VorigeBijlagenVolgende

Bibliografie

Inhoud van deze pagina

  1. Boeken
  2. Tijdschriften
1. Boeken

Op auteursnaam / hoofdwoord :
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U |V | W | Z

A

AA, Abraham Jacob van der (1792-1857)
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden / Bijeengebracht door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden. – Gorichem : Jacobus Noorduyn, 1846

AA, Abraham Jacob van der (1792-1857)
Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt / A.J. van der Aa. – Haarlem : J.J. van Brederode, 1852-1877. – 20 delen

ABTEI
Die Abtei Echternach : 698-1998 / herausgegeben von Michele Camillo Ferrari, Jean Schröder und Henri Trauffler ; in zusammenarbeit mit Jean Krier. – Echternach : Centre luxembourgeois de documentation et d'études médiévales, 1999. – 374 p. – (Publications du CLUDEM ; 15)

ALGEMENE
Algemene geschiedenis der Nederlanden. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeversmaatschappij W. de Haan, N.V. Standaard Boekhandel. – 1949-1958. – 12 delen

ALGEMENE
Algemene geschiedenis der Nederlanden. – Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1977-1983. – 15 delen

ANNALEN
De annalen van Egmond. De Annales Egmundenses en het Chronicon Egmundanum / Uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers. – Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2007 – 416 p. – (Middeleeuwse studies en bronnen ; 107)

B

BALTUS, Rob
De familie Baltus / Rob Baltus en Peter Baltus. – Schoorl : Uitgeverij Pirola, juni 1992

BEEKMAN, dr. A.A.
Geschiedkundige atlas van Nederland. Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. I. Holland’s Noorderkwartier / Dr. A.A. Beekman. – ’s Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1916. – 53 p.

BEGIN
Begin, Voortgang ende Eind der Vrye, ende der Gewaande Erf-Gravelike Bedieninge in Holland ende West-Vriesland / [Anoniem, toegeschreven aan Johan Uytenhage de Mist, maar ook aan Pieter de la Court]. – Tot Amsteldam : by Jan Rieuwertsz. Boek-Verkooper in de Beurs-straat, 1683. – [lvi], 486, ii p.

BEKE, Johannis de
Chronographia / Johannis de Beke. – Uitgegeven door H. de Bruch.

BELONJE, Johan J. (1899-)
De twee Nyenburgen bij Alkmaar / J. Belonje. – Wormerveer, 1956. – 73 p.

BERESTEYN, jhr. mr. dr. Eltjo Alegondus van (1876-1948)
Genealogische Repertorium / Jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn. – Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1972. – Met aanvullingen 1970-1984 en 1985-1989

BERGH, L.Ph.C. van den (1805-1887)
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis [1299] / L.Ph.C. van den Bergh, James de Fremery. Tweede verbeterde en vermeerderde uitgave door H.G.A. Obreen. – ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1937

BERKEL, Gerald J.W. van
Nederlandse plaatsnamen : De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen / Gerald van Berkel en Kees Samplonius. – Utrecht : Het Spectrum, 1995. – 279 p.

BERTRAND, drs. Joan
De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Noord. Een bekend bedevaartsoort te Heiloo / Drs. Joan Bertrand. – Schoorl : Uitgeverij Pirola, 1990. – 108 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1980)

BILDERDIJK, Willem (1756-1831)
Geschiedenis des vaderlands / Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven door Prof. H.W. Tydeman. – Dertien delen in veertien banden. – Amsterdam : P. Meyer Warnars, J. de Ruijter, 1832-1853

BLOK, dr. Dirk Pieter (Dick, 1925-2019)
De Franken, hun optreden in het licht der historie / Dr. D.P. Blok. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1968. – 120 p. – (Fibulareeks ; nr. 22). Herdrukken : De Franken in Nederland / Dr. D.P. Blok. – 2e herz. dr. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1974. – 144 p.; De Franken in Nederland / Dr. D.P. Blok. – derde druk. – Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, cop. 1979. – 154 p.

BLOK, dr. Dirk Pieter (Dick, 1925-2019)
Het goederenregister van de St.-Maartenskerk te Utrecht / D.P. Blok. – In : Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Naamkunde-Commissie van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 33ste jaargang 1957, p. 89-104.

BLOK, dr. Dirk Pieter (Dick, 1925-2019)
Naamsveranderingen en modeverschijnselen in de middeleeuwse plaatsnaamgeving in Utrecht en Holland benoorden de Lek / D.P. Blok. – In : Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Naamkunde-Commissie van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 33ste jaargang 1957, p. 17-26.

BLOK, prof. dr. Petrus Johannes (1855-1929)
Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Eerste deel / Prof. Dr. P.J. Blok. – Derde herziene druk. – Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1923

BLOOTHOOFT, Gerrit
Over voornamen : hoe Nederland aan z’n voornamen komt / Gerrit Bloothooft, Emma van Nifterick, Doreen Gerritzen. – Uitgave: Utrecht : Het Spectrum, 2004. – 364 p.

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (1873-1940)
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardig-heden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland / Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje. – Utrecht, 1928. – 5 dln.

BOEREN, Petrus Cornelis (1909-1994)
Sint Willibrord, apostel van Brabant / door P.C. Boeren. – Antwerpen [etc.] : Standaard-Boekhandel, [ca. 1939]. – 48 p.

BOGAERS, Julianus Egidius Alphonsus Theresia (1926-1996)
Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten / J.E. Bogaers. – In : Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. – Jaargang 9, 1959. – ’s-Gravehage : Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf, 1960. – p. 263-317

BOIDIN, M.P. (Rinus)
De mythe. Een alternatieve benadering van de Middeleeuwse geschiedenis van West-Europa / M.P. (Rinus) Boidin.  [Breda] : Van Ierland uitgeverij, 2009. – 275 p.

BOIDIN, M.P. (Rinus)
Bonifatius of de schone schijn van Dokkum / M.P. (Rinus) Boidin. – Rotterdam : Trichis Publishing B.V., 2011. – 236 p.

BOGTMAN, Willem (1882-1955)
Het Nederlandsche handschrift in 1600 / W. Bogtman. – [herdruk]. – Haarlem : W[illem]. Bogtman, 1933, herdrukt 1973

BRAAKENBURG, L.J.A.B. van
Ambachtsheerlijkheid Backum / door L.J.A.B. v. B[raakenburg]. – Leiden : Eduard IJdo, 1901

BROUËRIUS VAN NIDEK, Mattheus (1677-1743)
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden / oorspronglyk beschreeven door Mattheus Brouërius van Nidek [R.G.] en Isaac Le Long [1683-ca. 1762]. Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker. Thans ter verdere volmaking der vaderlandsche geschiedkunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvuldigd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschryvers verrykt door J[an].H[endrik]. Reising. Eerste deel. – Te Amsterdam : by J[acobus].A[drianus]. Crajenschot, 1792. – 418 p. + Bladwyzer der voornaamste zaaken

BRUIN, Claas (1671-1732)
Noordhollandsche Arkadia / Claas Bruin, verrykt met aantekeningen van den Heere Gerit Schoemaker, en verçiert met Printverbeeldingen. – Fotomechanische herdruk uit ca. 1970. – Oorspronkelijke uitgave Amsterdam : Evert Visscher, 1732

BUIJTENEN, M.P. van
Westbroeks heiligen in polderperspectief / M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA. – Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1981. – 92. p.

BURGERS, Johannes Willem Jozef (1953-)
De bron van kennis : over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek / J.W.J. Burgers. – Amsterdam : Vossiuspers UvA, cop. 2010. – 21 p. – (Oratiereeks / Faculteit der Geesteswetenschappen ; 372. – Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam).

BYVANCK, dr. Alexander Willem (1884-1970)
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland / verzameld en bewerkt door Dr. A.W. Byvanck, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. – ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931-1935. – (3 delen)

BYVANCK, dr. Alexander Willem (1884-1970)
Nederland in den Romeinschen tijd / door Dr. A.W. Byvanck. – Derde, onveranderde druk. – Leiden : E.J. Brill, 1945. – 742 p. – (2 delen)

BYVANCK, dr. Alexander Willem (1884-1970)
De voorgeschiedenis van Nederland / Dr A.W. Byvanck. – Tweede, verbeterde en uitgebreide druk. – Leiden : E.J. Brill, 1942. – 238 p.

C

CAESAR, Julius
De Gallische oorlog / Caesar. – vertaald uit het Latijn door F.H. van Katwijk-Knap. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1971. – (Fibula klassieke reeks ; 2). Herdruk : Vierde druk, De Haan Klassieken, 198 p.

