Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

vorigePlaatsen in Kennemerlandvolgende

Lidmaten nederduits-gereformeerd Heiloo 1758-1830, predikanten 1584-1856


Archief Noord-Holland (Haarlem), Gemeente Heiloo, inventarisnummer 2a
Hier gebruikte bron :
GeneaKnowHow, deel 1
GeneaKnowHow, deel 2
GeneaKnowHow, deel 3
De paginanummering van de pdf’s gemaakt door Gertie van Lienen-Visser is hier aangehouden.
Transcripties door Wouter Sikkens.
[pagina 1, machineschrift]
HET KERKBOEK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE HEILOO BEHELZENDE EEN NAAMLIJST
  1. VAN DE LEEDE-MATEN
  2. VAN DE GEDOOPTEN
  3. VAN DE GETROUWDEN, en
  4. 4. VAN DE KERKERAADSHANDELINGEN
beginnende met den aanvang van mijn dienstwerk zijnde den 25ste van de maand Juni A[nn]o. 1758
(Ds. H.J. Coermans)
[Pagina 2]
Het kerkboek van de hervormde gemeente
Te Heiloo
behelzende een naamlijst
1. van de leede-maaten
2. van de gedoopten
3. van de getrouwden, en
4. van de kerke-raadshandelingen
beginnende met den aanvang van mijn dienstw[erk] zijnde den 25ste van de maand Junij A[nn]o1758
[Pagina 3, gedrukt formulier]
L.S.
Door belijdenis der Evangelie-leer Lidmaat der Hervormde Christelijke Gemeente, en zooveel ons bekend is, in gevoelens en wandel onberispelijk. Met deze getuigenis bevelen wij bovengemelde aan de Opzieners der Christelijke Gemeente te … om, onder derzelver opzigt, te deelen in de voorregten, aan het Lidmaatschap onzer Kerk verbonden, hartelijk wenschende, dat dezelve die belijdenis steeds aan het heilig Avondmaal vernieuwe en bevestige, en door een' Godzaligen wandel versiere De Opzieners der Hervormde Christelijke Gemeente te Heilo, en in derzelver naam gegeven te Heilo, den … 18 ... .
[Pagina 4]
Naamlijst der predikanten van Heiloo [1584-1856, vanaf nr. 21 in ander handschrift]
1Everard Loot ber[oepen] te Amersfoort 1584, te Egm[ond] Binnen en Heiloo 1586 vandaar na Delft
2Pieter Jansz, Pred[ikant] geweest te Abcou ber[oepen] te Egm[ond] Binnen en Heiloo 1606 blijtt na de scheiding 1610 te Heiloo, Emeritus gew[orden] 1633, gest[orven] 1636
3Joh[annes] Curtius Ab: Fil[ius] als prop[onent] ber[oepen] te Haringhuizen 1621, te Heiloo 1633, overleden 1636
4Ab: Velsius, pred[ikant] te Bergen en Schoorl 1632, te Heiloo 1637, overleden aldaar 1667
5Martinus van der Hoef als Prop[onent] ber[oepen] te Heiloo 1667, tot veldprediker 1674
6P.J. de Haan als Prop[onent] ber[oepen] te Heiloo 1674, overleeden anno 1716
7Arn: Altius, pred[ikant] te Metere en Elst 1712, te Heiloo 1716, overleeden 1757
8H.J. Coerman, Prop[onent] ber[oepen] te Heiloo 1757, vert[rokken] na Monnikendam 1769, thands in Amsterdam
9J. Hogewal Prop[onent] ber[oepen] te Heiloo 1769, na Grotenbroek 1770, van na Deventer
10P. Spoors, Prop[onent] ber[oepen] te Heiloo 1771, Emeritus na Koudekerk bij zijne ouders en daar overleeden 1797
11C. van der Ven, pred[ikant] te Egm[ond] aan Zee te Heiloo 21 Januarij 1798 vandaar na Ilpendam 1799, en toen na Mijdregt 1802
12G. Outhuijs, pred[ikant] te Oost en Wester Blokker, te Heiloo, 1800 11e mei, vandaar na Den Bommel, 1802, 13 Sept[ember]
13Joh: la Lau, Prop[onent] a Leijden, ber[oepen] te Heiloo de: 3 Octob[er] 1802, en bevestigd 30 Januarij 1803. Na op den 5 Julij 1807 afscheid gepredikt te hebben vertrokken naar Oegstgeest
14Conrad Hacke, Prop[onent] te Utrecht, beroepen te Heilo, 5 Nov[embe]r 1807 en bevestigd Meij 1808
15P. van Lateren, van Brandwijk en Gijbeland ber[oepen] naar Heilo, 1810, bevestigd 20 Januarij 1811
[Pagina 5]
16Pieter Daniel Welter, Prop[onent] te Utrecht, beroepen te Heilo, op den 6 Aug[ustu]s 1813 en bevestigd 6 Februarij 1814
17J.J. Roozeboom, Prop[onent] beroepen te Heilo, 13 Julij 1818 en bevestigd 11 Octob[er] 1818, vertrokken naar Ilpendam 1823, na op den 30 Maart diens jaars afscheid te hebben gepredikt
18G. van Warmelo, Prop[onent] te Leijden beroepen te Heilo op den 14 Maij 1823 en bevestigd den 12 Oct[ober] 1823 – vertrokken naar Poortugaal 1825 den ... April
19J.J. van Deinse S. Min. Dand[idaat] bij het Provintiaal Kerkb[estuur] van Zuid Holland, beroepen te Heijlo, d[en] 6 mei 1825 en bevestigd den 11 September 1825. Vertrokken naar Sas van Gend 25 October 1829
20N.J.A. Roldanus, Theol. Doct. en Proponent bij het Provintiaal Kerkbestuur van Noord Braband, beroepen 1 November 1829. Bevestigd 18 April 1830, vertrokken naar Doesburg, en afscheid gepredikt 14 April 1833.
21William Robert Veder, th[eologisch] doct[or], Cand[idaat] N[oo]rd-Holland 1832, ber[oepen] ..., bevestigd 30 Junij 1833, vertrokken naar Loenen a.d. Vecht, en afscheid gepredikt den ... 1836
22Johannes Petrus Hasebroek, Cand[idaat] Zuid Holland 1836. Min., beroepen ... , bevestigd 30 October 1836, vertrokken naar Breda en afscheid gepredikt den ... 1843
23Johannes Wilhelmus Abresch, Cand[idaat], Ber[oepen] ... , bevestigd 16 Julij 1843, overleden 12 Julij 1855
24Gerardus Wilhelmus Boot Louisz[oo]n, Cand[idaat] Gelderland Oct[ober] 1854, ber[oepen] 26 Nov[ember] 1855, bevestigd 24 Februarij 1856.
[Pagina 6]
Naamlijst der leede-maten van deeze gemeente
A[nn]o 1758
25 Junij 1758
1eWillem Kant
2ePieter Kuilman
3eDirk de Vries
4eWilhem Laarman
5eHendrik van Essen
6eHendrik Schipper obiit [= overleden]
7e [en] 8eHildebrand Frederiks, Aalbert Moolenaar, die beiden overleden zijn
9eMichiel Haaks
10eCornelis Heinis
11eArend Schouten, die den 17 Junij 1759 met k[erkelijke] g[etuigenis] naar Bergen is vertrokken
12eClaas Reijers, die den 4 Maart 1759 met k[erkelijke] g[etuigenis] vertrokken is naar de bedijkte Schermer
13ePieter van Koppen, die den 15 novemb[er] met eene kerkelijke getuijgenis naa Loosduinen is vertrokken
Vrouwen
14Neeltje Punt, die overleden is
15Judith Rentink
16Caatje Kluft
17Caatje van Meuus, die overleden is
18Guurtje Dirks
19Antje Haaks, die den 17 Junij 1759 met k[erkelijke] g[etuigenis] naa Bergen is vertrokken
20Maartje Pieters, die overleden is
21Trijntje Heinis, met kerkelijke getuigenis vertrokken naa Westgraftdijk, den 31 Julij 1760
22Geertruijd Bogaard, die den Maart 1760 met kerkelijke getuigenis naa Amsteldam vertrokken is
23Aaltje Somers, die overleden is
24Neeltje Jacobs, ook overleden
25Grietje Reijers, ook overleden
26Geertje Kat, is den 30 November 1760 met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken
27Jannetje Elsens, die den 14 Maart 1759 vertrokken is naa Alkmaar
28Maria Elizabeth Coermans, met kerkelijke getuigenis vertrokken naa Thiel, den 3 Julij 1760
29Immetje Renkes, die den 1 November met getuigenis van Egmond op den Hoef is overgekomen. Is den 20 September 1760 met kerkelijke getuigenis naa Diepenheim in Overijssel vertrokken
30Feijken van Sandwijk, die den 6 November met getuigenis van Thiel is overgekomen. Is den 19 September 1760 met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken
[Pagina 7]
Naamlijst
A[nn]o. 1759
31Johanna Trier, die den 14 September 1759 met kerkelijke getuigenis van Leiden tot ons is overgekomen
32Anna Maria Bogaard, die den 4 November Anno 1759 ook met kerkelijke getuigenis van Leiden tot ons is overgekomen weder met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken
1760
33Cornelis Tergant, die den 2 September Anno 1759 met kerkelijke getuigenis van de Beemster tot ons overgekomen is en weder Anno 1760 met kerkelijke getuigenis naa Purmerend
34Jannetje van der Molen, die den 26 Maij met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen is, weder den Maij 1761 naa Alkmaar met kerkelijke getuigenis vertrokken is
35Pieter Claasz Wilt, die den 26 Maij met kerkelijke getuigenis van de Zijp tot ons is overgekomen den 10 Maij 1760 met kerkelijke getuigenis naar de Noord Zijp vertrokken
36
37
Jacob Hooglant, obiit [= overleden]
Hiltje Hendrikz de Vries
die beide den 15 Junij met kerkelijke getuigenis van Oostwoud tot ons zijn overgekomen
38
39
Pieter Dirkz Kat
Maartje Hendrikz Koster
Zijn beide den 31 Augustus van de bedijkte Schermeer met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen Die den eersten Maij 1770 met kerkelijke getuigenis naar Bergen vertrokken zijn
40
41
Jacob Mooij
Geertrui van Til
Zijn beide met kerkelijke getuigenis den 28 September van Egmont op den Hoef tot ons overgekomen
42Maartje Jans, is den 21 October met kerkelijke getuigenis van de Noord Zijpe tot ons overgekomen, den 10 maj 1762 met kerkelijke getuigenis na de Noord Zijp vertrokken is
43
44
Jan Claasz Hak
Trijntje Gerret Stroomer
Zijn beide met kerkelijke getuigenis van de Beets den 1 November tot ons overgekomen op den 21 April met kerkelijke getuigenis weder naa de Beets vertrokken in het jaar
1761
den 2 JunijNaa aanroepinge van des Heeren naam zijn deeze onderstaande op voorgaande belijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen door mij in de tegenwoordigheid van den ouderling Willem Kant
45Arie Hendrikz Schipper, die Anno 1762 den 25 April overleden is
46Jan Claasz Met, obiit [= overleden]
47Grietje Claasz Heinis, met kerkelijke getuigenis naa West Graftsdijk vertrokken
48Jannetje Krook, op den 5 Maij met kerkelijke getuigenis van Haarlem tot ons overgekomen, die Anno 1763 den 3 November met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken is
[Pagina 8]
De leede-maten
A[nn]o 1762
den 4 JunijNaa aanroepinge van des Heere Heiligen naame zijn op voorgaande belijdenis in de tegenwoordigheid van onsen ouderling Willem Kant aangenomen
49Ariaantje Michielsz
50Lijsbet Meinders, die Anno 1767 met kerkelijke getuigenis naa den Buijte Schermer vertrokken is
51
52
Antje Ariesz Schipper, van Bergen,
Pieter Brood, van
Zijn als ledematen met kerkelijke getuigenis den 4 Junij tot ons overgekomen
53
54
Roelof van Til en Melisje Theunisz, egtelieden, zijn beide met kerkelijke getuigenis van Beekbergen in Gelderland tot ons overgekomen,den 23 September Den 2 September 1766 met kerkelijke getuigenis vertrokken naa Egmond Binnen
