VorigeVI.1Volgende

Inhoud van deze pagina

Jan IJpelaan en Maretje Castricum

Joannes IJpelaan (Jan), boer, vermeld als schepen te Castricum maart 1721 - maart 1723, zoon van Aelbert IJpelaan en Anne Jacobs, zie V.5, gedoopt Castricum, R.K., ult. [= aan het eind van] september 1682, doopgetuige Lijsbeth Huijberts (1), een schoonzuster van de vader en echtgenote van Dirck Jansen IJpelaan, overleden Castricum, 50 jaar oud, aangifte voor de Impost door Frans IJpelaan onder ƒ6,-, 22 april 1733 (2).

Jan IJpelaan ondertrouwt Castricum, Gerecht, 4 juli 1711, bij huwelijk wonende Castricum, trouwt Castricum, R.K., 21 juli 1711 (3) Maria Castricum (Maretje), bij huwelijk wonende Castricum, gedoopt Castricum, R.K., 9 november 1682, dochter van Jacob Willemsz. Castricum en Neeltje Teunis, doopgetuige Clara Martens (een schoonzus van de vader) (4).

De akte van ondertrouw luidt :

«Wy onderget[ekenden] Jan Aalbertsz
Ypelaan jongman toekomende bruydegom
ter eenre & Jacob Willemsz Castricum
als vader van de toekomende bruyd Maart
je Jacobs Castricum jonge dogter ter
andere zijde beyde woonagtig alhier tot
Castricum versoeken dat onse huwel[ijkse]
geboden mogen werden ingeschreven &
geproclameert als mede geafficineert ter
plaatse daar ’t behoort en zulx is ge
bruykelijk, en daar op vervolgens in
den huwelyken staat bevestigt te werden
onder godts segen & genade, aldus gedaan
& versogt in Castricum voorsz
op den 4 julyus 1711
Jan Aalbertsz Ypelaen
Jacob Willemsz»
.

Inschrijving Verpondingenregister, 1733 :

«103, 1:12:0, Jan Aalbertse IJpelaan bew[woond] het huijs van den Wel Edelen Heer van Castricum met 33 morg[en] land gat[a]x[eerd] op ƒ24:0:0»
«110, 1:15:0, Cornelis Janssen Buijtendijk bew[oont]: het huijs van Jan IJpelaan met 24 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:0, 15:-:-, 1:5:-» (5).

Gerrit Willemsz. Kuijs (een broer van Jacob Willemsz. Kuijs, zie VII.2), en gehuwd met Claasje Jacobs Castricum (een zuster van Maretje Castricum), en Cornelis Jansz. Hogebregt (gehuwd met Aafje de Boer, zie : V.6) zijn in 1742 bij de verkoop van goederen voogd over Jacob en Aantje, de minderjarige kinderen van Jan Aalbertse IJpelaan en Maria Jacobs Castricum (6).

Kinderen van Jan IJpelaan en Maretje Castricum :

 1. Albertus IJpelaan (Albert), gedoopt Castricum, R.K., 8 augustus 1711, enkele weken na het huwelijk van zijn ouders, zoon van Jan Albertse IJpelaan en Maretie Jacobs, doopgetuige Guurtie Aries, trouwt Grietje Vaders, volgt VII.1.
 2. Willempie IJpelaan, gedoopt Castricum, R.K., 22 maart 1713, dochter van Jan Alberse IJpelaan en Maretie Jacobs, doopgetuige Trijntie Jacobs, trouwt Japik Kuijs, volgt VII.2.
 3. Petrus IJpelaan (Pieter), gedoopt Castricum, R.K., 28 augustus 1715, zoon van Jan Alberse IJpelaan en Maretie Jacobs, doopgetuige Baert Alberse IJpelaan, trouwt Guertje Jans, volgt VII.3.
 4. Franciscus IJpelaan (Frans), gedoopt Castricum, R.K., 8 januari 1717, zoon van Jan IJpelaan en Maert Jacobs, doopgetuige Neeltie Jacobs, trouwt Aafje Groenland, volgt VII.4.
 5. Jacobus IJpelaan (Jacob), gedoopt Castricum, R.K., 4 november (9bris, van novem) 1721, zoon van Jan IJpelaan en Maertie Jacobs, doopgetuige Jan Jacobse, trouwt Trijntje Sop, volgt VII.5.
 6. Antje IJpelaan, gedoopt Castricum, R.K., 10 mei 1726, dochter van Jan Eijpelaan en Maartje Japiks, doopgetuige Aagje Hogebreg, trouwt Jan Tromp, volgt VII.6.

