VorigeV.6Volgende

Inhoud van deze pagina

Aelbert IJpelaan en Anne Jacobs

A(e)lbert IJpelaan, zoon van Jan IJpelaan en Jannitge Frans, zie IV.2, geboren ca. 1646, overleden ca. 1690, ca. 44 jaar oud

Aelbert IJpelaan, wordt vermeld in de boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders van 26 april 1681.

Aelbert IJpelaan trouwt ca. 1678 (met huwelijksvoorwaarden) Anna Jacobs (Anne, Antje) (1).

Aantekening Simon Zuurbier te Castricum :

20-5-1681 NA327-41 (F1657) not. Gerrit Indijck te Alkmaar
Compareerde Aelbert Jansen Ybelaen [= Ypelaan], w[onende]. tot Castricum als in huwelijk hebbende Agnitie Jacobs, erfgenaam van Baert Jacobsz, overleden aldaar ende alzo hij comparant in zijn voorsz[egde]. kwaliteit is, verleent zekere mandement van beneficie van inventaris Cornelis Kessel, raad en procureur alhier.
(handtekening Aelbert Jansen Ypelaen)

Anna Jacobs hertrouwt ca. 1691 Jan Jansz. de Boer.

Kinderen van Aelbert IJpelaan en Anna Jacobs :

 1. Joannes IJpelaan, gedoopt Castricum, R.K., 18 december 1679 (het afschrift geeft 28 december), zoon van Albert Jansen en Anne Jacobs, doopgetuige Dirck Jansen (een broer van de vader), waarschijnlijk vroeg overleden.
 2. Joannes IJpelaan (Jan), gedoopt Castricum, R.K., ult. [= aan het einde van, is onleesbaar in het origineel] september 1682, zoon van Albert Jansen en Anna Jacobs, doopgetuige Lijsbet Huijberts, een schoonzus van de vader, trouwt Maretje Castricum, volgt VI.1.
 3. Baert IJpelaan, gedoopt Castricum, R.K., 24 oktober 1684, zoon van Albert Jansen en Anne Jacobs, doopgetuige Teuwes Heersen, trouwt Trijntje Lants, volgt VI.2.
 4. Franciscus IJpelaan (Frans), gedoopt Castricum, R.K., 30 september 1687, zoon van Albert Jansen IJpelaan en Anna Jacobs, doopgetuige Claes Janse, een broer van de vader, trouwt Antje Castricum, hertrouwt Neeltje de Boer, volgt VI.3.
 5. Petrus IJpelaan, gedoopt Castricum, R.K., april 1689, dag onleesbaar, zoon van Albert Jansen IJpelaan en Anna Jacobs, doopgetuige Lijsbet Gerrets, een schoonzus van de vader, was getuige bij R.K. huwelijken te Castricum 1708-1710, overleden vóór 1712 (2).

Dochter van Jan Jansz. de Boer en Anna Jacobs :

 1. Aafje de Boer, geboren waarschijnlijk Castricum, 1692/5, trouwt Cornelis Hogebrecht, volgt hieronder afzonderlijk.

Boedelscheiding Antje Jacobs, 19 augustus 1712, transcriptie door Simon Zuurbier te Castricum :

«Comp[areerde]. de eerbare Antje Jacobs, eerst weduwe van Albert Jansz. IJpelaan en nu laatst van Jan Jansz. de Boer, wonende tot Castricum, zo voor haar zelfs dan als moeder en voogdesse van Frans Albertsz IJpelaan en voor zo veel het nood is als haar sterkmakende ende de rato caverende voor dezelve ter eenre: Ende Jan en Baert Albertsz IJpelaan mitsgaders Cornelis Jansz Hogebreg, getrouwt met Aafje Jans de Boer, kinderen van opgemelde Antje Jacobs bij haar uijt de voorn. hare mannen geteelt ter andere zijde zij comparanten mij notaris allen wel bekend.
Te kennen gevende dat zij Antje Jacobs met haar eerste man Albert IJpelaan was getrouwt op den huwelijkse voorwaarden daar bij de gemeenschap van goederen was gesecludeert en uijtgesloten ende met haar tweede man Jan Jansz de Boer, zonder enige huwelijkse voorwaarden en vervolgens in gemeenschap van goederen mitsgaders dat zo wel in ’t eerste als laatste huwelijk genoegsaam alle de effecten van de zijde van haar Antje Jacobs waren aangebragt ende dat nu met de voldoeninge van der voorn[oemde]. kinderen vaders erffenisse uijt de verscheijdentheijt der resp[ectievelijk]. boedels verscheijde dispuijten en questien quamen te ontstaan, om alles welke af te snijden ende vele kosten voor te komen, de gesamentlijke comparanten verklaarden door tusschen spreken van Heert Teeuwisz Roobeek ende Adriaan de Boer, beijde mede tot Castricum woonagtig in alle min en vriendschap metten anderen verdragen en geaccordeert te zijn in manieren als volgt :
Namentlijk dat Jan, Baert ende Frans IJpelaan mitsgaders Aafje Jans de Boer voor zo wel enige nog niet zoude mogen wesen voldaan, tot uijtsettinge ofte een boelgaaf uijt den gemeenen boedel zullen hebben en gemeten op hare meerderjarigheijt of trouwen ijder twee van de beste koeijen van haar eerste comparantes stal ter keure van het meerderjarig kind een bed met zijn toebehoren ende nog twee hondert guldens aan geld, dog zal Corn[eli].s Jansz Hogebreg getrouwt met Aafje Jans daar en boven nog genieten uijt consideratie van de gemeenschap in welke zij met de opgemelte haren man Jan Jansz de Boer is getrouwt geweest een somma van agtien hondert glds in gelde te betalen prompt ende zonder enige kortinge op den eersten meij 1713.
 
Waar mede de voorn[oemde]. kinderen haar te vreden zullen moeten houden, zonder haar moeder om enige staat of inventaris, cautie of enige andere voldoeninge mogelijk te zullen vallen.
Wel er staande dat zij Antje Jacobs alle de goederen die zij met de dood zal komen te ontruijmen ende na te laten, gene ter wereld uijtgezondert, ab intestato zal laten gaan opde voorn[oemde]. hare vier kinderen Jan, Baert ende Frans IJpelaan, mitsgaders Aafje Jans of hare descendenten bij representatie in vier gelijke en equale portien zonder enig onderscheijt of den enen enigsints meerder te favoriseren als den ander, ’t zij bij uijterste wil of onder den levende direct of indirect gelijk zij eerste comp[aran].te ten dien eijnde wel voorbedagtelijk ende op ’t kragtigste mits dezen verklaarden te refuceeren[?] en vernietigen alle testamenten, codicilien, donatien en andere dispositien die zij ooijt voor dezen gemaakt, gedaan en gepasseert zoude mogen hebben, ofte hier namaals door instigatie, aanradinge of misleijdinge van iemand wie ’t ook zoude mogen wesen, of ook wel uijt eijgen beweginge of anders zoude mogen komen te doen maken of passeren, als houdend alle dezelve nu voor alsdan en dan voor als nu voor nul kragteloos en van geender waarden zonder dat daar op enig reguard genomen zal mogen werden.
Behoudens alleen dat op haar eerste comp[aran].ts overlijden of wanneer zij uijt hare boererije zoude mogen komen te scheijden haar jongste zoon Frans IJpelaan voor uijt boven en behalven de bovengemelte uijtsettinge zal hebben en genieten twee koeijen en een paard na zijn believen uijt den boedel te verkiesen.
Met welke voorsz[egde]. accoorde de gesamentlijke comp[aran]t[e]n verklaarden te nemen volkomen contentement en genoegen. Belovende derhalven elk ander het elfen[?] daar af getrouwelijk te [... steren?] en na te komen zonder daar tegens te doen of laten geschieden, direct of indirecy, ’t zij in regten of daar buiten, renuncierende mitsdien van relief, reductie en alle andre behulpmiddelen die henlieden tot infractie deses enigsints te bate zoude mogen komen, alles onder verband, als na regten.
 
