VorigeIII.7Volgende

Inhoud van deze pagina

Ette IJpelaan en Cornelis Dircksz. Rol

Ette IJpelaan, dochter van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, geboren ca. 1590, begraven aangifte Alkmaar, Grote Kerk, naer Heiloo [vervoerd], als Edt Willemsz. (1), 30 oktober 1666 (2), ca. 76 jaar oud.

Ette IJpelaan trouwt ca. 1613 Cornelis Dircksz. Cornelis Dircxsz. begraven Alkmaar, Grote Kerk, 5 mei 1667, grafnummer S.Cr.W. no 27, 3 gld. (3).

In het Oud-Rechterlijk Archief van Alkmaar bevindt zich een verkoopakte uit 1667 met betrekking tot de nalatenschap van dit echtpaar, dat blijkbaar kinderloos overleed, en waarin de dan in leven zijnde familieleden worden genoemd :

«Mees Jansz Meets Sijmon Jacobsz IJpelaen
 
Jacob Adriaensz IJpelaen, Gerrit Wilborts Rol
ende Wilbort Jansz alle naer haer selvenis[?]
Item nochtel samen als last ende procurae[?]
ge[?]end van Reijer Pitersz Mandebrouwer
woonende binnen dese stad als vader ende
vooght van sijne kinderen geprocreert bij
Aecht Ariaens sijn eerdere huijsvrou
Guertje Ariaens voor haer selven Dirck
Jansz Meet getrout met [boven regel ingevoegd: maritge Jacobs Ariens Ecaes[?] Ma[?]en getrout met] Trijn Jacobs
Neeltje Ariaens woonend alhier Willem
Jansz IJpelaen als voocht vant kint van Gerrit
Jansz Steffens geprocreert bij Knier Claes,
Maarten Sijmonsz Heeren getrouwt met Ariaentje
Ariaens, Pieter Jansz Steffens, Aechte Corn[e]l[i]s
[woord doorgestreept] ende weduwe van Piter Gerritsz woonende
Noortdorp, Wilbert Piters Outdorp, Corn[eli]s
Ecaef[?] woonend tot Bergen getrout met
Trijn Pieters, Piter Dircksz tot Limmen als
getrout met Maritje Pieters, Sijmon Jacobsz
IJpelaen ende Gerrit Wilbortsz Rol als
vooghden van de onmondige Kinderen van [?]
Piter Pitersz Outdorp geprocreert bij Hilgont
Wilborts, Pieter Jansz Blom woonende tot
Wijck aen Duijn Ende Willem Jansz Blom
gebroeders, elck voor haer selven ende
tsamen haer sterck makende ende de
rato cocerende[?] voor hun broeders ende
susters, Item Trijn Ariaens woonende buijten
 
64.
 
Haerlem aende Sijewech geadsisteert met
Pieter Jansz haer vooghd in desen, Piter
Cornelisz Bosman getrout met Neeltje Pieters
woonende tot Wijck aen Duijn, Piter Cornelisz
IJpelaen ende sijn swager getrouwt met sijn
suster Diewer Corn[eli]s woonende beijdt ande
Nieupoort, Frans, Willem, Piter, Dirck en
Corn[eli]s Jansz IJpelaen, ende haer swager Jacob
Claesz Melcker getrout met Griet Jans
elck voor haer selvens, ende haer Sterck
makende ende de rato cocerendel[?] voor hun andere
Broeders ende Susters, Adriaen Ariaensz
won[en]de tot Uijtgeest getrouwt met Trijntje
Ariens, Arien Piters Groot ende Gerrit
Vreeensz[?] Rol als vooghden van de kinderen
van Dirck Wilbortsz Rol, Cornelis Piters
IJpelaen Item Gerrit Aelberts tot Baccum
getrout met Anna Claes, Piter Cornelisz
Cornelisz Streeckerman woonende tot Bergen
ende sijn broeder Jacob Corn[eli]s Streeckerman, wonend[e]
tot Wimmenum elck voor haer selve ende de rato
co[?]ererende voor hun Susters, Wilbort Jansz als voogt
over Piter end Elaert[?] Aelbertsz ende haer susters
Grietje Annitje ende Maritje Aelberts, Claes
Ariensz IJpensteijn ende Pieter Cornelisz IJpelaen
als vooghden vande kinderen van Dirck Jansz
IJpesteijn noch de voorz[egde] Claes Ariensz IJpesteijn
als eerst[?] ende procuratie hebbende van Tijs
Sijmonsz Varentman woonende tot Amsterdam
en vader ende voogt van sijne drie minder-
jarige kinderen geprocreert bij [?] Anna
 
Jans sijn eerdere huijsvrou ende ook Herman
Dircksz Rose[?] scheepstimmerman, ende Corn[eli]s
Heusen van Die[?]e[?] beijdt mede tot Amsterd[am]
als ande[?] voogden van de voors[egde] minderjarige
kinderen, Corn[eli]s Mereensz[?] vletschuijtvaarder
mede woonende tot Amsterdam als man ende
vooght van Maritje Tijsz sijnde de procurans[?]
gepasseert tot Amsterdam aens[?] voor
Arent Loefs not[ari]s ende gekend getuijgen in
dato den 17 maij 1667 lehte[?] Item Sijmon Jacobsz
IJpelaen als last ende procuratie hebbende
van Jan Ariaensz van de Camer scheepstimmer-
man ende Corn[eli]s Hogeboom woonende tot
Amsterdam zijnde deselve gepasseert binnen
desselve stadt Amsterdam voor Not[ari]s Hector
Friesma Ende gekend getuijge in dato den 18e
maij lester Item de voorn[oemde] Comp[aran]ten als procu-
ratie hebbende van Hilbrant Jansz van de
Beeck getrout met Hilgont Piters, noch van
Arien Pitersz Groot voor haer selve
[?] Jansz Meet als vader ende vooght
van sijne kinderen Cornelis Jacobsz van
Egmont getrout met Guurt Ariens en
Arien Jansz van de Beeck woonende inde
Schermeer voor haer selven ende haer sterck-
makende ende de rato co[?]derende voor sijn
suster Maritje Jans zijnde de vorn[oemde] procura[ti]e
gepasseert voor Sc[h]epenen van Heijloo ende
Oesdom, die de andere procuratie mede ge[?]
vertoont sijn, Ende ons dese ge[?]aet, Te
samen Erfgenamen van [?] Cornelis Dircxz
 
65.
 
