfie Jans, doopgetuige Beletie Jans. Verdere gegevens ontbreken (9).
 4. Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 3 januari 1654, zoon van Lauers Jansen en Duijfie Jans, doopgetuige Maritie Jans. Jan Laurense Hooghwerf, begraven Heemskerk, R.K., 30 juli 1685. Jan Lauwersz. trouwt Heemskerk, R.K., 12 januari 1681 Antie Maertens, getuigen Claes Lauwersz. en Jacob Pietersz.. Antie Martens, begraven Heemskerk, R.K., 9 april 1690.
  Kinderen van Jan Laurisse en Antje Martens :
  1. Laurentius, gedoopt Heemskerk, R.K., 8 januari 1683, zoon van Jan Laurisse en Antje Martens, doopgetuige Cornelis Laurisse. Laurens Janse Hogewerf, begraven Heemskerk, R.K., 28 november 1742. Laurens Janse, trouwt Heemskerk, R.K., 18 januari 1718 Guertje Lucas, getuigen Arie Janse en Femmetje ter Horst.
   Dochter van Laurens Janse Hoogwerf en Guurtje Luijkes :
   1. Maria, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 juni 1728, dochter van Laurens Janse Hoogwerf en Guurtje Luijkes, getuigen Pieter Janse en Marijtje Jans. Heemskerk, Impost, 16 februari 1778, Ontfangen van het Lijk van Maartje Hoogenwerf alhier overleden in de Vierde Classe ƒ 3,-,-.
  2. Lijsbet, gedoopt Heemskerk, R.K., 12 september 1684, dochter van Jan Laurense Hoogewerf en Antie Martens, doopgetuige Guertie Martens. Lijsbeth Hoogewerf, vermeld in 1717. Verdere gegevens ontbreken.
 5. Cornelis, gedoopt Heemskerk, R.K., 30 juli 1656, zoon van Laurentius Joannis Hoogewerf en Duijfie Jans, doopgetuige Clara Cornelii (10). Cornelis Laurense trouwt Heemskerk, R.K. 13 februari 1686 Aghtie Jacobs, getuigen Jacob Jansen en Pieter Crelissen.
  Kinderen :
  1. Laurens, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 november 1686, zoon van Crelis Laurense en Aechtie Jacobs, doopgetuige Belitie Laurens, waarschijnlijk vroeg overleden.
  2. Jan (11), gedoopt Heemskerk, R.K., 3 februari 1688, zoon van Cornelis Laurense en Achtie Jacobs, doopgetuige Antie Martens. Jan Hoogwerf, begraven Heemskerk, R.K., 22 november 1749 (12). Jan Cornelisse Hoogewerf trouwt Heemskerk, R.K., 16 juni 1717 Annetje Hendriks [niet genoteerd voor de Impost in Heemskerk], getuigen Hillegont Hendriks en Lijsbeth Jans. Annetje Hendriks, begraven Heemskerk, R.K., 17 september 1729 [niet genoteerd voor de Impost in Heemskerk]. Jan Hogewerf, hertrouwt (2) Heemskerk, R.K., 23 april 1730 Maritje Alberts [niet aangegeven voor de Impost in Heemskerk], getuigen Cornelis Janse en Geertruij van Til. Heemskerk, begraven, R.K., 13 juni 1731 Maritje Aelbers. Heemskerk, Impost, 15 juni 1731 Maartie Albers overleden ƒ 3,-,-.
   Kinderen van Jan Hoogewerf :
   1. Cornelis, gedoopt Heemskerk, R.K., 2 juli 1717 [vier maanden na het huwelijk van de ouders], zoon van Jan Cornelisse Hoogewerf en Annetje Hendriks, doopgetuige Grietje Cornelis. Cornelis Janse Hogewerf, begraven Heemskerk, R.K., 4 januari 1739.
   2. Laurens, gedoopt Heemskerk, R.K., 12 oktober 1720, zoon van Jan Cornelisse Hoogewerf en Annetje Hendriks, doopgetuige Laurens Cornelisse. Laurens Janse Hogewerf trouwt (1) Heemskerk, R.K., 17 november 1748 Maritje Ariens (13), getuigen Sijme Sirikse en Geertruij van Til. Louris Jansz. Hogewerff, Jongman, trouwt Heemskerk, Schepentrouw, 17 november 1748 Maertie Ariens Bos, 30 jaar oud, weduwe, wonende beide Heemskerk. Heemskerk, begraven, R.K., 7 mei 1751, Maartje Arijsz. Bos. Heemskerk, aangifte voor de Impost, 7 augustus 1751, ontvangen van het Lijk van Maartie Ariens Bos te Heemskerk overleden in de derde classe ƒ 6,-,-. Louris Hogewerff, weduwnaar, hertrouwt (2) Heemskerk, Schepentrouw, 12 november 1752 Trijntje Poulus Smacker (14), Jonge dogter, wonende beide Heemskerk. Laurens Jans Hoogewerf, trowwt Heemskerk, R.K., 13 november 1752 Trijntje Paulus, in Facie Eccelisiae. Trijntje Paulus, begraven Heemskerk, R.K., januari 1776. Lauris Hoogewerf, begraven Heemskerk, R.K., 12 augustus 1776.
    Kinderen van Laurens Hogewerf :
    • Wullem, gedoopt Heemskerk, R.K., 23 november 1749, zoon van Laurens Jansz. en Maertje Bos, doopgetuigen Laris Arisz. en Engeltje Heerse van Crommenie. Heemskerk, begraafboek, 24 oktober 1801 Willem Hogewerf. Heemskerk, Impost, 11 januari 1777, Ontfangen wegens het regt van trouwen van Willem Hoogerwerf Jongman met Trijntje Aris Schouten, Jonge dogter wonende beijde alhier, voor de Bruijdegom in de Vierde Classe ƒ 3,-,-. Wullem Hoogewerf, trouwt Heemskerk, R.K., 26 januari 1777 Trijntje Aris, in facie Ecclesiae. Heemskerk, Impost, 1 december 1777 Ontfangen van het Lijk van Trijntje Aris Schouten in leven huijsvrouw van Willem Hogewerf alhier overleden in de Vierde Classe ƒ 3,-,-. Heemskerk, Impost, 17 oktober 1778 Ontfangen wegens het regt van Trouwen van Willem Hogewerf, weduwnaar, met Grietje Floris Schermer, Jonge dogter, wonende beijde alhier in de derde Classe ieder tot ƒ 6,-,- Dus te Samen ƒ 12,-,-.
     • Lauris, gedoopt Heemskerk, R.K., 19 september 1779, zoon van Wullem Hoogewerf en Grietje Floris, doopgetuige Jan Schuit. Heemskerk, begraafboek, 31 december 1783, Louris Willemse Hogewerf.
     • Floris, gedoopt Heemskerk, R.K., 17 december 1780, zoon van Wullem Hoogwerf en Grietje Floris, doopgetuige Ariaantje Floris. Heemskerk, begraafboek, 29 juni 1784, Floris Hogewerf Willemszoon.
     • Louris, gedoopt Heemskerk, R.K., 25 februari 1786, zoon van Willem Hogewerf en Grietje Floris, doopgetuige Jan Schuit. Heemskerk, begraafboek, 11 juni 1786 Louris Willemse Hogewerf.
     • Louris, gedoopt Heemskerk, R.K., 23 maart 1788, zoon van Wullem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuige Neeltje Hoogewerf. Lourens Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 6 september 1852, 64 jaar oud, echtgenoot van Trijntje Poel, zoon van Willem Hoogewerf en Grietje Schermer. Lourens Hogewerf, bouwman, 25 jaar oud, zoon van Willem Hogewerf en Grietje Schermer, trouwt Assendelft, B.S., 2 mei 1814 Maartje Boon, dienstmaagd, 22 jaar oud, dochter van Baart Boon en Trijntje Kramer. Maartje Boon, geboren Assendelft, overleden Heemskerk, B.S., 10 februari 1839, 48 jaar oud, echtgenote van Lourens Hoogewerf, dochter van Baart Boon en Trijntje Kramer. Lauris Hoogewerf, veehouder, geboren Heemskerk, 53 jaar oud, weduwnaar van Maartje Boon, zoon van Wullem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, trouwt Assendelft, B.S., 2 mei 1841 Trijntje Poel, geboren Assendelft, 22 jaar oud, dochter van Jan Poel, veehouder, en Grietje Cornelisdochter Rood.
      Kinderen van van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon :
      • Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 9 maart 1814, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 6 november 1839, 25 jaar oud, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon.
      • Pieter Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 29 september 1815, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Pieter Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 21 juni 1896, 80 jaar oud, weduwnaar van Christina Kloes, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Pieter Hoogewerf, boerenknecht, geboren Heemskerk, dochter van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon, trouwt (1) Heemskerk, B.S., 5 mei 1839 Antje Gooijer, dienstbode, 24 jaar oud, dochter van Jan Gooijer, smid, en Antje Lieshout. Antje Gooijer, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 22 maart 1857, 41 jaar oud, echtgenote van Pieter Hoogewerf, dochter van Jan Gooijer en Antje Lieshout. Pieter Hoogewerf, landbouwer, geboren Heemskerk, 42 jaar oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon, trouwt (2) Heemskerk, B.S., 8 augustus 1857 Christina Kloes, geboren Heemskerk, dochter van Jan Kloes, landbouwer en Maartje Groenland.
       Kinderen van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer :
       • Maartje Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Haarlemmermeer, B.S., 31 augustus 1892, 52 jaar oud, echtgenote van Kornelis Boere, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 50 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer, trouwt Haarlemmermeer, B.S., 21 januari 1891 Kornelis Boere, landbouwer, geboren Reeuwijk, 66 jaar oud, zoon van Teunis Boere en Pieternella Spruit.
       • Jan Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 26 januari 1842, zoon van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Johannes Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 1 oktober 1852, 10 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer.
       • Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 17 oktober 1843, zoon van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Wilhelmus Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Haarlem, B.S., 27 maart 1919, 75 jaar oud, echtgenoot van Anna Limmen, zoon van Petrus Hoogewerf en Anna Gooijer. Willem Hoogewerf, landbouwer, 29 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Antje Gooijer, trouwt Heemskerk, B.S., 26 april 1873 Antje Limmen, 27 jaar oud, dochter van Klaas Limmen, landbouwer, en Guurtje Duineveld.
       • Antje Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Antje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 29 december 1899, 54 jaar oud, echtgenote van Pieter Zonneveld, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Antje Hoogewerf, 23 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Antje Gooijer, trouwt Heemskerk, B.S., 24 april 1869 Pieter Zonneveld, landbouwer, 25 jaar oud, zoon van Jacob Zonneveld, landbouwer, en Maartje Schermer.
       • Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 15 oktober 1847, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 31 januari 1917, 69 jaar oud, echtgenote van Jan Schuijt, dochter van Piet Hoogewerf en Antje Gooijer. Grietje Hoogewerf, 27 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Antje Gooijer, trouwt Heemskerk, B.S., 18 augustus 1875 Jan Schuyt, landbouwer, 31 jaar oud, zoon van Jan Schuyt, landbouwer, en Maria Rijke.
        Dochter van Jan Schuijt en Grietje Hoogewerf (er kunnen meer kinderen zijn) :
        • Catharina Schuijt, geboren Heemskerk, 33 jaar oud, dochter van Jan Schuijt, veehouder, en Grietje Hoogewerf, trouwt Heemskerk, B.S., 5 juni 1918 Olof de Wit, landbouwer, geboren Wijk aan Zee en Duin, 34 jaar oud, zoon van Arie de Wit en Jannetje Pekel.
       • Neeltje Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Neeltje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 19 januari 1935, 85 jaar oud, weduwe van Petrus Zonneveld, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Neeltje Hoogewerf, 26 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Antje Gooijer, trouwt Heemskerk, B.S., 10 mei 1876 Pieter Zonneveld, landman, 29 jaar oud, zoon van Pieter Zonneveld en Grietje de Wildt, bouwvrouw.
       • Lourens Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Lourens Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 27 februari 1901, 49 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer.
       • Jansje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 6 oktober 1853, dochter van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer. Jansje Hoogewerf, 27 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Antje Gooijer, trouwt Heemskerk, B.S., 27 april 1881 Jan Duin, landbouwer, 28 jaar oud, zoon van Jan Duin, landbouwer, en Elisabeth Graman.
       • Johannes Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Johannes Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 28 mei 1899, 42 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Antje Gooijer.
       Kinderen van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes :
       • Maria Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 28 maart 1860, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Marijtje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 14 februari 1861, 10 maanden oud, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
       • Marijtje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 25 juli 1861, dochter Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Marijtje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 14 februari 1861, 10 maanden oud, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
       • Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 18 september 1862, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 17 oktober 1865, 3 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
       • Jacobus Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 1 december 1863, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Jacob Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 18 mei 1864, 5 maanden oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
       • Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk (tweeling met volgende), B.S., 17 april 1865, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 24 oktober 1865, 6 maanden oud, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
       • Catharina Hoogewerf, geboren Heemskerk (tweeling met vorige), B.S., 17 april 1865, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Catharina Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 19 oktober 1955, 90 jaar oud, aangifte B.S., 19 oktober 1955, weduwe van Theodorus Dijkman, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Catharina Hoogewerf, 25 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Christina Kloes, trouwt Heemskerk, B.S., 29 april 1890 Theodorus Dijkman, landbouwer, 26 jaar oud, zoon van Johannes Antonius Dijkman, landbouwer, en Agnes Groen.
       • Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 20 augustus 1866, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 11 augustus 1941, 74 jaar oud, echtgenote van Johannes Henneman, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Jacoba Hoogewerf, 36 jaar oud, dochter van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes, trouwt Heemskerk, B.S., 26 augustus 1902 Johannes Henneman, timmerman, 26 jaar oud, zoon van Arie Henneman, tuinder, en Petronella Beentjes.
       • Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 3 oktober 1867, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 29 november 1912, 45 jaar oud, echtgenoot van Grietje Koopman, zoon van Petrus Hoogewerf en Christina Kloes. Floris Hoogewerf, landbouwer, 28 jaar oud, zoon van Pieter Hoogewerf, landbouwer, en Christina Kloes, trouwt Heemskerk, B.S., 29 april 1896 Grietje Koopman, 27 jaar oud, dochter van Jacob Koopman, landbouwer, en Catharina Gaal.
       • Johannes Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 10 januari 1870, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes. Johannes Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 30 april 1870, 3 maanden oud, zoon van Pieter Hoogewerf en Christina Kloes.
