VorigeIV.2Volgende

Jan IJpelaan en Jannitge Frans

Jan IJpelaan, vermeld als schepen te Heiloo mei 1631 - 1632 en januari 1636, zoon van Jacob IJpelaan en Meijns Cornelisdr., zie III.1, geboren ca. 1604, overleden tussen 1659 en 1666 (1).

Jan IJpelaan trouwt ca. 1630 Jannitge Frans, in leven in 1666, wanneer zij in het testament van haar zoon Frans IJpelaan wordt genoemd, overleden kort voor 1681.

Akte 20 februari 1626 (Jan IJpelaan wordt Jan van IJpestijn genoemd [?]) :

«Wij IJsbrant vander Velden Schout tot Heijloe en Oesdom Wilboort Claessoon
ende Cornelis Dicksz Rolle Schepenen aldaer oirconden en kennen datt voor ons gecoomen
en gecompareert is, Dierick Albertsz hoett[?] buijerman [= inwoner] inde nieupooort inde banne
van Alcmaer, Ende bekende als mee de Erfgenaeme van Albert govertsz[?] koet[?]
zijnen overleden vader wettelijcken vercocht[?] te hebben, gelijck ik vercoope[?] bij
deeses Jan van IJpestijn p[oorter?] der voorsz[egde] steede Alcmaer, Aen[?] vrije crofte
Geestlandts gelegen in onzen banne van heijloe, groott omtrent vierdalst[?]
maet, ofte voorts zoo groot en cleijn [?] aldaer gelegen is belent andt
zuijden Cornelis Jansz vander nieuburch ant west hett hoochetwechge, ant
noorden de weche van Jan Albertsz [?]atsboe[?] tot Alcmaer, ant oost den
heerewech, Van welcke vercoopinge en opdraechten de voorn[oemde] Comp[aran]t hem
bekende[?] vrij houden van voorn[oemde] Jan van IJpestijn alle ver[?]iechte voldaen
ende well betaelt te wesen den eersten penning mette laetste [?]
daeromme voer[?] handen[?] en zijnen naecomelingen de voorsz[egde] crofte landts
in manieren als vooren te vrijen en te waren als men nae de costuijme
ende rechte van heijloe ende oesdom schuldich is te doen Daerboven[?]
hij Comp[aran]t verbonden ende te onderpande gestelt heeft zijn persoon en
voorts generaels alle derselfst goederen zoo Roerende als onroerende
present en toecomend geen vandien uijtgesondert Ome[?] in vas[?] van waernisse daeraen [?]peloos en schadeloos verhaelt te moog[?] werden, mett alle al[?]
rechtene rechtenen [?] soo de hoove van hollandt als ander tot optie [?]
kennen houd[?] deses Ende heeft hij Comp[aran]t voorsz[egde] de cooper [?]er
getransporteert de onder[?] [?] van quijtscheldinge bij zijnen vader daer
[?] ver[?]egen besegelt bij Frederick Reijersz als schoudt in date de xiiij
Januarij a[nn]o 1589. Door de welcke deses getransstinpeert[?] en bezegelt is
mett alle vander recht en actien hem daeraen comp[?] [?]ingen [?]
daer mede te behelpe zoo en daer hij ze zoude bevinde zal[?], Alle di[?]ch
[?] des toirconde zo hebbe Ick Schoudt voorn[oem]t dese te beede van
Comp[aran]t en versoucke mijns schepenen diezelfsts[?] gezegelt en gebruijckene[?] mijn
zegel hier [?]gehangen en bij schepen ge[?] opten xx februarij
[rest onzichtbaar op de kopie]»
 (2).
Jan Jacobsz. Ypelaen, akte 14 januari 1636, vermeld als schepen van Heiloo (3).

845. 1651, april 6. Pieter IJsbrantsz. van der Velden, schout te Heyloo en Oesdom, en Louris Dircksz. Plas en Gerrit Wilboortsz. Rol, schepenen, verklaren dat de burgemeesters en regeerders der steden Haerlem en Beverwijck verkocht hebben aan de stad Alckmaer, twee croften geestland, gelegen naast elkander, groot 1371 roeden, gelegen in de ban van Heyloo op het Noortend, belend ten noorden Jan Jacobsz. IJpelaen, ten oosten het Holewechgen, ten zuiden Luyckes Jansz. en Jan Cornelisz., ten westen het wechgen beoosten die Preeckstoel. Met dorpszegel. Inv. nr. 1741 (4).