Aantekeningen Aantekeningen over een suikertante uit Schagen

Aantekeningen Simon Zuurbier te Castricum (familienamen hier toegevoegd tussen vierkante haken) :

«15 en 16-10-1728 NA520-59 (F2858) not. Joan Tieleman te Alkmaar
Jan IJpelaan, gehuwd met Maartje Jacobs [Castricum];
IJsbrand Broens, gehuwd met Antje Jacobs [Castricum];
Frans Tewisz van Dijck [Roobeek], gehuwd met Neeltje Jacobs [Castricum] en
Gerrit Willemsz Kuijs, gehuwd met Klaasje Jacobs [Castricum], item nog
Jan Jacobsz [Castricum, later getrouwd met Maartje Aelberts Wijdtman] en
Willem Jacobsz [Castricum, later getrouwd met Aantje Lauriss Duijnevelt]
item nog Frans IJpelaan als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Maartje Frans IJpelaan, geprocrëeert bij Antje Jacobs [Castricum, overleden ca. 1716], w[onende]. te Castricum
allen mede-erfgenamen van Maartje Sijmons, in haar leven huisvrouw van Willem Bartholomeus Heemskerck tot Schagen overleden, dewelke verklaarden voor haar hoofde sulks doende, mits desen te qualificeren en volmachtig te maken haar mede-erfgenaam Cornelis Pieterszoon Adrichem, in huwelijk hebbend Trijntje Jacobs [Castricum] tot Castricum woonachtig. ten fine als haer nader werd geëxpresseert.
Gelijk ook nog compareerde Adriaan [Cornelisz.] van der Laan, w[onende]. tot Limmen, gehuwd met Aagje Wouters, zoals voor haar zelf dan als instaande op Jan en Grietje Teunis, alle wonende te Castricum, kinderen en erfgenamen van Aagje Teunis (kantlijn: en de rato caverende [= sprekend in naam van] haar suster Antje Teunis [was getrouwd met Jan Crelissen Bruijne; in 1728 was ze 95 jaar oud]. (in kantlijn)
Eindelijk compareerde nog Jan Maarsz Kuijl, in huwelijk hebbende Maartje Dirks [van der Beek, ook Springer] en Gerrit Jansz [Haarlems], getrouwd met Jannetje Dirks [van der Beek] en Jan Woutersz, getrouwd met Aagje Dirks [van der Beek], alle mede w[onende]. te Castricum.
De gezamenlijk erfgenamen ex testaments van Maartje Sijmons voornoemt.
Machtiging voor Cornelis Pieterszoon Adrichem, Jan Maarsz Kuijl en Adriaan van der Laan.»

Verantwoording :

De erfgenamen (allemaal in Castricum) zijn in één stamreeks onder te brengen; de betrekking tot de Schagense erflaatster Maartje Sijmons en haar eerder overleden echtgenoot Willem Bartholomeus Heemskerck blijft echter onduidelijk (de namen van de genoemde erfgenamen zijn onderstreept) :

