Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende


Verpondingenregister, Limmen, 1733

De hier gebruikte bron is : http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/limmen/limmen_verp_1733.pdf, ter beschikking gesteld door Richard Keijzer (verdwenen).
Het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd.
[folio 1 recto]
Gemene land
fol:1
Quohier der Verpondingen van alle de huijsen ende andere gebouwen geene uijtgesondert die in Limmen en jurisdictie van dien zijn bevonden; inhoudende wat de eijgen huijsen nevens andere van gelijke qualiteijt in huure behooren te doen, en hoeveel de huierhuijsen en andere gebouwen in hunnen jegenwoordig zijn geldende; geformeert bij ons ondergeschreven Abraham van Kalker, schout, Dirck Slickers schepen, en Jacob Croonen pondgaarder, en speciael bij de Heeren haar Edele Grood Mog: gecommitteerdens tot het Redres der Verpondingen op de huijsen &c tot deze opschrijving gequalificeerd, alles volgens de geexhibeerde huurcedulle, & de verklaringe[n], op deugedelijkheijt van dien gedaan, en daaraf geen huurcedullen zijn, volgens de verklaring en affirmatie bij de huurders gedaan, en overgegeven zonder Regard genomen te hebben
[folio 1 verso]
op eenige kortingen van verpondingen andere ongelden of reparatie zijnde suijvere huure bevonden alsijder partije staat uijtgetrocken
[folio 2 recto]

’t Suijd Endt
NoOude verpond[ing][Omschrijving]Huure[Nieuwe verponding][Aantekeningen]
1
2
1:2:0[?]
1:7:6
Klaas Sijbrantz gebruijkt zijn twee eijgen huijsen zijnde bouwhuijsen (1) met 13 morgen (2) lant
N[ot]a. De bouw huijsen zijn alhier, uijt de nader opgegevene lijste, met een vierde verhoging op gebragt
30:-:-2:10:- 
32:5:-[?]Cornelis Pietersz gebruijt zijn eijgen bouwhuijs met 18 morgen lant20:-:-1:13:- 
41:1:14Arien Louriz gebruijt zijn eijgen bouwhuijs met seven morgen lant11:-:-1:18:- 
52:5:-[?]Willem Corneliz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen lant15:-:-1:5:- 
[folio 2 verso]
61:2:13De erven van Cornelis Gerritz een huijs werdende verhuurt aan Jan Hendricx volgens affirmatie jaarlijx om ƒ5:0:0-:8:- 
72:14:11Den WelEd[ele] Heer van Egmond een bouwhuijs werdende verhuurt aan Louris Gerritz met 40 morgen land, volgend copie huurceel en verklaringe30:-:-2:10:- 
81:1:14Jacob Ariensz gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
90:16:8De erven van Willem Lamberze een huijs werdende verhuurtaan Jacob Jooste volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx35:0:-2:18:- 
[folio 3 recto]
100:10:15Sijmon Pieterz. gebruijkt gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op9:0:0-:15:- 
110:5:8Huijbert van Spijk een huijsje werdende gebruijkt bij Jan Tamis volgens affirmatie niet. Getaxeerd in huure jaarlijx op6:0:--:10:- 
120:5:8De wed[uw]e Jan Booter gebruijkt haar eijgen bouwhuijs getaxeerd in huure jaarlijx op3:0:--:5:- 
131:12:8Klaas Engelze gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
[folio 3 verso]
’t Dorpsbuurt
141:15:-Jan Backer een huijs bij hem zelfs werdende gebruijkt getaxeerd in huure jaarlijx op ƒ27:0:02:5:- 
151:10:-De erven van Jan van Boven een huijsje waar van een gedeelte werd verhuurt volgens affimatie aan Dirk Sandvoort jaarlijx om ƒ13:0:- ent ander gedeelte dat bij de erven selfs werd gebruijkt getaxeerd in huur jaarlijx ƒ5:0:- dus te samen de huur jaarlijx18:0:-:1:10:- 
160:10:10Coenraed Wagemaker gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op15:0:-1:5:- 
172:3:12Dirk Slicker gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 21 morgen land22:-:-1:17:- 
[folio 4 recto]
181:1:14Dirk Slicker een huijsje in huure werdende gebruijkt bij Maartje Gerritz. volgens copie huurcedull & verklaring jaarlijx7:0:0-:12:- 
191:6:8Mighiel Janze gebruijkt zijn eige[n] huijs en shuurtje getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
200:10:15Willem Wouterz gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op9:0:--:15:- 
210:10:15Aagt Willemz gebruijkt haar eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx3:0:--:5:- 
[folio 4 verso]
221:1:14Daniel Davids een bouwhuijs werdende gebruijkt bij Klaas Danielz met omtrent 5 morgen land19:-:-1:12:- 
230:6:12Daniel Davids een huijsje bij hem zelfs werdende gebruijkt getaxeerd in huure jaarlijx12:0:-1:-:- 
241:10:-Arij Corneliz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
250:20:15Klaas Visser gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op9:0:--:15:- 
261:1:14Cornelis Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met omtrent 17 morgen land19:-:-1:12:- 
[folio 5 recto]
271:5:-Cornelis Sijmons nog een huijs een gedeelte werdende gebruijkt bij Maarie Wouterz, volgens copie huurcedul en verklaring jaarlijx
een ander gedeelte werd bij den eijgenaar selfs gebruijkt getax[eerd] in huur jaarlijx
10:0:-
5:0:-
15:0:-