      • Jan Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 2 mei 1817, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Jan Lourenszoon Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 27 maart 1851, 34 jaar oud, echtgenoot van Guurtje Bloetjes, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Jan Hoogewerf, veehouder, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, zoon van Lourens Hoogewerf, veehouder, en Maartje Boon, trouwt Assendelft, B.S., 1 mei 1842 Jacoba Bloetjes, geboren Assendelft, 22 jaar oud, dochter van Gerrit Bloetjes en Neeltje de Jong.
       Kinderen van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes 
       • Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 24 maart 1843, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Willem Hoogewerf, geboren heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 21 oktober 1920, 77 jaar oud, weduwnaar van Antje Schuijt, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Willem Hoogewerf, landbouwer, 27 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes trouwt Heemskerk, B.S., 19 november 1870 Antje Schuyt, 24 jaar oud, dochter van Simon Schuyt en Hilletje Koopman, broodbakster.
       • Neeltje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 5 september 1844, dochter van Jan Lourenszn Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Neeltje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 1 september 1909, 64 jaar oud, weduwe van Lourens Schuijt, dochter van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Neeltje Hoogewerf, 26 jaar oud, dochter van Jan Lourenszoon Hoogewerf en Jacoba Bloedjes, trouwt Heemskerk, B.S., 6 mei 1871 Lourens Schuijt, broodbakker en landbouwer, 27 jaar oud, zoon van Simon Schuijt en Hilletje Koopman.
       • Lourens Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 18 december 1846, zoon van Jan Lourenszn Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Lourens Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 16 april 1931, 84 jaar oud, weduwnaar van Magdalena Witlou, zoon van Johannes Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Lourens Hoogewerf, landbouwer, 32 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes, trouwt (1) Heemskerk, B.S., 7 juni 1879 Geertje Zonneveld, 28 jaar oud, dochter van Teunis Zonneveld, landbouwer, en Jansje Gooijer. Lourens Hoogewerf, landbouwer, 44 jaar oud, weduwnaar van Geertje Zonneveld, zoon van Jan Lourenszoon Hoogewerf en Jacoba Bloedjes trouwt (2) Heemskerk, B.S., 25 november 1891 Magdalena Witlou, 30 jaar oud, dochter van Willem Anthoon Karel Witlou en Cornelia Woutering.
       • Gerrit Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 10 mei 1849, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Gerrit Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Ursem, B.S., 3 april 1916, 66 jaar oud, echtgenoot van Antje Duin, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Gerrit Hoogewerf, landbouwer, 30 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes, trouwt Heemskerk, B.S., 7 juni 1879 Antje Duin, 26 jaar oud, dochter van Arie Duin en Jacoba Schermer.
       • Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 3 december 1850, dochter van Jan Lourenszn Hoogewerf en Jacoba Bloetjes. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 19 augustus 1914, 63 jaar oud, echtgenote van Jacobus Welboren, dochter van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes. Maartje Hoogewerf, 27 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf en Jacoba Bloedjes, trouwt Heemskerk, B.S., 8 mei 1878 Jacobus Welboren, landbouwer, 25 jaar oud, zoon van Gerbrand Welboren en Catharina de Wildt.
      • Trijntje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 8 september 1818, dochter van Louris Hoogewerf en Maartje Boon. Trijntje Hoogewerf, overlijden niet gevonden. Trijntje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 22 jaar oud, dochter van Louris Hoogewerf, bouwman, en Maartje Boon, trouwt Heemskerk, B.S., 13 mei 1841 Klaas de Waard, geboren Egmond-Binnen, 24 jaar oud, dochter van Pieter de Waard en Marijtje Bommer.
       Kinderen van Klaas de Waard en Trijntje Hoogewerf :
       • Lourens de Waard, geboorte niet gevonden. Lourens de Waard, landman, geboren Egmond-Binnen, 25 jaar oud, zoon van Klaas de Waard, landman, en Trijntje Hogewerf, trouwt Heiloo, B.S., 30 april 1871 Trijntje Admiraal, geboren Egmond-Binnen, 25 jaar oud, dochter van Maarten Admiraal en Maartje van der Peet.
       • Marijtje de Waard, geboorte niet gebonden. Marijtje de Waard, geboren Egmond-Binnen, overleden Heiloo, 14 mei 1900, 50 jaar oud, aangifte B.S., 15 mei 1900, relatie met Cornelis van der Velden, dochter van Nicolaas de Waard en Trijntje Hoogewerf. Marijtje de Waard, geboren Egmond-Binnen, 18 jaar oud, dochter van Klaas de Waard, landman, en Trijntje Hoogewerf, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 1 mei 1868 Cornelis van der Velden, landman, geboren Heiloo, 27 jaar oud, zoon van Pieter van der Velden, landman, en Maartje Kleef.
      • Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 23 augustus 1820, dochter van Louris Hoogewerf en Maartje Boon. Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 8 maart 1838, 17 jaar oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon.
      • Floris Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 28 juli 1822, 8 maanden oud, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon.
      • Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 23 maart 1823, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon. Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 10 november 1845, 22 jaar oud, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon.
      • Levensloose zoon Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 18 juni 1824, zoon van Lourens Hoogewerf en Maartje Boon.
      Kinderen van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel :
      • Maria Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 7 april 1842, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Maria Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 22 juli 1843, 15 maanden oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel.
      • Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 22 september 1843, zoon van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Willem Hoogewerf, landman, geboren Heemskerk, 28 jaar oud, zoon van Louwrens Hoogewerf en Trijntje Poel, trouwt assendelft, B.S., 28 april 1872 Trijntje Gaal, geboren Assendelft, 22 jaar oud, dochter van Simon Gaal en Theunisje Vrouwe.
      • Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 9 februari 1845, aangifte B.S., 10 februari 1845, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 22 jaar oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel, trouwt Heemskerk, B.S., 4 mei 1867 Cornelis Kramer, landbouwer, geboren Assendelft, 29 jaar oud, zoon van Jan Kramer en Trijntje Kroon, veehoudster.
      • Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 7 januari 1847, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Grietje Hoogewerf, 24 jaar oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel, trouwt Heemskerk, B.S., 27 augustus 1871 Dirk Pepping, landbouwer, 28 jaar oud, zoon van Cornelis Pepping en Maartje Blaauw.
       van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf :
       • Johannes Pepping, geboren Heiloo, overleden Heiloo, 23 januari 1882, 2 jaar oud, aangifte B.S., 23 januari 1882, zoon van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf. Johannes Pepping, landbouwer, geboren Heiloo, 33 jaar oud, zoon van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 9 mei 1917 Adriana Apeldoorn, geboren Egmond-Binnen, 23 jaar oud, dochter van Gerardus Johannes Apeldoorn, landbouwer, en Dieuwertje Morsch. Johannes Pepping, veehouder, geboren Heiloo, 25 jaar oud, zoon van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf, trouwt Heerhugowaard, B.S., 25 april 1912 Catharina Commandeur, geboren Heerhugowaard, 19 jaar oud, dochter van Jan Commandeur, landbouwer, en Grietje Veldboer.
       • Catharina Pepping, geboren Heiloo, overleden Heiloo, 27 april 1942, 68 jaar oud, aangifte B.S., 28 april 1942, dochter van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf. Catharina Pepping, geboren Heiloo, 23 jaar oud, dochter van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf, trouwt Heiloo, 4 mei 1897 Johannes Rozing, kleermaker, geboren Heiloo, 29 jaar oud, zoon van Gerrit Rozing, kleermaker, en Trijntje Druive.
       • Cornelis Pepping, geboren Heiloo, overleden Heiloo, 28 april 1918, 45 jaar oud, aangifte B.S., 29 april 1918, zoon van Dirk Pepping en Grietje Hoogewerf.
      • Janne Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 6 december 1848, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Jansje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 14 oktober 1852, 3 jaar oud, dochter van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel.
      • Jan Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 1 november 1850, zoon van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel. Jan Hoogewerf, landbouwer, geboren Heemskerk, 30 jaar oud, zoon van Lourens Hoogewerf en Trijntje Poel, trouwt Sloten, B.S., 14 oktober 1881 Johanna van Gelderen, geboren Krommenie, 25 jaar oud, dochter van Willem van Gelderen, landbouwer, en Trijntje Boon. Johanna van Gelderen, geboren Krommenie, overleden Heemskerk, B.S., 11 december 1893, 38 jaar oud, echtgenote van Jan Hoogewerf, dochter van Willem van Gelderen en Catharina Boon.
     • Maartje, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 maart 1789, dochter van Wullem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuige Jan Schuit en Antje Hendriks. Heemskerk, begraafboek, 12 april 1809 Maartje Willems Hogewerf. Maartje Willemsdr. Hogewerf, overleden Heemskerk, 11 grasmaand [= april] 1809, aangifte voor de Impost 4 bloeimaand 1809, vrij van belasting (Register van overledenen voor de successie, 1806-1811, deel 233(ii)).
     • Floris, gedoopt Heemskerk, R.K., 24 januari 1791, zoon van Willem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuigen Jan Floris Schermer en Hillegond Janse Knaap. Floris Hogewerf, bouwman, overleden Heemskerk, B.S., 21 juni 1817, 26 jaar oud. Floris Hoogwerff, bouwman, geboren Heemskerk, 25 jaar oud, zoon van Willem Hoogwerff en Grietje Florisdr. Schermer, trouwt Uitgeest, B.s., 28 april 1816 Joanna Meijne, geboren Uitgeest, 22 jaar oud, dochter van Cornelis Meijne, bouwman, en Maartje Klaas Kap.
      Zoon van Floris Hoogewerf en Jannetje Meijne :
      • Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 18 november 1817, zoon van Floris Hoogewerf en Jannetje Mijn. Floris Hoogewerf, overlijden niet gevonden. Floris Hoogewerff, landman, geboren Heemskerk, 19 jaar oud, zoon van Floris Hoogewerff en Jannetje Meijne, trouwt Akersloot, B.S., 23 april 1837 Grietje Admiraal, geboren Akersloot, 20 jaar oud, dochter van Cornelis Maartensz Admiraal en Maartje Dekker.
       Kinderen van Floris Hogewerf en Grietje Admiraal :
       • Jannetje Hogewerf, geboorte niet gevonden. Jannetje Hogewerf, geboren Akersloot, overleden Uitgeest, 12 april 1842, 3 jaar oud, aangifte B.S., 13 april 1842, dochter van Floris Hogewerf en Grietje Admiraal.
       • Joanna Maria Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Joanna Maria Hoogewerf, geboren Akersloot, overleden Bergen, B.S., 1 juli 1891, 46 jaar oud, echtgenote van Dirk de Waard, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje Admiraal. Joanna Maria Hogewerf, geboren Akersloot, 20 jaar oud, dochter van Floris Hogewerf, landman, en Grietje Admiraal, trouwt Heiloo, B.S., 27 april 1865 Dirk de Waard, landman, geboren Heiloo, 25 jaar oud, zoon van Jan de Waard en Trijntje Groot.
        Zoon van Dirk de Waard en Johanna Hoogewerf :
       • Maartje Hoogewerf, geboren Akersloot, overleden Limmen, B.S., 7 mei 1918, 71 jaar oud, weduwe van Petrus Hollenberg, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje Admiraal.
        • Johannes de Waard, geboren Bergen, overleden Bergen, 17 januari 1867, 0 jaar oud, aangifte B.S., 18 januari 1867, zoon van Dirk de Waard en Johanna Hoogewerf.
       • Cornelia Maria Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Cornelia Maria Hoogewerf, geboren Heiloo, overleden Akersloot, 7 april 1899, 40 jaar oud, aangifte B.S., 7 april 1899, echtgenote van Jacobus Cesilia Schoorl, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje Admiraal.
     • Antje, gedoopt Heemskerk, R.K., 10 september 1792, dochter van Willem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuigen Jan IJpelaan en Antje Hoogewerf. Antje Hogewerf, geboren Heemskerk, overleden Assendelft, 8 mei 1832, 39 jaar oud, aangifte B.S., 10 mei 1832, echtgenote van Pieter Buur, veehouder te Assendelft. Antje Hogewerf, geboren Heemskerk, 22 jaar oud, dochter van Willem Hogewerf en Grietje Florisse Schermer, trouwt Heemskerk, B.S., 1 mei 1814 Pieter Jansz. Buur, bouwman, geboren Assendelft, 24 jaar oud, zoon van Jan Buur en Grietje Kramer.
      • Jan Buur, geboren Heemskerk, B.S., 16 maart 1815, zoon van Pieter Buur en Antje Hoogewerf. Jan Buur, overlijden niet gevonden.
      • Willem Buur, geboren Heemskerk, B.S., 12 mei 1816, zoon van Pieter Buur en Antje Hoogewerf. Willem Buur, geboren Heemskerk, overleden Uitgeest, B.S., 18 april 1853, 36 jaar oud, echtgenoot van Elisabeth Goeman, zoon van Pieter Buur en Antje Hoogewerff. Willem Buur, boerenbedrijf, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, zoon van Pieter Buur en Antje Hoogewerf, trouwt Uitgeest, 11 oktober 1840 Lijsbeth Goeman, geboren Ilpendam, 27 jaar oud, dochter van Pieter Goeman en Ariaantje Huiberde.
       Kinderen van Willem Buur en Elisabet Goeman :
       • Pieter Buur, geboren Uitgeest (tweeling met volgende), B.S., 29 december 1840, zoon van Willem Buur en Elisabet Goeman. Pieter Buur, geboren Bergen (sic !), overleden Bergen, 23 april 1888, 47 jaar oud, aangifte B.S., 24 april 1888, echtgenoot van Klaasje Kuijs, zoon van Willem Buur en Lijpje Goeman. Pieter Buur, landbouwer, geboren Uitgeest, 30 jaar oud, zoon van Willem Buur en Elisabet Goeman, trouwt Castricum, B.S., 19 november 1871 Klaasje Kuijs, landbouwster, geboren Ursem, 27 jaar oud, dochter van Pieter Kuijs, landbouwer en Jannetje Schoorl.
       • Levenloos geboren dochter Buur, geboren en overleden Uitgeest (tweeling met vorige), 30 december 1840, aangifte B.S., 30 december 1840, dochter van Willem Buur en Elisabeth Goeman.
       • Antje Buur, geboren Uitgeest, B.S., 20 augustus 1844, dochter van Willem Buur en Elisabet Goeman. Antje Buur, geboren Uitgeest, overleden Uitgeest, 25 juli 1849, 4 jaar oud, aangifte B.S., 26juli 1849, dochter van Willem Buur en Elizabet Goeman.