Ende Et Willems geegte luijdens Ende
bekenden in dier qualit[eij]t ende vermogens de
procuratie te vercopen aen Sijmon Teunisz
Verhorst, twee wooningen met haere erven
staende ende gelegen ter sijden malcanderen
buijten de Kennemerpoort deser stede
Belent de heerestraet ten westen, de coper
selve ten suijden, van welcke vercopinge ende
opdragte de voorn[oemde] Compa[rant]en hen bekende
nominae quo supra ac ende se[?] [?]oelen voldaen
te sijn, Becomende te vrije waren
tsedet[?] en gedurende de eijgendom van de voorn[oemde]
Cornelis Dircxsz Ende verbant van de
goederen van hen Comp[aran]ten aen de Constituantes
respectieve &c Transporteert tivere[?] disti[?] oude Luijts[?] in dato den 28 Januarij 1628 en 14 maij 1631 naer breder teneur de brief daer afgemaect besegelt bij Sc[h]epenen Vrijbi[?]re & Stuijeingh[?] [= belasting] den [?] dato»
 (4).

Dat levert de volgende namen en betrekkingen op:

 ▸ Mees Jansz Meets
 ▸ Sijmon Jacobsz IJpelaen
 ▸ Jacob Adriaensz IJpelaen
 ▸ Gerrit Wilborts Rol
 ▸ Wilbort Jansz
 ▸ Reijer Pitersz Mandebrouwer x Aecht Ariaens, en kinderen
 ▸ Guertje Ariaens
 ▸ Dirck Jansz. Meet x Maritge Jacobs Ariens
 ▸ Ecaes[?] Ma[?]en x Trijn Jacobs
 ▸ Neeltje Ariaens
 ▸ Willem Jansz IJpelaan, als voocht vant kint van Gerrit Jansz Steffens x Knier Claes
 ▸ Maarten Sijmonsz Heeren x Ariaentje Ariaens
 ▸ Pieter Jansz Steffens
 ▸ Aechte Cornelis x Piter Gerritsz, woonende Noortdorp
 ▸ Wilbert Piters Outdorp
 ▸ Cornelis Ecaef[?], woonend tot Bergen x Trijn Pieters
 ▸ Piter Dircksz tot Limmen x Maritje Pieters
 ▸ Sijmon Jacobsz IJpelaen
 ▸ Gerrit Wilborts Rol
 ▸ Piter Pitersz Outdorp x Hilgont Wilborts
 ▸ Pieter Jansz Blom woonende to Wijck aen Duijn, Nielen[?] Jansz Blom, gebroeders, nog meer broeders en zusters
 ▸ Trijn Ariaens woonende buijten Haerlem
 ▸ Sijewech geadsisteert met Pieter Jansz haer vooghd in desen
 ▸ Piter Cornelis Bosman x Neeltje Pieters woonende tot Wijck aen Duijn
 ▸ Piter Cornelisz IJpelaen ende sijn zwager grtrouwd met sijn suster Dieuwer Cornelis woonende beijdt ande Nieupoort
 ▸ Frans, Willem, Piter en Cornelis Jansz IJpelaen, ende haer swager Jacob Claesz Melcker x Griet Jans, en voor andere broeders en zusters
 ▸ Adriaen Ariaensz x Trijntje Ariens, wonende tot Uijtgeest
 ▸ Arien Piters Groot ende Gerrit Vreeensz[?] Rol als vooghden van de kinderen van Dirck Wilbortsz Rol
 ▸ Cornelis Piters IJpelaen
 ▸ Gerrit Aelberts tot Baccum x Anna Claes
 ▸ Piter Cornelisz Streeckerman woonende tot Bergen ende sijn broeder Jacob Cornelis Streeckerman wonende tot Wimmenum, ook voor hun susters
 ▸ Wilbort Jansz als voogt over Piter ende Elaert[?] Aelberts ende haer susters Grietje, Annitje ende Maritje Aelberts
 ▸ Claes Arienz IJpensteijn ende Pieter Cornelisz IJpelaen als vooghden van de kinderen van Dirck Jansz IJpesteijn
 ▸ Tijs Sijmonsz Varentman x Anna Jans † woonende tot Amsterdam, met drie minderjarige kinderen
 ▸ Herman Dircksz Rose[?], scheepstimmerman, Cornelis Heusen van Die[?]e[?], beijdt tot Amsterdam, als voogden van de voorsegde minderjarige kinderen
 ▸ Cornelis Mereensz[?], vletschuijtvaarder woonende tot Amsterdam x Maritje Tijsz
Getuigen:  ▸ Sijmon Jacobsz IJpelaen als last ende procuratie hebbende van Jan Ariensz van de Camer, scheepstimmerman, ende Cornelis Hogeboom woonende tot Amsterdam. Hilbrant Jansz van de Beeck x Hilgont Piters, Arien Pitersz Groot, [?] Jansz Meet als vader ende vooght van sijne kinderen
 ▸ Cornelis Jacobsz van Egmont x Guurt Ariens
 ▸ Arien Jansz van de Beeck woonende inde Schermeer, ook voor suster Marijtje Jans

