VorigeV.10Volgende

Dirck IJpelaan en Lysbeth Huijberts

Dirck IJpelaan, schepen te Heiloo 8 oktober 1686, zoon van Jan IJpelaan en Jannetje Frans, zie IV.2, geboren ca. 1640, overleden Heiloo (niet Limmen), zonder datum 1693 (1).

Dirck IJpelaan trouwt Elisabeth Huijberts (Lysbeth), overleden Heiloo (niet Limmen), zonder datum, 1702 (2), dan wonende Colsterlaan te Heiloo en Oesdom.

Lysbeth Huijberts was weduwe van Claes Wilbortsz. Claes Willebortsz., overleden Heiloo (niet Limmen), zonder datum, 1690.

Dirck IJpelaan is getuige bij verschillende akten te Heiloo in 1684, 1687, 1688, 1691 en wordt genoemd in het notarieel archief van Heiloo (3).

Testament van Lijsbeth Huijberts, Alkmaar, 21 februari 1702 :

«In de name des Heeren Amen. Den 21e februari Anno 1702 Compareerde voor mij Theodorus Heymenberg Notaris Publijcq bij de hove van hollant geadmitteerd binnen Alcmaar residerende ende de naegenoemde getuigen, de Eerbare Lijsbeth Huijberts laest weduwe van Dirck Jansz. Ipelaen wonende aen de Colsterlaen onder de jurisdictie van Heijloo en Oesdom, mij Notaris bekent, siek te bedde leggende, dogs des niettemin haer verstand ten vollen gebruikende, de welke verklaerde bij desen te prolegateren ende voor uijt te maeken aen Jan ende Cornelis Dircksz. ijder hondert en vijftigs gulden en de aen Maertje Dircks Ipelaen hondert gulden ende dat in plaetse ende tot voldoeninge van't geene tot uijtsettinge hare testat. twee andere kinderen hebben genooten
Gelijk sij Testatrice aen gemelte Jan, Cornelis ende Maritje Dircks Ipelaen nog vooruijt maekt de vollen Eijgendom van haer huijs met de werve mitsgaders een Ackertje alle staende ende gelegen aen Zuijd sijde van de Colsterlaen ende dat in vergeldinge dat sij heden gesamentlijk door hare kloekte ende neerstigheijt den boedel merckelijk hebben vergroot ende verbetert
Dogs onder exspes[?] bedings dat degene van de drienset eerst en tweede comt te trouwen van de darde ontfangen sullen ijder een somme van tweehondert gulden waertegens dan gemelte darde kind hebben sal in vollen Eijgendom gemelte huijs, werf ende Ackertie
Ende helfte van alle de verdere goederen ende Effecte soo roerende als onroerende, die in hare boedel ende sterfhuijs bevonden sullen werden waervan de wederhelfte toebehoren hare kinderen gepr[geteelt ?] bij Dirk Jansz Ipelaen, also sij testatrice in te gemeen ende onverdeelt met gemelte hare kinderen tot dato deses is gebleven geeft sij testatrice bij deses genomineert ende gejustitneert alle hare kinderen soo geteelt bij Claes Wilbortsz. als bij Dirck Jansz. Ipelaen tot hare enige ende universele Erfgenamen ende bij vooroverlijden van ijemand vandien hare naecomelinge bij plaetsvervullinge.
Het gene voor staet seijd ende verclaerde de voornoemde Testatrice te wesen haer testament en uijterste wille die sij begeerde naer hare dood ende overlijden naergecomen ende achtervolgst te werden het sij als testament Codicille gifte ter saeke des doots onder de levende of andersints, soo als het selve best sal comen bestaen
Aldus gedaen ende gepasseert in heijloo aen huijse van de testatrice ter presentie van Cornelis Pietersz. Mors ende Jan [?] Mors als get[uigen].
dit merck is bij
Lijsbeth
×
Huijberts
selve gestelt
Corn. pieters Mors
jan [?] van der Morsch
Mij present
T Heijmenbergh Notaris
21/2 1702»
 (4).

Kinderen van Dirck IJpelaan en Lysbeth Huijberts :

  1. Jan IJpelaan, geboren Heiloo, trouwt Catharina Blok, volgt VI.7.
  2. Cornelis IJpelaan (Cnelis), volgt VI.8.
  3. Maritje/Maertje IJpelaan, trouwt Aalbert Ponse, volgt VI.9.
  4. Jacobus, gedoopt Heiloo, R.K., 21 december 1692, zoon van Dirck Jansz. en Lijsbeth Jacobs, doopgetuige Barber Jans, waarschijnlijk vroeg overleden.

Twee kinderen van Claes Wilboortsz. en Lysbeth Huijberts.


Aantekeningen Aantekeningen

Vervolg Volgende


Noten

1. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), DTB, inventarisnummer 369a; zijn naam wordt gespeld als : Dirck jansz. jpelaen.

2. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), DTB, inventarisnummer 369a.

3. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Notarieel Archief Heiloo, 13 december 1689.

4. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief, inventarisnummer 188, akte 107.Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 7 mei 2007

Handtekening

Handtekening Dirck IJpelaan uit de boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders, 1681
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)