       • Dirk Buur, geboren Uitgeest, B.S., 15 november 1847, zoon van Willem Buur en Elisabet Goeman. Dirk Buur, geboren Uitgeest, overleden Uitgeest, 12 november 1848, 1 jaar oud, aangifte B.S., 13 november 1848, zoon van Willem Buur en Elisabet Goeman.
      • Grietje Buur, geboorte niet gevonden. Grietje Buur, geboren Assendelft, overleden Uitgeest, 28 mei 1839, 21 jaar oud, aangifte B.S., 29 mei 1839, dochter van Pieter Js. Buur en Antje Hogewerf.
      • Maartje Buur, geboorte niet gevonden. Maartje Buur, geboren Assendelft, overleden Uitgeest, 9 februari 1839, 18 jaar oud, aangifte B.S., 11 februari 1839, dochter van Pieter J. Buur en Antje Hogewerf.
      • Pieter Buur, geboorte niet gevonden. Pieter Buur, geboren Assendelft, overleden Assendelft, 6 juni 1822, 3 jaar oud, aangifte B.S., 6 juni 1822, zoon van Pieter Buur en Antje Hoogewerf.
      • Grietje Buur, geboorte niet gevonden. Grietje Buur, geboren Assendelft, overleden Purmerend, 5 april (WieWaswie geeft bij vergissing juni) 1903, 78 jaar oud, aangifte B.S., 6 april 1903, echtgenote van Dirk Kroon, dochter van Pieter Buur en Antje Hoogewerf. Grietje Buur, geboren Assendelft, 23 jaar oud, dochter van Pieter Janszoon Buur, veehouder, en Antje Hoogewerf, trouwt Assendelft, 14 mei 1848 Dirk Kroon, wever, geboren Assendelft, 31 jaar oud, zoon van Maarten Kroon en Maartje van der Park.
       Kinderen van Dirk Kroon en Grietje Buur :
       • Levenloos geboren kind, geboren en overleden Assendelft, 29 november 1849, aangifte B.S., 30 november 1849, zoon van Dirk Kroon en Grietje Buur.
       • Antje Kroon, geboorte niet gevonden. Antje Kroon, geboren Assendelft, overleden Ilpendam, 15 februari 1879, 27 jaar oud, aangifte B.S., 17 februari 1879, echtgenote van Theodorus Stam, dochter van Dirk Kroon en Grietje Buur. Antje Kroon, geboren Assendelft, 20 jaar oud, dochter van Dirk Maartenszoon Kroon, landman, en Grietje Buur, trouwt Kwadijk, B.S., 28 april 1871 Theodorus Stam, landman, geboren Beemster, 22 jaar oud, zoon van Cornelis Stam, timmerman, en Trijntje van Baar.
       • Maartje Kroon, geboorte niet gevonden. Maartje Kroon, geboren Assendelft, overleden Assendelft, 18 november 1852, 2 maanden oud, aangifte B.S., 19 november 1852, dochter van Dirk Maartenszoon Kroon en Grietje Buur.
       • Maarten Kroon, geboorte niet gevonden. Maarten Kroon, geboren Assendelft, overleden Assendelft, 22 april 1857, 7 maanden oud, aangifte B.S., 23 april 1857, zoon van Dirk Maartenszoon Kroon en Grietje Buur.
       • Grietje Kroon, geboorte niet gevonden. Grietje Kroon, geboren Assendelft, overleden Assendelft, 6 maanden oud, aangifte B.S., 17 september 1858, dochter van Dirk Maartenszoon Kroon en Grietje Buur.
       • Maarten Kroon, geboorte niet gevonden. Maarten Kroon, geboren Assendelft, overleden Assendelft, 2 oktober 1861, aangifte B.S., 16 dagen oud, zoon van Dirk Kroon en Grietje Buur.
       • Maartje Kroon, geboorte niet gevonden. Maartje Kroon, geboren Assendelft, overleden Wijde Wormer, 12 mei 1882, 28 jaar oud, aangifte B.S., 12 mei 1882, echtgenote van Nicolaas Johannes Dekker, dochter van Dirk Kroon en Grietje Buur. Maartje Kroon, geboren Assendelft, 24 jaar oud, dochter van Dirk Maartenszoon Kroon, landman, en Grietje Buur, trouwt Kwadijk, B.S., 4 mei 1878 Nicolaas Johannes Dekker, landman, geboren Purmerend, 26 jaar oud, zoon van Hendrik Dekker, landman, en Neeltje Knijn.
      • Jan Buur, geboorte niet gevonden. Jan Buur, geboren Assendelft, overleden Uitgeest, B.S., 19 maart 1839, 8 jaar oud, zoon van Pieter J. Buur en Antje Hogewerf.
     • Ariaantje, gedoopt Heemskerk, R.K., 30 september 1795, dochter van Willem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuigen Jan Stur en Trijntje Dam. Verdere gegevens ontbreken.
     • Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 16 november 1796, zoon van Willem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, doopgetuigen Floris Janse Schermer en Hillegond Janse Knaap. Jan Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 23 september 1858, 61 jaar oud, weduwnaar van Trijntje Groenland, zoon van Willem Hoogewerf en Grietje Schermer. Joannes Hoogewerf, bouwman, geboren Heemskerk, 26 jaar oud, zoon van Willem Hoogewerf en Grietje Floris Schermer, trouwt Heemskerk, B.S., 27 april 1823 Catharina Groenland, geboren Heemskerk, 22 jaar oud, dochter van Jacob Jacobsz. Groenland en Aafje Crelisse Abbink
      Dochter :
      • Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 15 oktober 1824, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Willem Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 16 april 1892, 67 jaar oud, weduwnaar van Columba Castricum, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Willem Hoogewerf, landbouwer, geboren Heemskerk, 34 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S., 14 mei 1859 Duifje Castricum, dienstbode, geboren Heiloo, 30 jaar oud, dochter van Cornelis Castricum en Antje Kuys.
       Kinderen van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum :
       • Geertruida Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 27 december 1859, dochter van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum. Geertje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 17 februari 1860, 7 weken oud, dochter van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum.
       • Cornelis Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 30 mei 1861, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum. Cornelis Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 3 juli 1948, 87 jaar oud, weduwnaar van Maria Hermina van Maanen, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum. Cornelis Hoogewerf, veehandelaar, geboren Heemskerk, 53 jaar oud, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum, trouwt Amsterdam, B.S., 15 april 1915 Maria Hermina van Maanen, geboren Amsterdam, 53 jaar oud, dochter van Hendrik van Maanen en Aleida Zwiersen.
       • Levensloze zoon Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 21 december 1862, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum.
       • Levenloze zoon Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 24 december 1864, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum.
       • Levenloze dochter Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 18 februari 1866, dochter van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum.
       • Jacob Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 16 mei 1868, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum. Jacob Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 18 mei 1868, 3 dagen oud, zoon van Willem Hoogewerf en Duifje Castricum.
      • Jacob Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 24 oktober 1825, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Jacob Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 26 oktober 1825, 1 dag oud, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland.
      • Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., B.S., 20 mei 1829 dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 27 december 1895, 66 jaar oud, weduwe van Jan Rijs, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Grietje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf, landbouwer, en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S. 4 februari 1854 Jan Rijs, dagloner, geboren Heiloo, 35 jaar oud, zoon van Gijsbert Rijs en Neeltje Jansd Everout, werkster.
       Geen kinderen gevonden.
      • Aafje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 24 juli 1831, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Aafje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Bloemendaal, B.S., 16 november 1891, 60 jaar oud, weduwe van Pieter de Wildt, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Aafje Hoogewerf, dienstbode, geboren Heemskerk, 36 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S., 23 november 1867 Pieter de Wildt, bouwman, geboren Heemskerk, 47 jaar oud, zoon van Pieter de Wildt en Maartje de Wit. Pieter de Wildt, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 18 maart 1884, 63 jaar oud, echtgenoot van Aafje Hoogewerf, zoon van Pieter de Wildt en Maartje de Wit.
       Geen kinderen gevonden.
      • Floris Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 14 januari 1833, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Floris Hoogewerf, overleden Heemskerk, B.S., 17 december 1872, 39 jaar oud, echtgenoot van Grietje de Wildt, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Floris Hoogewerf, landbouwer, geboren Heemskerk, 26 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, 14 mei 1859 Grietje de Wildt, geboren Heemskerk, 27 jaar oud, dochter van Jan de Wildt, dagloner, en Antje Castricum. Grietje de Wildt, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 21 september 1896, 65 jaar oud, dochter van Jan de Wildt en Antje Kastrikum.
       Kinderen van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt :
       • Antje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 11 april 1862, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt. Antje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 8 augustus 1882, 20 jaar oud, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt.
       • Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 7 februari 1864, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt. Jacoba Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 20 februari 1864, dochter van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt.
       • Jacobus Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 9 november 1867, zoon van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt.
       • Jan Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 21 maart 1910, 44 jaar oud, echtgenoot van Maria Scholten, zoon van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt. Jan Hoogewerf, voerman, 36 jaar oud, zoon van Floris Hoogewerf en Grietje de Wildt, trouwt Heemskerk, B.S., 5 februari 1902 Maria Scholten, 32 jaar oud, dochter van Gerrit Scholten en Grietje de Leeuw.
      • Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 20 oktober 1835, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 19 juni 1919, 83 jaar oud, weduwe van Willem Dam, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Maartje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S., 28 april 1860 Willem Dam, landbouwer, geboren Heemskerk, 30 jaar oud, zoon van Willem Dam en Grietje Henneman.
      • Antje Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Antje Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Beverwijk, B.S., 26 mei 1914, 74 jaar oud, weduwe van Arie Schuyt, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Antje Hoogewerf, geboren Heemskerk, 25 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S., 6 mei 1865 Arie Schuyt, landbouwer, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, zoon van Simon Schuyt, broodbakker, en Hilletje Koopman.
      • Marijtje Hoogewerf, geboren Heemskerk, B.S., 12 juni 1842, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Marijtje Hoogewerf, overleden Heemskerk, B.S., 13 november 1897, 55 jaar oud, weduwe van Cornelis Duineveld, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland. Marijtje Hoogewerf, 27 jaar oud, dochter van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland, trouwt Heemskerk, B.S., 14 mei 1870 Cornelis Duineveld, tuinier, 30 jaar oud, zoon van Pieter Duineveld en Doortje de Winter.
      • Jacob Hoogewerf, geboorte niet gevonden. Jacob Hoogewerf, geboren Zuid Schalkwijk, overleden Heemskerk, B.S., 16 oktober 1847, 20 jaar oud, zoon van Jan Hoogewerf en Trijntje Groenland.
    • Antje, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 maart 1751, dochter van Laurens Jansz. Hoogwerf en Maertje Aris Bos, doopgetuige Aagje Jans. Heemskerk, Impost, 16 mei 1754, ontfangen van het Lijk van Antie Louris Hogewerf alhier overleden in de vierde klasse, ƒ 3,-,-.
    • Neeltje, gedoopt Heemskerk, R.K., 22 oktober 1753, dochter van Louwrens Hoogeweg en Trijntje Poulus, doopgetuigen Pieter Arisz. en Maartje Poulus, trouwt Louris Beekman, zie onder.
    • Antje, gedoopt Heemskerk, R.K., 26 september 1755, dochter van Lourus Hoogewerf en Trijntje Pauwlus, doopgetuigen Jan Gerritsz. en Aagt Jans, trouwt Jan IJpelaan, zie boven.
    • Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 20 maart 1757, zoon van Louwris Hoogeweg en Trijntje Pouwlus, doopgetuige Aafje Krelis. Heemskerk, Impost, 22 juni 1757, ontfangen van het Lijk van Jan Louris Hogewerf alhier overleden in de vierde classe, ƒ 3,-,-.
    • Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 2 juni 1758, zoon van Louwris Hoogewerf en Trijntje Poulus, doopgeruige Aafje Crelis. Heemskerk, Impost, 23 december 1762, ontfangen van het lijk van Jan Lourisz. Hogewerf alhier overleeden in de vierde classe, ƒ 3,-,-.
    • Aagje, gedoopt Heemskerk, R.K., 5 februari 1761, dochter van Lourus Hoogewerf en Trijntje Paulis, doopgetuige Crelis Japiksz. Hogenweg. Heemskerk, Impost, 1 juli 1761, ontfangen van het Lijk van Aagje Louris Hoogewerf alhier overleeden in de vierde classe, ƒ 3,-,-.
    • Pouwlus, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 juni 1763, zoon van Louwrens Hoogewerf en Trijntje Pouwlus, doopgetuige Jannetje Crelis. Heemskerk, Impost, 27 april 1773, ontfangen van het Lijk van Poulus Hoogewerf, alhier overleeden in de vierde Classe, ƒ 3,-,-.
    • Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 april 1767, zoon van Louris Hogewerf en Trijntje Poulus, doopgetuige Neeltje Crelis, tweeling met volgende. Heemskerk, Impost, 28 april 1766, Ontfangen van het Lijk van Jan Hogewerf alhier overleden in de vierder classe, ƒ 3,-,-.
    • Crelis, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 april 1767, zoon van Louris Hogewerf en Trijntje Poulus, doopgetuige Neeltje Crelis, tweeling met vorige. Heemskerk, Impost, 28 april 1767, ontfangen van het Lijk van Cornelis Hogewerf alhier overleden in de vierde classe, ƒ 3,-,-.
   3. Hendrik, gedoopt Heemskerk, R.K., 2 april 1723, zoon van Jan Cornelisse en Annetje Hendriks, doopgetuige Jacob Cornelisse. Verdere gegevens ontbreken,
   4. Aegtje, gedoopt Heemskerk, R.K., 17 september 1724, dochter van Jan Cornelisse en Annetje Hendriks, doopgetuige Grietje Cornelis. Verdere gegevens ontbreken.