A[nn]o 1763
55Hendrik Muller is met kerkelijke getuigenis van Oudkarspel tot ons overgekomen, den 13 Junij 1763
A[nn]o 1764
56Petronella Deurne, die den 18 April met kerkelijke getuigenis naar Monnikendam is vertrokken, den 30 Januarij 1764 met kerkelijke getuigenis. van Alkmaar tot ons overgekomen
den 24 AprilNaa aanroeping van des Heeren Heiligen naam zijn op voorgaande belijdenis in de tegenwoordigheid van Pieter Kuijd en Derk de Vries ouderling diacon tot ledemaaten dezer gemeente aangenomen
57Gerrit Willemsz Punt,die Anno 1767 met kerkelijke getuigenis naa de Bedijkte Schermer vertrokken is
58Arie Claasz Swaan, die met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken is den 29 Maart 1769
59Herman Hendriksz, obiit [= overleden]
60Cornelis Claasz Swaan,die Anno 1769 met kerkelijke getuigenis naa Zuid Schermer vertrokken is
61Pieter Hendrikz Schipper
[Pagina 9]
Naamlijst
Anno 1764
62Trijntje Blaauw, die met kerkelijke getuigenis van Nieuwe Niedorp tot ons is gekomen, den 23 Augustus 1764
Naa aanroeping van des Heeren Heijligen Naame hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Laarman op voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen
Anno 1765
den 5 Maij
63Sijtje Schipper,vertrokken met kerkelijke getuigenis naa Uitgeest
Anno 1766
den 3 AprilNaa aanroeping van des Heeren Heijligen Naamen hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Laarman op voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen
64Jan Willemz Heemstede, die den 26 Maart 1769 met kerkelijke getuigenis naa Alkmaar vertrokken is
65Gerrit Barentz van Diepen, die met kerkelijke getuigenis van Oudkarspel is gekomen
66
67
Philip Jacob Dutrij
Johanna Nosel
die met kerkelijke getuigenis van Rotterdam tot ons zijn gekomen die Anno 1767 den 17 April met kerkelijke getuigenis naa Haarlem vertrokken zijn
Anno 1767
Den 30 JunijNaa aanroeping van Gods Heijligen naam zijn in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Kant naa voorgaande belijdenisse tot lidmaaten aangenoomen
70Willem Reiersz
71Geertje de Lange
[Pagina 10]
Den ledemaaten
72Dirk Albertz Brammer
73Jan Claasz Kuijper
74Hermanus van Diepen
75Johanna van Til, die met kerkelijke getuigenis van Amsteldam tot ons is overgekoomen
76Bregje Jansse Rooden, die met kerkelijke getuigenis van Schermerhorn tot ons is overgekoomen
77Hillegond Jansse Krom, die met kerkelijke getuigenis van Bergen tot ons is overgekoomen
78Marinus Claasz Ruijter, die met kerkelijke getuigenis van Koedijk tot ons is overgekoomen
79Seijtje Schipper, die met kerkelijke getuigenis van Uitgeest tot ons is overgekoomen
Anno 1768
den 29 MaartNaa aanroeping van des Heeren naar zijn door mij in tegenwoordigheid van den ouderling Kant tot ledemaaten aangenoomen
80Gerrit Pietersz
81Cornelis van den Berg, die den 3 April met kerkelijke getuigenis naa ’s Gravenhage naar vertrokken is
82Willem Wilhemsz Punt Kant
83Maartje Ariaansse, die den 16 Junij 1768 met kerkelijke getuigenis van Castricum tot ons is overgekoomen, die den 9 Junij 1767 voor ons vertrokken is naa Bergen
84Lambert Ariez Schipper, die den 14 April Anno 1769 met kerkelijke getuigenis tot ons is overgekomen
[Pagina 11]
Naamlijst der ledemaaten in de hervormde gemeente J.C. te Heijloo, beginnende met den aanvang van mijn dienstwerk den 26 van de maand November anno 1769
Anno 1769
1Geertruijt Groenou, die met getuijgenis van Amstelredam tot ons is overgekoomen gedagtekend den 30 November 1769, die den 6 September 1770 met attestatie naar de stede Grotebroek vertrokken is
2Pieter Kluft
3Neeltje Pieters
4Guurtje Kluft, die met kerkelijke getuigenis van Obdam tot ons zijn overgekoomen, gedagtekend den 30 April 1769
[Pagina 12]
Naamlijst der ledematen in de hervormde gemeente van JC G te Heijloo, staande den dienst van Petrus Spoors
Anno 1772
1Pieter Kuijlman, den 12 November 1780, met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken naar Egmond op den Hoef
2Jan Klaasz Kuijper, den 30 Januarij 1774, met kerkelijke getuigenis van ons naar Zuid Zijpe vertrokken
3Hendrik van Essen
4Caatje Cornelis Kluft
5Pieter Schipper
6Hillegond Jans Krom
7Willem Jager
8Geertje Willems de Lange
9Johanna van Til, overleden den 13 October 1777
10Sijtje Klaas Visser, 1775 overleden
11Pieter Kluft, den 30 April 1776 met kerkelijke getuigenis van ons naar Uitgeest vertrokken
[Pagina 13]
Anno 1772
12Neeltje Pieters, den 30 April 1776 met kerkelijke getuigenis van ons naar Uitgeest vertrokken
13Guurtje Kluft, den 16 Junij 1772, met kerkelijke getuigenis van ons naar Uitgeest vertrokken
14Hendrik Muller
15Willem Kant, 1775 overleden
16Willem Willemsz Punt Kant
17Willem Laarman
18Judith Rentink, 1775 overleden
19Jonkheer Jacob van Catz, den 10 Maij 1773, op het huis de Coulster overleden : de lijkpreek is gehouden den 23 toen het lijk den 17 was begraven, over de woorden van Paulus II Kor. vers 10
20Dirk Brammer
21Cornelis Heijnis, den 10 Julij 1790 met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken
22Trijntje Blaauw
23Marinus Ruijter
24Klaas Hof
25Neeltje Slamp, den 4 Deptember 1773 te Heiloo overleden.
26Jakob Mooij
27Geertruij van Til
[Pagina 13]
Anno 1772
28Michiel de Boer
29Guurtje Dirks
30Dirk de Vries
31Hilletje Hendriks de Vries. Den 12 Nov[ember] 1780 met K[erkelijke] G[etuigenis] van ons vertrokken naar Egmond op den Hoef
32Lambert van Westhaven. Den 30 octob[er] 1774 van ons met K[erkelijke] G[etuigenis] naar Haarlem vertrokken
33
34
Teunis van Til
Johanna Christina Propsting
Beide met K[erkelijke] G[etuigenis] den 21 September 1773 van Egmond Op den Hoef tot ons overgekomen
35Lambert Schipper. Met K[erkelijke] G[etuigenis] van ons naar Egmond Binnen vertrokken
36
37
Gerrit Pieters
Ariaantje Michels de Boer.
En in de Noord-Zijpe overleden. [In kantlijn :] Beide met K[erkelijke] G[etuigenis] van ons naar Noordzijpe vertrokken
38Johanna Fier, wed[uw]e Jan Bogaard. Met K[erkelijke] G[etuigenis] den 1 April 1772 van ons naar Alkmaar vertrokken
39Hendrik Apeldoorn, met K[erkelijke] G[etuigenis] den 2 Junij 1771 van Alkmaar tot ons gekoomen. En den 29 Aug[ustu]s 1772 te Alkmaar overleden
40Gerrit van Diepen. M[et] K[erkelijke] G[etuigenis] den 6 Novemb[er] 1773 van ons naar Alkmaar vertrokken
41Hermanus van Diepen, M[et] K[erkelijke] G[etuigenis] den 27 Julij 1772 van ons naar Velzen vertrokken
[Pagina 14]
Anno 1772Na aanroeping van Gods Allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrik van Essen op voorgaande belijdenis tot ledematen op den
3 Maij
42Margareta Spoors, den 14 Maart 1776 met kerkelijke getuigenis gegaan naar Leiden.
43Jaapje van Klaveren, met kerkelijke getuigenis van ons op den 4 meij vertrokken naar Koudekerk 1772
44Grietje Willems Kant, met kerkelijke getuigenis van ons op den 30 Maart 1777, vertrokken naar Koedijk
45Maartje Jakobs Hoek, met kerkelijke getuigenis van ons den 24 December 1772 vertrokken naar de Bedijkte Schermer
14 JunijNa aanroeping van Gods Allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Kant op voorgaande belijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen
46Evert Tijssen, den 26 September 1773 met kerkelijke getuigenis van ons naar Haarlem vertrokken
47Grietje van Til, met kerkelijke getuigenis van ons naar Egmond op den Hoef den 17 November 1774 vertrokken.
48Trijntje Willems, den 30 Januarij 1774 met kerkelijke getuigenis van ons naar Zuidzijpe vertrokken
49Antje Aries Klerk
3 Augustus
50Willem van Heemstede, met kerkelijke getuigenis op den 3 Augustus 1772 van Alkmaar tot ons overgekomen en den 1 Maart 1778 van ons naar Bergen vertrokken en den 3 Junij 1779 weer met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen. Den 11 Januarij 1782 naar Egmond Binnen vertrokken Zie Nom. 129
9 October
51
52
Arie Gootjes
Neeltje Gerrits Brasser
Echtelieden, die met kerkelijke getuigenis den 9 October 1772 van Zuidschermer tot ons zijn overgekomen. Beide den 21 Junij 1773 wederom van ons met kerkelijke getuigenis den Zuidschermer vertrokken
1773 2 FebruarijNa aanroeping van Gods allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Kant op voorgaande belijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen
53Barent van Buren, met kerkelijke getuigenis van ons den 4 Februarij 1773 naar de Noordzijpe vertrokken
[Pagina 15]
Anno 1773
2 Februarij
54Grietje Mooij, met kerkelijke getuigenis van ons den 4 Februarij 1773 naar Alkmaar vertrokken
28 AprilNa aanroeping van Gods Allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kluft op voorgaande belijdenis tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
55Ariaantje Lawenden, met kerkelijke getuigenis van ons den 29 April 1773 naar Purmerend vertrokken
13 Maij
56Johanna Veldhoen, met kerkelijke getuigenis van Koedijk tot ons overgekomen. Den 12 Maij 1776 van ons naar Broek te Langedijk vertrokken met kerkelijke getuigenis
21 Junij
57Martinus Gerritze, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen. Den 17 Maij 1776 van ons wederom met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken
1 Julij
58Daniël Philippus Marjouw, met kerkelijke getuigenis uit ‘s Gravenhage tot ons overgekomen. En den 14 December 1775 wederom van ons met kerkelijke getuigenis naar ’s Gravenhage vertrokken
26 Julij
59Adriana Assendorp, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overkoomen, na enigen tijd uit haar dienst op de Koulster weggegaan & den 14 Januarij 1774 van een onecht kind, zijnde een dogter bevallen, te Alkmaar, zonder een kerkelijke getuigenis van ons gevraagd te hebben
1 Augustus
60Gerrit Zwarthof, met kerkelijke getuigenis den 16 Junij 1773 gedateerd van Haarlem tot ons overgekomen. Den 3 November 1775, met kerkelijke getuigenis van ons naar de Beverwijk vertrokken
17 septemb.