1:5:-::
 
281:12:13Pieter Teuniz gebruijkt zijn eige[n] bouwhuijs met ruijm drie morgen land19:-:-1:12:- 
291:4:-Dirk Amelze gebruijkt een gedeelte van zijn eige[n] huijs getaxeerd in huure jaarlijx twee guldens ent ander gedeelte wert volgens affirmatie verhuurt aan Jan de Wever voor ƒ13:0:-15:0:-1:5:- 
300:18:15[?]De erven van de Keersaf[?] een huijs dat ledig staat getax[eerd] in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
[folio 5 verso]
De Westerseij
311:20:12Cornelis Jaqnse gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met omtrent vijff morgen land19:-:-1:12:- 
321:10:12Jan Pouelze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met twee en twintig morgen land22:-:-1:17:- 
331:18:9Jan Pouelze een huijs in huure werden gebruijkt bij Griet Janze volgens copie huurceel & verklaring haarlijx om16:0:-1:7:- 
341:12:13Jan Molenaar gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm 9 morgen landt15:-:-1:5:- 
350:10:15Pieter Molenaar gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 6 morgen landt19:-:-1:12:- 
[folio 6 recto]
3610:16:-Pieter Molenaar gebruijkt zijn eijgen meelmolen getaxeerd in huure jaarlijx op
15e penn[ing]
[doorgestreept : 96:0:-]
150:-:-
10:-:- 
371:12:13IJsbrand Pastoor gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 8thien morgen lant15:-:-1:5:- 
381:1:14Jan Pieterz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met [?]thien morgen lant19:-:-1:12:- 
391:14:11Pieter Capitain een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Jacob Gerritz. met veerthien morgen land volgens huur ceel en verklaringe22:-:-1:17:- 
401:12:13Trijn Jacobz en bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Cornelis Smak met 13 morgen land volgens huurceel en verklaring15:-:-1:5:- 
[folio 6 verso]
411:19:9De erven Jan Joghems een bouwhuijs tgeen bij haar selfs werd gebruijkt met ruijm seven morgen land15:-:-1:5:- 
421:10:-Maartie Leenderz gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met omtrent drie morgen land11:-:--:18:- 
432:3:12Jan Corneliz Koog gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met aght morgen land15:-:-1:5:- 
442:3:12Jan Corneliz vant Ent gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met drie morgen lant15:-:-1:5:- 
[folio 7 recto]
De Laan
451:8:10Cornelis Tukelt[?] een huijs werdende gebruijkt bij Cornelis Tijsbrandze Pastoor volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx om20:0:01:13:- 
462:3:12Teunis Wulborz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vier morgen land19:-:-1:12:- 
472:9:5Mevrouw van der Nieuburg een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Gerrit Klaze Over met 27 morgen lant volgens huur ceel en verklaringe30:-:-2:10:- 
481:15:2Dezelve nog een bouwhuijs in huur werdende gebruijkt bij Gerrit Dircx met 14 morgen volgens huur ceel en verklaringe30:-:-2:10:- 
492:14:11Dezelve nog een bouwhuijs in huure werdende gebruijkt bij [rest ontbreekt]30:-:-2:10:- 
[folio 7 verso]
501:18:5De Wed[uw]e Gerard Huard[?] een huijs dat ledig staat getaxeerd in huure jaarlijx op24:0:-2:-:- 
511:18:6Cornelis Kalverdijk gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met drie morgen lant:::: 
521:2:6Dirk Klaze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm twee morgen land11:-:--:18:- 
531:1:12Pieter Baarsen gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
[folio 8 recto]
541:8:12De wed[uw]e Jacob Baersen gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ruijm drie morgen lant19:-:-1:12:- 
551:12:12Arien Klaze gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vijff morgen lant19:-:-1:12:- 
561:10:12Jan Koopman gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijxs op15:0:-1:5:- 
571:5:-Willem Brammer gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijxs op15:0:-1:5:- 
582:5:-Cornelis Scheer gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen lant22:-:-1:12:- 
[folio 8 verso]
592:5:-De wed[uwe]: Cornelis Graftdijk gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met ruijm thien morgen lant:::: 
607:3:12Den Weled[dele]. Heer Adrianus Roest eent heere huijsinge, stallingen, koetshuijs, tuijn manshuijs & verder getimmerde getaxeerd in huure jaarlijx op[doorgestreept : 120:0:0] 72:-:-6:-:- 
610:9:-Jan Corneliz Duijnevelt gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op15:0:-1:5:- 
622:10:-Sijmon Gerritz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 25 morgen land22:-:-1:17:- 
632:14:12Dezelve nog een bouwhuijs twelk bij scheijding is aangedeelt aan zijn vrouws kinderen die tselve gebruijken met 16 morgen land18:-:-1:10:- 
[folio 9 recto]
641:3:12Cornelis Walenburg gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 31 morgen lant22:-:-1:17:- 
651:0:-Barend Niehof gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
661:12:13Maarten Dirx gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 16 morgen land19:-:-1:12:- 
671:7:6De wed[uw]e Arien Nannen gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met vier morgen land15:-:-1:5:- 