 • Kinderen van Teunis Jansz. en Maritje Wouters :
  1. Anne, gedoopt Castricum, R.K., 12 maart 1633, dochter van Tonis Janssz en Maritje Wouters, doopgetuige Maritje Gerrits.
   Kinderen van Jan Crelissen Bruijne en Anna Teunis 
   1. Crelis, gedoopt Castricum, R.K., 17 januari 1686, zoon van Jan Crelissen Bruijne en Anna Teunis, doopgetuige Claes Crelissen Melker.
  2. Willem, gedoopt Castricum, R.K., 20 januari 1636, zoon van Tonis Jansz en Maritje Wouters, doopgetuige Maritje Gerrits.
   Zoon van Willem Teunissen en Trijn Claes :
   1. Antonius, gedoopt Castricum, R.K., 27 juni 1675, zoon van Willem Teunissen en Trijn Claes, doopgetuige Dirckie Teunis.
   Zoon van Willem Teunisse en Neeltje Maartens :
   1. Joannes, gedoopt Castricum, R.K., 27 oktober 1680, zoon van Willem Teunissen en Neltie Maertens, doopgetuige Maerten Jansen.
  3. Wouter, gedoopt Castricum, R.K., 19 februari 1638, zoon van Antonis Janssen en Maritje Wouters, doopgetuige Cornelis Wouters.
  4. Dircge, gedoopt Castricum, R.K., 29 januari 1645, dochter van Tonis Jansz en Marijtge Wauters, doopgetuige Machtel Jans.
  5. Neeltje Teunis, trouwt Jacob Castricum.
   Kinderen van Jacob Castricum en Neeltje Teunis :
   1. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 28 december 1679, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Jan Willemsen (een broer van de vader). Zij trouwt in 1715 Frans IJpelaan.
   2. Catharina, gedoopt Castricum, R.K., 7 april 1681, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Anna Teunis (een zuster van de moeder). Zij trouwt in 1707 Cornelis Adrichem
   3. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 9 november 1682, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Clara Martens (een schoonzus van de vader). Zij trouwt in 1711 Jan IJpelaan.
   4. Willempie, gedoopt Castricum, R.K., 9 juli 1684, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Joannes Willemsen (dezelfde broer van de vader).
   5. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 12 juni 1686, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Aeght Teunis (een zuster van de moeder). Zij trouwt in 1722 IJsbrant Broens.
   6. Petronella, gedoopt Castricum, R.K., 25 oktober 1687, dochter van Jacob Willemsen en Cornelia Teunis, doopgetuige Willem Teunissen, een broer van de moeder). Zij trouwt in 1709 Frans van Dijk / Roobeek.
   7. Nicola, gedoopt Castricum, R.K., 11 augustus 1690, dochter van Jacob Willemsen en Neeltie Teunis, doopgetuige Beeletie Wouters. Zij trouwt in 1723 Gerrit Kuijs.
   8. Jan. Hij trouwt in 1729 Maartje Wijdtman
   9. Willem. Hij trouwt in 1730 Aantje Duijnevelt
  6. Aeght Teunis, trouwt Wouter Jansen.
   Kinderen van Wouter Jansen en Aeght Teunis 
   1. Agatha, gedoopt Castricum, R.K., 7 november 1687 dochter van Wouter Jansen en Aechte Teunis, doopgetuige Beeltie Lauris. Adriaan Cornsz: van der Laan, Jongman, woonende tot Limmen, ondertrouwt Castricum, 16 mei 1711 Aagtje Wouters, Jonge dogter, woonende Castricum, ondertekend Arjaen Corn vandr: Laen en Aagtje Wouters. Arie Cornelisse van der Laen trouwt Castricum, R.K., 31 mei 1711 Aegie Wouters, getuigen Reijnier Jacobse en Pieter Pieterse, in 4to gradu [Huwelijk niet voor Gerecht Castricum].
    Zoon van Adriaan van der Laan en Aagje Wouters :
    1. Wouterus, gedoopt Castricum, R.K., 2 maart 1717, zoon van Adriaen Cornelisse van der Laen en Aegie Wouters, doopgetuige Jan Wouterse.
   2. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 14 augustus 1689, dochter van Wouter Jansen en Aeghte Teunis, doopgetuige Neeltie Teunis (een zuster van de moeder).
   3. Joannes, gedoopt Castricum, R.K., 28 maart 1691, zoon van Wouter Jansen en Aeghte Teunis, doopgetuige Laurens Joannis.
  7. Trijn Teunis, trouwt Dirck Crelissen Sprinkse [later Van der Beek].
   Kinderen van Dirck Crelissen Sprinkse en Trijn Teunis :