61Anna Magdalena van der Weiden, weduwe van Jacobus Pennekamp, van Wateringen met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen. In de maand October des jaars 1775 op het huis de Coulster overleden
30 October
62Jannetje van Klaveren, met kerkelijke getuigenis uit Leiden tot ons overgekomen. Den 17 December 1774 van ons met kerkelijke getuigenis naar Limmen vertrokken
30 JanuarijNa aanroeping van Gods Allerheiligsten naam hebben wij in de tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kluft op voorgaande belijdenis tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
63Cornelis Kluft, den 31 Januarij 1774 met kerkelijke getuigenis van ons naar de bedijkte Schermer vertrokken. En den 14 Maij 1774 met kerkelijke getuigenis tot weer overkomen uit de Beemster en den 30 April 1776 met kerkelijke getuigenis van ons naar Uitgeest vertrokken
[Pagina 16]
Anno 1774
14 Maij
64De Hoogedel Welgeboren Heer Willem Maurits van Catz, Heere van Heiloo Coulster & Oesdom etc etc etc met deszelfs echtgenote. In 1775 overleden
65De Hoog edel Welgeboren vrouwe Cornelia van Wouw, met kerkelijke getuigenis van Loosduinen tot ons overgekomen. En weer met kerkelijke getuigenis van ons naar Egmond op den Hoef vertrokken 1 Februarij 1787.
19 Junij
66Lijsbet Dirks de Reus, met kerkelijke getuigenis van Schermerhorn tot ons overgekomen
18 SeptemberNa aanroeping van Gods Allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrik van Essen op voorgaande belijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen
67Pieter Schager en deszelfs huisvrouw, met kerkelijke getuigenis den 30 April 1776, van ons naar de Noordzijpe vertrokken
68Grietje Ariens Wit. Den 30 April 1776, met kerkelijke getuigenis van ons naar de Noordzijpe vertrokken
10 November
69Grietje Mooijen, den 10 November 1774 met kerkelijke getuigenis van Amsterdam tot ons overgekomen. En den 1 Maij des volgenden jaars met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken, En den 12 October 1778 weer van daar tot ons overgekomen
Anno 1775
23 AprilNa aanroeping van des Heere Allerheiligsten naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kuijlman op voorgaande belijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen deze twee volgende personen
70Kornelis van Essen. Den 20 Julij 1775 van ons met kerkelijke getuigenis naar Ooterleek vertrokken
[Pagina 18]
1775
71Jacobus van den Bergh, den 21 Februarij 1783 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken
24 December
72Abraham Brink, met kerkelijke getuigenis van Heemstede tot ons overgekomen
1776
9 AprilNa aanroeping van Gods heiligen Naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kluft na voorgaande belijdenis tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
73Maartje Kluft, die ten zelfden dage met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken naar Opdam
18 Augustus
74Paulus Cornelisse Semeijn, met kerkelijke getuigenis van Niedorp tot ons overgekomen. Den 27 April 1777, wederom met kerkelijke getuigenis naar Niedorp vertrokken.
75Antje Jans van der Stok, ten zelfde dage, als voren,met kerkelijke getuigenis van Niedorp tot ons overgekomen. Den 27 April 1777 wederom met kerkelijke getuigenis naar Niedorp vertrokken.
1 September
76Pieter Dirksz Kat, met kerkelijke getuigenis van Bergen tot ons overgekomen
8 September
77Hendrik Jakob van Westhaven, met kerkelijke getuigenis van ’s Heerenberg tot ons overgekomen, met kerkelijke getuigenis van ons naar Heemskerk vertrokken den 7 Januarij 1781
14 NovemberNa aanroeping van Gods heiligen Naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kuijlman, na voorgaande belijdenis tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
78Catharina Cornelia van Catz, van ons naar ’s Hage met kerkelijke getuigenis vertrokken den 8 December 1777
79Jacoba Johanna van Catz, van ons naar ’s Hage met kerkelijke getuigenis vertrokken den 13 September 1779
3 DecemberNa aanroeping van Gods allerheiligsten Naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrik van Essen na voorgaande belijdenis tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
80Dirk de Koning, met kerkelijke getuigenis van ons naar Egmond op den Hoef vertrokken den 10 Januarij 1792.
81Anna Noppen, den 5 December 1778 van ons naar Alkmaar vertrokken
[Pagina 19]
1777
21 JanuarijNa aanroeping van Gods allerheiligsten Naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kuijlman tot lidmaat aangenomen.
82Ernst van Essen, die ten zelfden dage met kerkelijke getuigenis van ons naar Koedijk vertrokken is en naderhand met kerkelijke getuigenis van Schermerhorn tot ons overgekomen, den 20 Julij 1793 naar Schoorl vertrokken
17 April
83Adriana Mosel, die met kerkelijke getuigenis van Delft tot ons is overgekomen. En den 13 Maij 1778 weder van daar tot ons overgekomen
1 September
84Jan Pietersz Steunenbergh, met kerkelijke getuigenis van Limmen tot ons overgekomen
85Geertruij van der Hulst, met kerkelijke getuigenis van Limmen tot ons overgekomen, den 4 Junij met kerkelijke getuigenis van ons naar ’s Hage vertrokken
86Jannetje Broekhuisen, met kerkelijke getuigenis van Limmen tot ons overgekomen
13 DecemberNa aanroeping van Gods allerheiligsten Naam hebben wij in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kuijlman tot lidmaat aangenomen
87Christoffel van Til, met attestatie naar Alkmaar 20 Augustus 1802
30 December
88Cornelis Mijburgh, van Avenhorn met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen. Den 1 Maij 1779 van ons met kerkelijke getuigenis naar Groot Schermeer vertrokken
1778
23 Maart
89Diewertje Venker, van Alkmaar met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen
12 Junij
90Willem Brons, is tot lidmaat dezer gemeente aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Schipper, gelijk ook den vijf volgenden. Den 22 December van ons met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken in het jaar 1778.
91Kornelis Visser, den 14 April 1790 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken.
[Pagina 20]
92Ernstina Antonia Laarman, den 20 Februarij 1783 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken.
93Gerrit Pietersz Kat.
94Arie Barendze
95Margaretha Voddermans
1778
15 October
96Josina Elizabeth Janssens, den 15 October 1778 met kerkelijke getuigenis uit ’s Hage tot ons overgekomen
2 November
97Ludwich Clause, met kerkelijke getuigenis uit ’s Hage tot ons overgekomen. En den 25 Junij 1780 van ons naar Egmond op den [Hoef] vertrokken
1779
8 februari
98Evert van der Horst, met kerkelijke getuigenis uit de Beverwijk tot ons overgekomen
4 April
99Arend Vroegop, met kerkelijke getuigenis van Velsen tot ons overgekomen. En van ons den 23 November 1779 met kerkelijke getuigenis vertrokken naar de Beverwijk
4 Julij
100Na aanroeping van Gods allerheiligsten Naam hebben wij tot lidmate dezer gemeente aangenomen : Sieba Laarman in de tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Kat. Welke daar op 15 dito van ons naar ’s Hage met kerkelijke getuigenis vertrokken is. Weer tot ons gekomen den 11 Maij 1780. Weer naar Alkmaar met kerkelijke getuigenis den 1 December 1784
5 Julij
101Jilles Bogaert, met kerkelijke getuigenis van Diemen tot ons overgekoomen. Den 18 Februarij 1781 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken
[Pagina 21]
1780
April
102Elisabeth de Vries, met kerkelijke getuigenis van Castricum tot ons overgekomen. En den 20 Februarij 1782 van ons naar Amsterdam vertrokken
November
103Gerrit Wiecherink met kerkelijke getuigenis van de Zuidzijp tot ons overgekomen
NovemberZijn hier in tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruijter tot lidmaten aangenomen
104Nelisje van Til, den 10 Februarij 1781 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken
105Willemijntje Smit, eigenlijk is de van Debbes, den 13 Maij 1783 met kerkelijke getuigenis van ons naar Uitgeest vertrokken.
1781Zijn hier in tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruijter tot lidmaten aangenomen
13 Junij
106Jacomina van Catz, den 1 Februarij 1787 met kerkelijke getuigenis van ons naar Egmond op den Hoef vertrokken.
107Rijka Maria van Catz, even als de naast voorgaande
108Elisabeth Alida van Catz, den 26 Junij 1784 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken.
15 JunijZijn hier in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Schipper tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
109Pieter van Essen, met kerkelijke getuigenis van ons naar Bergen vertrokken den 1 Julij 1789
110Jacob Laarman, den 3 Julij 1788 met kerkelijke getuigenis van ons naar Limmen vertrokken.
Wijders zijn op den volgende datum in tegenwoordigheid van Pieter Schipper als ouderling tot ledematen aangenomen
[Pagina 22]
1781
Den 22 October
111Albert Vrielink, den 20 November 1781 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken.
112Elisabeth Huringk, den 20 November 1781 met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken.
Den 8 November
113Jan Riethorst, met kerkelijke getuigenis van Diemen tot ons overgekomen en den 11 Januarij 1782 met kerkelijke getuigenis van ons naar Amsterdam vertrokken.
1782
Den 4 juli
114Clasina Baltinks, met kerkelijke getuigenis van Amsterdam tot ons overgekomen en van ons naar Deventer met kerkelijke getuigenis vertrokken den 14 September 1789.
Den 30 April
115Johanna Jansz, met kerkelijke getuigenis van Castricum tot ons overgekomen.
Den 8 September
116Jacob Jonker en overleden.
117Trijntje Jans Vissers, beide met kerkelijke getuigenis van Akersloot tot ons overgekomen, den 11 Junij 1786 van ons met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken.
Den 7 December
118Jan Debbes, met kerkelijke getuigenis van Zwol tot ons overgekomen en van ons vertrokken, den 30 November 1783, naar de Beverwijk.