CALKOEN, H[endrik].J[oan].
De Engelmunduskerk te Velsen / H.J. Calkoen. – Velsen : De Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente “Velsen-Zuid”, 1972. – 63 p.

CHARITÉ, dr. J. (1925-)
Biografisch woordenboek van Nederland / Dr. J. Charité. – s’-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1979-2001. – 5 delen

COCK, dr. Jan Klaas de (1918-1991)
Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag / Dr. J.K. de Cock. – Groningen : J.B. Wolters, 1965. – 289 p.
Herdruk: Arnhem : Gysbers & Van Loon, 1980

COCK, dr. Jan Klaas de (1918-1991)
De goederen van de Egmondse kerk in 922 / J.K. de Cock. – In : Alkmaar in veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit. – Zutphen : De Walburg Pers, 1977. – p. 139-146. – (Alkmaarse historische reeks)

COCK, dr. Jan Klaas de (1918-1991)
Grepen uit de ontginnningsgeschiedenis van Heiloo / Dr. J.K. de Cock. – In : Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving. – Zutphen : De Walburg Pers, 1982. – p. 36-38. – (Alkmaarse historische reeks)

CORDFUNKE, prof. dr. ir. Erich Heinz Pieter (1934-)
Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen / E.H.P. Cordfunke. – Utrecht : Uitgeverij Matrijs, cop. 2006. – 176 p.

CORDFUNKE, prof. dr. ir. Erich Heinz Pieter (1934-)
Limmen, bijdrage tot de oudste geschiedenis van het dorp / E.H.P. Cordfunke. – [Amersfoort] : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [R.O.B.], [s.d.]. – (overdrukken ; 21). – Oorspronkelijk verschenen in : Alkmaars Jaarboekje. – jaargang 5, 1969, p. 49-60

CORDFUNKE, prof. dr. ir. Erich Heinz Pieter (1934-)
Opravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief / E.H.P. Cordfunke. – Zutphen : De Walburg Pers, 1984. – 191 p.

CORDFUNKE, prof. dr. ir. Erich Heinz Pieter (1934-)
Over de oudste kerk van Heiloo en de verspreiding van het christelijk geloof langs de kuststreken / E.H.P. Cordfunke. – In : Kennemer countouren. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving. – Zutphen : De Walburg Pers, 1979. – p. 37-52. – (Alkmaarse historische reeks)

CORDFUNKE, prof. dr. ir. Erich Heinz Pieter (1934-)
Willem II of Floris de Voogd ; Discussion / Erik H.P. Cordfunke, George J.R. Maat; ook beschikbaar bij : BMGN.

CRAANDIJK, Jacobus (1834-1912)
Proeve eener geschiedenis van het geslacht van Haarlem / J. Craandijk. – In : Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde BVGO), 4de reeks, 1ste deel, 1900. – p.42-100

CRAANDIJK, Jacobus (1834-1912)
Wandelingen door Nederland met pen en potlood / J. Craandijk [tekst] en P.A. Schipperus [tekeningen]. – Haarlem : Kruseman & Tjeenk Willink, 1897. – 380 p.

D

D’HAENENS, Albert
Abbayes de Belgique / Albert D’Haenens [et al.]. – Bruxelles : Léon Dewincklaer, 1973. – 487 p.

DAUZAT, A.
Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France / par A. Dauzat, avec la collaboration de G. Deslandes, revu et corrigé par Ch. Rostaing. – Paris : Édtions Klincksieck, 1978. – 233 p.

DAVID, Jan Baptist (1801-1866)
Vaderlandsche historie (11 delen) / Jan Baptist David. – Leuven : Van Lieshout, 1842-1866

DE FLOU, Karel (1853-1931)
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu / K[arel] De Flou, delen 13-18 bezorgd door J. de Smet, met indices door F. Rommel [Steenbrugge, 1953]. – Gent, Brugge : Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde, 1914-1938, 1953

DE SEYN, Eugène Modest Henri (1880-1971)
Dictionnaire historique et géographique des communes belges / Eug. de Seyn. – Troisième édition, augmentée et mis à jour. – Turnhout : Établissement Brepols S.A., [s.d.]. – 2 delen ; 1562 kolommen

DEBRABANDERE, dr. Frans (1933-)
Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk / Dr. Frans Debrabandere. – [Brussel] : Gemeentekrediet, 1993. – 2 dln.

DEELEN, Dirk van (ca. 1901-1973)
Historie van Castricum en Bakkum / D[irk]. van Deelen. – Schoorl : Pirola, 1973. – 202 p.

DEK, Adriaan Willem Eliza (1924-)
Genealogie der graven van Holland / Dr. A.W.E. Dek. – ’s-Gravenhage : Uitgeverij Excelsior, 1954. – 160 p. – (Proefschrift Amsterdam)

DEK, Adriaan Willem Eliza (1924-)
Genealogie der graven van Holland / door A.W.E. Dek. – Vierde verbeterde druk. – Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1969. – 160 p.

DEKKERS, Claudia
Het land van Hilde. Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied / Claudia Dekkers, Gaston Dorren, Rob van Eerden. – Utrecht : Uitgeverij Matrijs, cop. 2006. – 128 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
De bisschop van Nijmegen / Albert Delahaye. – Noyon, Nijmegen : A. Delahaye, 1982. – 160 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
De Geograaf van Ravenna / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1997. – 106 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1997. – 302 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1997. – 169 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen / Albert Delahaye. – Tournehem, Zundert : A. Delahaye, 1980. – 480 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
De mythe van de Noormannen in Nederland / Albert Delahaye. – Zundert : Archivariaat “Nassau-Brabant”, 1977. – 96 p. – (Publikaties van het Archivariaat “Nassau-Brabant”, nr. 37)

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Ontspoorde historie / Albert Delahaye, bewerkt en aangevuld door Dr. H. ten Doeschate. – Tilburg : Stichting Albert Delahaye, 1992. – 326 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Peutinger-kaart en Itinerarium Antonini van Frans-Vlaanderen I. Romeinse Wegen: Tekst en Commentaar / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1997. – 197 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Peutinger-kaart en Itinerarium Antonini van Frans-Vlaanderen II. Romeinse Wegen: Kaarten / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1987. – 68 p. + register

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Van Dorestadum tot Waderlo / Albert Delahaye. – Zundert : Albert Delahaye, 1979. – 112 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Vraagstukken in de historische geografie van Nederland / Albert Delahaye. – Zundert : Fa. W. Vorsselmans, 1965. – Twee delen – 580 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Waarheid en legende van de Striene / Albert Delahaye. – [Zundert] : Archivariaat “Nassau-Brabant”, 1969. – (Publicaties van het Archivariaat “Nassau-Brabant”, nr. 6)

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
De ware kijk op... / Albert Delahaye. – Herbewerking (met aanvullingen) van: ‘Vraagstukken in de historische geografie van Nederland’, 1965/66. – Zundert : [s.n.], 1984- . – Deel 1 : Noyon, het land van Béthune en Frisia. – Zundert : [s.n.], 1984. – 494 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
De ware kijk op... / Albert Delahaye. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1999. – Deel II : Het Eerste Millenium. Historische mythen van de Lage Landen . – 647 p.

DELAHAYE, Albert (1915-1987)
Zie ook : De literaire nalatenschap van Albert Delahaye.

DERUELLE, dr. Marcel I.J.
De St. Pietersabdij te Gent : Archeologische studie / Dr. Marcel I.J. Deruelle. – Gent : Drukkerij Vyncke, 1933. – 268 p.

DIEPEN, Joop van
Het Westfriese geslacht Van Diepen / Joop van Diepen. – Blokker : Joop van Diepen, 1983. – 128 p.

DIJKSTRA, dr. Berend Klaas Sietze
Graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten, opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951 / door dr B.K.S. Dijkstra. – Zutphen : De Walburg Pers, 1979. – 192 p.

DIJKSTRA, dr. Berend Klaas Sietze
Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten opgegraven op het terrein van de voormalige Abdijkerken te Rijnsburg in 1949 en 1951 en te Egmond in 1979 en 1980 en aangetroffen in de tombe in de Abdijkerk te Middelburg / B. Dijkstra. – Amsterdam : Bataafsche Leeuw, 1991. – 160 p.

DIJKSTRA, M[enno].F.P.
Limmen – De Krocht. De opgraving van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in Kennemerland / M.F.P. Dijkstra, J. de Koning, S. Lange. – Amsterdam : Amsterdam Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 2006. – 256 p.