Jan Jacobsz. IJpelaan is medevoogd medeverkoper, verkoopt 11 juni 1657 een kroft zaadland bewesten de Friese Weg, medevoogd over de kinderen van het overleden ouderpaar Gerrit Poulusz. en Maritje Jacobs evenals Abram Pontiaens tevens verkoper, koper is Frans Jans IJpelaan, aankomsttitel 22 februari 1595 (5).

Jan IJpelaan is medevoogd medeverkoper 29 juni 1657 een huis met erve in het Varnebroek (6).

Jan IJpelaan is voogd medeverkoper 20 juli 1658 croft land in het Varnebroek (7).

Jan IJpelaan verkoopt 16 mei 1659 een huis buiten de Kennemerpoort en woont dan te Heiloo, hij treedt op als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Jansz. Blom en Dieuwer Pieters samen met Pieter Jansz. (8).

Aantekening van Pieter Louter, 2019 :

Op 16 december 1661 treden op Dirk Jans Mies als getrouwt met Maartje Jacobs en Jannetje Frans als weduwe en boedelhoudster van Jan Jacobs IJpelaan, geassisteert met Sijmen Jacobs IJpelaan. Zij verkopen voor 1300 gulden op 3 dagen 2 termijnen aan Eth Willems buurvrouw tot Heijloo de gerechte helft van een stuk weijlant gelegen aan de oosterzijde tussen de Nieuwpoort en Heijloo, genaamt de Noorderweijt van in het geheel omtrent 1275 roe, belent de weduwe van Pieter van der Velden gewesen officier tot Heijloo ten noorden, Guurt Ariens, weduwe van Arien Albers ten suiden, Dirk Jans ten westen en de Ringsloot van de Coijmeer ten oosten. De koperesse komt de wederhelft toe. Zij heeft een notweg over het land van Dirk Jans in de Nieuwpoort (76, hyp). Noot : deze akte is de enige waar de naam van de vrouw van Albert Ariens wordt genoemd!

Jannitje Franse, weduwe van Jan Jacobsz IJpelaan, verkoopt 18 juni 1668 land in de Baafjespolder.

«Jannetje Fransdr wed[uw]:e wijlen Jan Jacobsz.
IJpelaen, Item Haer kinderen, Frans,
Willem, Claes, Pieter, Dirck, ende
Corn[eli]s Jansz. IJpelaen [sec?] voor haer selve,
Jacob Claes Melcker als getrout met
Griet Jans IJpelaen, mitsgaders Sijmon
Jacobsz. IJpelaen Hem starck makende
& de rato cerveren [= bedienen]: voorde twee minder
jarige kinderen met namen Aelbert Jansz.
& Niesie Jans IJpelaen, ende bekende
in dier qualite vercost te hebben aan Claes
Aerjensz Decker, & [sijne] swager Jan Aelbertsz.
Baccum mede wonen tot Heijloo, enen
stuck weijtlant gelegen inde banne van
Heijloo, aende west sij in Baefjens polder
genaemt Frangenes[?], groot ses hondert
xxv roede, belent Claes Aerjensz. Decker
ten noorden, Corn[eli]s Jacobsz als bruijcker
ten oosten, Hilbrant Jansz. van Beecq
ten suijden, ende de Malevoort ten westen,
voor vrij niet verder beswaer als buren[?]
& condens[?], voorde waernis verbinde generen[?]
etc[etera]. Zijnde den brief besegelt bij den
officier & onder tekent bij de onderge[tekende]
schepene, op den selve dato als boven [18 juni 1668]
Isbrant Vanden Velden
[?] Pieters [?]
Huijbert [?]
 (9).