  3. Grietie, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 november 1689, dochter van Cornelis Laurense en Achie Jacobs, doopgetuige Trijntie Jacobs. Grietje Cornelis Hogewerf, begraven aangifte Alkmaar, Grote Kerk, 2 augustus 1729, oud recht 592, klasse ƒ 6,-,-, huijsvrouw van Jan Pietersz. Leie, na Heijloo gevoerd, 7 gld., laet kinderen na. Grietje Cornelis Hogewerf j.d., in de Varnebroek, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 22 januari 1713 Jan Cornelis Decker j.m., in de Nieuwpoort, beijde uijt de Huijgen Waart, 22 januari 1713 1e gebod, getrouwd voor de H[eeren].en Burgm[eeste].ren den 5 januari 1713. Jan Cornelisze Deckker, aangifte begraven Alkmaar, Grote Kerk, 28 maart 1715, oud recht 578, klasse pro deo, [op de Woggelummerbuurt ?] na[ar] Heijloo gevoert, 5 gld. Grietje Cornelis Hogewerff, weduwe, trouwt Alkmaar, Stadtrouw, Jan Pietersz. Leije, J.M., beide Over de Geest, beijde van Alcmaar, ondertrouwt 16 mei 1717, getrouwd voor de Heeren Burgm[eester].en den 30 mei 1717.
   Kinderen van Jan Leijen en Grietjes Hogewerf 
   1. Agatha, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 26 februari 1723 (het kind is na deze datum gedoopt), dochter van Jan Pietersz. Leijen en Grietjes Cnelis. Verdere gegevens ontbreken.
   2. Catharina, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 7 september 1717, zoon van Jan Pietersz. Leijn en Grietje Cnelis. Verdere gegevens ontbreken.
   3. Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 21 juni 1721, zoon van Jan Pietersz. Leijen en Grietje Cnelis. Waarschijnlijk vroeg overleden. Verdere gegevens ontbreken.
   4. Joannes, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 7 juli 1729, zoon van Jan Pietersz. Leijen en Grietje Cnelis. Verdere gegevens ontbreken.
   5. Cornelius, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 22 december 1718, zoon van Jan Pietersz. Leijen en Grietje Cnelis. Verdere gegevens ontbreken.
   6. Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 26 mei 1726, zoon van Jan Pietersz. Leijen en Grietje Cnelis. Verdere gegevens ontbreken.
  4. Laurens, gedoopt Heemskerk, R.K., 1 juni 1692, zoon van Cornelis Laurense en Aght Jacobs, doopgetuige Belitie Laurens, waarschijnlijk vroeg overleden.
  5. Adriana, gedoopt Heemskerk, R.K., 11 maart 1695, dochter van Cornelis Hoogwerf en Aght Jacobs, doopgetuige Maert Jacobs. Verdere gegevens ontbreken.
  6. Laurens, gedoopt Heemskerk, R.K., 6 januari 1698, zoon van Cornelis Laurense en Aghtje Jacobs, doopgetuige Belitje Laurens. Verdere gegevens ontbreken.
   1. ?Aaltje Louris Hoogewerf, jonge dogter, trouwt Bergen, 27 december 1755 Jan Jansz. Koningh, jongman, beijde tot Bergen woonagtig, en beiden Pro Deo, bron : , akte niet gevonden. Aeltje Louwrens Hoogwerf, trouwt Bergen, R.K., 11 januari 1756 Jan Janze Koning, Oostd[orp].
    Kinderen van Jan Koning en Aaltje Hoogewerf :
    • Joannes, geboren Oostd[orp]., gedoopt Bergen, R.K., 11 januari 1759, zoon van Jan Janze Koning en Aeltje Louwrens Hoogwerf, doopgetuige Gerrit Janze Koning.
    • Theodorus, geboren Oostd[orp]., gedoopt Bergen, R.K., 25 april 1761, zoon van Jan Koning en Aeltje Louwrens, doopgetuige Grietjes Dirks Bueren.
    • Cornelius, geboren Oostd[orp]., gedoopt Bergen, R.K., 11 december 1762, zoon van Jan Koning en Aeltje Louwrens, doopgetuige Pieter Janze Laijen.
    • Immetje, geboren Oostd[orp]., gedoopt Bergen, R.K., 11 juni 1764, dochter van Jan Koning en Aeltje Louwrens, doopgetuige Fijtje Koning.
    • Agatha, geboren Oostd[orp]., gedoopt Bergen, R.K., 12 april 1767, dochter van Jan Jans Koning en Aeltje Laurens, doopgetuigen Grietjes Jans Koning en Pieter Jacobse.
  7. Jacob, gedoopt Heemskerk, R.K., 5 november 1700, zoon van Cornelis Laurense en Aeght Jacobs, doopgetuige Antje Jacobs. Jacob Cornelisz. Hoogewerf, aangifte begraven Alkmaar, Grote Kerk, 16 januari 1759, oud recht 622, ƒ 3,-,-, na Heijloo gevoert, 7 gld., laat kinderen na. Grietjes Jansse Buijtendijck woonende alhier ondertrouwt met Jacob Corn. Hoogewerf van Heemskerck heeft haar aangegeven onder de classe van pro deo. Jacob Hogewerff, weduwnaar, tot Uijtgeest, trouwt Alkmaar, Stadstrouw Trijntje Cornelis, weduwe, alhier op de Geest, 1e gebod 30 augustus 1750, moet betoog inkomen van Uijtgeest, getrouwt voor de Heeren Burgermeesteren en op de 13. september 1750. Uitgeest, Impost, 22 augustus 1750, ten huwelijken staate aangeving Jacob Hogewerft, weduwnaar van Uijtgeest, met Trijntje Corn[elis]. weduwe van Alkmaar gehouden onder de classis van ƒ 3,-,-
   1. Laurens Hoogwerff, doop niet gevonden. Laurens Jacobsz. Hoogwerff, jongman, trouwt (1) Alkmaar (Stadstrouw/R.K. DTB 105), 16 augustus 1761 Guurtje Gerrits Kool, weduwe, beijde alhier, 1e gebot den 16 augustus 1761, getrouwt voor de Heeren Burgemeesteren den 30 augustus 1761. Louris Hogewerff, weduwnaar, trouwt Alkmaar (Stadstrouw/R.K. DTB 105), Maria van der Heggen, weduwe, 1e gebod 26 april 1778, den 10 mei 1778 ter kamer van de Gem. Burgm.en getrouwd.
    Zoon van Laurens Hoogewerff en Geurtie Cool :
    • Jacobus, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 20 december 1761, zoon van Laurens Hoogewerff en Geurtie Gerrits Cool, doopgetuige Leijsbeth Crelisse Kaander [= Kaandorp], hen. nat. in ’t Roode Hart Alkmaar. Jacob Hoogwerf, aangifte begraven Alkmaar, 23 januari 1809, ongehuwd, 47 jaar oud, oud recht 345, te Huiswaard onder de stad.
   2. Crelis Hoogewerf, doop niet gevonden. Cornelis Jacobsz. Hoogwerff J.M. in de Nieuwpoort onder dese Stadts Jurisdictie, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, Lijsbeth Cornelis Kaandorp, Jonged[ochter]. te Heijloo dog laast gewoont hebbende alhier, met betoog inkomen, is ingekomen, 1e gebodt den 19 april 1761, getrouwt voor de H[eer].en Burgemeesteren den 3 maij 1761.
    Kinderen van Crelis Jacobsz. Hoogewerf en Lijsebet Crelis Kaandorp :
    • Grietje, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 2 december 1762, dochter van Crelis Hoogewerf en Lijsebet Crelisse, doopgetuige Lauris Hoogewerf, in de Nieuwpoort. Mogelijk gehuwd met Klaas Haker.
     Kinderen van Klaas Haker en Grietje Crelisse Hogewerf :
     • Gaugerica/Guurtje, gedoopt Limmen, R.K., 10 mei 1790, dochter van Klaas Haker en Gritje Crelisse Hogewerf, doopgetuige Antje Klaas Haker, Post dist. SS Ol: [posthuum het heilig Oliesel toegediend, maar aan wie ?]. Guurtje Klaasdr. Haker, geboren Limmen, dochter van Klaas Haker en Grietje Hogewerf, trouwt Heiloo, B.S., 9 februari 1814 Tijs Jansz Punt, bouwknecht, geboren Schermer, 24 jaar oud, zoon van Jan Punt, bouwman, en Aagje Goeman.
      Zoon van Tijs Punt en Guurtje Haker :
      • Klaas Punt, geboren Ursem, overleden Koedijk, 5 februari 1900, 83 jaar oud, aangifte B.S., 5 februari 1900, echtgenoot van Antje Henneman, eerder weduwnaar van Trijntje Brammer, zoon van Matthijs Punt en Guurtje Haker. Klaas Punt, boerenknecht, 24 jaar oud, zoon van Tijs Punt en Guurtje Haker, trouwt (1) Alkmaar, B.S., 31 januari 1841 Trijntje Brammer, 24 jaar oud, dochter van Pieter Brammer en Maartje Nielle. Trijntje Brammer, geboren Schoorl, overleden Oterleek, 27 februari 1847, 30 jaar oud, aangifte B.S., 28 februari 1847, echtgenote van Klaas Punt, dochter van Pieter Brammer en Maartje Niele. Klaas Punt, landman, geboren Ursem, 35 jaar oud, zoon van zoon van Matthijs Punt en Guurtje Haker, trouwt (2) Bergen, B.S., 23 november 1851 Antje Henneman, boerenbedrijf, geboren Bergen, 25 jaar oud, dochter van Klaas Henneman en Adriaantje Stuijfbergen. Antje Henneman, geboren Bergen, overleden Koekdijk, 14 november 1881, 56 jaar oud, aangifte B.S., 15 november 1881, echtgenote van Klaas Punt, dochter van Klaas Henneman, naam moeder ontbreekt.
       Kinderen van Klaas Punt en Catharina Brammer :
       • Mathijs Punt, geboren Oterleek, overleden Limmen, B.S., 19 april 1882, 40 jaar oud, weduwnaar van Jannetje Fraijman, zoon van Klaas Punt en Catharina Brammer. Matthijs Punt, landbouwer, geboren Oterleek, 25 jaar oud, zoon van Klaas Punt, landbouwer, en Trijntje Brammer, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 3 mei 1867 Jannetje Fraijman, geboren Heiloo, 21 jaar oud, dochter van Gerrit Fraijman, landman, en Veronica Dissel.
       • Maartje Punt, geboren Oterleek, overleden Oterleek, 15 augustus, 1846, 0 jaar oud, aangifte B.S., 15 augustus 1846, dochter van Klaas Punt en Trijntje Brammer.
       Kinderen van Klaas Punt en Antje Henneman :
       • Nicolaas Punt, geboren Oterleek, overleden Amersfoort, B.S., 31 december 1922 (in register 1923), 70 jaar oud, zoon van Nicolaas Punt en Anna Henneman.
       • Johannes Punt, geboren Oterleek, overleden Bergen, 7 oktober 1911, 57 jaar oud, aangifte B.S., 7 oktober 1911, echtgenoot van Catharina Groot, zoon van Nicolaas Punt en Antje Henneman. Johannes Punt, landman, geboren Oterleek, 30 jaar oud, zoon van Klaas Punt, landman, en Antje Henneman, trouwt Bergen, B.S., 24 april 1884 Catharina Groot, geboren Warmenhuizen, 20 jaar oud, dochter van Jan Groot, rentenier, en Anna Kos.
       • Guurtje Punt, geboren Oterleek, overleden Koedijk, 7 augustus 1887, 32 jaar oud, aangifte 8 augustus 1887, dochter van Klaas Punt en Antje Henneman.
       • Adriaantje Punt, geboren Oterleek, overleden Haarlemmermeer, 7 november 1908, 52 jaar oud, aangifte B.S., 7 november 1908, echtgenote van Cornelis Huiberts, dochter van Nicolaas Punt en Antje Henneman. Ariaantje Punt, geboren Oterleek, 29 jaar oud, dochter van Klaas Punt, landman, en Antje Henneman, trouwt Koedijk, B.S., 17 juni 1886 Cornelis Huyberts, landbouwer, geboren Zijpe, 32 jaar oud, zoon van Olof Huyberts en Aagje Schouten.
       • Trijntje Punt, geboren Oterleek, 25 jaar oud, dochter van Klaas Punt, landman, en Antje Henneman, trouwt Koedijk, B.S., 6 september 1883 Cornelis Dekker, landman, geboren Schermerhorn, 34 jaar oud, zoon van Klaas Dekker, landman, en Jannetje Morsch.
       • Petrus Punt, geboren Oterleek, overleden Oterleek, 7 juli 1861, 20 dagen oud, aangifte B.S., 8 juli 1861, zoon van Klaas Punt en Antje Henneman.
       • Petrus Punt, geboren Oterleek, overleden Heerhugowaard, 17 mei 1922, aangifte B.S., 17 mei 1922, echtgenoot van Bregje Wittebrood, zoon van Klaas Punt en Antje Henneman. Petrus Punt, landman, geboren Oterleek, 31 jaar oud, zoon van Klaas Punt, landman, en Antje Henneman, trouwt Akersloot, B.S., 29 april 1896 Bregje Wittebrood, geboren Akersloot, 24 jaar oud, dochter van Cornelis Wittebrood, arbeider, en Maartje Tiebie.
     • Aleidis/Aaltje, gedoopt Limmen, R.K. 17 februari 1792, dochter van Klaas Haker en Gritje Crelisse Hogewerf, doopgetuige Jacob Crelisse Hogewerf. Verdere gegevens ontbreken.
     • Cornelia Haker, geboren Rinnegom, 25 jaar oud, dochter van Klaas Haker en Grietje Cornelis Hogewerf, trouwt Oterleek, B.S., 28 april 1825 Aarjen Konijn, boer, geboren Schermeer, 23 jaar oud, zoon van Klaas Konijn, boer, en Trijntje Brasser.
      Kinderen van Arie Konijn en Cornelia Haker :
      • Trijntje Konijn, geboren Oterleek, overleden Oterleek, 14 juli 1886, 60 jaar oud, aangifte B.S., 15 juli 1886, echtgenote van Matthijs Groot, dochter van Arie Konijn en Cornelia Haker. Trijntje Konijn, geboren Oterleek, 24 jaar oud, dochter van Arie [Aarjen] Konijn, landeigenaar, en Kornelia Haker, trouwt Oterleek, B.S., 25 april 1850 Thijs Groot, landman, geboren Akersloot, 23 jaar oud, zoon van Gerrit Groot, landeigenaar en koopman, en Jacoba Dekker.
      • Guurtje Konijn, geboren Oterleek, overleden Koedijk, 12 februari 1878, 48 jaar oud, aangifte B.S., 12 februari 1878, echtgenote van Cornelis Henneman, dochter van Arie Konijn en Cornelia Haker. Guurtje Konijn, geboren Oterleek, 26 jaar oud, dochter van Aarjen Konijn, landman, en Kornelia Haker, trouwt Oterleek, B.S., 28 april 1855 Cornelis Henneman, landman, geboren Oudorp, 23 jaar oud, zoon van Klaas Henneman, landman, en Ariaantje Stuijfbergen.
     • Maartje, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 26 december 1807, dochter van Klaas Haker en Grietje Cornelisse Hogewerf, doopgetuige Klaasje Klaas Haker. Verdere gegevens ontbreken.
    • Jacob, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 12 februari 1765, zoon van Crelis Hoogewerf en Lijsebet Crelis, doopgetuige Crelis Caandorp, in de Nieuwpoort. Jacob Cornelisz. Hogewerf, aangifte begraven Alkmaar, 30 juli 1765, oud recht 628, ƒ 3,-,-, zoon van Cornelis Jacob Hogewerf in de Nieuwpoort, het kind is tot Hijlo begraven.
    • Jacob, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 29 oktober 1766, zoon van Crelis Hoogewerf en Lijsbet Crelisse, doopgetuige Grietje Crelisse, Nieuwpoort. Verdere gegevens ontbreken.
    • Neeltje, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 28 mei 1768, dochter van Cornelis Hoogewerf en Lijsebet Caandorp, doopgetuige Guurtje Caandorp, in de Nieuwpoort. Neeltje Cornelis Hoogwerf, aangifte begraven Alkmaar, 7 oktober 1768, oud recht 631, klasse ƒ 3,-,-, een kind in de Nieuwpoort, tot Heijloo begraven.
    • Neeltje, gedoopt Alkmaar (tweeling met volgende), R.K., St.-Laurentius, 17 februari 1771, dochter van Krelis Japikse. Hoogwerf en Leisje Krelisse Kaandorp, doopgetuige Japik Krelisse Kaandorp. Neeltje Cornelis Hoogwerff, J.D., geboren alhier en woonachtig te Heilo, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, Cornelis Pietersz. Punt (15), weduwnaar, geboren in de Wogmeer en wonende onder de Jurisdictie deezer Stad, 1e gebod 11 juni 1797, betoog uitgegeven naar Heilo, betaald, afgegeven. Cornelis Pieterze Punt, viduus [weduwnaar], trouwt Heiloo, R.K., 25 juni 1797 Neeltje Cornelisze Hoogewerf, in facie Ecclesiae. Cornelis Pietersz. Punt, geboren 30 november 1771 (Registre Civique 1811 Heerhugowaard). Maartje Cornelis Punt, begraven Alkmaar, 25 januari 1780, 18 weken oud, dochter van Cornelis Pietersz. Punt, oud recht 643, klasse ƒ 6,-,-, te Huijswaard, onder de stad ’t regt van de kerk 7 gld. te Pancras. Cornelis Pietersz. Punt, begraven Alkmaar, 1 oktober 1803, 60 jaar oud, oud recht 658, klasse ƒ 30,-,-, te Huijswaard, geen kinderen. Neeltje Cornelisse Hogewerf, weduwe, geboren te Heiloo en woonagtig te Huiswaard onder de Jurisdictie dezer Stad, trouwt Alkmaar, Pieter Willemse Blom, weduwnaar, geboren te Akersloot en woonagtig te Oudorp, 1e gebot 3 februari 1805, betoog uitgaan naar Oudorp afgegeven. Pieter Blom, begraven aangifte Alkmaar, 28 april 1819, gasthuis, 56 jaar oud, oud recht 345, klasse memorie.
    • Guurtje, gedoopt Alkmaar (tweeling met vorige), R.K., St.-Laurentius, 17 februari 1771, dochter van Krelis Japikse Hoogwerf en Leisje Krelisse Kaandorp, doopgetuige Guurtje Krelisse Kaandorp. Guurtje Cornelis Hoogwerff, begraven aangifte Alkmaar, Grote Kerk, 23 februari 1771, in de Nieuwpoort, dog te Heijloo begraven, oud recht 634, klasse ƒ 3,-,-.
    • Alida, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 27 maart 1773, dochter van Cornelis Japikse Hoogwerf en Lijsbett Crelisse Kaandorp, doopgetuige Crelis Crelisse Kaandorp. Aaltje Cornelis Hoogwerff, 1 jaar oud, begraven Alkmaar, 3 mei 1774, oud recht 736, klasse ƒ 3,-,-, dochter van Cornelis Jacobsz. Hoogwerff in de Nieuwpoort.