Dat aldus passeerde binnende voorn[oemde]. stad Alkmaar ter presentie van Jan Scholte ende Jan Herencarspel als getuijgen.
 
[handtekeningen]
 
Dit merk × is bij Antje Jacobs zelfs gestelt.
Jan Aalbertsz Ypelaen
Baert Aelberts Ypelaen
Frans Aelberts Ypelaen
Cornelis Jansz Hogebregh
 
J. Scholte
J. Heerencarspel
K. Seullijn.
 (3).

Aafje de Boer, dochter van Jan Jansz. de Boer en Anna Jacobs, zie hierboven, geboren waarschijnlijk Castricum, ca. 1692/5, overleden waarschijnlijk Castricum, 1730, ca. 36 jaar oud.

Aafje de Boer ondertrouwt Castricum, Gerecht, 26 december 1711, Castricum, R.K., 12 januari 1712 (Cornelis Janse Hogebreg en Aeffie Jans, getuigen Floris Ariaense en Jan Pieterse) Cornelis Jansz. Hogebrecht, boer, schepen te Castricum, gedoopt Castricum, 20 januari 1684 («Cornelius, Jan Crelissen, Aechte Crelis, Crelisie Crelis»), overleden Castricum, aangifte voor de Impost door zijn zoon Jan Cornelisz. Hogebregt, onder ƒ15,-, 12 november 1747 (4), 63 jaar oud, zoon van Jan Crelissen en Aechte Crelis.

De akte van ondertrouw voor het gerecht luidt :

Wy onderget[ekenden] Corn[eli]s Jansz Hoo
gebrug jongman toekomende bruydegom
ter eenre & Jan Aalbertsz Ypelaan
als broeder van de toekomende bruyd
Aaffje Jans jonge dogter ter andere
zijde, beyde woonagtig alhier tot Castri
cum versoeken dat onse huwelijxe
geboden mogen werden ingeschreven en
vervolgens geproclameert en geaffic
ineert ter plaatse daar men gewoon
is affixie te doen; en dan na de drie
wettige geboden in den huwel[yken] staat
bevestigt te werden, onder godts zegen
en genade, aldus gedaan & versogt by
de voorn[oemde] conthoralen en by ons onder
gesz. getekent op den 26e Decemb[er] 1711
Cornelis Jansz Hogebregt
Jan Ypelaen
(5).

Cornelis Hogebrecht was boer en schepen te Castricum en voogd over de kinderen van Jan Adriaensz. de Boer.

Castricum, Impost, 22 december 1745, Cornelis Hogebregt als een der voogden over Jan, Ad. de Boer geeft aan ’t lijk van Ad. de Boer op ƒ 6,-,-.

Testament of boedelscheiding ?

Na het overlijden van Cornelis Hogebrecht wordt Jacob Willemsz. Kuijs (zie VI,2) aangesteld als voogd over zijn kinderen.

Van Cornelis Hogebrecht werd in 1732 ontvangen de :

«xl [=veertigste] penning van gered. coopsom van ƒ29:9:7 is ƒ0:14:11. Item de tiende verhoging 0:1:8» (6).

Kinderen van Cornelis Hogebrecht en Aafje de Boer :

 1. Joannes Hogebrecht (Jan), gedoopt Castricum, R.K., 3 januari 1713, zoon van Cornelis Janse Hogebreg en Aefie Jans, doopgetuige Ariaentje Hogebreg, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Cornelis Jansz. Hogebregt onder ƒ6,-, 17 april 1745, 32 jaar oud.
 2. Wilhelmus Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 1 april 1715, zoon van Cornelis Janse Hogebreg en Aeffie Jans, doopgetuige Jacob Janse Hogebreg, waarschijnlijk vroeg overleden.
 3. Joannes Hogebrecht (Jan), zoon van Cornelis Janse Hogebreg en Aeffie Jans, gedoopt Castricum, R.K., 11 juni 1717, doopgetuige Maretie Jacobs [Castricum], overleden Castricum, aangifte 6 januari 1748 voor de Impost door zijn broer Claes Cornelisz. Hogebrecht onder ƒ6,-.
 4. Wilhelmus Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 25 november 1719, zoon van Cornelis Janse Hogebreg en Aefie Jans, doopgetuige Arie Cornelis.
 5. Cornelius Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 1 juli 1722, zoon van Cornelis Janse en Aegie Jans, doopgetuige Jannetje Jans.
 6. Antje Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 3 december 1723, dochter van Cnelis Hogenbreg en Aafje Jans, doopgetuige Trijn Crelis, waarschijnlijk vroeg overleden.
 7. Claes Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 13 oktober 1726, zoon van Cnelis Hogebreg en Aafie Jans, doopgetuige Jan Hogebreg.
 8. Antje Hogebrecht, gedoopt Castricum, R.K., 13 december 1730, dochter van Cnelis Hogenbreg en Aafje Jans, doopgetuige Baert IJpelaan, een halfbroer van de moeder, trouwt Cornelis van der Laan.
  Dochter van Cornelis van der Laan en Antje Hogebrecht :
  • Aagje van der Laan, gedoopt Limmen, 23 februari 1753, trouwt Jan Glorie, volgt onder VII.8.

Aantekeningen ORA Aantekeningen Oud-rechterlijk Archief Castricum

Aantekeningen van Tonny Sminia te Castricum uit het Oud-rechterlijk Archief Castricum :

«ORA 156-24: dd. 26 juni 1682
Aelbert Jans IJpelaan, onze buurman verkoopt aan Wilbort en Jan Dircxsz., onze buurluijden vijf akkers zaadland gelegen binnen onze banne op het Noordend, groot 510 R[oeden], belend ten O[osten] Aelbert Jansz. voornoemd, ten Z[uiden] de Noordenderweg, ten W[esten] Maarten Jansz. en ten N[oorden] Baert Baertsz. voor vrijland als buren en lenders ƒ 500,-.

ORA 156-24v: dd. 26 juni 1682
Aelbert Jansz. IJpelaan, onze buurman op het Noordend, verkoopt aan Baert Baertsz. onze schepen een akker land, genaamd ‘De Dijck acker’, groot 441 R[oeden], belend ten O[osten] en ten Z[uiden] de Kerckendijck, ten W[esten] en ten N[oorden] de leprozen van Haarlem vrij land als buren en lenders ƒ 270,-.