Aantekeningen Aanvullende aantekeningen van Pieter Louter (2021)

Etje Willems IJpelaan x (1) Cornelis Dirks Rol en x (2) Albert Claas Stuurman; Etje Willems IJpelaan (ook Et of Eth) is een dochter van Willem Jacobs IJpelaan en Maartje Pieters buiten de Kennemerpoort en heeft 6 broers en 1 zus:

 1. Jacob Willems IJpelaan, geboren rond 1580, trouwt met Meijns Cornelis en woont te Heijloo
 2. Pieter Willems IJpelaan, geboren rond 1581, trouwt met Anna Pieters en woont te Oudorp
 3. Jan Willems IJpelaan, geboren rond 1583, trouwt met Aagt Cornelis en woont te Nieuwpoort
 4. Dirk IJpelaan, geboren rond 1585, vrijgezel
 5. Cornelis IJpelaan, geboren rond 1586, trouwt met Arien Pietersdr, en woont aan de Oosterzij te Oesdom
 6. Arien IJpelaan, geboren rond 1588, trouwt met Maartje Willems en woont te Heijloo
 7. Trijn IJpelaan, geboren tussen 1580-1590, trouwt met Jan Steffens en woont in Oesdom; zij is vermoedelijk de jongste uit het gezin en zal geboren zijn rond 1590-1600. Zij overlijdt rond 1666, mogelijk in Heijloo (in Alkmaar geen overlijdensgegevens beschikbaar).

Cornelis Dirks is een zoon van Dirk Pieters Rol x Neel Jans, welke rond 1610 zijn overleden. Hij heeft 3 broers en 3 zussen. Zij zullen in Heijloo getrouwd zijn, maar verhuizen rond 1628 naar Alkmaar. Ik [= Pieter Louter] denk dat zij samen een huis en land daar kopen. Hij overlijdt kinderloos voor 1634 tot Alkmaar.

Daarna hertrouwt Eth Willems IJpelaan met Albert Claas Stuurman, vermoedelijk tot Alkmaar maar ik heb geen trouwgegevens kunnen vinden. Mogelijk wordt haar naam anders gespeld. Zij krijgen samen ook geen kinderen. Albert overlijdt voor 1659. De diverse notariele aktes van Eth in het Alkmaars archief heb ik nog niet bestudeerd.

Op 4 februari 1611 verkoopt Jan Dirks, buurman tot Coedijck aan Pieter Dirks, Cornelis Dirks, Wilboort Dirks zijn broeders en Jan Jacobs IJpesteijn, als man en voogd van Trijn Dirks, Claas Pieters als man en voogd van Ariaantje Dirks en Jan Ariens als man en voogd van Marijtje Dirks zijn susters, een zekere partij van land gekomen van zijn vaders efenis aan te meten de 7e  part in een derde in het land genaamd blinde Thomis weijt, item een 7e part in het groote hoijland, item een 7e part uit balluws land, item een 7e part in de helft van aster weijdt, item de 7e part van het huijs en akkers voor de dieune, mitsgaders nog de 7e part uit land genaamd Hendrik Frans croftjes, alles gelegen in de banne van Heijloo. Prijs genoemd 2975 gulden. Is weer doorgestreept totdat 975 gulden vermeld staat (72, Hyp.).

Op 24 januari 1612 verkoopt Jan Dirks van Heijloo tegenwoordig wonend tot Coedijk aan Pieter Dirks, Cornelis Dirks, Wilboort Dirks, Claas Pieters van Backum, Jan Jacobs en Jan Ariens, zijn broeders en zwagers, allen tesamen erfgenamen van Dirk Pieters Rolle in zijn leven mede buurman tot Heijloo, haar vader, al zulde renting en portie van erfenis als hem duurt het overlijden van Neel Jans zijn beste moeder zien mogen competeren, ten zijn van huijs of land, zandpadts, zilver gemunt en o(verig?), linnen wollen, cleederen, bedt, bedts cleedt, alles niet uitgesondert. Hij is voldaan met 428 gulden (72, Hyp.).

In 1625/1626 is Cornelis Dirks Rol schepen van Heijloo en Oesdom (73, Hyp.).

Op 28 juli 1628 verkoopt Cornelis Dirks Rolle van Heijloo nu wonend tot Alkmaar voor 2200 gulden aan Jan Jacobs IJpelaan buurman tot Heijloo een huijs, erf en drie akkers land voor het huijs gelegen aan de westersijde van omtrent 500 roe, belent Aecht Gerrits weduwe van Wilboort Dirks ten suijden, Jonkheer van Schoonhoven met de vrije notweg dwars over de akkers tot de laan toe ten westen, de erfgenamen van mr Jan Ariens ten noorden en de westerweg ten oosten (73, Hyp.).
Op 14 april 1663 tekent W. Capelman aan dat de cooppenningen hierboven genoemd zijn voldaan en betaald en de brief gecasseert.

Op 2 juni 1634 wordt voor het eerst aantekening gemaakt van de weduwe van Cornelis Dirks Rol (73, Hyp.).

Op 18 mei 1659 maakt Eth Willems, weduwe van Albert Claas Stuurman tot Heijloo een akte op bij het Alkmaars notariaat (i231, p. niet vermeld).