Jan Cornelisse (16), begraven Heemskerk, R.K., 20 mei 1744 (17). Jan Cornelisse, trouwt Heemskerk, R.K., 5 mei 1722 Maartje Jans, in Facie Ecclesiae. Maeretje Jans, begraven Heemskerk, R.K., 6 november 1731. Huwelijk en begrafenissen ontbreken in het Impostregister, dus pro deo.
Kinderen van Jan Cornelisse en Maertje Jans :

 1. Jan en Cornelis, gemini [= tweelingen], gedoopt Heemskerk, R.K., 4 augustus 1722 [drie maanden na het huwelijk van de ouders], zoons van Jan Cornelisse en Maertje Jans, doopgetuigen Pieter Janse en Trijntje Jans, beide waarschijnlijk vroeg overleden.
 2. Cornelis, gedoopt Heemskerk, R.K., 11 juli 1724, zoon van Jan Cornelisse en Maertje Jans, doopgetuige Grietje Cornelis.
 3. Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 10 juli 1726, zoon van Jan Cornelisse en Maertje Jans, doopgetuige Cniertje Laurens.
 4. Ariaantje, gedoopt Heemskerk, R.K., 10 mei 1731, dochter van Jan Hogewerf en Maert Jans, doopgetuigen Japick Crelisse en Guurt Jans. Ariaantje Jans Hoogwerf, jonge dogter wonende tot Heemskerk, ondertrouwt Beverwijk, Stadstrouw, 9 augustus 1754 Sijmen Hendriksz. Slotemaker, jongman alhier, getuigen Hendrik Slotemaker, vader van de bruijdegom, en Maartje Albers Loos, moeder van de bruijd [= adoptiemoeder ?], huwelijk Berverwijk, 25 augustus 1754.
  Kinderen van Sijmen Slotemaker en Ariaantje Hoogewerf :
  1. Trijntie, gedoopt Beverwijk, R.K., 6 september 1757, dochter van Sijmen Slootemaaker en Ariaantie Hoogewerf, doopgetuigen Hendrik Slootemaaker en Marijtie Slootemaaker.
  2. Hendrik, gedoopt Beverwijk, R.K., 7 november 1758, zoon van Sijmen Slootemaaker en Ariaantie Hoogewerf, doopgetuigen Hendrik Slootemaaker en Maartie Slootemaaker. Hendrik Slootemaker, geboren Beverwijk, overleden Beverwijk, 5 oktober 1826, 70 jaar oud, aangifte B.S., 6 oktober 1826, zoon van Simon Slootemaker en Adriana Hogewerf. Maria de Wit, geboren Heemskerk, overleden Beverwijk, 12 februari 1821, 50 jaar oud, echtgenote van Hendrik Simonsz Slotemaker.
  3. Sijmen, gedoopt Beverwijk, R.K., 28 november 1763, zoon van Sijmen Slootemaaker en Ariaantie Hoogewerf, doopgetuigen Hendrik Slootemaker en Ariaantie Slootemaaker.
  4. Willem, gedoopt Beverwijk, R.K., 7 september 1766, zoon van Sijmen Slotemaker en Adriana Hogewerf, doopgetuigen Bouwe [?] Blom en Maartje Blom.