Den 9 December
119Harmanus Vorkink, met kerkelijke getuigenis van Loenen tot ons overgekomen, den 24 Augustus 1785 met kerkelijke getuigenis van ons naar Amstelveen vertrokken.
1783
Den 23 April
120Arend Sluijter, met kerkelijke getuigenis van Hoorn tot ons overgekomen en den 27 December 1783 van ons met kerkelijke getuigenis [tekst weggevallen]
[Pagina23]
1783
Den 8 Maij
121Johannes ’t Hoofd, met kerkelijke getuigenis van Uitgeest tot ons overgekomen, den 1 December 1784, met kerkelijke getuigenis van ons naar Rotterdam vertrokken.
Den 16 Julij
122Isaak Sernée, met kerkelijke getuigenis van Haarlem tot ons overgekomen en met kerkelijke getuigenis naar Medemblik vertrokken, den 16 September 1785
Den 18 DecemberZijn alhier in de tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruijter tot lidmaten dezer gemeente aangenomen.
123Barendtje Debbes, met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken, den 20 Februarij 1792
124Jan Kleijmeer
125Cornelis de Groot
Den 19 December
126Jan Gerritsz Baars, met kerkelijke getuigenis van Egmond binnen en den Hoef tot ons overgekomen, weer naar die gemeente vertrokken met kerkelijke getuigenis, den 8 Februarij 1785
1784
Den 30 AprilZijn hier in tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruiter tot lidmaten dezer gemeente aangenomen.
127Maartje van Essen
128Jan van Lienen, die daags daaraan met kerkelijke getuigenis van ons naar Egmond binnen den Hoef vertrokken is
129Willem van Heemstede, den 17 Januarij 1784, met kerkelijke getuigenis uit Zuidschermeer tot ons overgekomen.
[Pagina 24]
Den 22 April
130
131
Johannes Jacobus Janssens
en Adriana Rees.
Echtelieden, met kerkelijke getuigenis van ’s Gravenhage tot ons overgekomen. Den 13 Februarij 1786, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken.
1785
132
133
Cornelis Pool en deze is weer vertrokken naar Oudkarspel met kerkelijke getuigenis, den 19 Junij 1788
Sara Cornelis van der Meer.
Echtelieden, met kerkelijke getuigenis van Uitgeest, den 5 Maij, tot ons overgekomen, deze is overleden.
16 SeptemberIs hier in tegenwoordigheid van den ouderling Willem de Jager tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
134Klaas Heijnis, met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken naar Utrecht, den 29 October 1785
1786
135Willem Cornelisz Geel, den 26 Februarij 1786, met kerkelijke getuigenis van Schaagen tot ons overgekomen. Van ons met kerkelijke getuigenis vertrokken, den 9 April 1787.
Den 11 MaartZijn hier in tegenwoordigheid van Marinus Ruijter, ouderling tot ledematen deze gemeente aangenomen.
[Pagina 25]
136Gerrit Moerkerken en [!!!]
137Reijer de Jager
138
139
Klaas Nap
en Neeltje Willemsdr Schuit,
met kerkelijke getuigenis beide van Bergen, den 30 April 1787, tot ons overgekomen
1788
Den 15 MaartZijn in tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Schipper tot ledematen aangenomen.
140Maartje Pieters IJfs
141Pieter Teunisz Steunenberg, den 23 October, met attestatie na Monnikendam
142Pieter Miesz Visser, den 13 Maij 1792, met kerkelijke getuigenis van ons naa Hoorn vertrokken.
1789
Februarij
143Margaretha van Heinsbergen, van Alkmaar met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen en zo weer vertrokken naar Amsterdam, 24 April 1790
[Pagina 26]
8 Maart
144Dirk Beets, van Wormer, weer met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen en met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken, den 21 Maart 1790
5 Junij
145Siba Geertruij Krijt, is in de tegenwoordigheid van den ouderling Willem de Jager tot lidmaat van onze kerk aangenomen en met kerkelijke getuigenis van ons naar Alkmaar vertrokken, den 24 April 1790
146Den 10 Julij is Marijtje Brommer van Alkmaar met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen, den 10 Julij 1790 weer met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar vertrokken.
Den 28 Augustus
147Cornelis Claasz Heeman, met kerkelijke getuigenis van Noordscharwoude tot ons overgekomen, weer met kerkelijke getuigenis naar Akersloot vertrokken, den 3 Julij 1790
Den 22 Junij was vergeten aan te tekenen
148Antje Steenrots, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen
1790
Den 18 April
149is Pieter Beets met kerkelijke getuigenis van Bergen tot ons overgekomen en weer met kerkelijke getuigenis, den 26 December 1791 naa Kalverdijk vertrokkenen & weer bij ons gekomen den 6 September 1793 en weer naar Alkmaar, den 23 December 1794, naa Alkmaar den 31 Julij 1796
Den 19 JunijZijn in tegenwoordigheid van den ouderling Willem de Jager tot ledematen aangenomen
150Cornelis Rootjes
[Pagina 27]
1790
151Maartje Schipper, met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken, den 12 Julij 1796
152Trijntje de Jager, met kerkelijke getuigenis, den 26 December 1791, naa Kalverdijk vertrokken en weer tot ons gekomen, den 6 September 1793 en den 23 December van ons vertrokken naa Alkmaar 31 Julij 1796
Den 25 Julij
153Melisje van Til, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen.
Den 2 Augustus
154Is met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen, Aaltje Tijssen, uit de Noord-Schermer
Den 7 Augustus
155Maartje Louwriss Mooij, tot ons overgekomen van Egmond binnen & den Hoef met kerkelijke getuigenis en bij ons overleden
Den 13 December
156Jan Smit, van Sparendam tot ons overgekomen met kerkelijke getuigenis
Den 21 December
157is Janna de Ruijter met kerkelijke getuigenis van Winkel tot ons overgekomen, den 2 Maart 1792 van ons met kerkelijke getuigenis vertrokken.
1791
158Den 25 Februarij is Guurtje Pieters Molenaar met kerkelijke getuigenis uit de Beemster tot ons overgekomen, den 25 Julij 1791 van ons met kerkelijke getuigenis naa Medenblik vertrokken.
[Pagina 28]
1791
159Jacob van Essen is den 2 Junij in de tegenwoordigheid van den ouderling Marijnis Ruiter tot lidmaat van onze gemeente aangenomen. Hij was de eerste doopeling gedurende mijnen dienst in deze gemeente. Vertrokken met kerkelijke getuigenis na Berkhout, den 12 Februarij 1798.
23 October
160
161
Willem de Hooglander en
Antje de Groot,
echtelieden, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen.
26 December
162Jannetje Sijmens Swaan, met kerkelijke getuigenis uit de ZuidSchermeer tot ons overgekomen en weer daar naa toe vertrokken, 15 December 1793
1792
Den 10 September
163Jan Blom, met kerkelijke getuigenis van Egmond binnen tot ons overgekomen
Den 10 September
164
165
Jan Pietersz Tromp en
Ariaantje Dirks Vetwijder [Bol] [!!!],
van Alkmaar met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen.
[Pagina 29]
1792
Den 5 November
166Pieter Baas is met kerkelijke getuigenis tot ons van Alkmaar overgekomen en weer met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken, den 30 Augustus 1795, naar Schoorl
Den 5 April
167Cornelis de Groot is in de tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruiter tot lidmaat dezer gemeente aangenomen, ge(****) [!!!]
Den 5 Decemberook in deszelfs tegenwoordigheid [!!!]
168Lijsbet Schipper, met attestatie naar Crommenie, 11 October 1803.
1793
Den 17 FebruarijZijn in de tegenwoordigheid van onzer ouderling Pieter Schipper tot ledematen aangenomen
169Abram Schoonheden
170Bartha de Jager
171Jan van den Burg, den 21 September 1793, van ons naa Bergen vertrokken.
1794
Den 22 Februarij
172is in de tegenwoordigheid van Willem de Jager als ouderling tot lidmaad in onze gemeente aangenomen Klaas IJfss, van ons vertrokken, den 14 Junij 1794, met kerkelijke getuigenis naa Bergen. En den 7 Augustus 1796 wederom met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen.
[Pagina 30]
1794
Den 18 Maij
173Diewertje van der Vaart is met kerkelijke getuigenis als lidmate tot ons overgekomen uit de Noord-Schermeer en weer vertrokken den 7 Augustus 1795 naa Alkmaar
Den 26 Maij
174Trijntje Gerbrands Smit is met kerkelijke getuigenis als lidmate tot ons overgekomen van Egmond aan Zee, met attestatie vertrokken naar Egmond binnen, den 13 Augustus 1797
Den 20 December
175Jannetje Hendriks Mulder, tot lidmaate in onze gemeente aangenomen in tegenwoordigheid van Willem de Jager als ouderling
1795
Den 30 Augustus
176Marijtje Greevenaar is met kerkelijke getuigenis als lidmaate tot ons overgekomen van Koudekerk
Den 10 December
177Maria Christina Elisabeth Lagen, als lidmaate van Edam tot ons met kerkelijke getuigenis overgekomen
Den 13 December
178
179
Cornelis van Foreest en
Jeanette Agnes van Deelen,
beide met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen
Den 23 November
180Gualterus George Gideon van der Mieden, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar tot ons overgekomen, obiit [= overleden] den 18 November 1798
[Pagina 31]
1796
181Paulus Giet, tot lidmaat aangenomen, den 8 Junij 1796, met
182Hendrik Pietersz Schipper en
183Richard Krabbendam
184Trijntje Jansd Kinten tot ledemate aangenomen, den 18 November
185Maartje Kornelisdr Roos, met kerkelijke getuigenis uit de Schermeer tot ons overgekomen met kennisgeving, den 12 Februarij 1798, vertrokken na Ber[k]hout.
186Kornelis Dirkz Kloosterboer & Grietje Jansdr Kinten, echtelieden, met kerkelijke getuigenis van Koedijk tot ons overgekomen, den 21 November
1797
187Aagtje Pietersdr Volger, uit de Zuid-Schermeer met kerkelijke getuigenis tot ons overgekomen.
188Geertje Ariesdr Beeldman, door ons tot ledemate aangenomen en met kerkelijke getuigenis van ons vertrokken, de 17 December 1797, na Bergen
189Geertje Jansd Boon door ons tot lidmaat aangenoomen.
1797
190Lijsbeth Ariensd Koning, door ons tot lidmaat aangenomen
191Lamberdina Haverhorst, met kerkelijke getuigenis uit den Haag tot ons overgekoomen (en met dezelve weder derwaards vertrokken October 1800)
192IJsbrant Willemsz Schuijt en Pieterje Jans van den Berg, egtliede, met kerkelijke getuigenis van Limmen tot ons overgekome, op den 10 September
[Pagina 32]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van C. van Derven
1798
1Evert van der Horst
2Lijsbet Koning
3Jan Trompen
4Geertje Jansd Boon
5Cornelis Dirksz Kloosterboer
6Grietje Jansd Kinten
7Aaltje Tijsd Wortels, vertrokken met attestatie na Driehuijzen,Zuid-Schermeer, den 4 Augustus 1799.
8Willem Hoogland
9Trijntje Jansd Kinten
10Paulus Giet
11Neeltje Willemsd Schuijt
12Willem de Jager, vertrokken den 4 Augustus 1799 met attestatie na Alkmaar.