Op 18 februari 1660 maakt Eth Willems, weduwe van Albert Claas Stuurman tot Heijloo een akte op bij het Alkmaars notariaat (i194, p. 114).

Op 16 december 1661 treden op Dirk Jans Mies als getrouwt met Maartje Jacobs en Jannetje Frans als weduwe en boedelhoudster van Jan Jacobs IJpelaan, geassisteert met Sijmen Jacobs IJpelaan.
Zij verkopen voor 1300 gulden op 3 dagen 2 termijnen aan Eth Willems buurvrouw tot Heijloo de gerechte helft van een stuk weijlant gelegen aan de oosterzijde tussen de Nieuwpoort en Heijloo, genaamt de Noorderweijt van in het geheel omtrent 1275 roe, belent de weduwe van Pieter van der Velden gewesen officier tot Heijloo ten noorden, Guurt Ariens, weduwe van Arien Albers ten suiden, Dirk Jans ten westen en de ringsloot van de coijmeer ten oosten. De koperesse komt de wederhelft toe. Zij heeft een notweg over het land van Dirk Jans in de Nieuwpoort (76, Hyp.).

Op 10 maart 1664 maakt Eth Willems, weduwe van Albert Claas Stuurman buiten de Kennemerpoort te Alkmaar een akte op bij het Alkmaars notariaat (i194, blz. 247).

Op 18 februari 1667 verkoopt Pieter Jans Steffens buurman tot Heijloo voor 150 gulden aan Hilbrant Jans van der Beecq sodanige custingpenninge als hem, als mede erfgenaam van Eth Willems (Uth Willems) in haar leven gewoond hebbend buijten Alkmaar voor zijn portie uit de erfenis van selve Eth Willems is competerend (76, Hyp.).

Op 9 juli 1667 treden op (76, hyp):
 ▸ Sijmen Jacobs IJpelaan voor hemzelf.
 ▸ Reijer Pieters Mandebrouwer tot Alkmaar als vader en voogd van zijn kinderen, geprocureert bij Aacht Ariens zijn eerdere huisvrouw.
 ▸ Mies Jans Meet getrouwt met Jannetje Jans.
 ▸ Jacob Ariens IJpelaan wonend in de Nieuwpoort voor hemself.
 ▸ Guurt Ariens, geassisteert met de voornoemde Sijmen Jacobs IJpelaan.
 ▸ Dirk Jans Meet getrouwt met Maartie Jacobs.
 ▸ Arent Claas Marcken getrouwt met Trijn Jacobs.
 ▸ Neeltie Ariens wonend tot Alkmaar geassisteert met de voornoemde Sijmen Jacobs IJpelaan.
 ▸ Willem Jans IJpelaan als voogd voor het kind van Gerrit Jans Steffens, geprocureert bij Knier Claas.
 ▸ Maarten Sijmens Heren getrouwt met Ariaantje Ariens wonend tot Alkmaar.
 ▸ Item Pieter Jans Steffens mitsgaders Aacht Cornelis, de weduwe van saliger Pieter Gerrits wonend tot Noortdorp voor haar zelfe.
 ▸ Cornelis Claas getrouwt met Trijn Pieters wonend tot Bergen.
 ▸ Pieter Dirks wonend tot Limmen getrouwt met Maartie Pieters.
 ▸ Sijmen Jacobs IJpelaan en Gerrit Wilborts Rol als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Pieters Outdorp geprocureert bij Hillegont Wilborts, zijn huisvrouw, in haar leven wonend in onze banne.
 ▸ Pieter Jans Blom wonend tot Wijk aan Duijn en Willem Jans Blom onze buurvrijer, ieder voor henzelf alsmede zich sterk makend voor hun andere broers en zusters.
 ▸ Trijn Ariens wonend buijten Haarlem aan de Zijlweg geassisteert met de voornoemde Pieter Jans Blom.
 ▸ Pieter Cornelis Bosman getrouwt met Neeltie Pieters wonend tot Wijk aan Duijn.
 ▸ Pieter Cornelis IJpelaan.
 ▸ Item zijn swager Jacob Willems, getrouwt met Diewer Cornelis IJpelaan, wonend in de Nieuwpoort.
 ▸ Frans, Willem, Pieter, mitsgaders Dirk en Cornelis Jans IJpelaan. Alsmede Jacob Claas Melcker hun swager getrouwd met Griet Jans IJpelaan, voor haarzelf mitsgaders zich sterkmakend voor hun andere broers en susters.
 ▸ Arien Harmis wonend tot Uitgeest, getrouwt met Trijn Ariens.
 ▸ Arien Pieters Groot en Gerrit Wilbers Rol als voogden van de kinderen van Dirk Wilberts Rol.
 ▸ Cornelis Pieters IJpelaan voor hemzelf.
 ▸ Gerrit Alberts tot Baccum getrouwt met Maritie Pieters IJpelaan.
 ▸ Item Arien Pieters Groot hem sterk makend voor de andere kinderen van Pieter Cornelis IJpelaan.
 ▸ Claas Ariens Crijns getrouwt met Maartie Jans.
 ▸ Insgelijk noch Sijmen Jacobs IJpelaan als last en procuratie hebbend van Jan Ariens van Camer scheepstimmerman en Cornelis Hogeboom, beide wonend tot Amsterdam, zijnde procuratie gepasseert voor notaris Hector Striesma en sekere getuigen te amsterdam op 18 mei 1667.
Allen erfgenamen van Eth Willems saliger, in haar leven gewoond hebbend buijten de Kennemer poort tot Alkmaar. Zij verkopen voor een onbekend bedrag aan jonkheer Joan van der Nijenburg etc. een stuk weijtland op het noortent genaamd de noorderweijt belent de heer Andries Ramp ten noorden, de sloot van de cooijmeer ten oosten, Gerrit Cornelis ten suijden, de kinderen van Dirk Jans ten westen. Met conditie dat dit land een vrije notweg heeft over de croft van deselve kinderen tot de weg toe.