Boedelscheiding Alkmaar, 26 april 1681 :

«Op huijden den xxvien April Anno xvien eenentachtigh [1681].
Soo sijn Willem Jansz. Ipelaen, Claes
Jansz. Ipelaen pieter Jansz. Ipelaen, en Aelbert
Jansz. Ipelaen, alle voor haer selven, item
Griet Jansz. Ipelaen bejaerde dogter
geassisteert met Cornelis van heijmenbergh
notaris als hare gecozen voochdt in desen,
Claes Dircxz noch als getrouwt hebbende
Niesjen Jans Ipelaen, ende Maritje
Allderdts wed[uw]e ende boedelhoudster van Frans
Jansz. Ipelaen, mede voor haer selven,
mitsgaders oock als moeder ende testamentaere
voochdesse van haere vier onmondige
kinderen bij de [voorschreven] hare man geprocreert [=geteelt],
en niettemin geassisteert met Louris
Cornelisz Veen mede een testamentaire vooght
van deselve kinderen, alle kinderen
en descendentten [=afstammelingen] van Jan Jacobse ijpelaen
ende Jannitgen Fransz in haer leven
gewoont hebbende tot heijloo, met
malcanderen in min en vrintschap
verdragen overeengecomen ende
geaccordeert, nopende de schuftinge
scheijdinge ende deijlinge van de nagenoemde
landerijen bijde [voorschreven] hunne ouders nagelaten ende tot
noch toe gemeen beseeten, alle geleijt [regel tussengevoegd]
inden banne van heijloo voors[schreven].
Ende [?] eerstelijck soo is de voorn[oemde] weduwe
ende kinderen van frans Jansz. bij
accomodatie ende met onderlinghe content [=overeenstemming]
toegevoeght, een stucke landts
genaemt de Loet leggende op
het sandtveldt groot twee morgen
en ses hondert roeden, ende noch een
stuck genaemt Cornelis Adriaensens
landt groot ontrent twee morgen en
vierhondert roeden, onder conditie [=voorwaarde]
 
Dat sij de weduwe daer vooren aend[eel]
gemeenen boedel op zal moeten bre[ngen]
in contantten gelden een somme v[an]
vijffentwintighhondert g[u]l[d]en], Dir[k]
Jansz. Ipelaen is mede met gem[eld]
verdragh aengedeelt een gereght
vierdepart in een stucke landts legg[ende]
Over Die in de ooster polders gemoem[d]
Crimperweijdt groot ontrent vierh[ondert]
roeden ende dat voor een somma v[an]
tweehondert vijfentwintigh gulden, d[ie]
mede aenden gemeenen boedel op sal moe[ten]
brengen in contantten gelden,
Is voorts geconditioneert dat uijt
de voors[chreven] op [doorgestreept: gebrachtte] te brengen penningen, ee[rst]
ende voor al afgelost ende voldaen [zijn]
werden alle de schulden ende lasten
waermede den voors[chreven] bo[e]del van ha[er]
ouders jegenwoordig is beswaert
en de dat het overschot vandien alsdan
bijde v[oorschreven] partijen diuidentten ijder voor
een Aghstepaert gedeijlt en genooten
zal werden
Wijders bekenenden Sij Diuidentten ende
verclaerden wel te weeten dat aen Cla[es]
Jansz Ipelaen, voor desen uijt den selve
boedel toegeeijgent is een crofte geest
genaemt Bessecroft groot ontrent [4 ?]
voor een somme van vierhondert
ende aen p[iet]er Jansz. Ipelaen, een huijs me[t]
croft daer het selve op staet voor [1 ?]
welcke voors[chreven] penningen de voornoemde Cla[es]
Pieter, mede over lange ten dienst en pr[?]
vant gemeen hebben opgeschooten,
 
Eijntelijck is bij de [voorschreven] partijen
noch bedongen en vastgestelt, dat ijder sijn
overgedeelde landt zal hebben en behouden
bij den hoop met de voet gestaaften[?], sonder
van onder ofte over maet eenige pretensie
te mogen moveren
Welcke voors[chreven] scheijdingen ende overeencominge
de voornoemde partijen in hunne respective[lijcke]
qualiteijten, verclaerden te approberen [= goed te keuren], ratificeren [=bevestigen]
ende van waerden te houden, belovende elckanderen
de parceelen waeraen sij in voegen als vooren
gedeelt sijn, gerust en vredige te laten genieten
sonder eenige reght of actie daeraen te reserveren
Onder verbandt van hunne persoonen en goederen
roerende en onroerende presentte en toecomende
gene uijtgesondert, maeckende deselve subject
den bedwange van alle reghten reghtens ende
executien sonder fraude aldus gedaen
binnen Alckmaer en bij alle de [voorschreven] partijen get[ekend]
ten dage ende jare als int hooft van desen
Grijet Ijans dochters
tmerck van
Claes [merk van het cijfer 4 met daaronder twee x-en] Jansz
Pieter Iansen ipelaen
Dirck Jansz ijpelaen
claes Dierckx Mors
tmerck van
Maritje [merk van een verticale streep en drie horizontale strepen] Allerdts
Lourens Cornelisz Veen
tmerck van
willem [merk van letter T met schuine streep] Jansz
Aelbert Jansen Ipelan
Cs. Heymenbergh Not[ari]s.»
 (10).