DIJKSTRA, M[enno].F.P.
Rondom de mondingen van Rijn & Maas / M[enno].F.P. Dijkstra. – Leiden : Sidestone Press, 2011. – 539 p.

DRUIJVEN, C.N.
Boerderijen in Limmen. In het bijzonder de voormalige hofstede Clevesteijn en het armenhuisje De Kamers / door C.N. Druijven. – Limmen : [s.n.], 2003. – 272 p.

DRUIJVEN, C.N.
Straten en wegen in Limmen en hun naamkundige betekenis / C.N. Druijven. – Limmen : [s.n.], 2001. – 160 p.

DUBOIS, Jean
Dictionnaire d’étymologie / Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert Dauzat. – Paris : Larousse, 2004. – 822 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1964)

DUN, Mère Marie-José van O.S.U.
De bedevaartsplaats Heilo in de winter van 1713 op 1714 / Mère Marie-José van Dun O.S.U.. – In : Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland. – Tweede jaargang, aflevering III, oktober 1960, p. 245-298

DUNCAN, David Ewing (1958-)
The Calandar ; The 5000-Year Struggle to Align the Clock and the Heavens - and What Happened to the Missing Ten Days / David Ewing Duncan. – London : Fourth Estate, 1999. – 360 p.

E

ECKHARDT, Karl August (1901-1979)
Lex Frisionum / Herausgegeben und übersetzt von Karl August Eckhardt (†) und Albrecht Eckhardt. – Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1982. – (Monumenta Germaniæ Historica, Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum seperatim editi ; 12)

EGMOND
Egmond tussen Kerk en wereld / redactie G.N.M. Vis, met medewerking van J.P. Gumbert. – Hilversum : Verloren, 1993. – 234 p. – (Egmondse Studiën ; 2)

EGMOND, P.G.M. van
Overzicht van de familie Castricum/Kastercum / Uitgezocht en samengesteld door P.G.M. van Egmond en A. van Egmond-Rookhuizen. – [Velsen-Noord] : Fam. P.G.M. van Egmond, 1983. – 112 p.

EGMOND, P.G.M. van
Overzicht van de familie Kuijs/Kuis, afkomstig uit Delft/Castricum / Samengesteld door P.G.M. van Egmond en A. van Egmond-Rookhuizen. – [Velsen-Noord] : Fam. P.G.M. van Egmond

ELICH, J.H.
Aan de ene kant, aan de andere kant, de emigratie van Nederlanders naar Australië 1946-1986 / J.H. Elich. – Delft : Eburon, 1987. – 285 p. – Met samenvatting in het Engels

ENCYCLOPEDIE
Encyclopedie van Friesland / Hoofdredactie prof. dr. J.H. Brouwer. – Amsterdam, Brussel : Elsevier, 1958. – 722 p. – (Uitgegeven onder auspiciën van de Fryske Akademy)

ENCYCLOPEDIE
Encyclopedie van Noord-Brabant / A. van Oirschot, drs. A.C. Jansen, et al. – Baarn : Market Books, 1985-1986. – 5 dln.

ES, Willem Albertus van (Wim, 1934-)
De Romeinen in Nederland / W.A. van Es. – Tweede druk. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1973. – (Eerste druk 1972).

F

FASEL, drs. W.A. (Anton, 1930-)
Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813 / W.A. Fasel. – [Alkmaar] : Vereniging Oud Alkmaar, [1973]. – 167 p.

FASEL, drs. W.A. (Anton, 1930-)
Alkmaar in het drijfzand : Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van prof. dr. ir. E.H.P. Cordfunke, getiteld “Alkmaar in Prehistorie en Middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek” / Drs. W.A. Fasel. – Alkmaar, 1979. – 123 p.

FASEL, drs. W.A. (Anton, 1930-)
De mythe van St. Adelbert / W.A. Fasel. – In: Oud Alkmaar. – Jaargang 8, nr. 2, 1984. – p. 605-617

FASEL, drs. W.A. (Anton, 1930-)
De mythe van St. Willibrord / Drs. W.A. Fasel. – In: Oud Alkmaar. – Jaargang 1, nr. 2, 1991. – p. 12-21

FASEL, drs. W.A. (Anton, 1930-)
Alkmaar en zijne geschiedenissen. 550-1600 / door W.A. Fasel. – Alkmaar, 2012. Verscheen 21 mei 2014 op de website van het Regionaal Archief Alkmaar.

FRANCK, Johannes (1854-1914)
Franck’s Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal / Johannes Franck, N. van Wijk, C.B. van Haeringen. – Met: Franck-Van Wijk, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Supplement / door C.B. van Haeringen. – ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1980. – xvi, 897, xvii, 235 p. – (Fotomechanische herdruk van respectievelijk de 2e uitg. 1912 en de 1e uitg. 1936; oorspronkelijke uitgave 1892)

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)
Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek / Robert Fruin, uitgegeven door H.T. Colenbrander, ingeleid door prof. dr. I. Schöffer. – ’s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1980. – 436 p.

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)
Het noorden op weg naar zelfstandigheid / Robert Fruin. – 11de druk. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1961. – 217 p. – (Aula-boeken ; 75)

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)
Opstellen over Willem van Oranje / Robert Fruin. – 11de druk. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1961. – 208 p. – (Aula-boeken ; 36)

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)
Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog 1588-1598 / Robert Fruin. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, s.d. – 321 p. – (Prisma-boeken ; 129)

FRUIN, Robert Jacobus (1823-1899)
Het voorspel van de 80-jarige oorlog / Robert Fruin. – tweede druk. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, s.d. – 238 p. – (Aula-boeken ; 1)

G

GELDER, dr. Herman Arend Enno van (1889-1973)
De Nederlandse munten / Dr. H. Enno van Gelder. – Utrecht/Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum N.V., 1970. –272 p. – (Aula-boeken ; no. 213)

GESCHIEDENIS
Geschiedenis van Alkmaar. – Zwolle : Waanders, 2007. – 574 p.

GEURTS, P.A.M.
Geschiedschrijving in Nederland / samengesteld door P.A.M. Geurts en A.E.M. Jansen. – De Haag : Martinus Nijhoff, 1981. – 382, 275 p. – (2 delen). – Deel I: Geschiedschrijvers, Deel II: Geschiedbeoefening

GEYL, Pieter (1887-1966)
Geschiedenis van de Nederlandse stam / Prof. Dr. P. Geyl. – 3e druk. – Amsterdam, Antwerpen : Wereldbibliotheek, 1961. – 6 dln. ; 1751 p.

GOTTSCHALK, Dr. M.K.E. (1912-1989)
Stormvloeden en rivieromstromingen in Nederland / M.K.E. Gottschalk. – Assen, 1971. – (Deel 1 : De periode vóór 1400)

GOTTSCHALK, Dr. M.K.E. (1912-1989)
Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen / Dr. M.K.E. Gottschalk. – Assen : Van Gorcum & Comp. NV, 1955. – 236 p. – (I. Tot de St-Elisabethsvloed van 1404)

GROENENDIJK, T.
Nederlandse plaatsnamen / door T. Groenendijk. – Hoogeveen : Slingenberg Boekproducties, cop. 2000. – 350 p.

GROESBEEK, J.W. (1908-1993)
Heemskerk, onderweg van verleden naar heden / Mr. J.W. Groesbeek. – Heemskerk : Gemeente Heemskerk, 1978. – 224 p.

GROTE
Het grote geschiedenisboek van Kennemerland / onder redactie van Florence Koorn, Menno van der Laan, Ben Speet, Frank van der Wijden en Lieuwe Zoodsma. – Zwolle : WBooks, 2013.&nbs;– 280 p. – (Ingekorte versie van Ach lieve tijd, 2000 jaar Kennemerland, dat tussen 2001 en 2005 verscheen)

GULIK, Koen van
Willibrord tussen Ierland en Rome / Koen van Gulik e.a. – Utrecht : De Keltische Draak, 1995. – 116 p.

GUMBERT-HEPP, Marijke, GUMBERT, J.P. (1936-2016) en BURGERS, J.W.J.
Annalen van Egmond ; De Annales Egmundenses en het Chronicon Egmundanum / Uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers. – Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2007. – 416 p. – (Middeleeuwse studies en bronnen ; 107).

GYSSELING, Maurits (1919-1997)
Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta [2 banden] / Ediderunt M. Gysseling & A.C.F. Koch. – [s.l.] : Belgisch Inter-Universitair Centrum voor Neerlandistiek, 1950. – 461 p.