   1. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 16 juli 1686, dochter van Dirck Crelissen vulgo (gen.) Sprinckse en Catharina Teunis, doopgetuige Jan Crelissen. Jan Maartsz. Kuyl, woonende Castricum, ondertrouwt Castricum, Gerecht, 26 mei 1725 Maretje Dirks van der Beek, woonende Castricum, Jongeluyden, getuige Dirk Cornsz: van der Beek, vader van de bruid, getekend Jan Maartsz. Kuijl en Dirck Cornelisz van der Beeck. Jan Maarse, trouwt Castricum, R.K., 10 juni 1725 Maartje Springer, getuigen Dirk Gerrisse en Pieter Rijne
    Kinderen :
    1. Maarte, gedoopt Castricum, R.K., 22 juli 1725, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirks, getuige Huijbert Marse.
    2. Trijnje, gedoopt Castricum, R.K., 6 december 1726, dochter van Jan Maarse en Maartje Dirks, getuige Janneje Dirks (een zuster van de moeder).
    3. Maarte, gedoopt Castricum, R.K., 26 december 1727, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirk, doopgetuige Maarte Pieters.
    4. Trijnje, gedoopt Castricum, R.K., 14 september 1730, zoon van Jan Maarse en Maartje Dirk, doopgetuige Jannetje Dirks (dezelfde zuster van de moeder).
   2. Agatha, gedoopt Castricum, R.K., 25 juli 1688, dochter van Dirck Crelisse en Trijn Teunis, doopgetuige Agatha Teunis (een zuster van de moeder). Jan Wouterse trouwt Castricum, R.K., 4 april 1726 Aagje van der Beek, getuigen Ari Cogen en Cnelis -- [huwelijk niet voor Gerecht Castricum].
    Kinderen :
    1. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 27 februari 1728, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Japik Wouterse.
    2. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 24 februari 1729, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Japik Wouterse.
    3. Wouter, gedoopt Castricum, R.K., 21 september 1730, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Trijnje Wouters.
    4. Dirk, gedoopt Castricum, R.K., 30 augustus 1734, zoon van Jan Wouterse en Aagje Dirks, doopgetuige Maartje Dirks (een zuster van de moeder).
   3. Joanna, gedoopt Castricum, R.K., 25 september 1690, dochter van Dirck Crelissen Sprinckse en Trijn Teunis, doopgetuige Crelis Crelissen. Gerrit Jansz. Haarlems, Jongman te Castricum, trouwt Castricum, Gerecht, 2 januari 1723 Jannetje Dirks van der Beek, Jonge dogter te Castricum, getuige Dirck Cornelisz. van der Beek, vader [van de bruid], ondertekend Gerrit Jansen en Dirck Cornelisz. van der Beeck. Gerrit Janse Haerlems trouwt Castricum, R.K., 19 januari 1723 Jannetie Dirks van der Beek, getuigen Laurus Claesse [Stuifbergen, was getrouwt met Antje Haarlems] en Pieter Dirkse, zie Fragment Haarlems.
  8. Crelis Teunissen van Noortdorp, trouwt Castricum, R.K., 7 april 1671 Crelisie Jans, getuigen Jan Willemsen en Jacob Willemsen.
   Kinderen van Crelis Teunissen en Neeltie Jans :
   1. Joanna, gedoopt Castricum, R.K., 4 maart 1688, dochter van Crelis Teunissen en Neeltie Jans, doopgetuige Ariaen Jansen.
   2. Margareta, gedoopt Castricum, R.K., 5 oktober 1689, dochter van Crelis Teunissen en Neeltie Jans, doopgetuige Anna Teunis (een zuster van de vader).
  9. Maertie Teunis, trouwt Willebort Claessen.
   Kinderen van Willebort Claessen en Maertie Teunis 
   1. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 1 augustus 1671 dochter van Willebort Claessen en Maertie Teunis, doopgetuige Willem Teunissen (een broer van de moeder).
   2. Theodorus, gedoopt Castricum, R.K., 1 mei 1665, zoon van Wilbort Claesen en Maertie Teunis, doopgetuige Barbara Claes.
   3. Cornelius, gedoopt Castricum, R.K., 21 maart 1667, zoon van Wilbordt Claesen en Maertie Teunis, doopgetuigen Crelis Claesen.
  10. Grietje Teunis.
  11. Jan Teunis, trouwt Aefie Pieterse
   Dochter van Jan Teunis en Aefie Pieterse :
   1. Bregitta, gedoopt Castricum, R.K., 22 oktober 1671, dochter van Jan Teunisse en Aefie Pieters, doopgetuige Jacob Pieterse.

