VorigeIII.7Volgende

Ette IJpelaan en Cornelis Dircksz.

Ette IJpelaan, dochter van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, geboren ca. 1590, begraven aangifte Alkmaar, Grote Kerk, naer Heiloo [vervoerd], als Edt Willemsz. (1), 30 oktober 1666 (2), ca. 76 jaar oud.

Ette IJpelaan trouwt ca. 1613 Cornelis Dircksz. Cornelis Dircxsz. begraven Alkmaar, Grote Kerk, 5 mei 1667, grafnummer S.Cr.W. no 27, 3 gld. (3).

In het Oud-Rechterlijk Archief van Alkmaar bevindt zich een verkoopakte uit 1667 met betrekking tot de nalatenschap van dit echtpaar, dat blijkbaar kinderloos overleed, en waarin de dan in leven zijnde familieleden worden genoemd :

«Mees Jansz Meets Sijmon Jacobsz IJpelaen
 
Jacob Adriaensz IJpelaen, Gerrit Wilborts Rol
ende Wilbort Jansz alle naer haer selvenis[?]
Item nochtel samen als last ende procurae[?]
ge[?]end van Reijer Pitersz Mandebrouwer
woonende binnen dese stad als vader ende
vooght van sijne kinderen geprocreert bij
Aecht Ariaens sijn eerdere huijsvrou
Guertje Ariaens voor haer selven Dirck
Jansz Meet getrout met [boven regel ingevoegd: maritge Jacobs Ariens Ecaes[?] Ma[?]en getrout met] Trijn Jacobs
Neeltje Ariaens woonend alhier Willem
Jansz IJpelaen als voocht vant kint van Gerrit
Jansz Steffens geprocreert bij Knier Claes,
Maarten Sijmonsz Heeren getrouwt met Ariaentje
Ariaens, Pieter Jansz Steffens, Aechte Corn[e]l[i]s
[woord doorgestreept] ende weduwe van Piter Gerritsz woonende
Noortdorp, Wilbert Piters Outdorp, Corn[eli]s
Ecaef[?] woonend tot Bergen getrout met
Trijn Pieters, Piter Dircksz tot Limmen als
getrout met Maritje Pieters, Sijmon Jacobsz
IJpelaen ende Gerrit Wilbortsz Rol als
vooghden van de onmondige Kinderen van [?]
Piter Pitersz Outdorp geprocreert bij Hilgont
Wilborts, Pieter Jansz Blom woonende tot
Wijck aen Duijn Ende Nielen[?] Jansz Blom
gebroeders, elck voor haer selven ende
tsamen haer sterck makende ende de
rato cocerende[?] voor hun broeders ende
susters, Item Trijn Ariaens woonende buijten
 
64.
 
Haerlem aende Sijewech geadsisteert met
Pieter Jansz haer vooghd in desen, Piter
Cornelisz Bosman getrout met Neeltje Pieters
woonende tot Wijck aen Duijn, Piter Cornelisz
IJpelaen ende sijn swager getrouwt met sijn
suster Diewer Corn[eli]s woonende beijdt ande
Nieupoort, Frans, Willem, Piter, Dirck en
Corn[eli]s Jansz IJpelaen, ende haer swager Jacob
Claesz Melcker getrout met Griet Jans
elck voor haer selvens, ende haer Sterck
makende ende de rato cocerendel[?] voor hun andere
Broeders ende Susters, Adriaen Ariaensz
won[en]de tot Uijtgeest getrouwt met Trijntje
Ariens, Arien Piters Groot ende Gerrit
Vreeensz[?] Rol als vooghden van de kinderen
van Dirck Wilbortsz Rol, Cornelis Piters
IJpelaen Item Gerrit Aelberts tot Baccum
getrout met Anna Claes, Piter Cornelisz
Cornelisz Streeckerman woonende tot Bergen
ende sijn broeder Jacob Corn[eli]s Streeckerman, wonend[e]
tot Wimmenum elck voor haer selve ende de rato
co[?]ererende voor hun Susters, Wilbort Jansz als voogt
over Piter end Elaert[?] Aelbertsz ende haer susters
Grietje Annitje ende Maritje Aelberts, Claes
Ariensz IJpensteijn ende Pieter Cornelisz IJpelaen
als vooghden vande kinderen van Dirck Jansz
IJpesteijn noch de voorz[egde] Claes Ariensz IJpesteijn
als eerst[?] ende procuratie hebbende van Tijs
Sijmonsz Varentman woonende tot Amsterdam
en vader ende voogt van sijne drie minder-
jarige kinderen geprocreert bij [?] Anna
 