GYSSELING, Maurits (1919-1997)
Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht / M. Gysseling en D.P. Blok. – In : Toponymica ; Bijdragen en bouwstoffen uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven. – Leuven : Instituut voor Naamkunde, 1959 –38 p. + 2 kaarten. – Bevat : De oudste plaatsnamen in Holland en Utrecht / door dr. M. Gysseling (p.1-12) ; De vestigingsgeschiedenis van Holland en Utrecht in het licht van de plaatsnamen / door D.P. Blok (p. 13-34) ; Discussie (p. 35-38.)

GYSSELING, Maurits (1919-1997)
Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, voor 1226. Deel I: A-M. Deel II: N-Z / Maurits Gysseling, met indices door Dom Floribertus Rommel. – Gent : Belgisch Interuniversitair Centrum voor neerlandistiek, 1960. – 2 dln., 1407 p. – (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis van de lexicografie van het Nederlands ; VI, 1-2)

H

HAAN, Rienk de
Fryske foarnammen = Friese voornamen / Rienk de Haan. – Leeuwarden/Ljouwert : Friese Pers Boekerij, cop. 2002. – 159 p. – (Fryske Akademy ; nr. 941)

HAITSMA MULIER, E.O.G.
Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 / samengesteld door E.O.G. Haitsma Mulier, G.A.C. van der Lem ; met medew. van P. Knevel. – Den Haag : Nederlands Historisch Genootschap, 1990. – xvii, 470 p. – (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap ; 7).

HALBERTSMA, Herre (1920-1998)
Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang / H. Halbertsma. – Utrecht : Matrijs, 2000. – 408 p.

HARBAVILLE, M.
Departement du Pas-de-Calais. Dictionnaire des communes [2 delen] / M. Harbaville. – [Reprint]. – Paris : Res Universis, 1992. – 386, 370, 12, 13 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1842)

HASQUIN, Hervé (1942-)
Gemeenten van België : geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek / conceptie en wetenschappelijke leiding: Hervé Hasquin ; met de medewerking van Raymond van Uytven en van Jean-Marie Duvosquel. – Brussel : La Renaissance du Livre, 1981. – 4 dln. : 3116 p.

HATTUM, mr. Frederik Wilhelm Diederik Cornelis Adriaan (1900-1979)
Bibliografie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. / Mr. F.W.D.C.A. van Hattum. – Tweede druk – ’s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953. – 125 p. – (Eerste druk 1894)

HEKKER, Robert Cornelis (1917-1990)
De Noord-Hollandsche Stolphoeve / R.C. Hekker. – Assen : Torenlaan, [1944]. – 48 p.

HENDERIKX, P.A. (1940-)
Het cartularium van Radbod / P.A. Henderikx. – In : Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag / onder redactie van D.P. Blok [et al.]. – Amsterdam : Meertens Instituut, 1998. – vii, 455 p. – (Publicaties van het Meertens Instituut ; dl. 29). – p. 131-264;

HENDRIKS, drs. J.P.C.A.
Prisma van de archeologie / Johan Hendriks. – Utrecht : Het Spectrum, 1996. – 352 p. – (Prisma-boeken)

HEUSSEN, Hugo Franciskus van (1659-1719)
Batavia sacra, of Kerrelyke [i.e. Kerkelyke] Historie en Oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondiger; Mitsgaders van de Utregtse Bisschoppen, En van de voornaamste personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met kopere plaaten. In ’t Latijn beschreeven door den Heer T.S.F. H.L.H. etc. Vertaald en met Aantekeningen opgehelder door H.F.R. – T’Antwerpen : Voor Christianus Vermey, MDCCXV [1715]. – 665 p.
Verscheen oorspronkelijk in het Latijn te Brussel.

HEUSSEN, Hugo Franciskus van (1659-1719)
Oudheden en Gestichten van Kennemerland, Noordholland en Westfriesland / H.F. van Heussen en H. van Rijn. – Leiden, Christiaan Vermeij, 1721. – 560 p. + Blad-Wyzer

HISTORISCHE
Historische atlas Noord-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 / [samenstelling Ger Louis Wieberdink]. – Landsmeer : Robas Producties, 1989

HOF, pater Jan (1918-1980)
De abdij van Egmond / Pater Jan Hof en Catharina Visser. – [Egmond] : Sint-Adelbertusabdij, november 1995. – 48 p.

HOF, Pater Jan (1918-1980)
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 / Pater Jan Hof. – ’s-Gravenhage, Haarlem : Historische Vereniging voor Zuid-Holland, 1973. – 527 p. – (Hollandse Studiën ; 5)

HOFDIJK, Willem Jacob (1816-1888)
Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd [6 delen] / W.J. Hofdijk. – Tweede druk – Leiden : Van den Heuvel & Van Sante, 1873-1875.   vi, 275, xv, 316, xvi, 351, xiv, 339, xv, 329, xvii, 324 p.

HONIG, dr. G.N.
De vroege middeleeuwen in Holland / Dr G.N. Honig. – Derde druk. – Amsterdam : Allert de Lange, 1947. – 114 p. – (Heemschut-serie ; nr. 6)

HOVEN, Bram van den
Een heilige in beeld. Sint Maarten in Utrecht / Bram van den Hoven van Genderen. – In : Rondom Gregorius van Tours / onder redactie van Mayke de Jong, Els Rose en Henk Teunis. – Utrecht : Vakgroep geschiedenis der Universiteit, 2001. – 175 p. – (Utrechtse Historische Cahiers, jaargang 22, 2001, nr. 2-3). – p. 151-161.

HOUBEIN, Lolo (1934-)
Vreemdeling in de spiegel. Autobiografie van een Nederlandse emigrante / Lolo Houbein. – [vertaald uit het Engels door Frans Bruning... et al.]. – Amsterdam : Balans, cop. 1988. – 245 p. – Vertaling van: Wrong face in the mirror. Cop. 1987

HUIJBEN, J.J.
De abdij van Egmond en haar historische beteekenis / door J.J. Huijben. – 2e druk – Egmond-Binnen : De Raad der vrienden van Egmond, 1944. – 45 p. – (1e druk 1940).

HUIZINGA, Albertus (1892-)
Encyclopedie van namen. Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen / A. Huizinga. – Amsterdam : Strengholt, ca. 1956

HULZEN, dr. Albertus van (1905-2006)
Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken / Dr. A. van Hulzen. – Amsterdam : Allert de Lange, 1944. – 109 p. – (Heemschut-serie ; nr. 39); herdruk : Utrecht / door Dr. A. van Hulzen. – [Herdruk]. – Gorichem : J. Noorduijn en zoon N.V., 1962. – 155 p.

J

JAEKEL, Hugo (?-1921)
Die Grafen von Mittelfriesland aus dem Geschlechte König Radbods / Von Hugo Jaekel. – Gotha : Friedrich Andreas Perthes, 1895. – 135 S.

JAMES, Edward
De Franken / Edward James. – vertaald door Piet Nijhoff. – Baarn : Ambo, 1990. – 278 p.

JANSE, Antheun
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen / Antheun Janse. – Hilversum&nbap;: Verloren, 2001. – 514 p. – (Adelsgeschiedenis ; 1)

JANSEN, dr. H.P.H. (1928-1985)
Geschiedenis van de middeleeuwen / H.P.H. Jansen. – Vierde druk. – Utrecht, Antwerpen : Uigeverij Het Spectrum, 1983. – 410 p. – (Aula-boeken ; 620)

JANSEN, dr. H.P.H. (1928-1985)
Kalendarium van de Lage Landen in jaartallen / Dr. H.P.H. Jansen. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1971. – 263 p. – (Prisma ; 1469)

JANSEN, dr. H.P.H. (1928-1985)
Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden / Dr. H.P.H. Jansen. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, cop. 1965. – 302 p. – (Prisma-compendia ; nr. 19)

JOCHEMS, A.A.F.
Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk / A.A.F. Jochems, A.G.F. Laenen. – Bavel : Stichting Albert Delahaye, 1995. – 55 p.

K

KAMPINGA, Herman (1887-1968)
De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw / Herman Kampinga ; vermeerderd met een register van personen door dr. E.O.G. Haitsma Mulier. – Utrecht : HES Publishers, 1980. – 207 p. – (Oorspr. uitg. ’s Gravenhage : Uitgeverij Martinus Nijhoff, 1917)

KARSTEN, Gerrit (1893-)
Noordhollandse plaatsnamen / G. Karsten. – Amsterdam : Uitgeverij Jacob van Campen, 1951. – 167 p.