ORA 156-28v: dd. 28 januari 1683
Aalbert Jans IJpelaan, onze buurman op het Noordend, verkoopt aan Maerten Jansz. Groen en Harmen Arentsz. als regenten van het gasthuis tot Wijck op Zee en dat ten behoeve van hetzelfde gasthuis een stuk hooiland gelegen binnen onze banne genaamd ‘Pieter Reijers Camp’, groot 1892 R[oeden], belend ten O[osten] Alijden Camp, ten Z[uiden] de Notsloot, ten W[esten] de Vernagelde Ven, ten N[oorden] de Jacobus Zeeman ƒ 1050.

ORA 156-78v+79: dd. 24 september 1687
Pieter Jansz. Kerkbuurt voor hem zelf en als vader en voogt voor zijn drie kinderen die hij verwekt heeft bij Trijn Baerts, als Baert Pietersz., Jan Pietersz. Cooper en Cornelis Pietersze Moelenaer en Aerjan Claesz. in huwelijk hebbende Grietje Baerts en Jan Gertsen voor hem selve, allen wonende te Limmen, en Jan Aerjansz. Limmen voor hem zelf en Jan Cornelisz. Bredtveldt [Breetveld] in huwelijk hebbende Lijsbeth Gerritsen en Albert Jansz. IJpelaan in huwelijk hebbende Annetje Jacops, wonende te Castricum, allen erfgenamen ab intestato van Baert Baertsz. die haar te samen en elk in besonder sterk makende en rato caverende voor de meerdere erfgenamen van de voorn[oemde]. Baert Baertsz. verkopen aan Jan Cornelisz. in de wandeling genaamd Jan Cornelisz. van ’t Ent, onze buurman een huis met zijn erf, groot omtrent 187 R[oeden], belend ten O[osten] de Kerkdijk, ten Z[uiden] de Gemene Weg, ten W[esten] de bovengenoemde erfgenamen, ten N[oorden] de Kerkdijk ƒ 180,-.

ORA 156-92v: dd. 4 juni 1688
Cornelis Theunisz. en Aerjan Jansz. Suijker, onze buurlieden verkopen aan de Heer Johannes Croone, med[isch]. doctor, wonende te Alkmaar twee akkers zaadland, groot 222 R[oeden], belend ten O[osten] Sijmon Cornelisz. Grietjes, ten Z[uiden] de Gemene Watering, ten W[esten] Albert Jansz. IJpelaan, ten N[oorden] de Noordenderweg ƒ 125,-.»

Met Antje IJpelaan wordt meest waarschijnlijk Antje Jacobs, eerder echtgenote van Aelbert IJpelaan bedoeld :

«ORA 156-167: dd. 11 december 1697
Cornelis Pietersz. Molenaer tot Limmen voor hem zelf en Baert Pietersz. als oom en voogd van de kinderen van voornoemde Cornelis Pietersz. en zaliger Guertje Pieters, verkopen aan Antje IJpelaan, onze buurvrouw op ’t Noordend een akker gelegen aan de Werf van Jan van ’t Ent, groot 180½ R[oeden], belend ten O[osten] de voornoemde Jan van ’t Ent, ten W[esten] de koopster; twee akkertjes op de Noordender Geest, groot tesamen 190 R[oeden], belend ten O[osten] Wilbort Dircks, ten W[esten] Jan Willemsz. Hoogebregh f 75,-.»
 • Kinderen van Baert Baertsz., schepen van Castricum :
  1. Nicolaus, gedoopt Castricum, R.K., zonder dag, september 1666, zoon van Baert Baertsen en Jannetie Claes, doopgetuige Grietie Baerts.
  2. Claes, gedoopt Castricum, R.K., 4 september 1667, zoon van Baert Baertsen en Jannetie Claes, doopgetuige niet vermeld.
  3. Gerardus, gedoopt Castricum, R.K., 26 april 1669, zoon van Baert Baertsen en Jannetie Claes, doopgetuig Jan Ariaensen.

Aantekeningen 1728: Aantekeningen over Maartje Sijmons, een suikertante uit Schagen

Aantekening van Simon Zuurbier te Castricum (familienamen hier toegevoegd tussen vierkante haken) :

«15 en 16-10-1728 NA520-59 (F2858) not. Joan Tieleman te Alkmaar
Jan IJpelaan, gehuwd met Maartje Jacobs [Castricum];
IJsbrand Broens, gehuwd met Antje Jacobs [Castricum];
Frans Tewisz van Dijck [Roobeek], gehuwd met Neeltje Jacobs [Castricum] en
Gerrit Willemsz Kuijs, gehuwd met Klaasje Jacobs [Castricum], item nog
Jan Jacobsz [Castricum, later getrouwd met Maartje Aelberts Wijdtman] en
Willem Jacobsz [Castricum, later getrouwd met Aantje Lauriss Duijnevelt]
item nog Frans IJpelaan als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Maartje Frans IJpelaan, geprocrëeert bij Antje Jacobs [Castricum, overleden ca. 1716], w[onende]. te Castricum
allen mede-erfgenamen van Maartje Sijmons, in haar leven huisvrouw van Willem Bartholomeus Heemskerck tot Schagen overleden, dewelke verklaarden voor haar hoofde sulks doende, mits desen te qualificeren en volmachtig te maken haar mede-erfgenaam Cornelis Pieterszoon Adrichem, in huwelijk hebbend Trijntje Jacobs [Castricum] tot Castricum woonachtig. ten fine als haer nader werd geëxpresseert.
Gelijk ook nog compareerde Adriaan [Cornelisz.] van der Laan, w[onende]. tot Limmen, gehuwd met Aagje Wouters, zoals voor haar zelf dan als instaande op Jan en Grietje Teunis, alle wonende te Castricum, kinderen en erfgenamen van Aagje Teunis (kantlijn: en de rato caverende [= sprekend in naam van] haar suster Antje Teunis [was getrouwd met Jan Crelissen Bruijne; in 1728 was ze 95 jaar oud]. (in kantlijn)
Eindelijk compareerde nog Jan Maarsz Kuijl, in huwelijk hebbende Maartje Dirks [van der Beek, ook Springer] en Gerrit Jansz [Haarlems], getrouwd met Jannetje Dirks [van der Beek] en Jan Woutersz, getrouwd met Aagje Dirks [van der Beek], alle mede w[onende]. te Castricum.
De gezamenlijk erfgenamen ex testaments van Maartje Sijmons voornoemt.
Machtiging voor Cornelis Pieterszoon Adrichem, Jan Maarsz Kuijl en Adriaan van der Laan.»