Aantekeningen Aantekeningen Adrichem / Schipper

De naam Adrichem (niet verwant aan Van Adrichem) komt voor in de bovenstaande notariële machtiging uit 1728, en vervolgens ook enkele malen in de Castricumse impost, reden om wat verder te zoeken :

 • Impost Castricum, 18 september (7ber) 1736, «Pieter Cornelisse geeft aan ’t lijk van Corn[elis]. Pietersz. Adrighem op ƒ 3,-,-,»
  24 december 1708 [= 1707], trouwt Castricum, Gerecht, Corn:s Theeu[wis] [? = Pieters], [jong]man, woonende Castricum, en Trijntje Jacobs [Castricum], Jonge dogter, woonende Castricum, ondertekend door Jacob Willemsz. [Castricum], vader van de bruid en Cornelis Pietersz.. Cornelis Pieterse trouwt Castricum, R.K., 8 januari 1708 Trijn Jacobs, getuigen Heert Theewis [Van Dijk / Roobeek] en Pieter Aelberse [IJpelaan].
  Een Cornelis Pieterse is ook getuige bij het huwelijk van Jan Alberse IJpelaen en Maeretie Jacobs [Castricum], Castricum, R.K., 21 juli 1711, andere getuige Baert IJpelaen.
  Impost Castricum, 11 juli 1734, «Corn[elis]. Pieterse Adrighem brengt aan het lijk van Trijntje Jacobse zijn vrouw op ƒ 3,-,-.»
  Impost Castricum, zonder datum, 1730 : «Ontfangen van Cornelis Pieterse Adrichem wegens xl: penn[inge] van de coopsom van iii g[?]en ƒ 2,15,8, item de tiende verhoging 0,15,9.»
  Kinderen van Cornelis Adrichem en Trijntje Castricum :
  1. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 6 december 1708, dochter van Cornelis Pieterse en Trijntie Jacobs, getuige Trijntie Laurus. Impost Castricum, 9 juli 1753, «Pieter Corn[elisz.] Adrighem geeft aan ’t lijk van Antje Zijn Zuster op ƒ 3,-,-, nog ongetrout overleden ƒ 3,-,-.
  2. Agata, gedoopt Castricum, R.K., 3 juni 1710, dochter van Cornelis Pieterse en Trijntie Jacobs, getuige Antie Jacobs.
  3. Petrus, gedoopt Castricum, R.K., 9 mei 1712, zoon van Cornelis Pieterse en Trijntie Jacobs, getuige Trijntie ?.
   Impost Castricum, 18 januari 1780, «Van het lijk van Pieter Adrichem in de 4e classe, ƒ 3,-,-
   Impost Castricum, 4 juli 1747, «Pieter Corn[elisz]. Adrighem geeft aan ’t lijk van Femmitje van Dort een arme vrouw die in zijn boed is overleden, Pro deo.»
   Impost Castricum, 6 maart 1748 «Pieter Adrighem geeft aan ’t lijk van Dirk Pieters Bergen zijn zwager op Pro deo.»
   Impost Castricum, 23 september 1767, «Pieter Adrighem geeft aan ’t lijk van Gerrit van de Veer zijn swager op ƒ 3,-,-.»
   In 1753 is hij te Egmond-Binnen doopgetuige voor een kind van Albert IJpelaan en Grietje Vaders onder de naam Pieter Krelisse Attregem.
   Pieter Jacobsz. Schipper, Jonghman, wonende Heemskerk, trouwt Heemskerk, Gerecht, 13 februari 1735 Maartie Dircx Boschman, Jongedoghter, wonende beide Heemskerk. Pieter Jacobse trouwt Heemskerk, R.K., 13 februari 1735 Maritje Dirks, getuigen Floris Claesse en Willem Pieterse.
   Kinderen van Pieter Adrichem en Maartje Boschman 
   1. Jacob, gedoopt Heemskerk, R.K., 15 januari 1736, zoon van Pieter Jacobse en Maritje Dircks, doopgetuigen Bancras Japikse en Antje Japiks. Jacob Pietersz. Schipper, J.M., gebooren te Heemskerk en woonend Heiloo, trouwt Heiloo, Gerecht, 15 januari 1768 Maartje Pietersen Baccum, J.D. geboren Heiloo. Jacob Pieterze, trouwt Heiloo, R.K., 15 januari 1769 Maartje Pieters Baccum, in facie Ecclesiae.
    Kinderen van Jacob Adrichem en Maartje Bakkum :
    1. Trijntje, gedoopt Heiloo, R.K., 13 mei 1770, dochter van Jacob Pieterze en Maartje Prs. Bakkum, doopgetuige Ariaantje Pieters.
    2. Klaas, gedoopt Heiloo, R.K., 5 november 1775, zoon van Jacob Schipper en Maartje Pieters Bakkum, doopgetuige Lauris Pietersz Schipper. Klaas Adrichem, geboren Heiloo, overleden Limmen, B.S., 5 maart 1827, 51 jaar oud, aangifte B.S., 6 maart 1827, echtgenoot van Teunisje Beekman, ouders niet vermeld. Klaas Jacobze Adrichem, trouwt Heiloo, R.K., 4 november 1804 Theuntje Louerenze Beekman, in facie Ecclesiae.
     • Jacobus, gedoopt Limmen, R.K., 20 september 1805, zoon van Klaas Japikse Adrichem en Teunissie Lourisse Beekman, doopgetuigen Pieter Japikse Adrichem en Maartje Gerbrandze Welboorn.
     • Maartje sive Maria, gedoopt Limmen, R.K., 24 maart 1808, dochter van Klaas Japikse Adrichem en Teunissie Lourisse Beekman, doopgetuige Geertje Lourisse Beekman.
     • Maria, gedoopt Limmen, R.K., 28 mei 1811, dochter van Klaas Adrichem en Teuniszi Louwrisse Beekman, doopgetuige Pieter Jacobse Adrichem. Maria Adrichem, dienstmeid, geboren Limmen, dochter van Klaas Adrichem en Teunisje Beekman, trouwt Castricum, B.S., 3 mei 1835 Frans Brakenhof, boerenknecht, geboren Castricum, 23 jaar oud, zoon van Jacob Brakenhof, bouwman, en Antje van der Beek.