Op basis van de voorgaande akte is het volgende te herclassificeren:

 1. Jacob Willems IJpelaan x Meijns Cornelis wonend tot Heijloo
  1. Sijmen Jacobs IJpelaan voor hemzelf, vrijgezel
  2. Maartie Jacobs IJpelaan x Dirk Jans Meet
  3. Trijn Jacobs IJpelaan x Arent Claas Marcken
  4. Kinderen van Jan Jacobs IJpelaan: Frans, Willem, Pieter, mitsgaders Dirk en Cornelis Jans IJpelaan. Alsmede Jacob Claas Melcker hun swager getrouwd met Griet Jans IJpelaan, voor haarzelf mitsgaders zich sterkmakend voor hun andere broers en susters.
  5. Kinderen van Cornelis Jacobs IJpelaan: Pieter Cornelis IJpelaan; Item zijn swager Jacob Willems, getrouwt met Diewer Cornelis IJpelaan, wonend in de Nieuwpoort.
 2. Pieter Willems IJpelaan x Anna Pieters wonend tot Outdorp
  1. Het volgende nageslacht van Pieter Willems IJpelaan x Anna Pieters komt naar voren bij verkoop van de erfgenamen van Eth Willems (diens zus) op 9 juli 1667 (76, hyp):
   Kinderen van Diewer Pieters x Jan Blom: Pieter Jans Blom wonend tot Wijk aan Duijn en Willem Jans Blom onze buurvrijer, ieder voor henzelf alsmede zich sterk makend voor hun andere broers en zusters.
   Kinderen van Pieter Pieters Outrop Sr.: Sijmen Jacobs IJpelaan en Gerrit Wilborts Rol als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Pieters Outdorp geprocureert bij Hillegont Wilborts, zijn huisvrouw, in haar leven wonend in onze banne.
  2. Cornelis Claas x Trijn Pieters wonend tot Bergen.
  3. Pieter Dirks wonend tot Limmen getrouwt met Maartie Pieters.
  4. Neeltie Pieters: Pieter Cornelis Bosman getrouwt met Neeltie Pieters wonend tot Wijk aan Duijn.
  5. In 1662 worden de volgende kinderen van Pieter Pieters Outrop vermeld, welke niet worden genoemd en mogelijk nog minderjarig waren:
  6. Wilbert Pieters Outdorp
  7. Ariaantje Pieters Outdorp
  8. IJsbrand Pieters Outdorp. Deze wordt in de index met een aparte akte vermeld. Deze trouwt in 1668 met een weduwe, hij zal al meerderjarig zijn geweest.
  9. Ook Pieter Pieters Outrop Jr., zoon van Pieter Pieters Outrop x Maartje Cornelis Binckert wordt hier niet vermeld.
  10. De volgende persoon kan ik niet goed thuisbrengen, vanwege de assistentie van Pieter Jans Blom neem ik aan dat Trijn Ariens een kleindochter van Pieter Willems IJpelaan is (maar dit is een gok): Trijn Ariens wonend buijten Haarlem aan de Zijlweg geassisteert met de voornoemde Pieter Jans Blom.
 3. Jan Willems IJpelaan x Aagt Cornelis.
  1. Guurt Jans IJpelaan x Arien Gerrits (tot Heijloo)
   1. Ariaantje Ariens x Maarten Sijmens Heren, getrouwt en wonend tot Alkmaar. Was getrouwd met Cornelis Jans Kuijs en in de jaren 1640 verhuisd naar Amsterdam. Zie akte gepasseerd voor notaris Friesma.
  2. Sijberich Jans x Arien Claas en in de jaren 1640 verhuisd naar Amsterdam. Zie akte gepasseerd voor notaris Friesma.
  3. Trijn Jans; is eind jaren 1640 overleden.
  4. Anna Jans, niet vermeld, vermoedelijk ook zonder kinderen overleden.
  5. Insgelijk noch Sijmen Jacobs IJpelaan als last en procuratie hebbend van Jan Ariens van Camer scheepstimmerman en Cornelis Hogeboom, beide wonend tot Amsterdam, zijnde procuratie gepasseert voor notaris Hector Ftriesma en sekere getuigen te amsterdam op 18 mei 1667.
  6. [Ik neem aan dat Jan Ariens van Camer en Cornelis Hogeboom (bekend als notaris in Amsterdam met bezit in Heijloo) voogden waren over de kinderen van Maartje Jans en/of Sijbrich Jans; akte nog niet gezien.
 4. Dirk Willems IJpelaan, overlijdt als vrijgezel zonder kinderen voor 1623 (wanneer hij niet meer vermeld wordt in het testament van zijn ouders, in 1614 werd hij nog wel genoemd).
 5. Cornelis Willems IJpelaan x Ariaan Pietersdr., wonend aan de Oosterzij van Oesdom.
  1. Aacht Cornelis, weduwe van saliger Pieter Gerrits wonend tot Noortdorp voor haar zelfe.
   1. Pieter Cornelis IJpelaan
    • Cornelis Pieters IJpelaan voor hemzelf.
    • Maritie Pieters IJpelaan x Gerrit Alberts tot Baccum.
    • Item Arien Pieters Groot hem sterk makend voor de andere kinderen van Pieter Cornelis IJpelaan.
 6. Arien Willems IJpelaan x Maartje Willems.
  1. Aacht Ariens: Reijer Pieters Mandebrouwer tot Alkmaar als vader en voogd van zijn kinderen, geprocureert bij Aacht Ariens zijn eerdere huisvrouw.
  2. Jacob Ariens IJpelaan wonend in de Nieuwpoort voor hemself.
  3. Guurt Ariens, geassisteert met de voornoemde Sijmen Jacobs IJpelaan.
  4. Neeltie Ariens, wonend tot Alkmaar geassisteert met de voornoemde Sijmen Jacobs IJpelaan.
  5. Trijn Ariens x Arien Harmis wonend tot Uitgeest.
 7. Trijn Willems IJpelaan x Jan Steffens (de laatste twee dochters worden niet vermeld)
  1. Mies Jans Meet x Jannetje Jans.
  2. Willem Jans IJpelaan als voogd voor het kind van Gerrit Jans Steffens, geprocureert bij Knier Claas.
  3. Item Pieter Jans Steffens.
  4. Arien Pieters Groot en Gerrit Wilbers Rol als voogden van de kinderen van Dirk Wilberts Rol.
  5. Maartie Jans x Claas Ariens Crijns.
  6. Anna Jans Steffens x Dirk Pieters Mors: zij krijgen vele kinderen tot Heijloo maar zijn beiden overleden.
  7. Pieter Cornelis Bijl x Aacht Jans Steffens: de laatste keer dat Aacht Jans wordt vermeld is in 1660. Niet bekend of zij kinderen had. Zij woonde waarschijnlijk niet in Heijloo.