ORA Heemskerk, 1032_259 folio 023 rechts, 3 juli 1729; transcriptie door Remko Ooijevaar te Heemskerk, vet hier toegevoegd:

«Wij Johannis van Coevenhoven schout
tot heemskerk Barent Hendricxen en Jan Lourisz van Veen
scheepenen aldaar oirconde en kennen dat voor ons geko-
men en verscheenen zijn de eersame Jan Lourisz, wonen-
de tot bergen, in qualiteijt als last ende procuratie
hebbende van Marijtje Michielz weduwe wijlen Pieter van
de Velde wonende tot heijloo, soo voor haar selven, als haar
sterkmakende en sigh vervangende voor haar suster Annetje
Michielz, in qualite als mede erfgenamen van wijlen Ma-
rijtje Sijmons overleeden tot schagen, sijnde deselve procura-
tie gepasseert voor den notaris Theodorus Heijmenbergh en
getuijgen tot alkmaar van dato 24e julij 1728 Item de
eersame Pieter Jansz Capiteijn wonende tot castricum en
Dirk Blom wonende tot akersloot, als last en procuratie
hebbende van Willem Teunisz Floris Ariens, Floris Capiteijn
Garbrant Alberts, Jan Alberts, voor hem selven en voor
sijn broeder Albert Alberts en Stijntje Alberts, alle wo-
nende tot castricum voornoemt, Gerrit Oudendam wonende
tot schagen, Item Pieter Michielz, Jan Michielz, Bouwen
Michielz, en Arien Michielz, alle tot heijloo woonagtigh
te samen meede erfgenamen van wijlen Marijtje Sijmons
overleeden tot schagen, sijnde deselve procuratie meede
gepasseert voor de notaris Theodorus Heijmenbergh en ge-
tuijgen tot alkmaar, van dato den 29 september 1728
Item nogh Cornelis Pietersz Adrichem als in huwelijk heb-
bende Trijntje Jacobs wonende tot castricum, soo voor sigh
selven en in qualiteijt als last en procuratie hebbende
van Jan IJpelaan, als in huwelijk hebbende Maartje Ja-
cobs, IJsbrant Broens, getrout met Antje Jacobs, Frans
Teunisz van Dijk, als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs ende
Gerrit Willemsz Kuijper, als getrout zijnde met Claasje
Jacobs, Item nogh Jan Jacobz, ende Willem Jacobz, en
nogh Frans IJpelaan, als vader en voogt over sijne minder-
jarige dogter Maartje Franssen IJpelaan in huwelijk
geprocreert bij wijlen Antje Jacobs alle wonende tot cas-
tricum
, en ook te samen meede erfgenamen van wijlen
Marijtje Sijmons voorsz in haar leeven huijsvrouwe van
Willem Bartholomeuse Heemskerk tot schagen overleden
Item nogh deselve Cornelis Pietersz Adrichem, Jan
Maarsz Kuijl, als in huwelijk hebbende Maartje Dirks
en Adriaan van der Laan als getrout sijnde met Aagje
Wouters, ijder in sijn reguart meede erfgenaamen van de
voornoemde Marijtje Zijmons, en oversulks voor haar selven
ende als last en procuratie hebbende met magt omme
 
alle drie den een den ander in sijn plaats te mogen substi-
tueren van Jan ende Grietje Teeuwisz soo voor haar sel-
ven dan als instaande ende rato caverende voor haar
suster Antje Teeuwis, alle woonachtigh tot castricum
kinderen en erfgenamen van Aagje Teeuwis, Gerrit
Jansz getrout met Jannetje Dirks en Jan Wou-
ters gtrouwt met Aagje Dirks, alle mede wonende
tot castricum, en gesamentlijk met de voorenstaan-
de persoonen erfgenamen ex testamento van wijlen
Maartje Sijmons voornoemt, sijnde deselve procuratie
gepasseert voor den notaris mr. Johan Thieleman
en getuijgen tot alkmaarm van datis den 15 en 16
october 1728 en laastelijk nogh Dirk Blom, regerent
scheepen tot akersloot en Pieter Capiteijn wonende tot
castricum, meede in qualite als last en procuratie heb-
bende van Claas Bommer en Arien Pietersz Groot beide
wonende onder de heerlijkheijt van heijloo, als geordon-
neerde voogden over de minderjarige kinderen van
Neeltje Alberts, met namen Trijntje en Claasje Jans
sijnde deselve procuratien en authorisatie gepasseert
voor scheepenen van heijloo van dato 18 januarij 1729,
ons schout en scheepenen alle vier vertoont en voor-
geleezen, dewelke in die voorsz qualiteijten bekende
vercogt, quijtgescholden en tot een vrijen eijgendomme
opgedragen te hebben aan en ten behoeve van Guurtje
Louris weduwe wijlen Jacob Willemsz wonende op het
hoflandt, een stuk geest landt leggende binnen
desen banne, genaamt de croft voor 't hoog-
dorp groot 1101,5 roeden, belent ten zuijden
Jan Lourisz van Veen ten westen de hoogdorper-
wegh ten noorden mevrouw Akersloot en ten oos-
ten Pieter Bad gebruijkt werdende bij de voornoemde
Jan Lourisz van Veen die daar aan nogh twee
jaren huur heeft sullende verschijnen kersmis
1730 om f 27-0-0 sjaars boven de ordinaris
lasten welke huur de kooper sal presteeren, mits
genietende de huurpenningen, is belast met een
notwegh van de weijt agter 't hoogdorp, toebehoren-
de aan Pieter Bad # van welke vercopinge en opdragte
sij comparanten in haar voornoemde qualiteijt
bekende al wel en ten volle vernoegt voldaan
en betaalt te zijn # en dat voor een somme van
f 255-0-0 gereet gelt, stellende daaromme den
voornoemde copersse in volkomen possessie en eijgen-
domme van het voorsz stuk geestlandt beloovende
ook het selve ten allen tijden te vrijen en te
 
waren van alle lasten, pagten, renten evictien en
creditien daar het selve voor dato deses enigsints meede
belast ofte beswaart mogte weesen alles naar regten
van den landen en costumen van onsen dorpe, stellende
daar vooren ten onderpande specialijk haar comparants
persoonen en generalijk alle hare goederen mitsga-
ders de persoonen en geoderen van de constituanten
soo roerende als onroerende present en toekomende
gene uijtgesondert makende alle deselve subject voor
alle regten regteren en executien t'oirconde dese
bij mij schout voornoemt beseegelt, en bij ons scheepe-
nen geteekent op den 3e julij anno 1729
J.v. Coevenhoven
Barent Hendrickse
Jan Lourisse van Veen»

Transportakte Heemskerk, Overdracht, 3 juli 1729, transcriptie door Remko Ooijevaar te Heemskerk:

