VorigeOngeplaatst 4Volgende

Restanten

«Notarieel Archief Uitgeest, inv. nr. 5029, akte 124, 6 februari 1689
Getuigeverklaring door Jacob Jansz. Biersteecker, 64 jaren oud, Frans Jansz Schipper, oud ca. 52 jaren, Frederick Florisz Limmen, 30 jaren oud. Requirant: Steven Bronckhorst, stedehouder en baljuw van Kennemerland Jacob Druyvesteyn. De eerste getuige heeft van de winter by Jan Harmensz Backer een zak haver gehaald en op zyn kruiwagen naar huis genomen. Onderweg kwam hy Cornelis Ypelaen tegen die hem vroeg wat hy op zyn wagen had. De deposant vertelde het hem waarop Cornelis Ypelaen vroeg wat het had gekost. Dedeposant gaf hem de prys waarop Ypelaen de zak haver in beslag nam omdat geen rondemaat cedul was gegeven. De deposant verklaart voorts dat hy 3 weken geleden werd ontboden in herberg de Swan door Jacob Velthuys en Cornelis Ypelaen die die dag geld in Hoorn hadden gegeven. Jacob Velthuys had gezegd: “zie dit de rondemaet hadde gesloocen van de sack haver en of die zaak met hem wilde afmaken, waerop hy dep. antwoorde dat nyet wiste oft moghte doen soo als gedanen hadde maer dat egter om proces te ontgaen veel liever onschuldigh nyets wilde geven als moeyte hebben, daerop dan yeder der mannen ten fine van accoort, die de saeck soo verre hebben gebraght dat afgemaeckt wyerde dat hy deposant voor het voorgegeven abuys eens soude betaelen 15 gulden aen voorss pachter en 4 gulden voor beider gelag.” Deposant verklaart de volgende dag het geld aan Velthuys te hebben betaald. Deposanten 2 en 3 verklaren aanwezig te zyn geweest by de totstandkoming van het accoord.»
Bron : Oud Notarieel Archief (ONA) Uitgeest ; Diverse uittreksels en transcripties / Bronbewerking Arthur Groen.


Grietje Dirks [van Yperen-?]IJpelaan, trouwt Assendelft, 2 februari 1696 Lauris Engels

Kinderen :

  1. Trijn, gedoopt Assendelft, 4 september 1696, doopgetuige Pieter Engelsz., waarschijnlijk vroeg overleden.
  2. Trijn, gedoopt Assendelft, 21 oktober 1697, doopgetuige Diwer Engels.
  3. Engel, gedoopt Assendelft, 27 november 1700, doopgetuige Diwer Martens.
  4. Jan, gedoopt Assendelft, 17 februari 1704, doopgetuige Dirk Pietersz.
  5. Maartje, gedoopt Assendelft, 7 februari 1707, doopgetuige Trijn Jans Gael.
  6. Diewer, gedoopt Assendelft, 31 december 1709, doopgetuige Trijn Jans Gael.

Met aanvullingen van Rene Hofstee te Alkmaar


Dirck Gerritsz IJperen j.m. van Assendelft met Teght Jans j.d. van Crommenie, 31 juli 1704.
Dirck Dircksz IJpere j.m. met Trijn Jans beide geboren en wonende Assendelft, getrouwd 31 juli 1704.
Dirck Dircksz IJpere wed., geboren Wijk aan Duijn met Anna Sijmons j.d. van Crommenie, getrouwd 20 april 1698.


1713 overleden Arij IJpellaen te Heiloo [niet Limmen] (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer 369a, inmmiddels Regionaal Archief Alkmaar).

R.K. Overlijdensinschrijving Arij IJpelaan, Heiloo 1713

R.K. Overlijdensinschrijving Arij IJpelaan, Limmen 1713


Maartje Pieters IJpelaan, Verpondingsregister Alkmaar, 1733

Maartje Pieters IJpelaan, Verpondingsregister Alkmaar, 1733

Maartje Pieters IJpelaan, genoemd in transportbrief, belending 29 april 1726 (Regionaal Archief Alkmaar).


Jan IJpelaan, Quohier Familiegeld Alkmaar, 1716

Jan IJpelaan, Quohier Familiegeld Alkmaar, 1716, Buijten de Kennemerpoort


Jacob Willemsz. IJpelaan, 26 april 1687, erfpacht van ƒ4,- per jaar, toekomende aan Pieter Pijl op huis en erf in de Nieuwpoort (Regionaal Archief Alkmaar).