681:8:6Jan corneliz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met seven morgen land19:-:-1:12:- 
[folio 9 verso]
691:18:5Cornelis Pieterz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 8 morgen land19:-:-1:12:- 
701:1:14Cornelis Janz Nelle gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met elff morgen lant19:-:-1:12:- 
711:1:14Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij Jacob Corneliz en Maartie Corneliz volgens affirmatie de huur jaarlijx16:0:-1:7:- 
[folio 10 recto]
Dusseldorp
721:0:-De Roomse kerkmeesters een huijs in huure werdende gebruijkt bij Trijn Corneliz volgens affirmatie jaarlijx10:0:--:17:- 
731:5:-Dezelve nog een huijs waar van een gedeelte werd verhuurt aan Sijmon Roose voor thien guldens, een gedeelte aan Femmetie Hilopie voor ses guldens en en gedeelte aan Neeltie Dircx voor aght guldens volgens affirmatie alzo de huur jaarlijx te samen24:0:-2:-:- 
742:3:12Het Roomse kerkehuijs getaxeerd in huure jaarlijx op[doorgestreept : 36:0:-] 90:-:-7:10:- 
[folio 10 verso]
751:12:12De erven van Louris Dircx gebruijken haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op15:0:-1:5:- 
762:3:12Klaas Remme gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negentien morgen land22:-:-1:17:- 
772:3:12Denzelven nog een bouwhuijs twelc in huure werd gebruijkt bij Pieter Janz met sevenhondertses roenden19:-:-1:12:- 
782:3:12Maartie Teuwiz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 18 morgen lant22:-:-1:17:- 
792:3:12Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij Dirk Groenland de huur jaarlijx volgens copie huurceel & verklaring jaarlijx18:-:-1:10:- 
[folio 11 recto]
801:7:6De erven van Trijn Gerritz een bouwhuijs twelk in huure werd gebruijkt bij Cornelis Janz Duijnevelt met derthien morgen land, volgens copie huurceel & verklaring22:-:-1:17:- 
812:3:12Dezelve nog een huijs in huure werdende gebruijkt bij JanPieterz, volgens copie huurveel en verklaring jaarlijx om24:0:-2:-:- 
821:1:14Loures Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met [doorgestreept : vijff] negen morgen land19:-:-1:12:- 
831:5:-Jan Visser gebruijkt zijn eijge[n] huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op15:0:-1:5:- 
[folio 11 verso]
841:6:8Cornelis Sijmonz gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met 4½ morgen land22:-:-1:17:- 
851:8:10De erven van Maarte Louriz een huijs bij haar selfs werdende gebruijkt getax[eer]t in huure jaarlijx18:0:-1:10:- 
861:1:14De erven van Gerrit Mieze gebruijken haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
870:4:10Jacob Maarsen gebruijkt zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
881:5:-Cornelis Muntje Werff gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
[folio 12 recto]
890:16:7[?]Gerbrand Corneliz een huijs in huure werdende gebruijkt bij Pieter Jacobz Sondersorg volgens copie huurceel &verklaring de huur jaarlijx20:0:-1:13:- 
901:0:-Dezelve gebruijkt zijn eijge[n] huijs getaxeerd in huure jaarlijx op24:0:-2:-:- 
912:14:11Cornelis Reijerz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op33:0:-2:15:- 
920:16:8Mies Corneliz gebruijkt zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
930:17:12Pieter Huijberz gebruijkt een gedeelte van zijn huijs getax[eer]t in huure jaarlijx op ƒ12:0:- ent ander gedeelte werd in huure gebruijkt bij Grietje Maatenze volg[en]s affirmatie jaarlijx 6 guld[en]s dus te samen18:0:-1:10:- 
[folio 12 verso]
940:6:12Louris Dircx Duijnevelt gebruijkt zijn eijgen huijsje getaxeerd in huure jaarlijx op12:0:-1:-:- 
950:17:12Den selven gebruijkt nog een eijgen huijsje, getaxeerd in huure jaarlijx op6:0:--:10:- 
960:10:15Huijbert van Spijk een huijs twelk volgens affirmatie voor niet werd gebruiijkt bij Tijs Decker, getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
971:1:14Wulbert Jacobz gebruij[k]t zijn eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op15:0:-1:5:- 
981:1:14Arijaantie Wulborz gebruijkt haar eijgen huijs getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 
[folio 13 recto]
991:7:6Pieter Dircx gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met ses morgen lant22:-:-1:17:- 
1001:12:13Jacob Jacobz [doorgestreept : gebruijkt zijn] een huijs waar van een gedeelte in huure werd gebruijkt bij Pieter Pieterz. jaarlijx om guldens ent ander gedeelte bij Arij Alderze jaarlijx om guldens, volgens affirmatie dus samen22:-:-1:17:- 
1011:08:5Mies Kroone gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met veertien morgen lant19:-:-1:12:- 
1021:1:14Jacob Janze Een huijs twelk volgens affimatie voor niet werd bewoond bij Cornelis IJsbrandze en getaxeerd in huure jaarlijx12:0:-1:-:- 
[folio 13 verso]
10310:0:-Juffrouw van Bree een heere huijsinge, stallinge, koets en tuijnmanshuijs en huijsmanswooning welke huijsmanswooning met vijfentwintig morgen land in huure werd gebruijkt bij Tewis Dingnomz volgens copie huurceel & verklaring. Bouwhuijs
Heerehuijs, stallinge koets en tuijnmanshuijs, getaxeerd in huure jaarlijx
22:-:-
[doorgestreept : 144:0:-] 84:-:-
1:17:-
7:-:-
 