«Wij Johannis van Coevenhoven schout
tot Heemskerk, Barent Hendricxen & Jan Lourisz van Veen
scheepenen aldaar, oirconden en kennen dat voor ons geko-
men en verschenen zijn de Eersame Jan Lourisz, wonen-
de tot Bergen, in qualiteijt als last inde procuratie
hebben van Marijtje Michielsz wed. wijlen van Pieter van
de Velde wonende tot Heijloo, so voor haar selven, als haar
sterkmakende in sigh vervangende voor haar suster Annetje
Michielsz, in qualite als mede erfgenamen van wijlen Ma-
rijtje Simons overleeden tot Schagen, sijnde deselve procura-
tie gepass[eer]t voor den notaris Theodorus Heijmenbergh en
getuigen tot Alkmaar van dato 24. Julij 1728. Item de
eersame Pieter Jansz Capiteijn wonende tot Castricum en
Dirk Blom wonende tot Akersloot, als last in proc[uratie].
hebbende van Willem Teunisz, Floris Ariens, Floris Capiteijn,
Garbrant Alberts, Jan Alberts, voor hem selven en voor
sijn broeder Albert Alberts en Strijntje Alberts, alle wo-
nende tot Castricum, voornoemt, Gerrit Oudendam wonende
tot Schagen, Item Pieter Michielsz, Jan Michiels, Bouwen
Michielsz, en Arien Michielz, alle tot Heijlo woonagtigh,
te samen meede erfgenamen van wijlen overleden tot Schagen, sijnde dezelve procuratie meede
gepasseert voor de notaris Theodorus Heijmenbergh en ge-
tuigen tot Alkmaar, van dato den 29 september 1728,
Item nogh Corn. Pietersz Adrichem als in huwelijk heb-
bende Trijntje Jacobs wonende tot Castricum, so voor sigh
selven en in qualiteijt als last en procuratie hebbende
van Jan IJpelaan, als in huwelijk hebbende Maartje Ja-
cobs, IJsbrant Broens, getrout met Antje Jacobs, Frans
Teunisz van Dijk, als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs, ende
Gerrit Willemsz Kuijser, als getrout sijnde met Claasje
Jacobs, Item nogh Jan Jacobsz, ende Willem Jacobsz, en
nogh Frans IJpelaan, als vader en voogt over sijne minder-
jarige dogter Maartje Franssen IJpelaan in huwelijk
geprocureert bij wijlen Annetje Jacobs alle wonende tot Cas-
tricum, en ook te samen meede erfgenamen van wijlen
Marijtje Sijmons voorsz[egd], in haar leeven huijsvrouwe van
Willem Bartholomeuse Heemskerk tot Schagen overleden,
Item nog deselve Corn. Pietersz Adrichem, Jan
Maartsz Kuijl, als in huwelijk hebbende Maartje Dirks
en Adriaan van der Laan als getrout sijnde met Aagje
Wouters, ijder in sijn reguart[?], meede erfgenaamen van de
voornoemde Marijtje Zijmons, en oversulks voor haar selven
ende als last en procuratie hebbende met magt omme
 
alle drie den een den ander in sijn plaats te mogen substi-
tueren van Jan ende Grietje Teeuwisz soo voor haar sel-
ven alsinstaand ende rato caverende voor haar
suster Antje Teeuwis, alle woonachtigh tot Castricum
kinderen en erfgenamen van Aagje Teeuwis, Gerrit
Jansz getrouwt met Jannetje Dirks en Jan Wou-
ters getrouwt met Aagje Dirks, alle mede wonende
tot Castricum, en gesamentlijk met de voorenstaan-
de persoonen erfgenamen en testamento van wijlen
Maartje Sijmons voornoemt, sijnds deselve procuratie
gepasseert voor den notaris Mr. Johan Tieleman
en getuijgen tot Alkmaar, van datis den 15 en 16
oktober 1728 en laastelijk nogh Dirk Blom, regerent
scheepen tot Akersloot en Pieter Capiteijn wonende tot
Castricum, meede in qual[iteijt]. als last en procuratie heb-
bende van Claas Bommer en Arien Pietersz Groot beijde
wonende onder de heerlijkheijt van Heijloo, als geordon-
neerde voogden over de minderjarige kinderen van
Neeltje Alberts, met samen Trijntje en Claasje Jans
sijnde dezelve procuratien en authorisatie gepasseert
voor scheepenen van Heijloo van dato 18 Januarij 1729,
ons schout en scheepenen alle vier ertoont en voor-
geleezen, dewelke in die voorsz[egde]. qualiteijten bekends
vercogt, quijtgescholden en tot een vrijen eijgendomme
opgedragen te hebben aan en ten behoeve van Guurtje
Louris wed[uwe]. wijlen Jacob Willemsz wonende op het
 
[in kantlijn: solvit den 40:
penn[ingh]. 13/10 sh.
7:0:4]
 
Hoflandt, een stuk geest landt leggende binnen
desen banne, genaamt de Croft voor ’t Hoog-
dorp groot 1101½ Roeden belent ten Zuijden
Jan Lourisz van Veen, ten Westen de Hoogdorper-
wegh, ten noorden mevrouw Akersloot, en ten oos-
ten Pieter Bad gebruijkt wendens bij de voorn[oemde].
Jan Lourisz van Veen die daar aan nogh twee
Jaren huur heeft sullende verschijnen kersmis
1730 om ƒ27:-:- ’s jaars boven de ordinaris
lasten, welke huur de kooper sal presteeren, mits
genietends de huurpenningen, is belast met een
notwegh van de Weijt agter ’t Hoogdorp, toebehoren-
de aan Pieter Bad # en dat voor een somme van
ƒ255:-:- gereed gelt stellende daaromme den
voorn[oemde]. Copersse in volkomen possessie en eijgen-
domme van het voorsz[egde]. stuk geestlandt beloovende
ook het selve ten allen tijden te vrijen en te
 
[in kantlijn: # van welke ver-
copingen en opdragte
sij Comparanten
in haar voorn[oemde].
qualiteijt bekends
al wel en ten volle
vernoegt voldaan
en betaalt te zijn]
 
waren van alle lasten, pagten, renten evietien en
creditien daar het selve voor dato deses enigsints meede
belast ofte beswaart mogte weesen alles naar regten
van den landen en costumen van onsen dorpe, stellende
daar voren ten onderpands specialijk haar comparants
persoonen en generalijk alle hare goederen mitsga-
ders de persoonen en goederen van de constituatnen
soo roerende als onroerende present en toecomende
gene uijtgesond[ert]. makende alle deselve subject voor
alle regten regteren en executien ’t oirconde dese
bij mij schout voorn[oemd]. geseegelt, en bij ons scheepe-
nen geteekent op den 3e Julij a° 1729
 
J. v. Coevenhoven
Barent Hendrickse
Jan Louwsse van Ven»

Verantwoording :

De erfgenamen (allemaal in Castricum) zijn in één stamreeks onder te brengen; de betrekking tot de Schagense erflaatster Maartje Sijmons en haar eerder overleden echtgenoot Willem Bartholomeus Heemskerck blijft echter onduidelijk (de namen van de genoemde erfgenamen zijn onderstreept) :