Jans sijn eerdere huijsvrou ende ook Herman
Dircksz Rose[?] scheepstimmerman, ende Corn[eli]s
Heusen van Die[?]e[?] beijdt mede tot Amsterd[am]
als ande[?] voogden van de voors[egde] minderjarige
kinderen, Corn[eli]s Mereensz[?] vletschuijtvaarder
mede woonende tot Amsterdam als man ende
vooght van Maritje Tijsz sijnde de procurans[?]
gepasseert tot Amsterdam aens[?] voor
Arent Loefs not[ari]s ende gekend getuijgen in
dato den 17 maij 1667 lehte[?] Item Sijmon Jacobsz
IJpelaen als last ende procuratie hebbende
van Jan Ariaensz van de Camer scheepstimmer-
man ende Corn[eli]s Hogeboom woonende tot
Amsterdam zijnde deselve gepasseert binnen
desselve stadt Amsterdam voor Not[ari]s Hector
Friesma Ende gekend getuijge in dato den 18e
maij lester Item de voorn[oemde] Comp[aran]ten als procu-
ratie hebbende van Hilbrant Jansz van de
Beeck getrout met Hilgont Piters, noch van
Arien Pitersz Groot voor haer selve
[?] Jansz Meet als vader ende vooght
van sijne kinderen Cornelis Jacobsz van
Egmont getrout met Guurt Ariens en
Arien Jansz van de Beeck woonende inde
Schermeer voor haer selven ende haer sterck-
makende ende de rato co[?]derende voor sijn
suster Maritje Jans zijnde de vorn[oemde] procura[ti]e
gepasseert voor Sc[h]epenen van Heijloo ende
Oesdom, die de andere procuratie mede ge[?]
vertoont sijn, Ende ons dese ge[?]aet, Te
samen Erfgenamen van [?] Cornelis Dircxz
 
65.
 
Ende Et Willems geegte luijdens Ende
bekenden in dier qualit[eij]t ende vermogens de
procuratie te vercopen aen Sijmon Teunisz
Verhorst, twee wooningen met haere erven
staende ende gelegen ter sijden malcanderen
buijten de Kennemerpoort deser stede
Belent de heerestraet ten westen, de coper
selve ten suijden, van welcke vercopinge ende
opdragte de voorn[oemde] Compa[rant]en hen bekende
nominae quo supra ac ende se[?] [?]oelen voldaen
te sijn, Becomende te vrije waren
tsedet[?] en gedurende de eijgendom van de voorn[oemde]
Cornelis Dircxsz Ende verbant van de
goederen van hen Comp[aran]ten aen de Constituantes
respectieve &c Transporteert tivere[?] disti[?] oude Luijts[?] in dato den 28 Januarij 1628 en 14 maij 1631 naer breder teneur de brief daer afgemaect besegelt bij Sc[h]epenen Vrijbi[?]re & Stuijeingh[?] [= belasting] den [?] dato»
 (4).

Aantekeningen Aantekeningen IJpestijn

De naam IJpesteijn is hier geen vergissing van de notaris; Claes Ariensz. IJpesteijn en Dirck Jansz. IJpesteijn zijn vanaf 1650 ook te vinden in de doop-, trouw en begraafregisters van Alkmaar, na 1776 komt de familienaam IJpesteijn in Alkmaar niet meer voor :