Kerkbuurt
1041:10:12Jan Heijndijk gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vijff morgen land19:-:-1:12:- 
1051:15:-Klaas Teuniz gebruijkt zijn eijgen huijsje, getaxeerd in huure jaarlijx op6:0:--:10:- 
[folio 14 recto]
1061:7:6Jan Teuniz een bouwhuijs tgeen in huure werd gebruijkt bij Klaas Janz met een partij land volgens affirmatie15:-:-1:5:- 
1072:3:12Arij van der Laan gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met negen morgen land22:-:-1:17: 
1081:7:6Den Weled[ele] Heer Pieter Velthuijsen een huijs twelk volgens affirmatie voor niet werd bewoond bij Benjemeijn Lourier, en getaxeerd in huure jaarlijx24:0:-2:-:- 
1092:3:12De erven van IJsack van der Beek een bouwhuijs twelk volgens affirmatie in huure werd gebruijkt bij Wilbort Corneliz met 6 morgen lant11:-:--:18:- 
1101:7:6Trijn Jacobz Kroon gebruijkt haar eijgen bouwhuijs met vijftien morgen land22:-:-1:17:- 
[folio 14 verso]
1111:10:-Dezelve gebruijkt nog een haar eijgen bouwhuijs met vijftien morgen land19:-:-1:12:- 
1121:12:13Juffrouw van Santen een huijs twelk in huure werd gebruijkt. volgens copie huurcedulle & verklaring aan Gerrit Lourier jaarlijx voor72:0:-6:-:- 
1131:7:6Stoffel Hendricx een huijs dat leedig staat, getaxeerd in huure jaarlijx op21:0:-1:15:- 
1141:18:5Denselven nog een huijs zijnde een bouwhuijs bij hem zelf werdende gebruijker met vijftien morgen land19:-:-1:12:- 
1151:0:-Jan Steen gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs met vier morgen land15:-:-1:5:- 
[folio 15 recto]
1161:1:14Denselven gebruijkt nog zijn eijgen huijs, getaxeerd in huure jaarlijx op18:0:-1:10:- 