 • Kinderen van Teunis Jansz. en Maritje Wouters :
  1. Anne, gedoopt Castricum, R.K., 12 maart 1633, dochter van Tonis Janssz en Maritje Wouters, doopgetuige Maritje Gerrits.
   Kinderen van Jan Crelissen Bruijne en Anna Teunis 
   1. Crelis, gedoopt Castricum, R.K., 17 januari 1686, zoon van Jan Crelissen Bruijne en Anna Teunis, doopgetuige Claes Crelissen Melker.
  2. Willem, gedoopt Castricum, R.K., 20 januari 1636, zoon van Tonis Jansz en Maritje Wouters, doopgetuige Maritje Gerrits.
   Zoon van Willem Teunissen en Trijn Claes :
   1. Antonius, gedoopt Castricum, R.K., 27 juni 1675, zoon van Willem Teunissen en Trijn Claes, doopgetuige Dirckie Teunis.
   Zoon van Willem Teunisse en Neeltje Maartens :
   1. Joannes, gedoopt Castricum, R.K., 27 oktober 1680, zoon van Willem Teunissen en Neltie Maertens, doopgetuige Maerten Jansen.
  3. Wouter, gedoopt Castricum, R.K., 19 februari 1638, zoon van Antonis Janssen en Maritje Wouters, doopgetuige Cornelis Wouters.
  4. Dircge, gedoopt Castricum, R.K., 29 januari 1645, dochter van Tonis Jansz en Marijtge Wauters, doopgetuige Machtel Jans.
  5. Neeltje Teunis, trouwt Jacob Castricum.
   Kinderen van Jacob Castricum en Neeltje Teunis :
   1. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 28 december 1679, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Jan Willemsen (een broer van de vader). Zij trouwt in 1715 Frans IJpelaan.
   2. Catharina, gedoopt Castricum, R.K., 7 april 1681, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Anna Teunis (een zuster van de moeder). Zij trouwt in 1707 Cornelis Adrichem
   3. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 9 november 1682, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Clara Martens (een schoonzus van de vader). Zij trouwt in 1711 Jan IJpelaan.
   4. Willempie, gedoopt Castricum, R.K., 9 juli 1684, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Joannes Willemsen (dezelfde broer van de vader).
   5. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 12 juni 1686, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Aeght Teunis (een zuster van de moeder). Zij trouwt in 1722 IJsbrant Broens.
   6. Petronella, gedoopt Castricum, R.K., 25 oktober 1687, dochter van Jacob Willemsen en Cornelia Teunis, doopgetuige Willem Teunissen, een broer van de moeder). Zij trouwt in 1709 Frans van Dijk / Roobeek.
   7. Nicola, gedoopt Castricum, R.K., 11 augustus 1690, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Beeletie Wouters. Zij trouwt in 1723 Gerrit Kuijs.
   8. Jan. Hij trouwt in 1729 Maartje Wijdtman
   9. Willem. Hij trouwt in 1730 Aantje Duijnevelt
  6. Aeght Teunis, trouwt Wouter Jansen.
   Kinderen van Wouter Jansen en Aeght Teunis 
   1. Agatha, gedoopt Castricum, R.K., 7 november 1687 dochter van Wouter Jansen en Aechte Teunis, doopgetuige Beeltie Lauris. Adriaan Cornsz: van der Laan, Jongman, woonende tot Limmen, ondertrouwt Castricum, 16 mei 1711 Aagtje Wouters, Jonge dogter, woonende Castricum, ondertekend Arjaen Corn vandr: Laen en Aagtje Wouters. Arie Cornelisse van der Laen trouwt Castricum, R.K., 31 mei 1711 Aegie Wouters, getuigen Reijnier Jacobse en Pieter Pieterse, in 4to gradu [Huwelijk niet voor Gerecht Castricum].
    Zoon van Adriaan van der Laan en Aagje Wouters :
    1. Wouterus, gedoopt Castricum, R.K., 2 maart 1717, zoon van Adriaen Cornelisse van der Laen en Aegie Wouters, doopgetuige Jan Wouterse.
   2. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 14 augustus 1689, dochter van Wouter Jansen en Aeghte Teunis, doopgetuige Neeltie Teunis (een zuster van de moeder).
   3. Joannes, gedoopt Castricum, R.K., 28 maart 1691, zoon van Wouter Jansen en Aeghte Teunis, doopgetuige Laurens Joannis.
  7. Trijn Teunis, trouwt Dirck Crelissen Sprinkse [later Van der Beek].
   Kinderen van Dirck Crelissen Sprinkse en Trijn Teunis :
   1. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 16 juli 1686, dochter van Dirck Crelissen vulgo (gen.) Sprinckse en Catharina Teunis, doopgetuige Jan Crelissen. Jan Maartsz. Kuyl, woonende Castricum, ondertrouwt Castricum, Gerecht, 26 mei 1725 Maretje Dirks van der Beek, woonende Castricum, Jongeluyden, getuige Dirk Cornsz: van der Beek, vader van de bruid, getekend Jan Maartsz. Kuijl en Dirck Cornelisz van der Beeck. Jan Maarse, trouwt Castricum, R.K., 10 juni 1725 Maartje Springer, getuigen Dirk Gerrisse en Pieter Rijne
    Kinderen :
    1. Maarte, gedoopt Castricum, R.K., 22 juli 1725, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirks, getuige Huijbert Marse.
    2. Trijnje, gedoopt Castricum, R.K., 6 december 1726, dochter van Jan Maarse en Maartje Dirks, getuige Janneje Dirks (een zuster van de moeder).
    3. Maarte, gedoopt Castricum, R.K., 26 december 1727, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirk, doopgetuige Maarte Pieters.
    4. Trijnje, gedoopt Castricum, R.K., 14 september 1730, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirk, doopgetuige Jannetje Dirks (dezelfde zuster van de moeder).
   2. Agatha, gedoopt Castricum, R.K., 25 juli 1688, dochter van Dirck Crelisse en Trijn Teunis, doopgetuige Agatha Teunis (een zuster van de moeder). Jan Wouterse trouwt Castricum, R.K., 4 april 1726 Aagje van der Beek, getuigen Ari Cogen en Cnelis -- [huwelijk niet voor Gerecht Castricum].
    Kinderen :
    1. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 27 februari 1728, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Japik Wouterse.
    2. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 24 februari 1729, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Japik Wouterse.
    3. Wouter, gedoopt Castricum, R.K., 21 september 1730, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Trijnje Wouters.
    4. Dirk, gedoopt Castricum, R.K., 30 augustus 1734, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Maartje Dirks (een zuster van de moeder).
   3. Joanna, gedoopt Castricum, R.K., 25 september 1690, dochter van Dirck Crelissen Sprinckse en Trijn Teunis, doopgetuige Crelis Crelissen. Gerrit Jansz. Haarlems, Jongman te Castricum, trouwt Castricum, Gerecht, 2 januari 1723 Jannetje Dirks van der Beek, Jonge dogter te Castricum, getuige Dirck Cornelisz. van der Beek, vader [van de bruid], ondertekend Gerrit Jansen en Dirck Cornelisz. van der Beeck. Gerrit Janse Haerlems trouwt Castricum, R.K., 19 januari 1723 Jannetie Dirks van der Beek, getuigen Laurus Claesse [Stuifbergen, was getrouwt met Antje Haarlems] en Pieter Dirkse, zie Fragment Haarlems.
  8. Crelis Teunissen van Noortdorp, trouwt Castricum, R.K., 7 april 1671 Crelisie Jans, getuigen Jan Willemsen en Jacob Willemsen.
   Kinderen van Crelis Teunissen en Neeltie Jans :
   1. Joanna, gedoopt Castricum, R.K., 4 maart 1688, dochter van Crelis Teunissen en Neeltie Jans, doopgetuige Ariaen Jansen.
   2. Margareta, gedoopt Castricum, R.K., 5 oktober 1689, dochter van Crelis Teunissen en Neeltie Jans, doopgetuige Anna Teunis (een zuster van de vader).
  9. Maertie Teunis, trouwt Willebort Claessen.
   Kinderen van Willebort Claessen en Maertie Teunis 
   1. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 1 augustus 1671 dochter van Willebort Claessen en Maertie Teunis, doopgetuige Willem Teunissen (een broer van de moeder).
   2. Theodorus, gedoopt Castricum, R.K., 1 mei 1665, zoon van Wilbort Claesen en Maertie Teunis, doopgetuige Barbara Claes.
   3. Cornelius, gedoopt Castricum, R.K., 21 maart 1667, zoon van Wilbordt Claesen en Maertie Teunis, doopgetuigen Crelis Claesen.
  10. Grietje Teunis.
  11. Jan Teunis, trouwt Aefie Pieterse
   Dochter van Jan Teunis en Aefie Pieterse :
   1. Bregitta, gedoopt Castricum, R.K., 22 oktober 1671, dochter van Jan Teunisse en Aefie Pieters, doopgetuige Jacob Pieterse.