KLEIN, Peter Wolfgang (1931-)
1000 jaar vaderlandse geschiedenis / Peter W.&nbgsp;Klein. – Amsterdam : Uitgeverij Balans, 2004. – 222 p. – (In vogelvlucht)

KLUIT, Adriaan (1735-1807)
Historia critica Comitatvs Hollandiæ et Zeelandiæ / Adriano Klvit.   Mediobvrgi [= Middelburg= : Apvd Petrvum Gilissen et fil., et Isaac de Winter, 1780. – 520 p.

KOCH, dr. Anton Carl Frederik (Anton, 1923-1990)
De betrekkingen van de eerste graven van Holland met het vorstendom Vlaanderen / door A.C.F. Koch. – In : Tijdschrift voor geschiedenis, jaargang 61, 1948, afl. 1-2, p. 31-38.

KOCH, dr. Anton Carl Frederik (Anton, 1923-1990)
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 ; Deel I : Eind van de 7e eeuw tot 1222 / door Dr. A.F.C. Koch. – ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1970. – xxi, 633 p.

KOENE, Bertus Klaas Simon (1943-)
Midden-Kennemerland in Vroege en Hoge Middeleeuwen ; Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300 / Bert Koene, Jan Morren, Fred Schweitzer. – Hilversum : Verloren, 2003. – 192 p.

KOOLWIJK, Hans
Historisch-genealogisch dagboek 1722-1759 / samengesteld en bewerkt door Hans Koolwijk. – 1e dr. – Alkmaar : Eigen uitgave, ca. 1972

KOPPELAAR, J.D.
De sporen van Willibrord, de apostel der Friezen, in het huidige Nederland : Ter gelegenheid van het 1300ste herdenkingsjaar in 1995 van de wijding van Willibrord tot bisschop (Rome, 695) / J.D. Koppelaar. – Heerhugowaard : Koppelaar, [1994]. – 31 p.

KORT, Jacob Cornelis (1943-)
Het archief van de graven van Holland 889-1581 ; II. Inventaris / door J.C. Kort. – ’s-Gravenhage : Rijksarchief in Zuid-Holland, 1981. – 376 p.

KREIJNS, J.
De Pagus Kinheim / J. Kreijns. – In : SEMafoor, 2e jrg. nr. 3, p. 2

KREIJNS, J.
De pagus Kinheim II / J. Kreijns. – In : SEMafoor, 3e jrg. nr. 1, p. 16-18

KRIMPEN, Huub van
Boek over het maken van boeken / Huub van Krimpen. – 2e druk. – Veenendaal – Gaade Uitgevers, 1986. – 551 p.

KRONYK
Kronyk van Egmond of jaarboeken der vorstelijke Abten van Egmond ; In ’t Latyn beschreeven door Broeder Jan van Leyden, van der Karmeliten Ordre; Vertaald door Kornelis van Herk, Vervolgt, en met de vertaalinge der Grafschriften verrykt, door Geraard Kempher; Uytgegeeven en Vermeerdert met een Lyst van de Donatien, en de naamen der geenen, die in d’Abdye begraaven zyn, door Simon Eikelenberg. Met afbeeldingen. – Te Alkmaar : By Simon van Hoolwerf, boekverkooper, 1739. – 283 p.

KRUISHEER, Jaap G.
De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 / door J[aap].G. Kruisheer. – ’s-Gravenhage, Haarlem : Historische Vereniging Zuid-Holland en de Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1971. – 1971. – 526 p. . – (Hollandse Studiën ; 2-1). – 2 delen

KRUISHEER, Jaap G.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 / door J[aap].G. Kruisheer. – 1970-
Deel I : Eind van de 7e eeuw tot 1222 / door Dr. A.C.F. Koch. – ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1970. – xxi, 633 p.
Deel II : 1222 tot 1256 / door J.G. Kruisheer. Assen [etc.] : Van Gorcum, 1986. – xix, 805 p.
Index van namen op de delen I en II / door J.W.J. Burgers en J. Sparreboom. – Assen [etc.] : Van Gorcum, 1988. – xii, 177 p.
Deel III : 1256 tot 1278
Deel IV : 1278-1291 / door J.G. Kruisheer. – Assen : Van Gorcum, 1997. – xvii, 1003 p.
Deel V : In voorbereiding

KÜNZEL, Rudolf Ernst (1939-)
Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200 / R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoef. – Tweede, gewijzigde druk. – Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1989. – (Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; dl. 8). – (Oorspronkelijke uitgave 1988)

KURTZ, Mej. Dr. G.H.
Beknopte geschiedenis van Haarlem / door Mej. Dr. G.H. Kurtz, archivaris van de gemeente Haarlem. – Derde herziene druk. – Haarlem : De Erven F. Bohn, 1946. – 86 p.

KUTTNER, Erich (1887-1942)
Het hongerjaar 1566 / Erich Kuttner, met een inleiding van Jan Romein. – 4de dr. – Amsterdam : Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1979. – 397 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1949)

KUYPER, J.
Gemeenteatlas van de provincie Noord-Holland naar officiële bronnen bewerkt / J. Kuyper. – herdruk. – Groningen : B.V. Foresta, 1984. – (Oorspronkelijke uitgave Leeuwarden : Hugo Suringar, 1869)

L

LAAN, Kornelis ter (1871-1963)
Van Goor‘s Aardrijkskundig woordenboek van Nederland / K. ter Laan. – Den Haag, 1968

LAMBOOIJ, Herman Th.M. (1930-)
Getekend land ; Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier / Herman Lambooij. – Alkmaar : Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, 1987. – 160 p.

LANCÉE, J.A.L.
Mythe en Werkelijkheid ; Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) / onder redaktie van J.A.L. Lancée. – Utrecht : HES Publishers, 1979. – 249 p. 

Land
Het land van Hilde : Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied / Claudia Dekkers, Gaston Door en Rob van Eerden. – Haarlem : Provincie Noord-Holland : Utrecht : Stichting Matrijs, 2006; tweede druk 2007.

LANGEREIS, Sandra
Geschiedenis als ambacht: oudheidkunde in de Gouden Eeuw : Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius / Sandra Langereis. – Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2001. – 368 p.

LEUPEN, P.H.D. (1939-)
Egmond en Berne : Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen / P.H.D Leupen e.a. (red.). – Den Haag : Martinus Nijhoff, 1987. – (Nederlandse historische bronnen ; 7)
Bevat: De Vita Sancti Adalberti Confessoris / ingel., uitg. en vert. [uit het Latijn] door G.N.M. Vis ; Het stichtingskroniekje van de Abdij van Berne / ingel., uitg. en vert. [uit het Latijn] door H. van Rij.

LEYDEN, Jan van
Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond / In ’t Latyn beschreeven door Broeder Jan van Leyden, van der Karmeliten Ordre, Vertaald door Kornelis van Herk, Vervolgt, en met de vertaalinge der Grafschriften verrykt, door Gerard Kempeer; Uytgegeeven en Vermeert met een Lyst van de Donatiën, en de naamen der geenen, die in d’Abdye begraaven zijn, door Simon Eikelenberg. – Te Alkmaar : By Simon van Hoolwerf, 1739. – 283 p.

LEYSEN, Alphons
’t Is maar, dat je ’t weet / Alphons Leysen & Jouke Minkema. – Schoorl : Pirola, 1977. – 120 p.

LINDEMANS, J. (1888-1963)
Kleine leidraad bij de studie der plaatsnamen / Dr. J. Lindemans. – Verhandeling van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr. 222, nr. 5 van de 21ste Jaargang, 1924

LOISNE, Comte de
Dictionnaire topographique du Département du Pas-de-Calais comprenent les noms de lieu anciens et modernes / Rédigé par le Comte de Loisne. – Paris : Imprimerie nationale, 1907. – LII, 499, 8 p.

LONGNON, Auguste Honoré(1844-1911)
Les noms de lieu de la France ; Leur origine, leurs signification, leurs transformations / Auguste Longnon ; publiée par Paul Marichal et Léon Mirot. – Paris : Honoré Champion, 1999. – 831 p.

LYBRECHTS, Arent
Redenerend vertoog over ’t notaris ampt / Arent Lybrechts. – 4e druk. – Amsterdam : J. Hayman [et al.], 1758. – 599 p.