Maartje IJpelaan, 1776

Maartje, dochter van Dirk Eijpele en Maartje Jans, doopgetuige Trijntje Jans, Almaar, 11 januari 1776


Frans IJpelaan, een kind van Frans IJpelaan, overleden en vervoerd naar Heijloo, 19 mei 1781 (Regionaal Archief Alkmaar).


Cornelis IJpelaan, genoemd in transportbrief 20 november 1781 (Regionaal Archief Alkmaar).


Jan Ariensz. IJpelaan, genoemd in transportbrief, 2 januari 1738 (Regionaal Archief Alkmaar).


Theodorus Dirk Eipelaan en Margareta Molenaar trouwen Alkmaar, R.K., 16 februari 1772 (Regionaal Archief Alkmaar, R.K. Trouwregister).
Te Akersloot werd 11 januari 1776 gedoopt Maartje, dochter van Dirk Eypele en Maartje Jans, meter Trijntje Jans.


Trijntje Dirks IJpelaan, notarieel Alkmaar, zie Pieter Jansz. Misis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 390).


Jacob IJpelaen, weduwe [sic!], zie Coelemay, Pieter Pietersz. (Regionaal Archief Alkmaar, Huwelijksregister, te controleren).

Neeltge Cornelis trouwt Alkmaar, R.K., 3 januari 1683 Pieter Pietersz Coelemaij (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 950, DTB 115, aktenummer 23977).


Den 5e December 1696 aan gevinge gedaan bij Jan Jansz. bruijdegom en Cornelis P[iete]rsz. IJpelaan vader van sijn dogter Neeltje bruijt beijde tot Heijloo woonachtich. Huwelijk 23 december 1696. Cornelis Pietersz. IJpelaan is meest waarschijnlijk een zoon van Pieter Aerians IJpelaan, zie IV.9.

Huwelijk Neeltje IJpelaan, Heiloo, 1696


Neeltje Cornelis IJpelaan, zie Pieter Tamis (Regionaal Archief Alkmaar, Huwelijksregister).
Neeltje Cornelisdr. IJpelaan, begraven Alkmaar, 4 september 1788 (Regionaal Archief Alkmaar).
Neeltje IJpelaan, zie Pieter Tamis Kuijper (Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer 665).


Folio 102, Inventaris van de nalatenschap van Peter Nette, nu in tocht bij Pieternella Epelen en later eigendom van hun kinderen, 29 januari 1768, Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv. nr. 104 (een familienaam Epelen bestaat in Nederland niet, en de naam IJpelaan is een enkele maal als Epelen gespeld.

Bron : Regionaal Archief Tilburg.


Godfried Ypelaan, wonend in 1900 in Cook, Illinois, USA.

Godfried Ypelaan, geboren maart 1869, geimmigreerd 1888 met zijn vrouw Sophia, geboren februari 1873, beide in Nederland geboren.
In Illinois kregen Godfried en Sophia drie kinderen:
– Catharina, geboren november 1894
– Sophia, geboren juli 1897
– Cornelia, geboren februari 1900

Bron : United States Federal Census, 1900, Ancestry.com, en FamilySearch.


Mattheus Johannes Smits, overleden Rotterdam, B.S., 12 juni 1869, leeftijd 71 jaar en 5 mnd, zoon van Bernardus Smits en Catharina Adams, echtgenoot van Johanna IJpelaan, weduwnaar van Elizabeth Musschert.

Daniel Louis Eschbach, geboren Rotterdam, 43 jaar oud, zoon van Johannes Eschbach en Catharina Eringaard, trouwt Rotterdam, B.S., 19 juni 1918 Wicherdina Korthuijs, geboren Rotterdam, 28 jaar oud, dochter van Simon Korthuijs en Marchien Ypelaan. Uit andere akten blijkt dat ze IJpelaar heette.


Casper Ipelen trouwt Alkmaar, Gereformeerd, 25 april 1700 Trijntje Aerjens (inventarisnummer 28, aktenummer 13696).
Casper Ipessen trouwt Alkmaar, Gereformeerd, 2 maart 1704 Elsje Dircks (inventarisnummer 28, aktenummer 14370 ).
Casper Yppesse (Casper Stijesse ?), begraven Alkmaar, Kerkhof, aangifte 16 juni 1712, oud recht 575, klasse memorie (inventarisnummer 51, aktenummer 3745, DTB 51).


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 14 januari 2019