    3. Pieter, gedoopt Heiloo, R.K., 18 september 1771, zoon van Jacob Pietersz Schipper en Maartje Pieters Kooijman (alias Bakkum), doopgetuige Dirk Pietersz Schipper. Pieter Adrichem, stierhouder, geboren Heiloo, overleden Limmen, B.S., 19 november 1826, 55 jaar oud, aangifte B.S., 20 november 1826, echtgenoot van Maartje Huisvelt, ouders niet vermeld, aangegeven door Klaas Adrichem. Pieter Jacob Adrichem, trouwt Limmen, R.K., 12 februari 1804 Maartje Gerbrandze Welbooren, vidua, in facie Ecclesie. Pieter Adrichem, viduus [weduwnaar], hettrouwt Limmen, R.K., 6 mei 1810 Maartje Hendrikze Huisveld, in facie Ecclesie.
     • Maria, gedoopt Limmen, R.K., 15 maart 1811, dochter van Pieter Jacobse Adrichem en Maartje Hendrikze Huijsveld, doopgetuigen Klaas Jacobse Adrichem en Teuniszi Louwrisz Beekman.
    4. Trijntje, gedoopt Heiloo, R.K., 26 augustus 1773, dochter van Jacob Pietersz Schipper en Maartje Pieters Kooijman, doopgetuige Ariaantje Pieters Kooijman.
    5. Pieter, gedoopt Heiloo, R.K., 21 oktober 1777, zoon van Jacob Schipper en Maartje Pieters Bakkum, doopgetuige Geertje Pieters Bakkum. Pieter Jacobsz. Adrichem trouwt Alkmaar, Stadstrouw en R.K., 11 november 1804 Petronella Gooijer. Pieternelletje Gijsbertse Goijer trouwt eerder Alkmaar, Stadstrouw en R.K., 27 september 1801 Jan Klaasse Krom. Jan Klaasse Krom, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 31 maart 1804, 59 jaar oud, klasse ƒ 3,-, grafnummer S.G. no. 218, 10 gld, 18 st., laat 1 minderjarig kind na. Pieter Adrichem, geboren Limmen [sic ], overleden Wijk aan Zee, B.S., 27 oktober 1837, 60 jaar oud, echtgenoot van Elisabeth van Vleuten, namen ouders ontbreken. Pieter Adrichem, tuinder, geboren Heiloo, 38 jaar oud, zoon van Jacob Adrichem en Maartje Pietersz Bakkum, trouwt Beverwijk, B.S., 25 februari 1816 Elisabeth van Vleuten, dienstbode, geboren Beverwijk, 23 jaar oud, dochter van Jan van Vleuten en Antje van den Berg.
     Kinderen van Pieter Adrichem en Pieternelletje Gooijer :
     • Maria, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 8 december 1805, dochter van Pieter Jacobsz. van Adrichem en Petronella Gijsberta Goiijer.
     • Gijsbert, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 12 september 1808, zoon van Pieter Jacobsz. van Adrichem en Petronella Gijsberta Goiijer.
     • Elizabeth, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 28 april 1810, dochter van Pieter Jacobsz. van Adrichem en Petronella Gijsberta Goiijer. Elisabeth Pieters Adrichem, begraven Alkmaar, Kerkhof, 17 juli 1810, oud recht 345, klasse memorie.
     Zoon van Jan Krom en Pieternelletje Gooijer :
     • Klaas, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 18 augustus 1802, zoon van Jan Klaasz. Krom en Pieternelletje Gijsberts Gooijer.
     Kinderen van Pieter Jacobs Adrichem en Elisabeth van Vleuten :
     • Jacob Adrichem, geboren Beverwijk, B.S., 22 april 1816, zoon van Pieter Jacobs Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Jan Adrichem, geboren Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, B.S., 17 mei 1817, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Anna Pietersz. van Adrichem, geboren Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, B.S., 21 mei 1818, dochter van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten. Antje Adrichem, geboren Wijk aan Duin, overleden Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, B.S., 23 oktober 1827, 9 jaar oud, dochter van Pieter Adrichem en Lijsbeth van Vleuten.
     • Geertruij Adrichem, geboren Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, B.S., 1 januari 1820, dochter van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Grietje Adrichem, geboren Wijk aan Zee, B.S., 24 oktober 1822, dochter van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten. Grietje Adrichem, geboren Wijk aan Duin, overleden Wijk aan Zee, B.S., 18 mei 1836, 13 jaar oud, dochter van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Louwerens Adrichem, geboren Wijk aan Zee, B.S., 21 januari 1825, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten. Louwrens Adrichem, geboren Wijk aan Duin, overleden Wijk aan Duin, B.S., 7 april 1826, 1jaar en 3 maanden oud, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Lourens Adrichem, geboren Wijk aan Zee, B.S., 14 mei 1826, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Pieter Adrichem (een kind), overleden Wijk aan Zee, B.S., 18 augustus 1828, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Klaas Adrichem, geboren Wijk aan Duin, B.S., 6 februari 1831, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten. Klaas Adrichem, geboren Wijk aan Duin, overleden Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, B.S., 2 juni 1831, 16 weken oud, zoon van Pieter Adrichem en Lijsje van Vleuten.
     • Antje Adrichem, geboren Wijk aan Duin, B.S., 25 september 1832, dochter van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
     • Cornelis Adrichem, geboren Wijk aan Duin, B.S., 12 mei 1834, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten. Cornelis Adrichem, geboren Wijk aan Duin, overleden Wijk aan Duin, B.S., 23 augustus 1836, 2 jaar oud, zoon van Pieter Adrichem en Elisabeth van Vleuten.