M

MEIJERS, J.A.
Onze voornamen ; Traditie, betekenis, vorm, herkomst ; Benevens een uitgebreid namenregister / door J.A. Meijers en J.C. Luitingh. – 12e druk. – Bussum : Moussault, 1981. – 224 p. – (1e dr.: Amsterdam : Moussault, 1949)

MEILINK, Petrus Anne (1880-1956)
De Egmondsche geschiedbronnen / door P.A. Meilink. – ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1939. – viii, 153 p. – (Gedeeltelijk eerder verschenen in : Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde ; 7e reeks, dl. IX, X).

MEILINK, Petrus Anne (1880-1956)
Het archief van de abdij van Egmond / P.A. Meilink. – ’s-Gravenhage : Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Nijhoff), 1951. – (3 delen)

MIDDELNEDERLANDSCH
Middelnederlandsch Woordenboek

MOLENAAR, M.Chr.M.
Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht / M.Chr.M. Molenaar en G.A.M. Abbink. – Baarn : Gooi en Sticht, 1995

MOLHUYSEN, dr. P.C. (1870-1944)
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok en Dr. Fr. K.H. Kossmann, met medewerking van tal van geleerden. – Leiden : A.W. Sijthoff’s uitgevers-maatschappij, 1911-1937. – 10 delen

MONUMENTA
Monumenta Germania Historica; die digitalen MGH

MOORSEL, P.P.V. van
Over Willibrord gesproken / P.P.V. van Moorsel. – [Baarn] : Arbor, 1989. – 80 p.

MOORSEL, P.P.V. van
Willibrord en Bonifatius / P.P.V. van Moorsel. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1968. – 112 p. – (Fibulareeks ; nr. 28)

MULLER, Samuel (1848-1922)
Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht / uitgegeven door Mr. S. Muller Fz. – ’s Gravehage : Martinus Nijhoff, 1892. – lxxxv, 276 p. – (Werken ; 3e serie, nr. 3)

MULLER, Samuel (1848-1922) en A.C. Bouman (1892-1966)
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 ; Deel I [695-1197] / uitgegeven door Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A.C. Bouman. – Utrecht : A. Oosthoek, 1920. – xvi, 471, 144 p.

N

NAT
Nat & droog : Nederland met andere ogen bekeken. – [s.l.] : Architectura & Natura, 1998. – 282 p.

NEDERLAND
Nederland in kaarten: verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie / M.W. Heslinga [et al.]. – Ede : Zomer en Keuning, cop. 1985. – 216 p.

NEDERLANDSCHE
Nederlandsche Outheden en Gezigten / [Met prenten van Abraham Rademaker]. – Amsterdam : Willem Barents, 1725

NÈGRE, Ernest
Toponymie générale de la France. Etymologie de 35.000 noms de lieux / Ernest Nègre. – Genève : Librarie Droz S.A., 1991. – 3 vols., 1852 p.

NICOLAY, Johan (1974-)
The splendour of power : Early medieval kingship and the use of gold and silver in the southern North Sea area (5th to 7th century) / Johan Nicolay. – Eelde : Barkhuis Publishing, 2014. – (Groningen Archeological Studies ; 28). – 418 p.

NIDEK, Mattheus Brouërius van (1677-1743)
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden / Oorspronkelyk beschreven door Mattheus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaac le Long. Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker. Thans ter verdere volmaking der vaderlandsche geschiedkunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvuldigd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschryvers verrykt door J.H. Reising. Eerste deel. – Te Amsterdam : by J.A. Crajenschot, MDCCXCII. – p. 192.

NIDEK, Mattheus Brouërius van (1677-1743)
Het Zegenpralent Kennemerlant ; Vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp-en stede-gebouwen / Mattheus Brouërius van Niedek. – Amsterdam : Andries en Hendrik de Leth, (ca 1730). – Herdrukt 1973/4

NIERMEYER, prof. dr. Jan Frederik (1907-1965)
Frankische vestiging en taalgrens / Prof. dr. J.F. Niermeyer en prof. dr. C. Verlinden. – Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1957. – 22 p. – (Bijdragen en mededelingen der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; XI)
Eveneens verschenen als bijlage bij de Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, 1957

NIJHOFF
Nijhoffs geschiedenislexicon. – ’s-Gravenhage, Antwerpen : Martinus Nijhoff, 1981. – 655 p.

NIJS, Thimo de
Geschiedenis van Holland / onder redactie van Thimo de Nijs en Eelco Beukers. – Hilversum : Verloren, 2002. – 4 dln.

NORD
Nord Pas-de-Calais / Catherine Dhérent, Jean-Jacques Dubois, Marie-Claude Groshens [et al.]. – Paris : Christine Bonneton, 2002.  320 p. – (Encyclopédies Bonneton)

NOUWEN, Laurent J.M.
Willibrord ; een heilige diplomaat of een diplomatieke heilige ; een onbevangen verhaal vanuit Geysteren rond de opkomst van het christendom in de Lage Landen en de rol die Willibrord daarbij speelde, opgedragen aan allen die niet van heiligenlevens houden / Laurent J.M. Nouwen. – tweede, verbeterde en aangevulde uitgave. – Tielt : Lannoo, 1993. – 158 p.

O

OLLEFEN, Lieve van (1749-1816)
Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland / L. van Ollefen. – heruitgave. – Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1976. – 366 p. – (Zaltbommelsche herdrukken; oorspronkelijke uitgave: De Nederlandsche stad- en dorp-beschryver. IV. Deel (Kennemerland) / door L. van Ollefen  : Amsterdam : H.A. Banse, 1796

OLLEFEN, Lieve van (1749-1816)
Stad- en dorpsbeschrijver van Nederland / door L. van Ollefen. – heruitgave. – Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1976. – 366 p. – (Zaltbommelsche herdrukken, oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : H.A. Banse, 1793)
Deze uitgave bevat uitsluitend afbeeldingen

OORSPRONG
Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders / C. Bunnik, P. van der Heijden, W. van Kranendonk, A. Visser. – Amsterdam, Brussel : Elsevier, 1982. – p. 30.

OOSTENDORP, H.E.
Heiloo, geschiedenis en verklaring van de straatnamen / H.E. Oostendorp. – Heiloo : [s.n.], 1987. – 144 p.

OP
Op zoek naar Castricum’s verleden. – Schoorl : Uitgeverij Pirola, 1992. – 208 p.

OPPERMANN, Otto Alexander (1873-1946)
Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts ; I : Die Egmonder Fälschungen / Otto Oppermann.&nbasp;– Utrecht. – A. Oosthoek, 1920 ; II : Die Grafschaft Holland und das Reich bis 1256. – Utrecht : A. Oosthoek, 1921. – VIII-183 p. ; III : Faksimiles zum ersten und zweiten Teil. – Utrecht : A. Oosthoek, 1920. – (Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht).

OPPERMANN, Otto Alexander (1873-1946)
Fontes Egmundenses / uitgegeven door O. Oppermann. – Utrecht : Kemink en Zoon, 1933. – 181, 307 p. – (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, derde serie, no. 61)

OPPERMANN, Otto Alexander (1873-1946)
Annales Egmundenses / Handuitgave door O. Oppermann. – Utrecht : Kemink en Zoon, 1933. – 129 p. – (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, derde serie, no. 61a). – Verkorte uitgave van de Fontes Egmundenses

OUDNEDERLANDS
Oudnederlands Woordenboek

P

PAGE, R.I.
Runes / R.I. Page. – Tenth impression. – London : The British Museum Press, 1987. – 64 p.

PAMA, C. (1916-1994)
Heraldiek en genealogie : een encyclopedisch vademecum / C. Pama. – Utrecht, Antwerpen : Uitgeverij Het Spectrum, 1969. – 415 p. – (Prisma boeken ; 1390)

PANNEKEET, dr. Johannes Antonius (Jan) (1925-2002)
De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen van Aagtdorp tot Zwanenburg / Jan Pannekeet. – Hoorn : Boekprojektontwikkeling West-Friesland, 1988. – 143 p.

PEUTINGERKAART
De Peutingerkaart en de Lage Landen / [Redactie: Ad Maas, Janus Jochems]. – Tweede druk. – Breda : Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, 2013. – 140 p.

PICARDIE
Picardie, Flandres, Artois. – Paris : Michelin, 2005. – 401 p. – (Le guide vert)

PIRENNE, Henri (1862-1935)
Histoire de Belgique / H[enri]. Pirenne. – Bruxelles : Maurice Lamertin, 1900-1931. – [6 tomes]

PIRENNE, Henri (1862-1935)
Bibliographie de l’histoire de Belgique / Henri Pirenne, professeur à l’Université de Gand – Troisième édition, revue et complété avec la collaboration de Henri Nowé, archiviste de la ville de Gand et Henri Obreen, docteur en sciences historiques. – Bruxelles : Maurice Lamertin, 1931. – 440 p.