Aantekeningen Een aanvulling uit 2021

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1723-1731 gemaakt door Karel Numan, ingezonden door Pieter Louter:

«Blz. 140v
(maar zie ook de negen voorgaande bladen en de zes volgende)
“Wij Cornelis van der Oort en Gerrit Mamus, Schepenen van Scagen, doen cond dat voor ons gecompareert sijn Cornelis Pietersz Adrichem, woonende tot Castricum, als in huwelijk hebbende Trijntje Jacobs, die een dogter is van Theunis Florusz, uijt dien hoofde voor sigh selfs, en Adriaan van der Laan, als getrout aen Aagtje Wouters, die een dogter is van Aagtje Theunis, die een dogter was van gemelde Theunis Florusz, beijde voor haer selfs, en wijders als gemagtigden van Jan Ypelaan, als getrout aen Antje Jacobs, Frans Teeuwisz van Dijk, als getrout aen Neeltje Jacobs, Gerrit Willemsz Kuijs, als in huwelijk hebbende Claasje Jacobs, Jan Jacobsz, Willem Jan Cornelis (?), Frans Ypelaan, als vader en voogdt over sijn doghter Maartje Frans, verwect bij Antje Jacobs, alle kinderen van Neeltje Theunis, die een doghter was van Theunis Florusz, bovengenoemt, en sulcs saemen voor de 1/14, nogh als haer stark makende voor Jan Maartsz Kuijl, als getrout aen Maartje Dirks, mitsgaders gemagtigden van Gerrit Jansz, als getrout aen Aagtje Dirks,, alle kinderen van Trijntje Theunis, die een doghter was van Theunis Florusz, te saemen mede voor 1/14; en nogh als gemagtigden van Jan Theunisz, Grietje Theunis, en Aagtje Theunis, beijde meerderjarige dogters tot Castricum, en benevens bovengenoemde Van der Laan nomine uxoris kinderen van wijlen Aagtje Theunis,, die als boven gemeld een dogter was van Theunis Florusz, mede voor 1/14, volgens de procuratie van den 15en en 16en October 1728 voor Mr. Joan Thieleman notaris en twee getuijgen tot Alcmaer gepasseert, ons schepenen vertoont, en hier nevens ter protocolle geregistreert; Item Dirk Blom tot Akersloot en Pieter Capiteijn tot Castricum als gemagtigden van Pieter Claesz Bommer tot Heijloo, voor sig selfs, en hem stark makende voor Ariaen Groot mede aldaer te saemen geordonneerde voogden over Claasje en Stijntje Jans, kinderen van Neeltje Aalberts, verwect bij Jan Sierke, volgens commissie van Schout en Schepenen van Heijloo, in dat den 28en Augustus 1728 insgelijk vertoont en geregistreert, en de procuratie den 18en Januarij 1729 voor twee schepenen en de sevretaris van Heijloo gepasseert, welke Neeltje Aalberts een dogter was van Antje Aalberts Capiteijn, welke een dogter was van Aalbert Florusz, en sulcs voor 1/6 in de 1/14 ; Item Jan Lourisz woonende tot Bergen, als gemagtigde van Maertje Michiels weduwe van Pieter van der Velden tot Heijloo voor haer selfs en haer stark makende voor haer zuster Annetje Michiels, kinderen van Michiel Jansz, te saemen voor 2/14 volgens de procuratie den 24e Julij 1728 voor Theodorus Heijmenberg notaris en twee getuijgen tot Alcmaer gepasseer, ons vertoont, en mede ter protocolle geregistreert, Pieter Aalbertsz Capiteijn tot Castricum als een kind van Aalbert Florusz voor hem selfs voor de 1/14; nogh deselve Pieter Capiteijn en Dirk Blom tot Akersloot als gemagtigde van sijn broeder Florus Aalbertsz Capiteijn tot Castricum mede voor de 1/14; Gerrit Arentsz Oudendam tot Scagen als in huwelijk hebbende Claesje Aalberts, Garbrand Aalbertsz, Jan Aalbertsz, Stijntje Aalbert, meerderjarige dogter, en Aalbert Aalbertsz, alle tot Castricum, en kinderen van Antje Aalberts Capiteijn, die een dogter was van Aalbert Florusz , en sulcs te saemen voor 5/6 in de 1/14, mitsgaders van Floris Adriaensz tot Castricum die een zoon is van Arien Florusz voor 1/14; Nogh van Willem Theunisz mede aldaer als een kind van Theunis Florusz insgelijk voor 1/14; Item van Pieter Michielsz , Arien Michielsz, Jan Michielsz en Bouwen Michielsz, alle tot Heijloo, te saemen kinderen van Michiel Bouwens, ieder voor de 1/14 en sulcs te saemen voor 4/14 portien fideicommissaire erfgenaemen van Maartje Sijmons in haer leven huijsvrouwe van Willem Bartholomuesz Heemskerck, beijde tot Scagen overleden volgens haer procuratie den 29en September 1728 voor Teodorus Heijmenbergh notaris en twee getuijgen tot Alcmaer gepasseert, ons mede vertoont, en geregistreert, welke voorseijde comparanten verklaerden in hare respective qualiteijten vercogt te hebben aen Jacob Jansz Gorcum op Hemkewerf „twee ackers zaadlant op Rijplandt gelegen, groot omtrent twee geersen 2 sneessen 8 roeden , dogh voort ten aensien der maet gestooten met de voe, belent Jan Pietersz Baes ten noorden ...»

(Actum 01-05-1729).