Kinderen van Jan IJpelaan en Jannitge Frans, de plaats van Griet kan hoger zijn :

  1. Frans IJpelaan, geboren ca. 1632, trouwt Luduw Backer, hertrouwt Maartje Alderts, volgt V.9.
  2. Willem IJpelaan, geboren ca. 1634, trouwt Cornelia van der Stat, volgt  V.3.
  3. Claes IJpelaan, geboren ca. 1636, volgt V.4.
  4. Pieter IJpelaan, geboren ca. 1638, trouwt Ameltje Cornelis, volgt V.5.
  5. Dirk IJpelaan, geboren ca. 1640, trouwt Lysbeth Huijberts, volgt V.10.
  6. Cornelis IJpelaan, geboren ca. 1642, volgt V.11.
  7. Griet IJpelaan, geboren ca. 1644, trouwt Jacob Melcker, volgt V.7.
  8. Aelbert IJpelaan, geboren ca. 1646, trouwt Anne Jacobs volgt V.6.
  9. Niesjen IJpelaan, geboren ca. 1648, trouwt Claes Mors, volgt V.8.

Aantekeningen Aantekeningen

Met verbeteringen van Remko Ooijevaar te Heemskerk voor de transcriptie van de akte van 1681.

Vervolg Volgende


Noten

1. Een Jan Jacobsz. begraven Alkmaar, Grote Kerk, 27 december 1671, grafnummer L. no 13, 1 gld. 10 st. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 41, aktenummer 19324). Nog een Jan Jacobsz., begraven Alkmaar, Grote Kerk, 2 januari 1674, grafnummer L. no 5, 1 gld. 10 st. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 41, aktenummer 19704).

2. Familiearchief Van Foreest / Van Egmond-Van den Nijenburgh, inventarisnummer vE, 257. De akte is bijgevoegd in een map met documenten die transacties met de familie IJpelaan betreffen. Het kan echter ook gaan om Jan Dirksz. Ypesteijn, geboren ca. 1600, overleden 1666, zie onder III.7.

3. Genealogische en heraldische bladen. Maandblad voor geslachts-, wapen- en zegelkunde, volume 15, 1902, p. 249. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek.

4. Inventaris stadsarchief Alkmaar, 1254-1815, deel 2: regestenlijst 1254-1810.

5. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer ?, te controleren.

6. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer ?, te controleren.

7. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer ?, te controleren.

8. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer 157, akte 208, p. 209.

9. Regionaal Archief Alkmaar, Oud-Rechterlijk Archief Heiloo, inv. 77, fol. 10; met verbeteringen voor de transcriptie door Frank Bakkum te Alkmaar.

10. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer 200, p. 56. Een verwijzing naar deze akte ontbreekt in de inventaris (de ‘klappers’). De akte werd gevonden door Mevrouw Stierp-Impink.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 21 januari 2018

Verkoop 1668

Verkoopakte 1668, linksonder
(Met dank aan Frank Bakkum te Alkmaar)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Testament 1682, pagina 1

Testament 1682, pagina 2

Testament 1682, pagina 3

Boedelscheiding Jan IJpelaan en Jannitge Frans, 1681
(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting in een nieuw scherm)

Schepen van Heiloo

Jan Jacobsz. Ypelaen, schepen van Heiloo
Bron : Extract ; Bekeurboek, gehouden by my Ysbrant van der Velde, Schout tot Heyloo ende Oosdom, op den 8. Mayus, Anno 1617. In: Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-Gevolg / Willem Gerritsz. Lams, Burgemeester tot Wormer. – ’t Amsterdam : Door Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper op ’t Water by de Nieuwe-Brugh inde Delfse Bybel, 1664. – p. 302.
(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting in een nieuw venster)