 • Jan Dircksz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 december 1666, grafnummer N.G. no 63, 3 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 17998).
  1. Dirck Jansz IJpensteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 25 december 1650 Trijntie Gleijnen, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 949, aktenummer 22033).
   1. Jan Dircxsz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 7 februari 1683 Geertge Cornelis Bommers (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 23990, DTB 115). Jan Dirksz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 28 mei 1718, oud recht 581, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 303, 15 gld 18 st, op de varkenmarkt (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 27359). Geertje Bommers, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 maart 1715, oud recht 578, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 303, 14 gld 8 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 26785).
    1. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 7 december 1683, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44806). Dirk Jansz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 26 februari 1731, oud recht 594, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 9489).
    2. Cornelis Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 16 december 1714 Dieuwertie Croone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25432, DTB 115). Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 4 februari 1729, oud recht 592, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 235, 10 gld 8 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29720). Dieuwertje Croonen, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 oktober 1726, oud recht 589, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, huijsvrouw van Cornelis Ypesteijn, 19 gld 18 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29017).
     1. Gertrude IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 21 maart 1715, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44799). Geertje Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 18 april 1715, oud recht 578, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, dochter van Cornelis Jansz Ypesteijn, aangegeven door de grootvader Jan Dirxsz Ypesteijn, 4 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 26799)
     2. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 1 januari 1717, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44800).
     3. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 9 maart 1719, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44801). Dirk Cornelisz Ypesteijn, begraven Alkmaar, 24 februari 1721, oud recht 584, klasse ƒ6,-,-, een kind, 2 jaar oud (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 584, aktenummer 28057).
     4. Elijsabeth IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 12 januari 1721, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44802).
     5. Dirk Cornelisz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 19 september 1722, oud recht 585, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28364).
     6. Gertrudis IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 augustus 1722, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44803). Geertje Cornelis Ypesteijn begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 december 1722, oud recht 585, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28413).
     7. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 augustus 1722, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44804).
     8. Gertrudis IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 21 september 1726, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44805). Geertie Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 september 1727, oud recht 590, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29166).
    3. Cornelius IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 24 oktober 1685, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44807). Cornelis Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 33 november 1727 Trijntie Wentelaers, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 26095). Trijntie Wentelaers trouwde eerder Alkmaar, Stadstrouw, 25 juni 1713 Jan Sieuwertsz Paerdekoper, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25369). Jan Siewertsz Paerdecooper, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 21-08-1716, oud recht 579, klasse: ƒ15,-,-, grafnummer Choor no 92, 14 gld 18 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 27042).
     1. Lijsbeth Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 27 augustus 1731, oud recht 594, klasse
      ƒ3,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, 10 gld 8 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 30320)
    4. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 30 oktober 1687, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44808), waarschijnlijk vroeg overleden.
    5. Catharina IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 13 september 1689, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44809).
    6. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 6 september 1691, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44810), waarschijnlijk vroeg overleden.
    7. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 19 maart 1694, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44811), waarschijnlijk vroeg overleden.
    8. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 juli 1697, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44812). Annetie Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 7 mei 1719 Jacob van Zuijlen, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25651). Annetje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 november 1722, oud recht 585, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 303. huijsvrouw van Jacob van Zuijlen, 16 gld 12 st, laet 1 kind na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28391). Jacob van Zuijlen, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 12 mei 1724, oud recht 587, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 15, 10 gld 18 st, laet 1 kind na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28669).
    9. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 30 mei 1700, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44813). Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 10 mei 1722 Annetje Hooghwater, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25818, DTB 116). Jan Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 7 juni 1724, oud recht 587, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 303, 18 gld 12 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28678). Annetie Hooghwater hertrouwt Alkmaar, Stadstrouw, 28 januari 1725 Jan Wullebortsz Paesch, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25954).
 • Claes Ariensz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 31 oktober 1655 Neeltge Dirx, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 949, aktenummer 22136). Claes Aerjense Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 29 mei 1693, grafnummer, Choor no 112, huurgraf, 18 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 23053). Neeltje Dirx, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 januari 1684, grafnummer M.G. no 374, 3 poosen, 11 gld 5 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 21602).
  1. Claes Aerjense zijn dochter Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 13 juni 1691, grafnummer Choor no 112. 2 poosen, 9 gld 10 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 22695).
 • Cornelis Pietersz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 28 januari 1685 Ariaentge Jacobs, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 24149).
  1. Cornelius Ipensteijn, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Franciscus, 25 april 1686, zoon van Cornelis Pietersse Ipensteijn en Adriantie Jacobs, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 120, pagina 44855).
 • Dirck Jansz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 9 april 1690 Maritge Joosten Bont, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 22322). Dirk Jansz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 augustus 1704, oud recht 567, klasse ƒ6,-,-, zoon van Jan Dirksz Ypesteijn (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 24818).
 • Trijntje Jans IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 31 december 1690 Michiel Danielsz Ipelender, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 22352).
  1. Daniel Pielander, gedoopt Alkmaar, St. Franciscus, 27 juli 1708, zoon van Michaelis Danielsz Pielander en Catharina Jans IJpesteijn, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 121, pagina 48997).
 • Sijmon Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 6 juli 1727, oud recht 590, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 8061).
 • Cornelia van Ypesteijn, begraven Alkmaar, 29 mei 1728, oud recht 591, klasse pro deo, in ’t tugthuijs (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 591, aktenummer 29594).
 • Trijntje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 28 april 1729, oud recht 592, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 8872).
 • Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 2 september 1742 Celia van Dulken, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 953, aktenummer 27076). Cesilia Dulken begraven Alkmaar, Grote Kerk, 14 december 1762, oud recht 625, klasse pro deo, grafnummer N.G. no 303, huijsvrouw van Jan Ypesteijn, 10 gld 8 st, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 35188). Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 12 februari 1764 Maartje Blokker, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 954, aktenummer 27666, DTB 1005). Maartje Blokker, 65 jaar oud, begraven Alkmaar, Kerkhof, 27 januari 1774, oud recht 637, klasse memorie, weduwe van Jan Ypesteijn, laat geen kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 19734). Jan Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 27 juli 1765, oud recht 628, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 308, 11 gld 18 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 35593).
  1. Maria IJpenstein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 20 januari 1748, dochter van Joannes IJpenstein en Cecilia van Dulken, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 101, pagina 44792). Maria Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 22 mei 1776, oud recht 639, klasse memorie, in ’t roomse weeshuijs, 27 jaar oud (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 20208).
  2. Aaltje Jans Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 26 februari 1769, oud recht 632, 4e klasse, ƒ3,-,-, een kind (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 18671).
 • Trijntje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 15 april 1756, oud recht 619, klasse memorie, weduwe van Teunis Mouritsz (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 15875).

Bron : Regionaal Archief Alkmaar.

Vervolg Volgende


Noten

1. De voornaam Ette komt zes keer voor in de trouw- en begraafboeken van Alkmaar van 1593-1651, daarna niet meer. De enig andere Edt komt voor in Schagen, 1687-1688.

2. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 17961.

3. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 18142.

4. Regionaal Archief Alkmaar, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 160, fol. 63-65, aktenummer 105, 23 juni 1667.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 23 augusts 2010

Akte 1667, bladzijde 1

Akte 1667, bladzijde 2

Akte 1667, bladzijde 3

Akte 1667, bladzijde 4

Akte 1667, bladzijde 5

Akte 1667
(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting in een nieuw scherm)