Commentaar van Pieter Louter:

Willem Bartelmies uit Schagen komt in de verponding van 1721 nog altijd voor met een klein akkertje in Oesdom. Nooit begrepen hoe het zat, maar het kwartje begint op zijn plaats te vallen. Hoop dat ik het volgende helder genoeg beschrijf:
Gisteren (3 maart 2021) kwam ik bij toeval de volgende akte tegen:

«Op 2 oktober 1660 maken Sijmen Pieters tot Schagen en Aacht Dirks van Castricum, toekomend bruid en jonge dochter, geassisteert met Maritge Michiels haar moeder, weduwe van Dirk Ariens Groot tot Castricum en Bouwen Michiels haar oom wonend tot Heijloo een akte op van huwelijkse voorwaarden» (i162, blz. 108, scan 237).

Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat Maartje SijmensSijmens Pieters uit Schagen × Aacht Dirks uit Castricum is. Als ze rond 1728 overlijdt, dan lijkt dat niet gek.
Zij overlijdt zonder kinderen. Ze heeft waarschijnlijk ook geen andere broers en zussen met kinderen (want dan was de erfenis naar hen gegaan), waarop ze naar de erfgenamen gaan van de broers en zussen van haar ouders.
De broers en zussen van Maartje Michiels ken ik goed. Dit waren er drie en mijn hypothese is, dat zij kinderen zijn van Michiel Pieters uit Heiloo:
Haar broer Bouwen Michiels × Trijn Eijllers wonen in Oesdom. Zij krijgen twee kinderen, met een zoon die kinderen achterlaat, dit is Michiel Bouwens, wiens 4 zonen hier optreden. Deze tak is in mijn kwartierstaat beland.
Haar broer Jan Michiels, die twee kinderen krijgt, waarin alleen de zoon met kinderen namelijk Michiel Jans die deels te Bergen en deels te Oesdom woont. Zijn twee dochters treden hier ook op.
Haar zus Acht Michiels × Theunis Eijllers wonend in Oesdom, zij krijgen 4 kinderen waarin alleen hun zoon Michiel Theunis een zoon krijgt. Zover ik kan nagaan leeft zijn enige kleinzoon rond 1721 in Heemskerk. Maar mogelijk is die ook kinderloos overleden.
Zij trouwen allen rond 1620-1630.
Die van Dirk Ariens Groot uit Castricum ken ik niet. Waarschijnlijk zijn de nog levende kinderen van zijn broers en zussen de volgende:
a. De kinderen van Theunis Jans × Maartje Wouters
b. Arien Floris
c. Albert Floris
Mogelijk was er een Floris Ariens (Groot) in Castricum? Had Dirk Ariens mogelijk broers of zussen van een andere vader (waardoor de naam niet te herleiden is)? Ik geloof niet dat de puzzel helemaal is opgelost, maar geloof wel dat het een stapje in de goede richting is.

Aantekeningen Overige aantekeningen

Anna Jacobs was waarschijnlijk een zuster van Neeltje Jacobs, die gehuwd was met Teuwes Heersen [van Dijk/Roobeek], die in 1684 op zijn beurt getuige was bij de doop van Baert IJpelaan; Anna Jacobs was omgekeerd in 1676 getuige bij de doop van Engeltje, dochter van Teuwes Heersen en Neeltje Jacobs.

Een Anna Jacobs is begraven Limmen, 12 oktober 1719 (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer 369a).

Er waren in Limmen/Castricum in dezelfde periode nog andere A(e)lbert Jansens. Voor Aelbert Jansz. Ponse, zie onder gezin VI.9.

Kinderen van A(e)lbert Jansen en Haesie Pieters :

 1. Adrianus, zoon van Albert Jansen en Haesie Pieters, gedoopt Castricum, R.K., 2 december 1664, doopgetuige Sijmon Pietersen.
 2. Meijntsie, dochter van Albert Jansen en Haesie Pieters, gedoopt Castricum, R.K., 15 november 1666, doopgetuige Aled Pieters.

Kinderen van A(e)lbert Jansen en Neeltie Crijnen :

 1. Hiltrudis, gedoopt Castricum, R.K., 12 april 1669, dochter van Aelbert Jansen en Neeltie Crijnen, doopgetuige Maertie Crijnen.
 2. Elisabet, gedoopt Castricum, R.K., 29 april 1670, dochter van Albert Jansen en Neeltie Krijnen, doopgetuige Gerrit Krijnen.
 3. Crijn, zoon van Albert Jansen en Neeltie Crijnen, gedoopt Castricum, R.K., 5 oktober 1671, doopgetuige Maerten Crijnen.
 4. Nicolaus, gedoopt Castricum, R.K., 18 mei 1673, zoon van Albert Jansen en Neeltie Krijnen, doopgetuige Neeltie Gerrits.
 5. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 15 december 1674, dochter van Albert Jansen en Neeltie Crijnen, doopgetuige Sijmon Albertsen.
 6. Thecla, gedoopt Castricum, R.K., 29 januari 1677, dochter van Albert Jansen en Neeltie Crijnen, doopgetuige Maria Crijnen, waarschijnlijk vroeg overleden.
 7. Tecla, gedoopt Castricum, R.K., 13 november 1682, dochter van Albert Jansen en Neeltie Crijnen, doopgetuige Jan Crijnen.

Vervolg Volgende


Noten

1. Huwelijksvoorwaarden, na te zoeken.

2. Een Pieter Aelberts overleed Bakkum, aangifte voor de Impost onder ƒ3,-, 10 januari 1696. Een Pieter Aalberts overleden Bakkum, aangifte voor de impost onder ƒ3,-, 20 april 1716, Oud Rechterlijk Archief Bakkum, deel 2042 f3v; er wordt geen aangever vermeld. Een Pieter Aelberse was getuige bij huwelijken te Castricum, 1706-1711.

3. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief, 19 augustus 1712, notaris Kaspar Seullijn, inventarisnummer 342, akte 145.

4. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Impost Castricum, inventarisnummer 326 en 327.

5. Eerder is Aafje hier IJpelaan genoemd; in haar akte van ondertrouw wordt Jan Aalbertsz Ypelaan immers haar broeder genoemd; hij was echter een halfbroer en Aafje wordt dan ook niet als Aaffje Aelberts, maar als Aaffje Jans vermeld; de correctie is van Simon Zuurbier te Castricum, waarvoor dank.

6. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Impost Castricum, inventarisnummer 326 en 327.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 4 maart 2021

Handtekening 1681

Handtekening Aelbert IJpelaan uit de boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders, 1681
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Doopinschrijving 1679

Doopinschrijving Joannes IJpelaan, 1679
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving 1682

Doopinschrijving Joannes IJpelaan, 1682
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving 1684

Doopinschrijving Baert IJpelaan, 1684
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving 1687

Doopinschrijving Fransciscus IJpelaan, 1687
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving 1689

Doopinschrijving Petrus IJpelaan, 1689
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Castricum

Castricum, 1740
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Castricum

Castricum, Kaartfragment, 1745
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Boedelscheiding

Boedelscheiding

Boedelscheiding

Boedelscheiding Antje Jacobs, 1712
(Met dank aan S.P.A. Zuurbier te Castricum)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Akte Ondertrouw, 1711

Akte van ondertrouw Cornelis Hogebrecht en Aafje Jans [de Boer], 1711
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)