Zie ook boven zijn dubbelganger Jan Cornelisse Hogewerf, getrouwd met Annetje Hendriks (in 1729 overleden), hertrouwt 1730 Maritje Alberts (overleden 1731).

Ariaantje Jans (Hogewerf), de jongste van de vier bovenstaande kinderen – als het dezelfde is – vinden we ook als doopgetuige in een ander ingewikkeld geval :

Aafje Jans [volgens de doopgegevens van haar kinderen Antje, haar doop niet gevonden te Heemskerk (18)], trouwt Heemskerk, R.K., 30 maart 1765 Olof de Wit, getuigen Jan Arisz. en Pieter de Vries. Huwelijk niet te Heemskerk genoteerd voor de Impost dus pro deo.
Kinderen :

 1. Jannetje, gedoopt Heemskerk, R.K., illegitima, 10 maart 1765, dochter van Olof Roelofse en Antje Jans, doopgetuige Ariaantje Jans. Jannetje Olofs de Wit, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 23 mei 1833, 68 jaar oud, dochter van Olof de Wit en Antje Hoogewerf.
 2. Jan de Wit, geboren Heemskerk [geen doop te Heemskerk], overleden Heemskerk, B.S., 25 maart 1853, 82 jaar oud, echtgenoot van Niesje Namu (= Nanne), zoon van Olof de Wit en Antje Hoogewerf. Jan Olofsz. de Wit, bouwman, geboren Heemskerk, 42 jaar oud, zoon van Olof de Wit en Antje Hogewerf, trouwt Heemskerk, B.S., 4 juli 1813 Niesje Nanne, geboren Castricum, 33 jaar oud, dochter van Frans Nanne en Aafje Louris Melcher.
  1. Olof de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 16 april 1818, zoon van Jan Olofsz. de Wit en Niesje Nanne. Olof de Wit, boerenknecht, geboren Heemskerk, 24 jaar oud, zoon van Jan Olofsz. de Wit, bouwman en Niesje Nanne, trouwt Heemskerk, B.S., 1 mei 1842 Marijtje van Boven, dienstbode, geboren Heemskerk, 25 jaar oud, dochter van Cornelis van Boven, dagloner, en Wilhelmina van Berk.
   1. Jan de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 17 mei 1843, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven. Jan de Wit, landbouwer, 34 jaar oud, zoon van Olof de Wit, landbouwer, en Marijtje van Boven, trouwt Heemskerk, B.S., 15 mei 1878 Neeltje Kroon, 29 jaar oud, dochter van Willem Kroon en Neeltje Berger.
   2. Willemijntje de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 19 januari 1845, dochter van Olof de Wit en Marijtje van Boven.
   3. Cornelis de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 30 december 1846, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven.
   4. Arie de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 27 juni 1849, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven.. Arie de Wit, landbouwer, 30 jaar oud, zoon van Olof de Wit, landbouwer, en Marijtje van Boven, trouwt Heemskerk, B.S., 12 mei 1880 Jannetje Pekel, 22 jaar oud, dochter van Jan Pekel, landbouwer, en Cornelia de Wit.
   5. Teunis de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 26 oktober 1851, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven.
   6. Agnes de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 12 oktober 1854, dochter van Olof de Wit en Marijtje van Boven.
   7. Lourens de Wit, geboren Heemskerk, B.S., 16 maart 1862, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven.
   8. Lourens de Wit, landbouwer, geboren Heemskerk, 30 jaar oud, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven, trouwt Castricum, B.S., 7 mei 1895 Maria Veldt, geboren Castricum, 30 jaar oud, dochter van Jacob Veldt, landbouwer, en Jacoba Schotvanger.

Nog te plaatsen :

 • Cornelis Johannes Hoogewerf, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, 18 maart 1911, 4 dagen oud, zoon van Nicolaas Hoogewerf en Agnes Maria de Wildt.
 • Levenloos kind Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 4 april 1912, kind van Nicolaas Hoogewerf en Agnes Maria de Wildt.
 • Levenloos kind Hoogewerf, geboren en overleden Heemskerk, B.S., 7 oktober 1914, Nicolaas Hoogewerf en Agnes Maria de Wildt.

Overigen in de omgeving :

Marie Hogewerf, geboren Kamerik, overleden Berkhout, 7 juli 1821, 67 jaar oud, aangifte B.S., 8 juli 1821, dochter van Dirk Hogewerf en Maria Meijnsje.

 • Jan, gedoopt Harenkarspel, Gereformeerd, 6 mei 1660, zoon van Pieter Gerritsz. Hoogewerff.
 • Maritjen, gedoopt Harenkarspel, Gereformeerd, 4 mei 1659, dochter van Pieter Cornelisz. Hoogewerff.

In Den Helder en in Zuid-Holland zijn uitgebreide families met dezelfde naam, meest Nederduits gereformeerd, te vinden.

In de Beemster, aan de westkant vlakbij Schermerhorn, staat een boerderij die Hoogerwerf heet. Zie : Gemeenteatlas van de provincie Noord-Holland / J. Kuijper. – herdruk. – Leeuwarden : Hugo Suringar, 1984.

Met bijdragen van Remko Ooijevaar te Heemskerk.

Aantekeningen Aanvullende briefwisseling Hoogewerf, 30 mei 2020

Hoi Kees,

Ik denk niet [dat] dit [in het bovenstaande] klopt :

 • ? Belitie Laurens, vermeld 1686, 1692 en 1698 als doopgetuige. Verdere gegevens ontbreken.
 • ? Claes Lauwerse, huwelijksgetuige in 1681. Verdere gegevens ontbreken.

Belie Maartensz. is de grootmoeder van Lourens Jansz Hogewerf.

Marijtje Sijbertsz is zijn moeder.

Lourens Jansz. heeft een zus Belie Jansz. vrouw van Jan Cornelisz.

Belie Maartensz. en Lourens Jansz. zijn de ouders van :

 • Jan Lourensz. man van Marijtje Sijbertsz.
 • Maarten Lourensz. (de door jouw vermelde oom)
 • Aagje Lourens vrouw van Lourens Cornelisz. (waarschijnlijk de vader van de twee die jij hierboven hebt vermeld)
 • Maartje Lourens, vrouw van Panckras Arisz.
 • Rijkje Lourens, vrouw van Klaas Barendsz.
 • [Wouter Klaasz. uit Castricum wordt vermeld als zwager van Maarten; ik vermoed dat hij ook met een dochter van Belie Maartensz. en Lourens Jansz. was getrouwd]
 • [Sijbregje Lourensz. is waarschijnlijk ook een dochter uit dit huwelijk]
 • [Maartje Jans heeft vermoedelijk ook een relatie met dit stel. Dat zou het x/8 deel beter verklaren]

Hun erf lijkt zich in een ander gedeelte van Heemskerk te bevinden bij de Oosterweg. Ik snap echt niet waar die naam Hogewerf nu vandaan komt omdat ik de percelen nog niet aan de hoge werf kan linken.

Groet Remko

Heemskerk, Oud Recht 250, 17.

Compareerde voor schoudt ende schepenen tot eemskerck
Belijtgen Maertensdr weduwe wijlen Lourens Jansz woonende
alhijer tot eemskerck geassisteert ende gesterckt weesende
met Cornelis Jansz Wijfelaer buijerman tot aeckersloodt
haeren voocht in deese saecke, mitsgaders Aeriaen Pietersz
oudt burgem[eeste]r der steede Beverwijck als oom ende
voocht van des voorn[oemde] Lourens Jansz naergelaeten kinderen
ende gelijde zij comparante voor haer ende haeren erven, ten
overstaen ende met believen vande voors voochden wettelijck
vercoft ende tot eenen vrijen eijgen op gedraegen te hebben
sulcx zij vercoopt ende opdraecht mits deese brijeffve Lourens
Cornelisz
meede onsen buijerman een acker saetlants
geleegen inden banne van eemskerck daer Lourens
Cornelisz
zijn huijs jegenwoordich opgetimmert staet
groot omtrent vijerhondert twee ende tnegentich roeden
Altoos sonder begrip van maet soo groot ende cleijn
die zelve aldaer geleegen is, ende is belent aent
suijden des voorn[oemde] Lourens Cornelisz kinderen die hij
geprocreert heeft bij Aechten Lourensdr zijn over-
leeden huijsvrouw, aent westen oosten [=westen] den oosterwech aent
noorden Lourens Cornelisz zelffs, ende aent oosten
Beelijtgen Maertensdr voornt, ende dat mette
halve sloot opt oost endt vrij landt sonder eenijge
opstal ofte belastinge dan als buijeren ende lendens
ene gelijde zij comparante ten overstaen als vooren
daer aff vande voorn Lourens Cornelisz mette somme
van sevenhondert acht ende dertich carolus gulden aen
gereede gelden al wel voldaen vernoecht ende
betaelt te weesen den lesten penninck metten eersten
belooffde daeromme tvoors ackerlants te
vrijen ende vrij te waeren naer de rechte ende
tgebruijck der voors banne, hijer van is gepasseert
een opdrachtbrijeff in gemeen forme, voor Heijndrick
Lourensz van Veen
schout Jan Jorijsz de
Sijmon Arentsz schepenen opten XXVe november
anno XVIc seventhien
mijn present
bij mij Jan Jorisz
bij mij Sijmen Aerent
H. Lourensz van Veen

(Afbeelding rechts)

Aantekeningen Aantekeningen Beekman

Gerrit Arisz. Beekman, woont ’t Wout, Bergen. Bergen, Impost, 3 juni 1742 Comp[areerde]: Cornelis Jans wegens ’t Lijk van Gerrit Beekman alhier op het Wout overleden als gehoorende onder de onvermogene, dus Pro Deo. Gerrit Beekman trouwt Bergen, R.K., 1725 (zonder datum of getuigen) Teunisje Krelis. Bergen, Impost, 24 januari 1743, Comp[areer]de Willem Dielofs wegens ’t Lijk van Theunisje Pieters weduwe van Gerrit Beekman alhier op het Wout overleden als gehoorende onder de onvermogene dus Pro Deo.
Kinderen :