13Jan Blom
14Aafje Volger, vertrokken met attestatie na Zuijd-Schermeer en Driehuijzen, den 4 Junij 1799
15Hendrik Mulder
16Richard Krabbedam
17IJsbrand Willemsz Schuijt obiit [= overleden]
18Pietertje Jansd van den Berg, met attestatie naar Limmen, 28 Junij 1800.
19Pieter Schipper
20Hillegond Jansd Krom
21Hendrik Schipper
22Lijsbet Schipper
23Maartje Eijsen
[Pagina 33]
24Claas Eijsen
25Catharina Klofs [Kluft], obiit [= overleden] den 9 Maart 1799.
26Maartje van Essen
27Ernst van Essen, vide de kerkelijke resolutie
28Christoffel van Til
29Mietje Grevenaar
30Johanna Jansen
31Dirk Brammer
32Geertje Willemsd de Lange, vertrokken den 4 Augustus, met attestatie na Alkmaar
33Arie Barends
34Melisje van Til
35Antje Steenrots
36Crelis de Groot
37Christina Cornelia van Seldam, met attestattie van Egmond aan Zee
38Jan Smit
39Jannetje Mulder
40Marijnus Ruijter
[Pagina 34]
1798
42Gualterus George Gideon van der Mieden,obiit [= overleden] den 18 November 1798
43Willem Laarman
44Cornelis van Foreest
45Jeannette Agnes van Deelen
46Abraham Jansz Schoonheden
47Josina Elisabeth Jansens
48Bartha Willemsd de Jager
Juni 6
49Diewertje van der Vaart, met attestatie van Alkmaar tot ons overgekomen, vertrokken met attestatie na Alkmaar, den 9 Junij 1799
50Pieter Steunenberg, den 23 October vertrokken met attestatie na Monnikendam.
51Frederica Cornelia de Dieu, met attestatie van Alkmaar.
December 6
52
53
Antje Pietersz Veen
Antje Willemsd Beesem
tot ledematen aangenomen in tegenwoordigheid van W. Hoogland en P. Schipper
1799
14 Januarij
54Mijntje van Schie, met attestatie van Alkmaar, met attestatie na Amsteldam 22 [Julij?] 1800
22 Maart
55Jacob Tuijn, tot ledemaat aangenomen in tegenwoordigheid van W. Hoogland en P. Schipper
7 Junij
56Hendrik Aalemies, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van W. Hoogland en P. Schipper, vertrokken met attestatie na Akersloot, den 9 Junij 1799
[Pagina 35]
Anno 1799
Augustus 1Zijn hier in de tegenwoordigheid van den ouderling Pieter Schipper ter ledematen aangenomen
57Sara Mulder
58Hendrik Mulder
Augustus 3
59Is hier tot ledemaat door ons aangenomen, Agatha de Dieu
60Trijntje Kalverdijk, met attestatie van Zuid-Scharwoud.
Naamlijst der ledematen onder den dienst van Ds G. Outhuijs.
1Evert van der Horst, overleden 24 September 1801.
2Lijsbeth Ariesje Koning
3Jan Trompen
4Grietje Boon
5Antje Ariensje Koning
6Willem Hoogland
7Trijntje Jans Kinte
8Paulus Giet
9Neeltje Schuijt
10Jacob Tuin
11Hendrik Mulder, met attestatie na Alkmaar, 22 Julij 1801
12Saartje Mulder, met attestatie na Zuid-Zijpe, 22 Julij 1801
13Hendrik Mulder junior, met attestatie na Schermer, 22 Julij 1801
14Richard Krabbendam
15Antje Willems Bezem
16Jan Klaassen Blom
[Pagina 36]
17Trijntje Jans Kalverdijk
18Ernst van Essen (overleden)
19Maartje van Essen
20Willem Willemze Bezem
21Ariaantje Brouwer
22Hendrik Schipper
23Cornelia Frederica Verschuir
24Agatha de Dieu
25Pieter Hendrikz Schipper [en]
26Hillegond Jans Krom
27Lijsbeth Pieters Schipper
28Maartje Pieters IJfs, met attestatie na Bergen, 18 Junij 1801
29Johanna van den Burg, geboren Janssen
30Dirk Brammer
31Abraham Schoonheden, met attestatie naar Alkmaar, 12 December 1800
32Barta Willems de Jager, met attestatie naar Alkmaar, 12 December 1800
33Antje Pietersen Veen
34Cornelis de Groot
35Jan Smit
36Jannetje Mulder
37Marinus Ruijter
38Antje Klerk
39Cornelis Klooster
40Grietje Jans Kinte
41Wilhelmus Laarman
42Josina Elizabeth Laarman, overleden 27 December1801
43Diewertje Jans Schoemaker
44Arie Barends
45Antje Steenrots, met attestatie na Alkmaar, 8 Maart 1803
[Pagina 37]
46Hendrika Outhuijs, met attestatie van Ooster Blokken, vertrokken na den Bommel, 1802
47Trijntje Gerbrands Smit, met attestatie van Egmond binnen, met attestatie na Alkmaar, den 7 Maart 1803.
48Dirk Roderwijn, met attestatie van Egmond Binnen.
49Gerrit Jan ter Beek, met attestatie van Egmond binnen.
50Jan Schippers, door my tot lidmaat aangenomen in de tegenwoordigheid van den broeder ouderling E. van der Horst, den 26e Februarij 1801
51Maartje Zwaan, met attestatie van Alkmaar
52Harmen Ridder, door my tot lidmaat aangenomen in de tegenwoordigheid van den broeder ouderling Marinus Ruiter, den 19 mei 1801.
53Hendrik Alemees, met attestatie van Akersloot, den 6e Julij 1801
54Frans Erfman, met attestatie van Warmenhuizen, 27 September 1801
55Meinsje Schippers, met attestatie van Krommeniedijk, 7 Januarij 1802
56Guurtje Schippers, door mij tot lidmaat aangenomen, in de tegenwoordigheid van den ouderling W. Hoogland, den 8e Maart 1802
Naamlijst der ledematen onder den dienst van Johannes la Lau
1Willem Hoogland
2Trijntje Kinte
3Pieter Schippers, overleden 3e November 1806
4Hilligond Krom
5Jacob Tuin, met attestatie na Egmond aan den Hoef, 1 Julij 1807
6Jan Blom, met attestatie na de bedijkte Schermeer, 27 Maij 1805
7Trijntje Kalverdijk, met attestatie na de bedijkte Schermeer, 27 Maij 1805
8Marinus Ruijter, overleden
9Antje Klerk
10Wilhelmus Laarman, vertrokken na Limmen, 7 Februarij 1804, met attestatie te Heilo, den 23 Januarij 1805
11Jan Trompen
12Geertje Boon
13Arie Barends
14Maartje Zwaan
[Pagina 38]
15Willem Bezem
16Ariaantje Brouwer
17Paulus Giet
18Neeltje Schuijt
19Dirk Rodewijn
20Maartje van Essen, overleden
21Jan Smit
22Jannetje Mulder
23Cornelis van Foreest
24Jeannette Agnes van Delen
25Cornelia Frederika de Dieu
26Agatina de Dieu, met attestatie naar Alkmaar, 9 Julij 1804
27Gerrit Jan ter Beek
28Hendrik Alemees, met attestatie na Alkmaar, 1 Julij 1807
29Antje Koning, met attestatie na Alkmaar, 1 Julij 1807
30Richard Krabbendam, met attestatie na Alkmaar
31Diewertje Ernst, met attestatie van Alkmaar, 29 Januarij 1803, met attestatie na Alkmaar
32Cornelis Klooster
33Grietje Kinte
34Lijsbeth Koning, overleden.
35Lijsbeth Schippers, met attestatie na Crommenie, 11 December 1801
36Jan Schippers
37Meintje Schippers, met attestatie na de Schagerbrug, 11 Maart 1804
38Guurtje Schippers
39Antje Bezem
40Antje Veen
41Cornelis de Groot
42Hendrik Schippers, overleden 1803
43Dirk Brammer
44Johanna van den Burg, geboren Janssen.
45Anna Sybilla Koers, met attestatie van Kalslagen , 8 Januarij 1803, met attestatie na Oestgeest, Julij 1807
46Jacob Bootsman, met attestatie van Alkmaar, 18 Maart 1803, met attestatie na Egmond aan den Hoef, 18 Augustus 1803
47Klaas IJfs, met attestatie van Alkmaar, 4 April 1803.
[Pagina 39]
48Catharina ter Beek, met attestatie van Egmond binnen, 1e April 1803.
49Willem Geel, met attestatie van den Helder, 11e meij 1803
50Maartje Waage, met attestatie van Alkmaar, 22 meij 1803, vertrokken 7 Februarij 1804, met attestatie na Alkmaar, (****) [!!!] 1805
51Hendrik Mulder, met attestatie uit de bedijkte Schermeer, 4 October 1803.
52Hendrik van Amstel, met attestatie van Delden, 10 December 1803, met attestatie na Rijswijk, 30 Julij 1804
53Anna Geertruid Abbink, met attestatie van Delden, 10 December 1803, met attestatie na Rijswijk, 30 Julij 1804
54Antje Karsten, met attestatie van Oudkarspel, 19 Maart 1804, is December 1804 vertrokken zie hand. van de kerkeraad van 23 December 1804 (****) [!!!] v 19 Maart 1806
55Gerritje Mooij, met attestatie van Egmond binnen, 3 April 1804
56Engelbert Abbink, met attestatie van Alkmaar, 23 April 1802, met attestatie naar Alkmaar, 26 Februarij 1807
Den 22e Junij 1804 zijn alhier de volgende 6 personen in de tegenwoordigheid van den ouderling Jan Trompen tot lidmaten der gemeente aangenomen.
57Dirk Boon
58Guurtje Bezem
59Gerrit Beek
60Jannetje Aarsen, overleden
61Neeltje Volkers
62Neeltje Mooij, vertrokken na den Hoef
63
64
Anthonij Elsterodt [Elstrodt], met attestatie van Alkmaar, 23 Julij 1804 met attestatie vertrokken
Maria Meier, met attestatie van Alkmaar, 23 Julij 1804
Den 19 April 1805 is alhier in de tegenwoordigheid van den ouderling Marinus Ruijter tot lidmaten der gemeente aangenomen.
65Lijsbeth Zwaan, met attestatie na Egmond aan den Hoeff, 18 Augustus 1805
66Pieter Gootjes, met attestatie van Egmond aan den Hoeff, 1 meij 1805, wederom vertrokken na den Hoef
[Pagina 40]
Den 14en Junij 1805 zijn in de tegenwoordigheid van den ouderling Willem Hoogland, de volgende 3 personen tot leden der gemeente, alhier aangenomen :
67Pieter Trompen, overleden 1e November 1806
68Willem Schippers
69Evert Henskes, met attestatie naar de Wieringerwaard, 29 Junij 1806
70Maria Visser, met attestatie van Alkmaar, 2 December 1805, met attestatie na Alkmaar
Den 11en Junij 1806 zijn alhier in de tegenwoordigheid van den ouderling Willem Hoogland tot lidmaten der gemeente aangenomen.