PLANK, A.N.W. van der
Het namenboek ; de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen / A.N.W. van der Plank. – 3e druk. – Bussum : Romen, [1980]. – 332 p.

POSTMA, C.
Holland in vroeger tijd ; 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland / bewerkt door C. Postma. – Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1964. – Bewerking van: Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, XVIIe deel. – Amsterdam : Isaak Tirion, 1750

POULET, Denise
Noms de lieux du Nord-Pas-de-Calais / Denise Poulet. – Paris : Editions Bonneton, 1997. – 232 p.

POUMON, Emile
Abbayes de Belgique / E. Poumon. – Bruxelles : Office de publicité, 1954. – 128 p.

PREVENIR, Walter (1934-)
Uit goede bron ; Introductie tot de historische kritiek / Walter Prevenir. – 7e druk. – Leuven, Apeldoorn : Garant, 2000. – 208 p. – (1e druk 1992)

PRINSEN GEERLIGS, Dr. Hendrik Coenraad (1864-)
Twaalf eeuwen Kennemer Historiën / H.C. Prinsen Geerligs. – Alkmaar : N.V. boek- en handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster & zoon, 1939. – 95 p.

PROCURATOR, Willem
Kroniek / Willem Procurator; uitgegeven door J. Gumbert-Hepp. – Hilversum : Verloren, 2001. – 186 p.

R

RADEMAKER, Abraham (1676/1677-1735)
Kabinet van Nederlandsche gezichten vervat in 300 konstplaaten / Verzamelt, getekent en in ’t koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker, met een korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. – Amsterdam : Willem Barents, 1725
Herdruk Haarlem : Schuyt & Co, 1975

READER
Reader ; Visies naar aanleiding van het werk van Albert Delahaye ; SEM Symposium 2016 ; Bavel, zaterdag 5 november 2016. – [Bavel] : Studiekring Eerste Millennium, 2016. – 357 p.

REGISTERS
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345.

REPERTORIUM
Repertorium van familienamen. – Assen : Van Gorcum, 1963- , Middelburg : Walburg Pers. – 14 dln.

RICHARDS, E.G.
Mapping Time ; The Calendar and its History / E.G. Richards. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 438 p.

RICHTHOFEN, Dr. Karl Ferdinand Wilhelm Freiherr von (1832-1876)
Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte. Theil III. Abschnitt I. Das Gau Kinnem oder Kennemerland. Mit einer Karte des Gau Kinnem / von Dr. Karl Freiherr von Richthofen, professor. – Berlin : Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung), 1866. – 114 p.

ROMBACH, mr. J.H. (1928-1988)
Nijenburg te Heiloo / Mr. J.H. Rombach. – Heiloo : Vereniging Oud Heiloo, 1987. – 40 p.

ROMIJN, Jan (1893-1962)
Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen : bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis / door Jan Romein. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1932. – xxxi, 248 p.

ROOBEEK, H.A.J. (1923-2006)
Geschiedenis en genealogie van het Noordhollandse geslacht Roobeek / H.A.J. Roobeek, grotendeels naar de gegevens van A.E. de Jong-Roobeek. – [Gouda] : H.A.J. Roobeek, 1987. – 100 p.

ROOBEEK, H.A.J. (1923-2006)
Van Frisia naar Holland / H.A.J. Roobeek. – In : SEMafoor, 1e jrg. nr. 1, p. 26-30. Zie ook : Het Cartularium van Radboud / A.C. Maas. – In : SEMafoor, 1e jrg. nr. 2, p. 18-21

ROZEMEYER, Joep
De ontdekking van Dorestad, of: hoe Dore-roosje na een duizendjarige slaap ontwaakt / Joep Rozemeyer. – [Breda] : Stichting uitgeverij Papieren Tijger, 2012. – 104 p.

ROZEMEYER, Joep
Kroniek van Trajectum / Joep Rozemeyer. – [Breda] : Stichting uitgeverij Papieren Tijger, 2013. – 112 p.

RUIJTER, Q. de
Schippers van het Stet / Q. de Ruijter W. Jzn. – Castricum : [s.n.], 1974. – 201 p.

S

SARFATIJ, Herbert (1937-)
Friezen – Romeinen – Cananefaten / H. Sarfatij. – [s.l.] : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, [s.d.]. – (Overdrukken ; nr. 33). – Oorspronkelijke uitgave : Holland, jaargang 3, 1971. – p. 33-47, 89-105, 153-179

SARFATIJ, Herbert (1937-)
Kasteelbouw en -bouwers in Holland / Drs. H. Sarfatij. – [s.l.] : Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, [s.d.]. – 10, 16 p. – (Overdrukken nr. 11). – Oorspronkelijke uitgave : Holland, jaargang 1, 1969. – p. 14-23, 44-59

SCHAAR, Johannes van der (1912-1984)
Prisma voornamen / samengest. door J. van der Schaar ; bew. door Doreen Gerritzen. – 16e druk. – Utrecht : Het Spectrum, 2004. – 427 p. – (Prisma-boeken); Oorspronkelijke uitgave: 1964. – (Aula-boeken ; 176)

SCHMELZER, Wim
Afbeeldinge ende Levens beschrijvinge van de Heeren en Graven Egmondt / Samengesteld door Wim Schmelzer, in samenwerking met de Historische Bibliotheek van Jan Lute te Egmond. – 2002.

SCHOLTENS, H.J.J. (1895-1978)
Uit het verleden van Midden-Kennemerland / Mr. H.J.J. Scholtens. – Den Haag, N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zn., 1947. –314 p.

SCHÖNFELD, Moritz (1880-1958)
Nagelaten opstellen. Studies op naamkundig gebied / M. Schönfeld; verzorgd door D.P. Blok. – Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1959. – 44 p. – (Bijdragen en mededeling der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; XVI)

SCHÖNFELD, Moritz (1880-1958)
Nederlandse waternamen / M. Schönfeld. – Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1955. – 319 p. – (Bijdragen en mededeling der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam ; VI)

SIERKSMA, Klaas (1918-2007)
De gemeentewapens van Nederland / Kl[aas]. Sierksma. – 2e, verbeterde druk. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1962. – 264 p. – (Prisma-boeken ; 501)

STEENSTRA, Haring Wiegers (1800-)
Geschiedenis van Friesland [2 delen in 1 band] / door H.W. Steenstra [voorwoord door S.J. van der Molen]. – Leeuwarden : Uitgeverij M.A. van Seijen, 1974. – xvi, 364, 567 p. – (Oorspronkelijke uitgave: Algemeene geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek / door H.W. Steenstra. – Minnertsga : J. Bloemstra, 1845).

STIERP-IMPINK, A.C.
Een spoor in de tijd ; Familiegeschiedenis Impink/Imping / A.C. Stierp-Impink. – Schoorl : Uitgeverij Pirola, 1989. – 472 p.

STRATENATLAS
Stratenatlas van Nederland ; 3. Noord-Holland. – 2e druk. – Weert : Uitgeverij M&P, 1989. – 174 p.

STRUBBE, Egied. I. (1897-1970), en Léon. Voet
De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden / E[gied]. I. Strubbe en L[éon]. Voet. – Antwerpen, Amsterdam : Commission royale d’histoire; Standaard Boekhandel, 1960. – 551 p.

T

TACITUS (AD56–AD117)
Annales / Tacite. – Traduction, d’après Burnouf, et annotation par Henri Bornecque. – Paris : Garnier-Flammarion, 1965. – 503 p.

TACITUS (AD56–AD117)
Historiën / Tacitus. – Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.W. Meijer. – Vierde druk. – [n.l.] : Uitgeverij Contact, 1995. – 420 p. – (Pandora pocket)

THIERS, Ottie (1956-)
’t Putje van Heiloo / Ottie Thiers. – Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2005. – 231 p.

TOLSTOI, Nicolay (1935-)
Slachtoffers van Jalta / Nicolay Tolstoi. – vert. uit het Engels door N. Kuipers. – Utrecht : Het Spectrum, 1979. – 368 p. – (Spectrum-paperback, no. 69)

TOPOGRAFISCHE
Topografische Satellietbeeldatlas van Nederland 1:100.000. – Weesp : Robas BV, 1996. – [176 p.]