 1. Willem Beekman, doopgetuige voor een kind van Louris Beekman, zijn doop niet te Bergen gevonden.
 2. Petrus, gedoopt Bergen, R.K., 16 januari 1728, zoon van Gerrit Beekman en Teunisje Krelis, doopgetuige Aaltie Krelis. Pieter Beekman, doopgetuige voor meerdere kinderen van Louris Beekman, en deze is doopgetuige voor een zoon van Pieter Beekman, één zoon en mogelijk een dochter :
  1. Laurentius, gedoopt Limmen, R.K., 7 december 1771, zoon van Piter Gerritse Beekman en Barth .... [er staan puntjes], doopgetuige Lauris Gerritze Beekman.
  2. ?Trijntje Pieterze Beekman, trouwt Heiloo, R.K., 14 november 1802 Pieter van Rijn, in facie Ecclesiae.
   • Pieter, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 1 januari 1804, zoon van Pieter van Rijn en Trijntje Pieters Beekman. Pieter van Rijn, kuipersknecht, geboren Alkmaar, 20 jaar oud, zoon van Pieter van Rijn en Trijntje Pietersd. Beekman trouwt Alkmaar, B.S., 27 juni 1824 Johanna Veel, dienstmeid, geboren Alkmaar, 25 jaar oud, dochter van Simon Veel en Catharina Brugman.
 3. Angelus, gedoopt Bergen, R.K., 21 april 1730, zoon van Gerrit Beekman en Teunisje Pieters, doopgetuige Anne Jans.
 4. Joannes, gedoopt Bergen, R.K., 15 mei 1732, zoon van Gerrit Beekman en Teunisje Pieters, doopgetuige Pieter Jansen. Bergen, Impost, 28 oktober 1757, geeft Pieter Beekman aan in ’t middel van Begraven het lijk van Jan Beekman alhier tot Oostdorp overleden als gehoorende onder de onvermogene en dien conform te ligten acte Prodeo.
 5. Laurentius, gedoopt Bergen, R.K., 20 juni 1735, zoon van Gerrit Dammesz. en Teunisje Pieters , doopgetuige Krelis Janszen. Bergen, Impost, op den 25 octob[er]. 1735 heeft Gerrit Beekman alhier opt t Wout aengegeven het lijk van sijn kint onder de Classis vande onvermogende dus ver Per Memorij.
 6. Laurentius, gedoopt Bergen (geboren Wout) R.K., 22 februari 1737, zoon van Gerrit Arijz. Beekman en Teunisje Pieters, doopgetuige Crelis Janse. Louris Gerritze Beekman, trouwt (1) Limmen, R.K., 10 februari 1771 Maartje Jans Dekker. Limmen, Impost op het begraven, 26 september 1777 door Louris Beekman [aangegeven] zijn vrouw gen[aam]t. Maartje Jans Dekker, prodeo. Heemskerk, Impost, 16 mei 1778, Ontfangen wegens het regt van Trouwen van Neeltje Louris Hoogewerf Jonge dogter, onlangs gewoont hebbende alhier, met Louris Gerritsz. Beekman, weduwnaar, wonende tot Limmen, voor de Bruijd in de vierde classe, ƒ 3,-,-. Louris Beekman, wed[uwnaar]., herondertrouwt Limmen, aangifte voor de Impost, 6 juni 1778 Neeltje L. Hoogewerf, Prodeo. Louris Beekman, begraven Limmen, R.K., 29 december 1798. Neeltje Lourisse Hogewerf, vidua [= weduwe], hertrouwt Limmen, R.K., 23 februari 1800 Claas Gerritze de Wit, In facie Ecclesie.
  Kinderen van Louris Beekman :
  1. Antonia, gedoopt Limmen, R.K., 2 december 1771, dochter van Lauris Gerritze Beekman en Maartje Jans Dekker, doopgetuige Piter Gerritse Beekman, waarschijnlijk vroeg overleden.
  2. Antonia, gedoopt Limmen, R.K., 22 juni 1773, dochter van Lauris Gerritse Beekman en Maartje Jans Dekker, doopgetuige Piter Gerritse Beekman. Theuntje Louerenze Beekman, trouwt Heiloo, R.K., 4 november 1804 Klaas Jacobze Adrichem, in facie Ecclesiae. Klaas Adrichem, geboren Heiloo, overleden Limmen, B.S., 5 maart 1827, 51 jaar oud, echtgenoot van Teunisje Beekman, ouders niet vermeld. Teunisje Beekman, geboren Limmen, overleden Heiloo, 29 april 1844, 71 jaar oud, aangifte B.S., 30 april 1844, weduwe van Klaas Adrichem, dochter van Louwris Beekman en Maartje Dekker.
   • Jacobus, gedoopt Limmen, R.K., 20 september 1805, zoon van Klaas Japikse Adrichem en Teunissie Lourisse Beekman, doopgetuigen Pieter Japikse Adrichem en Maartje Gerbrandze Welboorn. Jacob Adrichem, landbouwer, geboren Limmen, 31 jaar oud, zoon van Klaas Adrichem en Teunisje Beekman, trouwt Limmen, B.S., 22 januari 1837 Agnes Smit, dienstmeid, geboren Schoorl, 29 jaar oud, dochter van Klaas Smit en Jannetje Kos.
   • Maartje sive Maria, gedoopt Limmen, R.K., 24 maart 1808, dochter van Klaas Japikse Adrichem en Teunissie Lourisse Beekman, doopgetuige Geertje Lourisse Beekman, waarschijnlijk vroeg overleden.
   • Maria, gedoopt Limmen, R.K., 28 mei 1811, dochter van Klaas Adrichem en Teuniszi Louwrisse Beekman, doopgetuige Pieter Jacobse Adrichem.
  3. Nicolaus, gedoopt Limmen, R.K., 22 april 1775, zoon van Louris Gerritse Beekman en Maartje Jans Dekker, doopgetuige Klaasje Klaasse Scheer.
  4. Gritje, gedoopt Limmen, R.K., 17 augustus 1777, dochter van Louris Gerritse Beekman en Maartje Jans Dekker, doopgetuige Klaasje Klase Scheer. Grietje Loueris Beekman trouwt Heiloo, R.K., 1 mei 1808 Simon Janz Morsch, in facie Ecclesiae. Grietje Beekman, geboren Limmen, overleden Heiloo, B.S., 24 juli 1829, 52 jaar oud, echtgenote van Simon Morsch, ouders niet vermeld.
   • Joannes, gedoopt Heiloo, R.K., 25 september 1808, zoon van Sijmen Janze Mors en Grietje Louerenze Beekman, doopgetuigen Crelis Janze Loenen en Antje Janze Mors.
  5. Louris, gedoopt Limmen, R.K., 23 maart 1779, zoon van Louris Gerritse Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuige Antje Louris Hogewerf.
  6. Adriana, gedoopt Limmen, R.K., 26 november 1780, dochter van Louris Gerritse Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuige Piter Gerritze Beekman. Limmen, Impost, 7 september 1782 heeft Louris Beekman zijn dogter aangegeven gen[aam]t Ariaantje.
  7. Gerardus/Gerrit, gedoopt Limmen, R.K., 1 mei 1783, zoon van Louris Gerritze Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuige Piter Gerritze Beekman. Gerrit Beekman, geboren Limmen, overleden Bergen, 22 augustus 1820, 36 jaar oud, aangifte B.S., 22 augustus 1820, echtgenoot van Maartje Cornelisd. Luke, zoon van Louwrens Beekman en Neeltje Louwrens Hogewerf. Gerrit Beekman, boerenknecht, geboren Limmen, 30 jaar oud, zoon van Louwrens Gerritsz. Beekman en Neeltje Louwrensdr. Hogewerff trouwt Bergen, B.S., 27 juni 1813 Maria Luken, dienstmaagd, 24 jaar oud, geboren Oudorp, dochter van Cornelis Adamsz. Luken en Trijntje Janse. Maartje Luke, geboren Oudorp, overleden Bergen, 11 mei 1842, 54 jaar oud, aangifte B.S., 12 mei 1842, weduwe van Gerrit Beekman, dochter van Cornelis Luke en Trijntje Oudejans.
   • Siemon Beekman, overleden Bergen, 19 november 1819, 0 jaar oud, aangifte B.S., 20 november 1819, zoon van Gerrit Beekman en Maartje Luke.
   • Gerritje Beekman, boerenmeid, geboren Bergen, 29 jaar oud, dochter van Gerrit Beekman en Maartje Cornelisd. Luke, trouwt Heiloo, B.S., 10 februari 1850 Dirk Stierop, boerenknecht, geboren Akersloot, 30 jaar oud, zoon van Jacob Stierop en Antje Putter.
  8. Trijntje, gedoopt Limmen, R.K., 16 augustus 1785, dochter van Lauris Gerritze Beekman en Neeltje Lauris Hogewerf, doopgetuige Willem Laurisse Hogewerf. Trijntje Beekman, geboren Limmen, overleden Limmen, 4 januari 1824, 38 jaar oud, aangifte B.S., 4 januari 1824, echtgenote van Cornelis Zonnevelt. Trijntje Beekman, dienstmaagd, geboren Limmen, 29 jaar oud, dochter van Louwris Beekman en Neeltje Louwris Hogewerf, trouwt Limmen, B.S., 5 februari 1815 Cornelis Zonneveld, dagloner, geboren Bakkum, 38 jaar oud, zoon van Jeroen Zonneveld en Marijtje Bakhuijsen. Cornelis Zonnevelt, geboren Bakkum, overleden Limmen, 12 januari 1835, 59 jaar oud, aangifte B.S., 12 januari 1835, weduwnaar van Trijntje Beekman, ouders niet vermeld.
  9. Petrus, gedoopt Limmen, R.K., 18 januari 1788, zoon van Louris Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuigen Piter Dirkze Kramer en Neeltje Piters Mors, in [?] Cath [?]. Pieter Beekman, gepasporteerd dragonder, geboren Limmen, 18 januari 1788, zoon van Louis [sic !] Beekman en Neeltje Louris Hogewerff trouwt Venlo, 24 november 1818 Anna Elisabeth van Walsbeeck, biertapster, geboren Venlo, 21 oktober 1790, dochter van Willem van Walsbeeck en Maria Ursela van Oeijen. Pieter Beekman, geboren Limmen, overleden Venlo, 24 april 1834, 46 jaar oud, aangifte B.S., 26 april 1834, zoon van Louris Beekman en Neeltje Louris Hoogewerft, echtgenoot van Anna Elisabeth van Walsbeeck.
  10. Elisabetha Adriana, gedoopt Limmen, R.K., 17 november 1790, dochter van Louris Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuige Klaasje Klase Scheer. Elisabeth Beekman, geboren Limmen, 24 jaar oud, dochter van Louwrens Beekman en Neeltje Louwrense Hoogwerff, trouwt Bergen, 4 juni 1815 Cornelis Wittebrood, landbouwer, geboren Alkmaar, 42 jaar oud, zoon van Louwrens Wittebrood en Geertje Jacobse Knijn.
   • Cornelis Beekman, arbeider, geboren Alkmaar, 30 jaar oud, zoon van Elisabeth Beekman, boerin, trouwt Wimmenum, B.S., 12 juni 1845 Trijntje Opmeer, geboren Spanbroek, 22 jaar oud, dochter van Simon Opmeer, landman, en Pietertje Schakenbos.
  11. Aafje/Eva, gedoopt Limmen, R.K., 26 oktober 1792, dochter van Louris Beekman en Neeltje Louris Hogewerf, doopgetuige Maartje Arenze Wagemaker. Aafje Beekman, 24 jaar oud, dochter van Lourens Beekman en Neeltje Hoogwerf, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 21 juli 1816 Klaas Mooij, 46 jaar oud, zoon van Pieter Klaasz. Mooij en Aagje Kuijleman.
  12. Joannes, gedoopt Limmen, R.K., 12 oktober 1794, zoon van Lauris Beekman en Neeltje Lauris Hogewerf, doopgetuigen Cornelis Kuiper en Baartje Crelis. Jan Beekman, boerenknecht, geboren Limmen, 30 jaar oud, zoon van Louwris Beekman en Neeltje Hogewerf trouwt Limmen, B.S., 7 april 1825 Gerritje Hageman, boerenmeid, geboren Castricum, 25 jaar oud, dochter van Willem Hageman en Antje Feemer. Jan Beekman, geboren Limmen, overleden Limmen, 15 september 1846, 51 jaar oud, aangifte B.S., 16 september 1846, echtgenoot van Geertje Hageman, ouders niet vermeld.
   • Antje Beekman, geboren Limmen, 20 jaar oud, dochter van Jan Beekman en Geertje Hageman, ventster, trouwt Heemskerk, B.S., 30 oktober 1852 Pieter Lammertsz. Benning, rietdekker, geboren Heemskerk, 34 jaar oud, zoon van Lammert Benning en Jannetje Kors.
   • Louris Beekman, boerenarbeider, geboren Egmond-Binnen, 29 jaar oud, zoon van Jan Beekman en Geertje Hageman, ventster in garen en band, trouwt Limmen, B.S., 4 februari 1855 Trijntje Wiebes, geboren Limmen, 25 jaar oud, dochter van Jan Wiebes en Neeltje Steman.
   • Grietje Beekman, geboren Limmen, 23 jaar oud, dochter van Jan Beekman en Geertje Hageman, trouwt Limmen, B.S., 11 oktober 1860 Willem Dekker, dagloner, geboren Heiloo, 30 jaar oud, zoon van Pieter Dekker en Jansje Barendse.
   • Neeltje Beekman, geboren Limmen, 35 jaar oud, dochter van Jan Beekman en Gerritje Hageman, trouwt (1) Heemskerk, B.S., 30 januari 1864 Johannes Baptist Lambertus van Geldorp, boerenknecht, geboren Alkmaar, 35 jaar oud, zoon van Johannes van Geldorp en Hermina Koning. Neeltje Beekman, 43 jaar oud, dochter van Jan Beekman en Geertje Hageman, trouwt (2) Heemskerk, 5 mei 1872 Johannes Lambertus van Lieshout, schoenmaker, 45 jaar oud, zoon van Christiaan van Lieshout en Maria van Leeuwen. Neeltje Beekman, geboren Limmen, overleden Heemskerk, 8 september B.S., 1892, 63 jaar oud, echtgenote van Johannes Lambertus van Lieshout, dochter van Jan Beekman en Geertje Hageman.
   • Klaasje Beekman, geboren Limmen, overleden Limmen, 4 oktober 1842, 2 jaar oud, aangifte B.S., 5 oktober 1842, dochter van Jan Beekman en Geertje Hageman.
 7. Adrianus, gedoopt Bergen (geboren Wout), R.K., 26 mei 1740, zoon van Gerrit Beekman en Teunisie Pieters, doopgetuige Japik Arentze. Bergen, Impost, 18 december [1739] Comp[areerde]: Gerrit Ariensz. Beekman alhier op het Wout wegens t Lijk van Zijn Zoon Adriaan Gerritsz. aldaar overleden, als gehoorende onder de onvermogende dus Pro Deo.

Geertje Gerritse Beekman, gedoopt Bergen, R.K., 25[?] september 1786, dochter van Gerrit Beekman en Trijntje Gerritse Hoetjes, doopgetuige Ariantje Dirickse Rinkel.