   2. Dirck, gedoopt Heemskerk, R.K., 29 september 1737, zoon van Pieter Japikse en Maritje Dircks, doopgetuigen Claes Dirckse en Aefje Dircks. Dirk [Pietersz.] Adrichem, Jongman, trouwt Heemskerk, Gerecht, 25 april 1773 Guurtje Jans Henneman, Jongedogter, beide wonende Heemskerk. Dirk Pietersz., trouwt Heemskerk, R.K., 25 maart 1773 Guurtje Jans, in Facie Ecclesiae.
    1. Klaas [Dirkse] Adrichem, trouwt Limmen, R.K., 15 april 1804 Maartje Enke, in facie Ecclesie. Maartje Enke, geboren Limmen, 36 jaar oud, dochter van Pieter Enke, timmerman, trouwt Heiloo, B.S., 20 mei 1813 Gerrit Dekker, bouwboer, 35 jaar oud, zoon van Arie Klaasz. Dekker en Jannetje Gerrits Kraakman.
    2. Engel Adrichem, geboren Wimmenum, overleden Heemskerk, B.S., 18 oktober 1835, 59 jaar oud, echtgenoot van Maartje Henneman, zoon van Dirk Adrichem en Guurtje Henneman. Engel Dirksz. Adrichem, Jongman, geboren Egmond aan den Hoef, wonende Heemskerk, trouwt Heemskerk, Gerecht, 11 mei 1806 Maartje Henneman, Jongedochter, geboren en wonende Heemskerk. Maartje Henneman, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 8 december 1835, 61 jaar oud, weduwe van Engel Adrichem, dochter van Lourens Henneman en Antje Benning.
     Zoon van Engel Adrichem en Grietje Henneman :
     • Anna, gedoopt Heemskerk, R.K., 1 februari 1807, dochter van Engel Adrichem en Maartje Laurisse Henneman, doopgetuigen Jakob Janse Koopman en Grietie Laurisse Henneman.
     • Dirk, gedoopt Heemskerk, R.K., 24 februari 1810, zoon van Engel Adrichem en Maartje Lauris Henneman, doopgetuigen Klaas Dirkse Adrichem en Maartje Pieterse Enke.
     • Klaas Adrichem, geboren Heemskerk, B.S., 24 februari 1812, zoon van Engel Adrichem en Maartje Henneman.
     • Lourens Adrichem, geboren Heemskerk, B.S., 13 augustus 1814, zoon van Engel Adrichem en Maartje Lourens Henneman. Laurentius, gedoopt Heemskerk, R.K., 13 augustus 1814, zoon van Engel Adrichem en Maartje Laurens Henneman, doopgetuigen Jan Laurens Henneman en Trijntje Klaase Limmen.
      • Engel Adrichem, geboren Akersloot, overleden Akersloot, B.S., 13 mei 1837, 0 jaar oud, aangifte B.S., 14 mei 1837, zoon van Louwris Adrichem en Elisabeth Hogeboom.
   3. Laurens, gedoopt Heemskerk, R.K., 16 februari 1741, zoon van Pieter Japikse en Maritje Dircks, doopgetuigen Claes Japikse en Antje Japiks. Lauris Pietersz. [Adrichem] Schipper, in 1775 vermeld als doopgetuige.
   4. Anna, gedoopt Heemskerk, R.K., 15 februari 1743, zoon van Pieter Jacobse en Maritje Dirks Bosmans, doopgetuigen Claes Dirkse Bosmans en Aefje Dirks Bosmans.
   5. Crelis, gedoopt Heemskerk, R.K., 25 november 1744, zoon van Pieter Japikse en Maritje Dirks, doopgetuigen Pieter Adrigem en Antje Adrigem.
   6. Cornelius, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 mei 1747, zoon van Pieter Japikse en Maritje Dirks, doopgetuigen Pieter Crelisse Adrigom en Antje Adrigom. Cornelis Adrichem, geboren Heemskerk, overleden Heemskerk, B.S., 4 juni 1826, 79 jaar oud, zoon van Pieter Adrichem en Maartje Dirks. Cornelis Schipper, Jongman, wonende Heemskerk, trouwt Heemskerk, Gerecht, 28 januari 1787 Maartje Willems Admiraal, Jonge dogter van Egmond-Binnen, met betoog van Egmond-Binnen.
    1. Pieter, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 november 1789. zoon van Cornelis Adrichem en Marijtje Willems Admiraal, getuigen Jan Michielsz. Noord en Guurtje Jans Henneman.
  4. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 25 maart 1715, dochter van Cornelis Pieterse en Trijn Jacobs, getuige Maretie Jacobs.
  5. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 26 augustus 1716, dochter van Cornelis Pieterse en Trijntie Jacobs, getuige Neltie Jacobs.
  6. Willemina, gedoopt Castricum, R.K., 26 april 1718, dochter van Cornelis Pieterse en Trijntie Jacobs, getuige Antie Jacobs.
 • Volgens het Overzicht van de familie Castricum (maar dat staat niet vast) kwam Cornelis Pietersen Adrichem uit het volgende gezin :
  1. Adelbertus, gedoopt Castricum, R.K., 27 november 1672, zoon van Pieter Jansen en Griete Aelberts, doopgetuige Pieter Aelbertsen.
  2. Crelis, gedoopt Castricum, R.K., 30 november 1673, zoon van Pieter Jansen en Grietie Alberts, doopgetuige Stephen Jansen.
  3. Joannes, gedoopt Castricum, R.K., 2 januari 1675, zoon van Pieter Jansen en Grietie Alberts, doopgetuige Martie Alberts.
  4. Crelis, gedoopt Castricum, R.K., 17 oktober 1676, zoon van Pieter Jansen en Grietie Alberts, doopgetuige Diewertie Crelis, devota Alemaria.
  5. Albertus, gedoopt Castricum, R.K., 25 september 1678, zoon van Pieter Jansen en Grietie Alberts, doopgetuige Pieter Albertsen.
  6. Cornelia, geboren Limmen, gedoopt Castricum, R.K., 7 oktober 1679, dochter van Pieter Jansen en Margareta Alberts, doopgetuige -- Alberts.