U

UYTVEN, prof. em. dr. Raymond van (1933-)
Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden / onder redactie van R. van Uytven, C. Bruneel, A.M. Koldeweij [et al.]. – Zwolle, Leuven : Waanders, Davidsfonds, 2004. – 720 p.

V

VANDEMAELE, Joël
Waar lag de pagus Kinheim? / Joël Vandemaele. – In : SEMafoor, 2e jrg. nr. 4, p. 24

VENETIEN, drs. Jaap van
Hart van Kennemerland ; Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuw heen / door drs. J. van Venetien. – IJmuiden : Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V., 1968. – 248 p.

VENNIK-GELDERBLOM, R.
Schetsen uit het verleden van Heiloo / R. Vennik-Gelderblom. – Heiloo : S.V. De Foresters, 1975. – p. 6-11

VERBERNE, prof. dr. L.G.J. (?-1956)
Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850 ; Deel I / Prof. Dr. L.G.J. Verberne. – Utrecht, Antwerpen : Uigeverij Het Spectrum, 225 p. + register. – (Prisma ; 374)

VERHART, Leo (1952-)
List & bedrog ; Vervalsingen in de Nederlandse archeologie / Leo Verhart. – Utrecht : Matrijs, 1995. – 64 p.

VERHOEFF, J.M.
De oude Nederlandse maten en gewichten / J.M. Verhoeff. – 2e dr. – Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1983. – 24 cm. – xiii, 131 p. – Met lit.opg. – 1e dr.: 1982. – (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; dl. 3)

VERWIJS, Eelco (1830-1880)
Middelnederlandsch woordenboek / van E. Verwijs en J. Verdam. – Zedelgem : Flandria Nostra, 1990-1993. – 11 delen. – (herdruk van 1894)

VIS, G.N.M. (Jurjen, 1958-)
De Vita Sancti Adalberti Confessoris / Ingeleid, uitgegeven en vertaald door G.N.M. Vis. : Den Haag – Martinus Nijhoff, 1987. – 76 p. Versie DBNL.

VIS, G.N.M. (Jurjen, 1958-)
Adelbert en Egmond ; Het leven van de heilige belijder Adelbert / G.N.M. Vis. – Egmond-Binnen : Sint Adelbertabdij, 1990. – 52. p.

VLIS, J.A. van der
Tragedie op Texel / J.A. van der Vlis. – 8e geheel herziene druk. – Den Burg : Langeveld en De Rooy, 1978. – 128 p.

VOLMULLER, H.W.J. (1911-)
Nijhoffs Geschiedenislexicon ; Nederland en België / samengesteld door H.W.J. Volmuller. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1981. – 655 p. – p. 298.

VOLMULLER, H.W.J. (1911-)
Het oudste beroep ; Geschiedenis van de prostitutie in Nederland / H.W.J. Volmuller. – Utrecht : A. Oosthoek, 1966. – ix, 82 p.

VRIES, Jan Pieter Marie Laurens de (1890-1964)
Etymologisch woordenboek ; Waar komen onze woorden vandaan? / Dr. J. de Vries. – 9de dr.. – Utrecht : Het Spectrum, cop. 1971. – 265 p. – (Aula-boeken ; 6)

VRIES, Jan Pieter Marie Laurens de (1890-1964)
Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen / Dr. J. de Vries. – Utrecht : Het Spectrum, cop. 1962. – 201 p. – (Aulaboeken ; 58)

VRIES, M[atthias]. de (1820-1892)
Woordenboek der Nederlandsche taal / bewerkt door M. de Vries en L[ammert].A[llard]. te Winkel (1809-1868) [et al.]. – ’s-Gravenhage [etc.] : Nijhoff [etc.], 1882-1998. – (29 delen)

VROEGMIDDELNEDERLANDS
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

W

WAGENAAR, Jan (1709-1773)
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Tweede deel. Beginnende met den aavang der negende eeuwe, en eindigende met de dood van Willem den II, Graave van Holland en Roomsch-Koning, in 't jaar 1256 / [Jan Wagenaar]. – Te Amsterdam : By Isaak Tirion, 1744. – 404 p.

WAL, dr. M.J. (Marijke) van der (1949-)
Geschiedenis van het Nederlands / Marijke van der Wal, in samenwerking met Cor van Bree. – Vierde druk. – Utrecht : Uitgeverij Het Spectrum B.V., 2004. – 494 p.

WAMPACH, Camille (1884-1958)
Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter ; Untersuchungen über die Person des Gründers, über die Kloster- und Wirtschaftsgeschichte auf Grund des liber aureus Epternacensis (698-1222) / von Dr. Camillus Wampach, Geistlicher der Diözese Luxemburg. – I 2. Quellenband, mit 6 Kunsttafeln. – Luxemburg : Druck und Verlag der Luxemburger Kunstdrückerei A.G., vorm. Dr. M. Huss, 1930

WATERBOLK, Edzo Hendrik (1915-2000)
Reacties op het historisch Pyrrhonisme / E.H. Waterbolk. – In : Mythe en Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) / onder redactie van J.A.L. Lancée.   Utrecht : HES Publishers, 1979. – 249 p. – p. 68-85. Oorspronkelijk verschenen in : Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BNG), jaargang 15, 1960, p. 81-102.

WAUTERS, Alphonse (1817-1899)
Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique / Alphonse Wauters. – Bruxelles : M. Hayez, imprimeur de l’Académie de Belgique, Tome 1, 1866 - Tome 7, première partie 1885.

WEILER, Antonius Gerardus (1927-)
Willibrords missie ; Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. – A.G. Weiler, met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange. – Hilversum : Uitgeverij Gooi en Sticht B.V., 1989. – 266 p.

WILLIBRORD
Willibrord, Apostel der Friesen ; seine Vita nach Alkuin und Thiofrid ; Lateinisch – Deutsch / mit einer Einführung versehen, übersetzt und erläutert von Hans-Joachim Reischmann. – Sigmaringendorf : Glock und Lutz, 1989. – 127 p.

WILLIBRORD
Willibrord, Apostel der Niederlände, Gründer der Abtei Echternach : Gedenkgabe zum 1250 ; Todestag des angelsachsischen Missionars / Herausgegeben von Georges Kiesel und Jean Schroeder im auftrag des Institut d’Echternach. – Luxemburg : Ed. Saint-Paul, 1989; daarin onder andere : “Sinte Willibrordus eygen”: Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederland en België), ca. 700-1300 / Arnoud-Jan A. Bijsterveld, en : Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland / door Herrius Halbertsma (ook afzonderlijk uitgegeven : Amersfoort : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, [1990]. – 29 p.);

WIZO VAN VLAANDEREN
Itinerarium Fresiæ, of een rondreis door de Lage Landen [in de twaalfde eeuw] / Wizo van Vlaanderen, vertaald en ingeleid door drs. A.W.M. [Arne] Lasance. – [Nijbroek] : Uitgeverij Hypatia, 2011. – 140 p.

WOORDENBOEK
Woordenboek der Friese taal

WOORDENBOEK
Woordenboek der Nederlandsche taal. – 43 banden, 1864-1898, aanvullingen 2001

WOUD, Auke van der (1947-)
De Bataafse hut ; Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850) / Auke van der Woud. – Amsterdam : Meulenhof, 1990. – 215 p.

WOUDE, Cornelis van der (?-1645)
Kronyck van Alckmaer ; Met zyn dorpen / Cornelis van der Woude. – Fotografische herdruk naar de 2e druk uit 1743. – Alkmaar : Ter Burg, [1973]. – Oorspronkelijke uitgave 1658

Z

ZEE
Zee, wind, veen en land ; Kustvorming in de Lage Landen / [Redactie: Ad Maas, Janus Jochems]. – [Breda] : Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, 2009. – 161 p.

ZEEBURGH, Dr. Jan Bolhuis van (1836-1880)
Kritiek der Friesche geschiedschrijving / Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh. – Fotografische herdruk. – Amsterdam : Brinkman, 1962. – 208 p. – (Oorspronkelijk uitgave Den Haag, 1873).

ZOETEBOOM, H.
De Zaanlantse Arkadia [Omslagtitel : V Boeken vande Saanlandsche Arcadia] / door H. Zoeteboom [op omslag Soeteboom]. – t’Amsterdam : By Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper op ’t Water, 1658. –678 p.

ZONNEVELD, Loek
Alsof het gisteren was… Castricum en Bakkum in de tweede helft van de twintigste eeuw / Loek Zonneveld, Niek Kaan. – Zaltbommel : Uitgeverij Aprilis, cop. 2005. – 96 p.


2. Tijdschriften


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 20 maart 2024