71Geertje Schaar, met attestatie na Egmond aan den Hoef, 11 Julij 1807
72Gerrit Brouwer, met attestatie van Velsen, 8 Januarij 1807, met attestatie na Alphen, 1 Julij 1807.
73Helena Geertrui Moellers, met attestatie van Velsen, 8 Januarij 1807, met attestatie na Alphen, 1 Julij 1807.
74Aafje Bosman, met attestatie van Egmond aan den Hoef, 8 Junij 1807.
Den 12en Junij 1807 zijn alhier in de tegenwoordigheid van den ouderling Arie Barendse de volgende 3 personen tot leden der gemeente aangenomen.
75Pieter Appelboom, met attestatie na Akersloot, 1 Julij 1807.
76Maartje Nap, met attestatie na Suid-Scharwoud
77Trijntje van Essen
 Hermanus Uffeli, met attestatie van ’s Graveland, Augustus 1807, met attestatie na Alkmaar
 Janneke Struijk, met attestatie van Amsterdam, November 1807, met attestatie na Alkmaar
78Trijntje de Waard, met attestatie van Schagen, 13 van herfstmaand [September]1809
79Neeltje Schol, met attestatie van den Hoef, 16 van wijnmaand [oktober] 1809
Den 10 December zijn in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Bezem de twee volgende personen tot leden der gemeente alhier aangenomen
 Maartje Cornelis Duijs
 Jannetje Ariens Koning
Den 25 van bloeimaand 1809 zijn in de tegenwoordigheid van den ouderling Willem Bezem de volgende personen tot lidmaat der gemeente alhier aangenomen :
 Gerrit Staal
 Pieter Jansen Stroker
[Pagina 41]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van C. Huerke
1.Jan Trompen
2.Geertje Boon
3.Willem Hoogland
4.Trijntje Kinte
5.Willem Bezem
6.Ariaantje Brouwer
7.Hendrik Mulder
8.Neeltje Volkers
9.Gerrit Jan ter Beets
10.Catharina ter Beets met attestatie naar Uitgeest den 19 van bloeimaand [mei] 1809
11.Cornelis van Foreest
12.Jeannette Agnes van Delen
13.Cornelia Frederika de Dieu met attestatie naar Alkmaar den 29 van grasmaand [April] 1809
14.Arie Barendse
15.Maartje Zwaan
16.Marinus Ruijter (overleden)
17.Antje Klerk
18.Jan Smit
19.Jannetje Mulder
20.Dirk Roderwijn
21.Trijntje van Essen
22.Paulus Giet
23.Neeltje Schuit
24.
25.
Richard Krabbendam
Dievertje Ernst
met attestatie naar Alkmaar den 7 van wijnmaand [oktober] 1809
26.Cornelis Klooster
27.Grietje Kinte
28.Jan Schippers
29.Willem Schippers
30.Guurtje Schippers
31.Hillegond Kroon
32.Cornelis de Groot
33.Gerritje Mooi
34.Antje Bezem
35.
36.
Klaas IJfs
Neeltje Mooi
vertrokken naar den Hoef
37.Dirk Boon
38.Guurtje Beesen
39.Gerrit Beek
40.…….[!!!], overleden
41.Willem Geel
[Pagina 42]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van P. van Laren
1.Jan Franken met attestatie naar Bergen 1 Maij 1815
2.Geertje Boon
3.Willem Hoogland
4.Trijntje Kint
5.Willem Bezem
6.Ariaantje Brouwer
7.Hendrik Mulder
8.Neeltje Volkers
9.Gerrit Jans ter Beek
10.Cornelis van Foreest
11.Jeannette Agnes van Delen
12.Arie Berendse
13.Maartje Swaan
14.Antje Klerk overleden
15.Jan Smit
16.Jannetje Mulder
17.Dirk Roderwijn
18.Trijntje van Essen
19.Paulus Giet
20.Neeltje Schuit
21.Cornelis Klooster
22.Grietje Kint
23.Jan Schippers
24.Willem Schippers met attestatie naar Den Hoef 20 October 1815
25.Guurtje Schippers [doorgehaald]
26.Hillegond Krom
27.Cornelis de Groot
28.Gerritje Mooi
29.Antje Schroeder, geboren Bezem, overleden
30.
31.
Dirk Boon
Guurtje Bezem
met attestatie naar Kwadijk 24 Augustus 1814
32.Gerrit Beek, 2 Julij na Alkmaar 1813, deze attestatie niet aangenomen maar teruggegeven
33.Willem Geel, overleden
34.Grietje Pauw (met attestatie van Alkmaar) dienstmeid bij G.J. Jans, overleden
 In de kantlijn : met attestatie naar den Hoef 20 October 1815 [onduidelijk bij welke persoon de aantekening hoort]
35.Grietje Jansdogter Nottelman (met attestatie van Egmond aan Zee) met attestatie na Alkmaar 1813
36.Neeltje Schol [naam is doorgehaald] (met attestatie van Egmond binnen) met attestatie na Alkmaar 1813
37.Maartje Duitsch (huisvrou van Schipper [doorgehaald])
38.Antje Veen
39.Dirk Brammer
40.Johannes van den Berg, geboren Janssen
[Pagina 43]
41.Charlotta Paulina Huisers, weduwe Laarman (met attestatie van Limmen anno 1810), attestatie naar Limmen 1812
42.Roelef Vleeshouwer [naam doorgehaald] (met attest naar Amsterdam anno 1811)
43.Gerrit Staal
44.Trijntje de Waard (huisvrouw van Gerrit Beek) met attestatie van Schagen, na Alkmaar, 2 Julij 1813
45.Pieter Jansz. Stroker
46.Maartje Waag (met attest van Alkmaar)
 Jan Admiraal
Trijntje Doets
[beide namen zijn doorgehaald]
Echtelieden met attestatie uit de Bedijkte Schermer. Met attest vertrokken naar Driehuisen en Zuidschermer anno 1812
 Pieter Jonker
Antje Hooghuis
Echtelieden met attestatie van Warmenhuizen. met attestatie naar Koedijk, anno 1812
 Ariaantje Metz, met attestatie van Limmen, anno 1810, met attestatie naar Limmen, 1812
 Maria Eva van Foreest, met attestatie van Alkmaar
 Op den 26sten Maart 1812, alhier in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Hoogland tot lidmaten aangenomen [de volgende drie]
 Gerrit Klein, met attestatie naar Uitgeest, 1813
 Bregje Schermer, met attestatie naar ..., 1812
 Neeltje Kat, met attestatie naar Koedijk
 Jacob Mooij en Maartje de Wolf, echtelieden met attestatie van Uitgeest, 1812
 Teunis Leeuwenkamp en Pietertje Koning, echtelieden, met attestatie van Bergen, 1812
 Cornelis Koeman en Aaltje Kooij, echtelieden, met attestatie van Westgrafdijk, 1812
  Elizabet Hoffman, met attestatie van Amsterdam, 1812
 Pieter van Laren en Margaretha Johanna van der Bank, met attestatie naar Leijden, anno 1812
 Elisabeth Maria Eigenaar, met attestatie van Hoorn, 1813
 J.C. van der Min en N. Zeepzieder, echtelieden, met attestatie van Egmond Binnen, 1813
 Henderikje Maartensdr Bakker, met attestatie van Akersloot, 1813
[Pagina 44]
27 April 1815Den 27 April 1815 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Willem Bezem en Paulus Giet de navolgende [10] personen alhier tot ledematen aangenomen
 Cornelis Hoogland
 Jan Trompen
 Cornelis van der Kommer
 Arie Kluft
 Jannetje Bakker
 Grietje Giet
 Neeltje Trompen
 Maartje Oukes
 Grietje Goukes
 Antje Mooij
Den 10den van bloeimaand 1815 zijn in de tegenwoordigheid van den ouderling Paulus Giet de navolgende personen alhier tot ledematen aangenomen
 Jan Goed en Aagje Kluft, echtelieden
 Leendert Houtkoper en Trijntje Koning, echtelieden
[Pagina 45]
Naamlijst der ledematen onder de dienst van P.D. Welter
1.
2.
Jan Trompen
Geertje Boon
met attestatie naar Bergen 1815
3.Willem Hoogland
4.Trijntje Kint
5.Willem Bezem
6.Ariaantje Brouwer
7.Hendrik Mulder
8.Neeltje Volkers
9.Gerrit Jan ter Beek
10.Johanna Merckelbach
11.Cornelis van Foreest
12.Jeannette Agnes van Delen
13.Arie Barendse
14.Maartje Zwaan
15.Jan Smit
16.Jannetje Mulder
17.Dirk Rodewijn
18.Trijntje van Essen
19.Paulus Giet
20.Neeltje Schuit
21.Maria Eva van Foreest, met attestatie naar Alkmaar 1816
22.
23.
Willem Schippers
Grietje Jansdr Nottelman
met attestatie naar Egmond aan de Hoef 1815
24.Cornelis de Groot
25.Gerritje Mooij
26.Dirk Brammer, overleden
27.
28.
Jacob Mooij
Maartje de Wolf
met attestatie naar Uitgeest, 1812
29.Teunis Leeuwenkamp, met kerkelijke getuigenis naar Beverwijk, 2 November 1818
30.Pietertje Koning, overleden
[Pagina 46]
31.Cornelis Koeman
32.Neeltje Kooij, overleden
33.Elizabeth Houtman
34.
35.
J.C. van der Min
N[eeltje] Zeepzieder
echtelieden, met attestatie naar Alkmaar, 17 October 1807
36.Cornelis Klooster, overleden
37.Grietje Kinte, overleden
38.Dirk Boon, met attestatie naar Koedijk, 24 Augustus1814
39.Willem Geel, overleden
40.Gerrit Staal, met attestatie naar Alkmaar, 1814
41.Jan Schippers
42.Hillegond Krom
43.Guurtje Bezem, met attestatie naar Koedijk, 24 Augustus1814
44.Maartje Duitsch
45.Antje Veen
46.Johanna van den Burg, geboren Jansen
47.Hendrikje Maartensdr Bakker
48.Elizabeth Maria Eigenaar
49.Guurtje Schippers, met attestatie naar Alkmaar, 1816
50.Jan Trompen, met attestatie naar Bergen, 1816
51.Cornelis Hoogland
52.Cornelis van de Kommer
53.Arie Kluft, met attestatie naar Drieh[uizen] in Zuids[chermer], 1816
54.Jannetje Bakker
55.Grietje Giet
56.Neeltje Trompen, met attestatie naar Bergen, 1816
57.Maartje Oukes
58.Grietje Goukes, met kerkelijke getuigenis naar Beverwijk, November 1818
59.Antje Mooij, met attestatie naar Driehuizen, 1817
60.Jan Guijd
61.Aagje Kluft
62.Hendrik Houtkoper
63.Trijntje Koning
64.
65.
Jan Kluft
Geesje Schouten
met attestatie van Bergen, 1814
66.Hendrik van den Berg, met attestatie van Doorn , 1813, met kerkelijke getuigenis naar Beverwijk, 27 November 1818
Op den 4den Julij 1816 alhier in tegenwoordigheid van de ouderlingen Willem Bezem en Arie Berentze tot ledematen aangenomen
67.Pieter van der Horst
68.