Het is inderdaad de enige mogelijkheid in Castricum, maar in Heemskerk zijn er meerdere andere mogelijkheden.

Pieter Smit, overleden Zijpe, B.S., 20 mei 1822, echtgenoot van Wentje Adrichem.

Vervolg Volgende


Noten

1. «ult september 1682, Joannes, Albert Jansen, Anna Jacobs, Lijsbet Huijberts», DTB Castricum, R.K., 1663-1692.

2. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Impost Castricum, inventarisnummer 326 en 327.

3. «21 juli 1711, Jan Alberse IJpelaen, Maeretie Jacobs, Baert IJpelaen, Cornelis Pieterse», DTB Castricum, R.K., 1705-1752.

4. «9 november 1682, Maria, Jacob Willemsen, Neeltie Teunis, Clara Martens», DTB Castricum, R.K., 1663-1692.

5. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Castricum, Register Verpondingen, 1733.

6. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Oud-Rechterlijk Archief Castricum.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 22 april 2015

Akte Ondertrouw, 1711

Akte van ondertrouw Jan IJpelaan en Maretje Castricum, 1711
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

R.K. huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Maeretie Jacobs, 1711

R.K. huwelijksinschrijving Jan IJpelaan en Maeretie Jacobs, 1711
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Begraafinschrijving Jan IJpelaan, 1733

Begraafinschrijving Jan IJpelaan, 1733
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Doopinschrijving Albertus IJpelaan, 1711

Doopinschrijving Albertus IJpelaan, 1711
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving Willempje IJpelaan, 1713

Doopinschrijving Willempje IJpelaan, 1713
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving Pieter IJpelaan, 1715

Doopinschrijving Pieter IJpelaan, 1715
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving Fransciscus IJpelaan, 1717

Doopinschrijving Fransciscus IJpelaan, 1717
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving Jacobus IJpelaan, 1721

Doopinschrijving Jacobus IJpelaan, 1721
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Doopinschrijving Antje IJpelaan, 1726

Doopinschrijving Antje IJpelaan, 1726
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)


Inschrijving Verpondingenregister, 1733

Inschrijving Verpondingenregister, 1733

Inschrijvingen Verpondingenregister, 1733
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)