dKoogs
1172:0:-Gerrit Menger een bouwhuijs twelk in huure werd gebruijkt bij Arij Corneliz met veertien morgen land volgens copie huurceel & verklaring22:-:-1:17:- 
118
119
1:12:3
1:1:14
De erven van IJsbran Lelij twee bouwhuijzen twelk in huure werd gebruijkt bij Rem Klaze met 21 morgen land19:-:-
11:-:-
1:12:-
0:18:0
 
1201:12:13De Wed[uw]e Arij Scheer een bouwhuijs staande in de Laan t geene bij haar werd gebruijkt met aght morgen land19:-:-1:12:- 
[folio 15 verso]
121.....De wed[uw]e Jan Kleeff een schuur volgens [?] in huur10:-:-0:17:0 
122.....Jacob Kroone een schuur bij hem zelfs werden gebruijkt gatex[eerd] in huure jaarlijx op6:0:--:10:- 
123.....
M
Het predikantshuijs werd geen proffijt van genotenMemorie  
124.....
M
Het schoolmeesters & costers huijs werd geen proffijt van genoten dusMemorie  
125.....
M
Het schoolhuijsje werd mede geen proffijt van genoten dusMemorie  
[folio 16 recto]
Wij ondergeswchrevenen in het hooft deses gemelt, verklaren op de Eedt en handen van de Heeren Commissarissen ten fine als in deesen gedaan, de voorengestelde Taxatie van de eijgenhuijsen gedaan te hebben getrouwelijk en opregtelijk, zonder gunst ofte ungunst, of anders ijets [doorgestreept : gedaan] te hebben nagelaten, conform de jurisdictie daar op gegeven. Alles na onsuijtterste vermogen en beste wetenschap
Ten oirconde deesen geteijkent in Limmen op den 1e maart 1731
Abrah[am] v[an] Kalker
Dirck Slicker
Jacob Croons
[folio 16 verso]
N 3
Quohier der huijsen tot Limmen
[folio 17 recto]
Borderel op het quohier der verpondingen over de huijsen en gebouwen staande en gelegen in Limmen en jurisdictie vandien
[kolom 1]
folioTaxatien en huurenVerpond[ing]e[Aantekeningen]
276:-:-6:6:- 
verso82:-:-6:16:- 
336:-:-3:-:- 
verso82:-:-6:17:- 
437:-:-3:2:- 
verso77:-:-6:9:- 
561:-:-5:2:- 
verso91:-:-7:13:- 
6221:-:-15:19:-Koornmole[n]
verso56:-:-4:13:- 
7129:-:-10:15:- 
verso58:-:-4:16:- 
890:-:-7:11:- 
verso142:-:-11:17:- 
987:-:-7:6:- 
verso54:-:-4:11:- 
10124:-:-10:7:- 
verso96:-:-8:1:- 
[Totaal]1599:-:-131:1:- 
[kolom 2]
1180:-:-6:13:-Moet zijn ƒ6:14:-
verso76:-:-6:7:- 
12113:-:-9:8:- 
verso69:-:-5:15:- 
1375:-:-6:6:- 
verso131:-:-10:19:- 
1494:-:-7:17:- 
verso146:-:-12:4:- 
1589:-:-7:9:- 
verso16:-:-1:7:- 
[Totaal]889:-:-74:5:- 
Transp[orteer]t1599:-:-131:1:- 
[Eindtotaal]2488:-:-205:6:- 
De verpondinge genomen na den 12e penn[ing] der taxatien en huuren van
  124 huijsen bedraagd de s[omm]a van195:6:-
  1 coornmole[n] tegen den 15e penn[ing]10:-:-
  [Totaal]205:6:-
 125Fol. 11 tewijnig gebragt0:1:-
  [Eindtotaal]205:7:-
Accord[eer]t met ’t ga[ar]derboek
Noten

1. Bouwhuijs : boerderij.

2. Een morgen land : ca. 0,85 hectare.


Vervolg : Volgende



Start : 15 juli 2010 | Laatst bijgewerkt : 23 juli 2010