69.
Arie van der Horst
Antje Cornelis Strooker
echtelieden [namen zijn doorgehaald]
70.Toontje Lagerweij, met kerkelijke getuigenis naar elders, 1818
[Pagina 47]
71.
72.
Pieter Daniel Welter
Anna Theresia van der Pant
echtelieden, met attestatie van Utrecht, vertrokken naar Poederoijen, Maart 1818
73.Hendrik Smit, met attestatie van Alkmaar, 1816
74.
75.
Pieter Cornelisz Engelsman
Sijtje Jans Ham
echtelieden, met attestatie van Grootebroek 1816
76.Jan Jansz Koning, met attestatie van Grootebroek, 1816
77.Grietje Jans Koning, met attestatie van Grootebroek, 1816.
Met attestatie naar Uitgeest 1817 [is niet duidelijk voor wie dit geldt]
78.
79.
Dirk Harder
Bregje Ruiter
echtelieden, met attestatie van Grootebroek, 1817
80.Pieter Bok, met attestatie van Andijk, 1817
81.Maria Anna Storij, met attestatie van Montfoort
82.Gerard Pieter van Fladderacken van Alkmaar, 1817
83.Neeltje Akerboom, met attestatie naar Grootschermer, 1817.
84.Klaas Koning, met attestatie van Grootschermer, 1817
85.Aaltje Pietersdogter Korn, met attestatie van Grootschermer
86.Hendrik Kogeres
87.Gerbrand Smit
88.Antje Barentze
op den 13den Maart 1818 in tegenwoordigheid van de diakenen Arie Barentze en Gerrit Jan ter Beek als ledematen aangenomen [betreft nrs. 86, 87 en 88]
[Pagina 48]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van J.J. Roozeboom
1.Willem Hoogland, overleden Julij 1822
2.Trijntje Kinte
3.Willem Bezem
4.Ariaantje Brouwer, overleden 1821
5.Hendrik Mulder
6.Neeltje Volkers
7.Gerrit Jan ter Beek
8.Johanna Merckelbach
9.Cornelis van Foreest
10.Jeannette Agnes van Delen
11.Arie Barendse
12.Maartje Zwaan
13.Jan Smit
14.Jannetje Mulder
15.Dirk Roderwijn, overleden Januarij 1820
16.Trijntje van Essen, overleden 1816
17.Paulus Giet
18.Neeltje Schuit
19.Cornelis de Groot
20.Gerritje Mooij
21.Cornelis Koeman, overleden 1822
22.Elisabeth Hofman, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar, 23 December 1819
23.Jan Schippers
24.Hillegond Krom
25.Maartje Duijts
26.Antje Veen
[Pagina 49]
27.Johanna van den Burg, geboren Jansen
28.Hendrikje Maartensd Bakker
29.Elisabeth Maria Eigenaar, met kerkelijke getuigenis naar Haarlem, October 1819
30.Cornelis Hoogland
31.Cornelis van de Kommer, met getuigenis naar Limmen 1817, 1820 meer dan een jaar attest
32.Jannetje Bakker
33.Grietje Giet, met kerkelijke getuigenis naar elders 1817, 1820 meer dan een jaar attest
34.Maartje Oukes, met kerkelijke getuigenis naar elders 1816, 1820 meer dan een jaar attest
35.Jan Goed, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar, 22 April 1821
36.Aagje Kluft, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar, 22 April 1821
37.Leendert Houtkoper
38.Trijntje Koning
39.Jan Kluft
40.Geesje Schouten
41.Pieter van der Horst, met kerkelijke getuigenis naar de Bedijkte Schermer, 25 mei 1819
42.Toontje Lagerweij, met kerkelijke getuigenis naar elders, 1817, 1820 meer dan een jaar attest
43.Hendrik Smit, met kerkelijke getuigenis naar Oterleek, 1 Julij 1822
44.Pieter Cornelisz Engelsman
45.Sijtje Jansd Ham
46.Grietje Jansd Koning
47.Dirk Harder
48.Bregje Ruiter
49.Pieter Bok, met kerkelijke getuigenis naar Koedijk, 11 Maart 1820
50.Maria Anna Storij, overleden 1821
51.Gerard Pieter van Vladeracken
52.Klaas Koning, met kerkelijke getuigenis naar Medemblik, 17 Augustus 1819
53.Aaltje Pieters Korn, met kerkelijke getuigenis naar Driehuizen, 1 Julij 1822
54.Hendrik Hogeres
55.Gerbrand Smit
56.Antje Barendse
57.[tekst onleesbaar]
[Pagina 50]
58.Elisabeth de Ruijter, met kerkelijke getuigenis van Amsterdam, met kerkelijke getuigenis naar Ilpendam, 1 April 1823
59.Jan Hoogland, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, 15 Februarij 1819, met kerkelijke getuigenis naar de Schermeer, 22 April 1821
60.Klaas Pietersz. Van Zijp, met kerkelijke getuigenis van de Beemster, met kerkelijke getuigenis naar Uitgeest, 1 Julij 1822
61.Maria van den Bank, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van de ouderling G.J. ter Beek, 5 April 1819
62.Jacobus van Amstel, met kerkelijke getuigenis van Bergen, met kerkelijke getuigenis naar Egmond op de Hoef 1820, Vleuten, 25 October 1822
63.Johanna de Wit, met kerkelijke getuigenis van Alkmaar, met kerkelijke getuigenis naar Egmond op de Hoef 1820, Vleuten 25 October 1822
64.Geertruij Elink, met kerkelijke getuigenis van Emlenkamp, met kerkelijke getuigenis naar Emlenkamp, 1 mei 1820
65.Aldert Koopman, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling G.J. ter Beek, 10 Junij 1819, met kerkelijke getuigenis naar Akersloot, 1 Julij 1822
66.Antje Koning, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling G.J. ter Beek, 9 Julij 1819, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar
67.Antje Schroder, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling G.J. ter Beek, 9 Julij 1819, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar, 23 November 1822
68.Pieter Appelboom, met kerkelijke getuigenis van Akersloot
69.Jannetje Koning, met kerkelijke getuigenis van Akersloot
70.Gijsbert Kuijper, met kerkelijke getuigenis van Uitgeest, met kerkelijke getuigenis naar Uitgeest, 1 Julij 1822
71.Geurt Ketz Jz., met kerkelijke getuigenis van Drempt, met kerkelijke getuigenis naar elders, 18 Maart 1823
72.Catharina Staude, met kerkelijke getuigenis van Amsterdam, met kerkelijke getuigenis naar Amsterdam, 22 April 1821
73.Gerrit Gerritse Schouten, met kerkelijke getuigenis van St. Pancras
74.Ewoud van Santen, met kerkelijke getuigenis van Grootzundert
75.Neeltje Batelaan, met kerkelijke getuigenis van Grootzundert
76.Katrina Elisabeth van Santen, met kerkelijke getuigenis van Grootzundert
77.Jan Elkenkamp tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821
78.Willem Akerboom, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821, met kerkelijke getuigenis naar de Schermeer, 22 April 1821
79.Willem Bezem Jun, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821
80.Jacob Bok, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821, met kerkelijke getuigenis naar Koedijk, 22 April 1821
81.Jannetje Kuikelier, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821, met kerkelijke getuigenis naar Zuidschermeer, 18 Maart 1823
82.Jannetje Brederode, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821, met kerkelijke getuigenis naar Uitgeest, 18 Maart 1821
83.Janna Koning, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 18 April 1821
84.Dirk Kai, met kerkelijke getuigenis van Berkhout
85.Grietje Waal, met kerkelijke getuigenis van Berkhout
[Pagina 51]
86.Mijndert Tak, met kerkelijke getuigenis van Egmond binnen, met kerkelijke getuigenis naar Egmond aan den Hoef, 18 Maart 1823
87.Marijtje Koning, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 10 meij 1821, met kerkelijke getuigenis naar Medemblik, 28 October 1821
88.Aaltje Klinkenberg, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling J. Goed, 10 meij 1821, met kerkelijke getuigenis naar Bergen, 18 Maart 1823
89.Gertruide Elisabeth Eckard, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling Goed, 10 meij 1821. [Kantlijn :] G.E. Eckard, overgeschreven een attestatie uit lidmatenboek afgegeven 18 Maart 1823 aan gemeente van Alkmaar
90.Elisabeth Slikker, met kerkelijke getuigenis van Castricum
91.Jacob Bak, met kerkelijke getuigenis van Koedijk, met kerkelijke getuigenis naar Egmond op Zee, 15 Junij 1824
92.Barendina van Groningen, met kerkelijke getuigenis van ’s Gravenhage
93.Jan Henderik Peers (behorende tot het Evangelisch Lutersch Kerkgenootschap), met kerkelijke getuigenis van Purmerende, met kerkelijke getuigenis naar Ilpendam
94.Jacob Roos, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, 5 April 1822
95.Jacob Ilpegaard, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, 5 April 1822, met kerkelijke getuigenis naar de Schermer, 15 Maart 1823
96.Arie Hoogland, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, 5 April 1822
97.Aaltje Klaver, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, 5 April 1822
98.Cornelis van Essen, met kerkelijke getuigenis van Heemskerk
99.Hendrik de Graaf, met kerkelijke getuigenis van Heemskerk
100.Willem Nap, met kerkelijke getuigenis van Driehuizen.
101.Jannetje Stadigaart, met kerkelijke getuigenis van Driehuizen
102.Jan Hoogland, met kerkelijke getuigenis van de Bedijkte Schermer, met kerkelijke getuigenis naar Alkmaar, 18 Maart 1823
103.Jannetje Houtkoper, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barentse, Januarij 1823.
104.Maartje Bezem, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, Januarij 1823.
105.Hendrik Mulder, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, Januarij 1823.
106.Willem Schroder, tot lidmaat aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Barendse, Januarij 1823
[Pagina 52]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van G. van Warmelo
1.Leendert Houtkoper
2.Trijntje Koning
3.Jannetje Houtkoper
4.Willem Bezem
5.Willem Bezem Jun.
6.Maartje Bezem
7.Elisabeth Slikker, met kerkelijke getuigenis naar Egmond aan den Hoef
8.Willem Nap
9.Jannetje Stadigaart
10.Jacob Roos
11.Paulus Giet
12.Neeltje Schuit
13.Dirk Kai
14.Grietje Waal
15.Maria van der Bank
16.Jan Kluft
17.Geesje Schouten
18.Gerrit Schouten
19.Barendina van Groningen
[Pagina 53]
20.Hendrika Bakker
21.Cornelis van Essen
22.Jan Schippers
23.Maartje Duijts
24.Arie Barendse, overleden den Maart 1823.
25.Maartje Swaan
26.Antje Barendse
27.Johanna Jansen
28.Ewoud van Santen
29.Neeltje Batelaan
30.Catharina Elisabeth van Santen
31.Cornelis van Foreest, overleden 24 Maart 1825
32.Jeannette Agnes van Delen.
33.Jan Elkenkamp
34.Hendrik Mulder
35.Neeltje Volkers
36.Hendrik Mulder Jun.[!!!]