In de volgende akte komen de erfgenamen van Cornelis Dirks Rol naar voren, op 9 juli 1667 treden op (76, Hyp.):
 ▸ Dezelfde personen als hiervoor.
 ▸ Wilbort Jans tot Baccum en Claas Ariens IJpesteijn wonend tot Alkmaar voor henzelf als zich sterkmakend voor hun moeder Maritge Dirks.
 ▸ Claas Jacobs Strekerman wonend tot Baccum als getrouwt met Anna Claas.
 ▸ Pieter Cornelis Strekerman wonend tot Bergen en zijn broer Jacob Cornelis Strekerman wonend tot Wimmenum, beide voor zichzelf en de rato caverend voor haar susters.
 ▸ Wilbort Jans als geauthoriseerde voogd over Pieter en Claas Wilborts en haar susters Grietie, Annitge en Maritie Aalberts.
 ▸ Claas Ariens IJpesteijn en Pieter Cornelis IJpelaan als voogden van de kinderen van Dirk Jans IJpesteijn.
 ▸ Hilbrant Jans van Beecq als man en voogd van Hilgont Pieters.
 ▸ Arien Pieters Groot en Gerrit Wilborts Rol voor hun zelf.
 ▸ Arien Jans Meet als vader en voogd van zijn kinderen.
 ▸ Cornelis Jacobs van Egmont als getrouwt met Guurt Ariens, dochter van voornoemde Arien Jans Meet.
 ▸ Arien Jans van de Beecq wonend in de Schermeer voor hem zelf en de rato caverend voor zijn suster Maritge Jans.
 ▸ Claas Ariens IJpesteijn voornoemd als lasthebber van Thijs Sijmens varentman tot Amsterdam als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen geprocureert bij saliger Anna Jans zijn eerdere huijsvrouw.
 ▸ Harmen Dirks Rosiemeester scheepstimmerman ten Cornelis Heussen van Diemen, beide wonend tot Amsterdam als mede voogden van voornoemde minderjarige kinderen.
 ▸ Cornelis Maartens Vlotschuijt voerder tot Amsterdam als man en voogd van Maritge Thijsen, dochter van voornoemde Thijs Sijmens Varentman en Anna Jans (procuratie).
Allen naaste vrienden en erfgenamen van saliger Eth Willems in haar leven gewoond hebbend buiten de Kennemerpoort tot Alkmaar en Cornelis Dirks haar man. Zij verkopen aan:
1. Claas Ariens Decker en zijn zoon Arien Claas Decker beide buurlieden tot Heijloo, voor 1700 gulden met custing een stuk weijtland in de Baafjespolder genaamd het grote hoijland van omtrent een morgen 623 roe, belent de weduwe van saliger Pieter IJsbrant van der Velden in zijn leven schout tot Heijloo ten noorden, Jonkheer Pieter van Calslager ten oosten, de weduwe van Jan Jacobs IJpelaan ten suiden en de Malevoortsdijk ten westen.
2. Paulus Dirks Schencker landmeter tot Alkmaar een croft geestland bewesten de Heijlooer kerk van omtrent 1 morgen 50 roe, belent met Neel Ariens ten noorden, Arent Claas Marcken ten oosten, Harck Michiels Camerling ten suijden en de westerweg ten westen. De achtergelegen landen hebben een vrije uitwatering door deze croft.
3. Gerrit Wilborts Rol buurman tot Heijloo, een croft geestland van omtrent 500 roe, belent met Jannetje Frans als bruikster ten suiden zonder wal, Anna Roele als bruikster ten westen mede zonder wal ten noorden met de gehele wal, de westerweg ten oosten.