Leentje Beekman, geboren Bergen, overleden Zaandam, B.S., 24 december 1822, 63 jaar oud, echtgenote van Willem Volmer, ouders niet vemeld.

 • Agatha Anna, gedoopt Beverwijk, R.K., 26 juli 1756, dochter van Jan Beekman en Anna Sluijs, doopgetuigen Anna Sluijs en Catharina Enbels.
 • Cornelis, gedoopt Beverwijk, R.K., 13 maart 1764, zoon van Jan Beekman en Anna Sluijs, doopgetuigen Crelis Boon en Antie Monevelt[?].

Met bijdragen van Bert Hemrika die hier een vraag stelde en de terugverwijzing van Limmen naar Bergen vond.

Vervolg Volgende


Noten

1. Voor God, graaf en geslacht: de kroniek van de ridders van Assendelft / Bert Koene. – Hilversum : Verloren, 2005. – 232 p. – p. 60.

2. Voor de periode tot 1811 zijn de gegevens zo volledig mogelijk gemaakt aan de hand van zo oorspronkelijk bronnen; omdat het hier enkel om aantekeningen gaat, en ze ook nogal voor de hand liggen, is er van afgezien die afzonderlijk te verantwoorden. Zie vooral : Heemskerk, rooms-katholiek, en Heemskerk, civiel, en : Van Papier Naar Digitaal, en Regionaal Archief Alkmaar. De gegevens uit de Burgerlijke Stand zijn een toegift en komen uit WieWaswie; de oorspronkelijke akten zijn nauwelijks ingezien.

3. Ontleend aan : Genealogie familie Ooijevaar, Kwartierstaat, blad 136, waar al veel gegevens verzameld waren. De niet-verantwoorde weergaven komen meest waarschijnlijk uit : De leenkamer van het huis te Heemskerk / J[ohan]. Belonje. – In : Rechtshistorische Opstellen, aangeboden aan A.S. de Blécourt, oud-hoogleraar in het oud-vaderlandsche recht te Leiden. – Groningen : J.B. Wolters, 1939, p. 54-68.

4. Bronnen : Reptertorium op de lenen van de hofstede Heemskerk 1319-1650 / door J.C. Kort; en : Repertorium op de lenen van de Hofstede Heemskerk alias Marquette, 1392-1793 / J.C. Kort, zie ook verdere bronnen aldaar.

5. De naam Laurentius (patroonheilige van de kerk) komt in Heemskerk natuurlijk in meerdere families voor, vandaar dat we ook vinden : Lauris Jansz., begraven Heemskerk, R.K., 15 oktober 1678; Lauris Janse, begraven Heemskerk, R.K., 6 april 1682.

6. Er is geen R.K. trouwboek overgeleverd over de jaren 1642-1650. In het Notarieël en Oud-Rechterlijk archief van Heemskerk en omgeving is nog geen onderzoek gedaan, net zo min als naar de Heemskerkse DTB in het Noord-Hollands archief in Haarlem die nog niet op het web toegankelijk is.

7. Van de eerste twee kinderen van Laurens Jansz. Hoogewerf is er geen doopinschrijving te Heemskerk; voor de jaren 1642-1650 ontbreken immers alle inschrijvingen.

8. Een Claes Laurense is begraven Heemskerk, 20 december 1691.

9. Voor gegevens over Maritje Lauwers in Heemskerk hebben we een ruime keuze :

Begraven :

 1. Maertie Louris, begraven Heemskerk, R.K., 27 november 1679 (kan alleen 1. of 3. hieronder zijn).
 2. Maertie Lauris, begraven Heemskerk, R.K., 10 februari 1681 (kan alleen 1. of 3. hieronder zijn).
 3. Maertie Lauris, begraven Heemskerk, R.K., 10 februari 1682 (moet 2. hieronder zijn).
 4. Martie Louwers, begraven Heemskerk, R.K., 30 augustus 1690 (kan alleen 4. hieronder zijn).
 5. Maritje Laurens, begraven Heemskerk, R.K., 24 december 1707 (moet 5. of 6. hieronder zijn).

Huwelijken (gezien de datums kan er geen hertrouw bij zijn) en kinderen :

 1. Maertie Lauris, trouwt Heemskerk, R.K., 24 januari 1673 Willem Jacobse, getuigen Cornelis Claesen en Aris Dirckse, geen kinderen gevonden gedoopt te Heemskerk. [Willem Jacobse Limmen, begraven Heemskerk, R.K., 31 oktober 1699.]
 2. Maertie Lauris en Lauris Cornelisse, huwelijk niet gevonden te Heemskerk. [Laurens Crelisse, begraven Heemskerk, R.K., 27 december 1706.]
  Kinderen van Lauris Cornelisse en Maertie Lauris :
  1. Antie, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 maart 1673 dochter van Lauris Cornelisse en Maertie Lauris, doopgetuige Neeltie Lauris.
  2. Petronella, gedoopt Heemskerk, R.K., 13 maart 1675, dochter van Lauris Cornelisse en Maertie Lauris, doopgetuige Lijsbeth Lauris.
  3. Catharina, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 mei 1677, dochter van Lauris Cornelisse en Maertie Lauris, doopgetuige Maertie Cornelis.
  4. Henricus, gedoopt Heemskerk, R.K., 6 maart 1678, dochter van Lauris Cornelisse en Maertie Lauris, doopgetuige Lijsbeth Lauris.
  5. Elisabeth, gedoopt Heemskerk, R.K., 1 augustus 1681, door Lauris Cornelisse en Maertie Lauris, doopgetuige Neeltie Lauris.
 3. Maertie Lauris, trouwt Heemskerk, R.K., 17 januari 1673 Louris Hendrikckx, getuigen Crelis Claesen en Lauris Crelisse. [Lauris Hendricksz., begraven Heemskerk, R.K., 23 december 1680, absque extre (= zonder ?)]; Lauris Hendrikcksz., begraven Heemskerk, R.K., 7 juni 1681.
  1. Hendrick, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 oktober 1673, zoon van Lauris Hendrikse en Maertie Lauris, doopgetuige Cornelis Hendrikse.
  2. Laurentius, gedoopt Heemskerk, R.K., 29 juni 1675, zoon van Lauris Hendrikse en Maertie Lauris, doopgetuige Jan Lauwerse.
  3. Laurentius, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 augustus 1677, zoon van Lauris Hendrickse en Maertie Lauris, doopgetuige Jan Lauwerse.
 4. Maertie Lauris, trouwt Heemskerk, R.K., 16 november 1681 Dirck Cornelisz., getuigen Pieter Dircksz. en Jacob Jansz.. [Dirck Crelisse Grasbos, begraven Heemskerk, R.K., 15 november 1702.]
  1. Lisbet, gedoopt Heemskerk, R.K., 12 oktober 1682, dochter van Dirck Cornelisse en Martie Laurisse, doopgetuige Aghte Davids, waarschijnlijk vroeg overleden.
  2. Lijsbet, gedoopt Heemskerk, R.K., 15 november 1683, dochter van Dirck Crelisse en Maritie Laurens, doopgetuige Grietie Laurens.
  3. Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 18 januari 1686, zoon van Dirck Crelisse en Maritie Laurens, doopgetuige Ariaentie Pancras, waarschijnlijk vroeg overleden.
  4. Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 16 januari 1689, zoon van Dirck Cornelisse en Martie Laurens, doopgetuige Engel Cornelisse.
 5. Maritie Laurens, trouwt Heemskerk, R.K., 26 januari 1692 Gijsbert Seegerse, getuigen Jan Laurense en Arijs Jans, in Facie Ecclesiae. Gijsbert Segerse, begraven Heemskerk, R.K., 12 mei 1697.
  1. Trijntje, gedoopt Heemskerk, R.K., 5 oktober 1793, dochter van Gijsbert Segerse en Maritie Laurens, doopgetuigen Jan Segerden en Claertie Pieters.
  2. Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 17 augustus 1695, zoon van Gijsbert Segerse en Maritie Laurens, doopgetuige Claertie Pieters.
  3. Gijsbert, gedoopt Heemskerk, R.K., 5 november 1697, zoon van Gijsbert Segerse en Maritje Laurens, doopgetuige Aght Laurens.
 6. Maritje Laurens, trouwt Heemskerk, R.K., 28 september 1700 Pieter Arissen, getuigen Cornelis Jacobse en Jan Crelisse, in Facie Ecclesiae; geen kinderen gevonden gedoopt te Heemskerk.

Gezien de doopgetuigen komt 3. het meest in aanmerking en gezien de leeftijd kunnen 4., 5. en 6. wel worden uitgesloten.

10. Een Cornelis Laurense is begraven Heemskerk, R.K., 20 maart 1694.

11. Vergelijk zijn dubbelganger Jan Cornelisse (Hoogwerf) onder deze parenteel.

12. Dit kan evertueel ook zijn dubbelganger zijn. Andere mogelijkheden: Jan Cornelisse, begraven Heemskerk, R.K., 8 maart 1731, en Jan Cornelisse, begraven Heemskerk, R.K., 20 mei 1744.

13. Wellicht : Maria, gedoopt Heemskerk, R.K., 7 januari 1727, dochter van Aris Cornelisse en Maertje Claes, doopgetuige Neeltje Claes of eerder Marijtje, gedoopt Heemskerk, R.K., 10 oktober 1719, dochter van Aris Cornelisse en Marirtje Claes, doopgetuige Neeltje Claes.

14. Wellicht : Trijntje, gedoopt Heemskerk, 3 februari 1731, dochter van Paulus Grasbos en Maritje Jans, doopgetuige Hillegont Jans. Vergelijk : Heemskerk, Impost, 5 april 1749, Ontfangen wegens het regt van trouwen van Maartie Poulis Smacker, wonende alhier, met Pieter Corn[eli]s Morsch van Heijlo wegens de bruijd ƒ 3,-,-.

15. Niet te verwarren met : Cornelis Punt, trouwt Alkmaar, Stadstrouw/R.K. DTB 105, 7 januari 1798 Elizabeth Wilbrand; Cornelis Punt, begraven Alkmaar, Kerkhof, 7 december 1799, 60 jaar oud, oud recht 657, klasse memorie, laat meerderjarige kinderen na.

16. Wellicht : Jan, gedoopt Heemskerk, R.K., 8 april 1685, incerto patre [vader ongewis] en Trijntje Jans, doopgetuige Aefje Jans. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat Jan de naam Hoogewerf is gaan voeren zonder familie te zijn.

17. Als dit Jan Cornelisse, begraven Heemskerk, R.K., 6 maart 1731 zou zijn was dat vóór de geboorte van zijn vijfde kind, en dan zou de pastoor wel ‘posthumus’ achter de doopinschrijving hebben geschreven. Het is ook mogelijk dat de begraafgegevens van deze Jan Cornelisse (Hoogwerf) zijn verwisseld met de andere : Jan Hoogwerf, begraven Heemskerk, R.K., 22 november 1749.

18. Enige mogelijkheid Antje, spuria, gedoopt Heemskerk, R.K., 5 juni 1739, dochter van Maert Japiks, doopgetuige Jan Japikse. Van Maert Japiks is geen huwelijk gevonden te Heemskerk.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 30 mei 2020

Doopinschrijving Antje Hogewerf, Heemskerk 1755

Doopinschrijving Antje Hogewerf, Heemskerk 1755
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Impostinschrijving Castricum Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785

Impost, huwelijksaangifte Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Castricum 1785
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Impostinschrijving Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Castricum 1785

Impost, huwelijksaangifte Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785

Huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. Huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785

R.K. huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, Limmen 1785
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. doopinschrijving eerste Albert IJpelaan, Limmen 1786

R.K. doopinschrijving eerste Albert IJpelaan, Limmen 1786
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Impostaangifte overlijden eerste Albert IJpelaan, Limmen 1787

Impostinschrijving overlijden eerste Albert IJpelaan, Limmen 1787
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. doopinschrijving tweede Albert IJpelaan, Limmen 1788

R.K. doopinschrijving tweede Albert IJpelaan, Limmen 1788
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. overlijdensinschrijving Jan IJpelaan, Limmen 1807

R.K. overlijdensinschrijving Antje Hoogerwerf, Limmen 1807
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. overlijdensinschrijving Jan IJpelaan, Limmen 1807

R.K. overlijdensinschrijving Jan IJpelaan, Limmen 1807
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Huwelijksakte Sijmen Wbt. Boorte en Antje Hoogerwerf, Limmen 1779

Huwelijksakte Antje Hoogerwerf en Sijmen Wbt. Boorte, Limmen 1779
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensinschrijving Sijmen Boorte, Limmen 1784

Overlijdensinschrijving Sijmen Boorte, Limmen 1784
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving Klaasje Boorte, Limmen 1782

Doopinschrijving Klaasje Boorte, Limmen 1782
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)


Verkoop 1617 Verkoop 1617

Belijtgen Maertensdr weduwe wijlen Lourens Jansz, verkoopt een acker saetlants, 25 oktober 1617
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)