37.Hillegond Krom
38.Gerrit Jan ter Beek
39.Johanna Merkelbach
40.Hendrik Hogeres [Hogenes?] [!!!]
[Pagina 54]
41.Pieter Appelboom
42.Jannetje Koning
43.Cornelis de Groot
44.Gerritje Mooij
45.Antje Veen
46.Trijntje Kinte
47.Cornelis Hoogland
48.Jan Hoogland
49.Aaltje Klaver, met kerkelijke getuigenis naar St. Pancras, den 30e September 1826
50.Dirk Harder
51.Bregje Ruijter
52.Jan Smit
53.Jannetje Mulder
54.Gerbrand Smit
55.Jannetje Bakker
56.Willem Schroder
57.Pieter Engelsman
58.Sijtje Ham
59.Grietje Koning
60.Antje Koning
61.Janna Koning
62.Hendrik de Graaf
63.Arie Hoogland
64.Gerard Pieters van Vladeracken
[Pagina 55]
65.Margaretha van Zanten, 1 November 1823, met kerkelijke getuigenis van Voorburg, den 21 Maart met kerkelijke getuigenis naar Voorburg.
66.Aaltje Assies, 5 Januarij met kerkelijke getuigenis van Velzen.
67.Marijtje Koning, 10 Januarij 1824, met kerkelijke getuigenis van Medemblik.
68.Gerrit Stadigaerd, 18 Januarij 1824, met kerkelijke getuigenis van Driehuizen.
69.Pieter Bakker, 5 Julij 1824, met kerkelijke getuigenis van Akersloot.
70.Lijsebeth Stekelbosch, 5 Julij 1824, met kerkelijke getuigenis van Akersloot.
71.Anna Voombergh, 6 Julij 1824, met kerkelijke getuigenis van Wijhe vertrokken den 30 Maart 1825 met kerkelijke getuigenis naar Poortugaal.
72.Cristina Deliana ten Bosch, 31 Augustus 1824, met kerkelijke getuigenis van Vlaardingen, vertrokken 30 Maart 1825 naar Poortugaal.
73.Pieter Snijders, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling H. Mulder op den 20sten October 1824, met kerkelijke goedkeuring naar Akersloot.
74.Dirk de Graaf, 13 Maart 1825, met kerkelijke getuigenis van Egmond op den Hoef.
75.Pieter Volkers, 21ste Maart 1825, met kerkelijke getuigenis van Haringcarspel.
76.Jantje Koning, 21ste Maart 1825, met kerkelijke getuigenis van Haringcarspel.
[Pagina 56]
Naamlijst der ledematen onder den dienst van Justinus Johannes van Deinse.
 Pieter Appeldoorn
 Aaltje Assies den 29 mei 1829 vertrokken naar Limmen
 Willem Bezem, overleden 7 Maart 1829
 Willem Bezem junior
 Maartje Bezem
 Maria van der Bank
 Hendrika Bakker
 Antje Barendse
 Neeltje Batilaan [Batelaan] [!!!], den 5 October 1829 vertrokken naar de Meern
 Gerrit Jan ter Beek
 Jannetje Bakker
 Pieter Bakker
 Dirk Boot, met kerkelijke attestatie van Alkmaar, den 27 Maart 1828 vertrokken naar Groot-Schermer.
 Jeannette Agnes van Deelen
 Maartje Duijts
 Jan Elkenkamp
 Pieter Engelsman
 Cornelis van Essen, overleden de 24 December 1828
 Barendina van Groningen, 25 October 1829 vertrokken naar Bodegrave
 Bernardus van Groningen, 25 October 1829 vertrokken naar Bodegrave
 Paulus Giet, vertrokken naar Alkmaar
 Grietje Giet, met kerkelijke attestatie van Alkmaar, weder vertrokken met kerkelijke attestatie naar Alkmaar
 Hendrik de Graaf, de 29 mei 1829 vertrokken naar Limmen
 Dirk de Graaf
 Cornelis de Groot
 Arie Hoogland, van Egmond aan den Hoef, naar Egmond aan den Hoef
 Cornelis Hoogland, van Egmond aan den Hoef, naar Egmond aan den Hoef
 Jan Hoogland, 6 October 1828 naar Alkmaar
 Dirk Harder
 Sijtje Ham
 Jan Helder, met kerkelijke attestatie van Alkmaar gedis September 182(****) [!!!], weder vertrokken naar Alkmaar
 Hendrik Hogenes, overleden den 6 November 1822
 Leendert Houtkoper, overleden
Jannetje Houtkoper, met kerkelijke attestatie vertrokken naar Akersloot, 22 Januarij 1829
[Pagina 57]
 Johanna Jansen
 Dirk Kooij
 Jan Kluft
 Trijntje Koning
 Jannetje Koning
 Grietje Koning
 Antje Koning
 Janna Koning, kerkelijke attestatie afgegeven naar St. Pancras, 8 September 1828
 Marijtje Koning, kerkelijke attestatie afgegeven naar Akersloot
 Jantje Koning
 Hillegond Krom
 Trijntje Kint, naar Egmond aan den Hoef, de 27 Maij 1826
 Hendrik Mulder
 Hendrik Mulder Junior
 Johanna Merkelbach
 Gerritje Mooij
 Jannetje Mulder
 Willem Nap
 Jacob Roos, vertrokken naar Winkel, 6 October 1828
 Bregje Ruijter
 Jan Smit
 Gerbrand Smit
 Willem Schroder, kerkelijke attestatie afgegeven den 16 November 1826
 Gerrit Stadegaard, kerkelijke attestatie afgegeven, de 18 April 1827, naar Zuid Schermer.
 Lijsbeth Stekelbosch, kerkelijke attestatie afgegeven, de 18 April 1827, naar Zuid Schermer
 Jannetje Stadegaard, overleden Februarij 1827
 Neeltje Schuit
 Geesje Schouten
 Gerrit Schouten
 Jan Schippers
 Ewoud van Santen, 5 October 1829 vertrokken naar de Meern
 Catharina Elisabeth van Santen, kerkelijke attestatie afgegeven naar Alkmaar, 9 September 1829
[Pagina 58]
 Antje van Til, vertrokken den 10 Februarij 1828 naar Limmen
 Gerard Pieter van Vladeracker, vertrokken
 Pieter Volkers
 Antje Veen
 Neeltje Volkers
(73) [!!!]Grietje Waal
 Pieter de Groot, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling Gerrit Jan ter Beek, den 29 April 1826
 Gerritje Roos, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling Gerrit Jan ter Beek, den 29 April 1826
 Maartje Mintjewerf, met kerkelijke attestatie van Oosthuizen, kerkelijk attestatie afgegeven naar Uitgeest, 11 November 1830
 Maartje Korn, met kerkelijke attestatie uit de Bedijkte Schermer
 Evert Henskes, met kerkelijke attestatie van Alkmaar, ged den 9 October 1826
 Trijntje Schoen, met kerkelijke attestatie van Alkmaar, ged den 9 October 1826
Aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling Willem Bezem den 1 Maart 1827
 Cornelis Bak, kerkelijk attestatie afgegeven naar Uitgeest, 17 November 1830
 [Teunis] [!!!] Lucas Alfrink, kerkelijk attestatie afgegeven naar Alkmaar, 18 September 1828
 (****) [!!!] de Jager, 6 October 1828 naar Alkmaar
 Catharina Roodewijn, met kerkelijke attestatie van Oterleek ged den 19 Maart 1827
 Klaas Foekema, met kerkelijke attestatie van Landsmeer ged den 25 April 1827
 Neeltje Ruiterman, met kerkelijke attestatie van Landsmeer ged den 25 April 1827
 Geurt Ketz, met kerkelijk attestatie van Logchem, den 29 mai 1829 vertrokken naar Petten, overleden.
 [onleesbaar], met kerkelijke attestatie naar Oterleek
 Jacob Scheepers, met kerkelijk attestatie van het Evangelisch Luthers Kerkgenootschap van Alkmaar, 16 Junij 1828, vertrokken de 29 mei 1829 naar Graft
 Alida Muller, met kerkelijk attestatie van Alkmaar, de 29 mei 1829 vertrokken naar Graft
 Pieter Blom, met kerkelijke attestatie van Bergen
 Jannetje Blom, met kerkelijke attestatie van Bergen
 Dirk Appeldoorn [Appelboom?] [!!!], met kerkelijk attestatie naar Maastricht
 Neeltje Schippers, met kerkelijke attestatie van Alkmaar, vertrokken den 5 October 1839 naar de Meern
 Pieter van der Lippe, met kerkelijke attestatie van Hensbroek, den 26 April 1828 vertrokken naar Winkel
 Jan Wildernis, met kerkelijke attestatie van Beverwijk
[Pagina 59]
 Jacob Rensenbrink, met kerkelijke attestatie van Heemskerk, den 18 December 1827
 Anna Catharina Teerings, met kerkelijke attestatie van Heemskerk, den 18 December 1827
 Johannes Jakobus Rensenbrink, met kerkelijk attestatie van Heemskerk
 Antje Mulder, overleden, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Mulder en G.J. ter Beek, den 18 April 1828
 Cornelis de Groot, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Mulder en G.J. ter Beek, den 18 April 1828
 Maarten van Helden, aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling A. Mulder en G.J. ter Beek, den 18 April 1828
 Klaas Gelder, met kerkelijke attestatie van Oude Niedorp, den 28 mei 1828
 Trijntje Bontes, met kerkelijke attestatie den 27 April 1828 van Schagen
 Dirk Bruin, met kerkelijke attestatie, den 22 Augustus 1828 van St. Pancras
 Neeltje Cornelia Schoorl, met kerkelijke attestatie, den 22 Augustus 1828 van St. Pancras
 Simon Akerbon [Akerboom], met kerkelijke attestatie den 14 October 1828 van de Bedijkte Schermeer
Tot ledematen aangenomen in tegenwoordigheid van den ouderling G.J. ter Beek/ den 30 October 1828
 Gerrit Storm/van Alkmaar/[!!!]
 Trijntje Hopman
 Jan van ’t Hof, tot lidmaat aangenomen Februarij 1829
Tot ledematen aangenomen 10 April 1829 [de volgende vijf]
 Jakobje Houtkooper
 Willemptje Zwakman
 Reintje Schager, met kerkelijke attestatie den 26 April 1829 naar Sint-Maarten
Jakob Blom, [!!!]
 Willem Aukes, attestatie afgegeven 20 Junij 1830 naar Bergen
 Broer Mas, met kerkelijk attestatie den 22 Junij 1829 van de Bedijkte Schermer, met attestatie van hier vertrokken naar Beverwijk den 1 Maij 1830
 Cornelis Corn, met kerkelijke attestatie van Zuid Schermeer, den 16 Julij 1829
Aagje Hooghuis, met kerkelijk attestatie van Zuid Schermeer, den 16 Julij 1829
 Arie Kluft, met attestatie van hier naar Bergen vertrokken, den 15 December 1829
 Jan van ’t Hof, den 24 Januarij 1830 met attestatie vertrokken naar Crommenie

Start : 17 September 2013 | Laatst bijgewerkt : 17 September 2013