De diverse erfgenamen aan de kant van Cornelis Dirks Rol kan ik als volgt classificieren (nog niet 100% zeker):
 ▸ Wilbert Jans tot Baccum, zoon van Jan Ariens x Maartje Dirks Rol.
 ▸ Claas Ariens IJpesteijn, zoon van Arien IJpesteijn x Maartje Dirks Rol (Maartje Dirks wordt zijn moeder genoemd, dus zij zal in haar tweede huwelijk met vermoedelijk Arien Jans IJpesteijn zijn getrouwd.
 ▸ Wilbort Jans als geauthoriseerde voogd over Pieter en Claas Wilborts en haar susters Grietie, Annitge en Maritie Aalberts (niet zeker, dit zijn dan kinderen van een broer of zus van hem).
 ▸ Kinderen van Jan Dirks Rol: Arien Jans van de Beecq wonend in de Schermeer en zijn zuster Maartje Jans. Zij zijn verder onbekend. Dit is niet zeker. Er lijkt geen verband te zijn met Hilbrand Jans van der Beecq.
 ▸ Kinderen van Claas Pieters Baccum x Ariaantje Dirks Rol: Claas Jacobs Strekerman wonend tot Baccum als getrouwt met Anna Claas.
 ▸ Pieter Cornelis Strekerman wonend tot Bergen en zijn broer Jacob Cornelis Strekerman wonend tot Wimmenum, beide voor zichzelf en de rato caverend voor haar susters.
 ▸ Het familieverband van de familie Strekerman is mij nog niet helemaal helder.
 ▸ Kinderen van Jan Jacobs IJpesteijn x Trijn Dirks Rol: Claas Ariens IJpesteijn en Pieter Cornelis IJpelaan als voogden van de kinderen van Dirk Jans IJpesteijn.
 ▸ Kinderen van Thijs Sijmens x Anna Jans IJpesteijn tot Amsterdam (laatste 3 regels van de opsomming).
 ▸ [Noot: in 1657 traden 5 kinderen op als erfgenamen van Jan Jacobs IJpesteijn en Trijn Dirks Rol. De andere 3 zullen overleden zijn zonder nageslacht.]
 ▸ Kinderen van Pieter Dirks Groot (alias Pieter Dirks Rol): Arien Pieters Groot.
 ▸ De kinderen van Arien Jans Meet x Anna Pieters IJpelaan, welke een dochter was van Pieter Cornelis IJpelaan x Neeltje Pieters Groot.
 ▸ Hier past ook Hillebrand Jans x Hilgont Pieters [IJpelaan] in, die een zus is van Anna Pieters.
 ▸ Kinderen van Wilbert Dirks Rol: Gerrit Wilberts Rol.
 ▸ De kinderen van Dirk Wilberts Rol werden als erfgenaam van Eth Willems genoemd (via hun moeder die een dochter was van Jan Steffens x Trijn Willems IJpelaan was).
 ▸ De kinderen van Hillegont Wilberts Rol (Eerste huwelijk Pieter Pieters Outrop) werden als erfgenaam van Eth Willems genoemd, als kinderen van Pieter Pieters Outrop (zoon van Pieter Willems IJpelaan).

Aantekeningen Aantekeningen IJpesteijn

De naam IJpesteijn is hier geen vergissing van de notaris; Claes Ariensz. IJpesteijn en Dirck Jansz. IJpesteijn zijn vanaf 1650 ook te vinden in de doop-, trouw en begraafregisters van Alkmaar, na 1776 komt de familienaam IJpesteijn in Alkmaar niet meer voor :

 • Jan Dircksz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 december 1666, grafnummer N.G. no 63, 3 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 17998).
  1. Dirck Jansz IJpensteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 25 december 1650 Trijntie Gleijnen, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 949, aktenummer 22033).
   1. Jan Dircxsz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 7 februari 1683 Geertge Cornelis Bommers (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 23990, DTB 115). Jan Dirksz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 28 mei 1718, oud recht 581, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 303, 15 gld 18 st, op de varkenmarkt (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 27359). Geertje Bommers, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 maart 1715, oud recht 578, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 303, 14 gld 8 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 26785).
    1. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 7 december 1683, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44806). Dirk Jansz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 26 februari 1731, oud recht 594, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 9489).
    2. Cornelis Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 16 december 1714 Dieuwertie Croone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25432, DTB 115). Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 4 februari 1729, oud recht 592, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 235, 10 gld 8 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29720). Dieuwertje Croonen, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 oktober 1726, oud recht 589, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, huijsvrouw van Cornelis Ypesteijn, 19 gld 18 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29017).
     1. Gertrude IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 21 maart 1715, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44799). Geertje Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 18 april 1715, oud recht 578, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, dochter van Cornelis Jansz Ypesteijn, aangegeven door de grootvader Jan Dirxsz Ypesteijn, 4 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 26799)
     2. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 1 januari 1717, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44800).
     3. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 9 maart 1719, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44801). Dirk Cornelisz Ypesteijn, begraven Alkmaar, 24 februari 1721, oud recht 584, klasse ƒ6,-,-, een kind, 2 jaar oud (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 584, aktenummer 28057).
     4. Elijsabeth IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 12 januari 1721, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44802).
     5. Dirk Cornelisz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 19 september 1722, oud recht 585, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28364).
     6. Gertrudis IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 augustus 1722, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44803). Geertje Cornelis Ypesteijn begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 december 1722, oud recht 585, klasse ƒ6,-,-, grafnummer S.Cr.W. no 2, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28413).
     7. Theodorus IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 augustus 1722, zoon van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44804).
     8. Gertrudis IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 21 september 1726, dochter van Cornelius Jansz IJpestein en Dieuwera Jans Kroone, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 113, pagina 44805). Geertie Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 1 september 1727, oud recht 590, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, een kind, 5 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 29166).
    3. Cornelius IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 24 oktober 1685, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44807). Cornelis Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 33 november 1727 Trijntie Wentelaers, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 26095). Trijntie Wentelaers trouwde eerder Alkmaar, Stadstrouw, 25 juni 1713 Jan Sieuwertsz Paerdekoper, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25369). Jan Siewertsz Paerdecooper, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 21-08-1716, oud recht 579, klasse: ƒ15,-,-, grafnummer Choor no 92, 14 gld 18 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 27042).
     1. Lijsbeth Cornelis Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 27 augustus 1731, oud recht 594, klasse
      ƒ3,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 68, 10 gld 8 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 30320)
    4. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 30 oktober 1687, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44808), waarschijnlijk vroeg overleden.
    5. Catharina IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 13 september 1689, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44809).
    6. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 6 september 1691, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44810), waarschijnlijk vroeg overleden.
    7. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 19 maart 1694, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44811), waarschijnlijk vroeg overleden.
    8. Anna IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 31 juli 1697, dochter van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44812). Annetie Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 7 mei 1719 Jacob van Zuijlen, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25651). Annetje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 november 1722, oud recht 585, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 303. huijsvrouw van Jacob van Zuijlen, 16 gld 12 st, laet 1 kind na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28391). Jacob van Zuijlen, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 12 mei 1724, oud recht 587, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 15, 10 gld 18 st, laet 1 kind na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28669).
    9. Joannes IJpestein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 30 mei 1700, zoon van Joannes Dirix IJpestein en Geertie Cornelis Bommer, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44813). Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 10 mei 1722 Annetje Hooghwater, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25818, DTB 116). Jan Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 7 juni 1724, oud recht 587, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 303, 18 gld 12 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28678). Annetie Hooghwater hertrouwt Alkmaar, Stadstrouw, 28 januari 1725 Jan Wullebortsz Paesch, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 952, aktenummer 25954).
 • Claes Ariensz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 31 oktober 1655 Neeltge Dirx, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 949, aktenummer 22136). Claes Aerjense Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 29 mei 1693, grafnummer, Choor no 112, huurgraf, 18 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 23053). Neeltje Dirx, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 januari 1684, grafnummer M.G. no 374, 3 poosen, 11 gld 5 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 21602).
  1. Claes Aerjense zijn dochter Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 13 juni 1691, grafnummer Choor no 112. 2 poosen, 9 gld 10 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 22695).
 • Cornelis Pietersz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 28 januari 1685 Ariaentge Jacobs, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 24149).
  1. Cornelius Ipensteijn, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Franciscus, 25 april 1686, zoon van Cornelis Pietersse Ipensteijn en Adriantie Jacobs, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 120, pagina 44855).
 • Dirck Jansz IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 9 april 1690 Maritge Joosten Bont, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 22322). Dirk Jansz Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 8 augustus 1704, oud recht 567, klasse ƒ6,-,-, zoon van Jan Dirksz Ypesteijn (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 24818).
 • Trijntje Jans IJpesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 31 december 1690 Michiel Danielsz Ipelender, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 950, aktenummer 22352).
  1. Daniel Pielander, gedoopt Alkmaar, St. Franciscus, 27 juli 1708, zoon van Michaelis Danielsz Pielander en Catharina Jans IJpesteijn, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 121, pagina 48997).
 • Sijmon Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 6 juli 1727, oud recht 590, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 8061).
 • Cornelia van Ypesteijn, begraven Alkmaar, 29 mei 1728, oud recht 591, klasse pro deo, in ’t tugthuijs (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 591, aktenummer 29594).
 • Trijntje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 28 april 1729, oud recht 592, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 51, aktenummer 8872).
 • Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 2 september 1742 Celia van Dulken, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 953, aktenummer 27076). Cesilia Dulken begraven Alkmaar, Grote Kerk, 14 december 1762, oud recht 625, klasse pro deo, grafnummer N.G. no 303, huijsvrouw van Jan Ypesteijn, 10 gld 8 st, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 35188). Jan Ypesteijn, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 12 februari 1764 Maartje Blokker, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 954, aktenummer 27666, DTB 1005). Maartje Blokker, 65 jaar oud, begraven Alkmaar, Kerkhof, 27 januari 1774, oud recht 637, klasse memorie, weduwe van Jan Ypesteijn, laat geen kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 19734). Jan Ypesteijn, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 27 juli 1765, oud recht 628, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.G. no 308, 11 gld 18 st, laat kinderen na (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 35593).
  1. Maria IJpenstein, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 20 januari 1748, dochter van Joannes IJpenstein en Cecilia van Dulken, (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 101, pagina 44792). Maria Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 22 mei 1776, oud recht 639, klasse memorie, in ’t roomse weeshuijs, 27 jaar oud (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 20208).
  2. Aaltje Jans Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 26 februari 1769, oud recht 632, 4e klasse, ƒ3,-,-, een kind (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 18671).
 • Trijntje Ypesteijn, begraven Alkmaar, Kerkhof, 15 april 1756, oud recht 619, klasse memorie, weduwe van Teunis Mouritsz (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 15875).

Bron : Regionaal Archief Alkmaar.


Vervolg Volgende


Noten

1. De voornaam Ette komt zes keer voor in de trouw- en begraafboeken van Alkmaar van 1593-1651, daarna niet meer. De enig andere Edt komt voor in Schagen, 1687-1688.

2. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 17961.

3. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 40, aktenummer 18142. Waarschijnlijk is dit een ander.

4. Regionaal Archief Alkmaar, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 160, fol. 63-65, aktenummer 105, 23 juni 1667.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 22 januari 2021

Akte 1667, bladzijde 1

Akte 1667, bladzijde 2

Akte 1667, bladzijde 3

Akte 1667, bladzijde 4

Akte 1667, bladzijde 5

Akte 1667
(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting in een nieuw scherm)