VorigeVII.4Volgende

Frans IJpelaan en Aafje Groenland

Franciscus IJpelaan (Frans), schepen te Heemskerk, zoon van Jan IJpelaan en Maretje Castricum, zie VI.1, gedoopt Castricum, R.K., 8 januari 1717, doopgetuige Neeltje Jacobs, overleden Heemskerk, 30 mei 1757 (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer DTB-Heemskerk, 3C, RK-Doodboek), 40 jaar oud, aangifte Heemskerk onder ƒ 3,-,-, 1 juni 1757 (DTB Heemskerk, inventarisnummer 12).

Franciscus IJpelaan ondertrouwt Castricum als jonge man, de bruidegom aangegeven voor de Impost onder ƒ6,-, met betoog gegeven 6 februari 1746, 22 januari 1746, ondertrouwt Heemskerk, R.K., 22 januari 1746, trouwt Heemskerk, R.K., 6 februari 1746, Aafje Cornelis Groenland, bij huwelijk wonende Heemskerk, getuigen Pieter Pieterse en Claas Bosman, gedoopt Heemskerk, 21 december 1716, doopgetuige Mantje Dirckx, overleden Heemskerk, 3 juli 1762 (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer DTB-Heemskerk, 3C, RK-Doodboek), 45 jaar oud, dochter van Cornelis Groenland, stadhouder van de lenen van Marquette en cartograaf, en Neeltje Laurens.

Geen kinderen van Frans IJpelaan en Aafje Groenland gedoopt te Heemskerk 1745-1758.

Aafje Cornelis Groenland hertrouwt Heemskerk, R.K., 28 januari 1759 Jan Mientjes, afkomstig uit Amsterdam; geen kinderen uit dit huwelijk gedoopt Heemskerk. Jan Mientjes hertrouwt :

 • Ruth, gedoopt Heemskerk, R.K., 17 december 1768, zoon van Jan Mientjes en Aaltje Pieters, doopgetuige Arnoldus Leurs en Debora Mientjes, tweeling.
  • Rutgerus, illeg[itimus]., gedoopt Heemskerk, R.K., 10 december 1787, zoon van Rutgeris Mientjes en Kniertje Laurus, doopgetuige Trijntje Pieters.
 • Maria, gedoopt Heemskerk, R.K., 17 december 1768, dochter van Jan Mientjes en Aaltje Pieters, doopgetuige Jannetje Pieters, tweeling.

Aantekeningen Aantekeningen Groenland

Aafje was een dochter van Cornelis Jacobsz. Groenland, naar wie in Heemskerk een straat is genoemd :

«Cornelis Groenlandstraat. Cornelis was stadhouder van de lenen van Marquette. Ontvanger van diverse belastingen. Hij bracht de gehele gemeente in kaart. Hij stierf in 1767, 91 jaar oud. Zijn grafsteen is nog in de kerk.»

Zie : Heemskerk, onderweg van verleden naar heden / Mr. J.W. Groesbeek. – Heemskerk : Gemeente Heemskerk, 1978. – 224 p. – p. 208, zie ook aldaar, p. 191-193.
Hij overleed, om precies te zijn, te Heemskerk, 18 januari 1767 (R.K.-Doodboek Heemskerk).

Cornelis Groenland en Neeltje Louris worden genoemd in een notariële akte van 27 april 1726 met een toevoeging van 3 augustus 1737 over hun overleden dochter Grietje Groenland; Cornelis Wittebrood uit Wimmenum en Laurens Groenland uit Heemskerk zijn voogden over haar kinderen (Notarieel Alkmaar, inventarisnummer 450, akte 54) :

J.D. Graaff
ongequaotiseert
Cornelis Groenland
ende
Neeltie Louris
In de name des heeren amen den 27en april anno 1726 compareerden voor mij Theodorus Heijmenbergh notaris publicq bij den hove van holland geadmiteert binnen Alkmaar residerende ende de naargenoemde getuijgen den E. Cornelis Groenland ende de eerbare Neeltie Lauris echteluijden wonende tot Eemskerk mij notaris bekend de welke verclaarden bij desen te doen alle sodanige testamenten codicillen ende andere uijterstewillen als zijlieden voor dato deses oijt aleen ofte met ijemand gemeengemaakt ofte gepasseert hebben.
Ende wederom op nieuwe disponerende verclaarden de testantten malcander over ende weder ende sulcx de eerststervende bij desen te noemen ende stellen de langstlevende van hen tween tot desselfs eeninge ende geheele erfgenaam
Stellende niettemin gemelte eerststervenden des selfs kind ofte kinderen in de bloote legitime portie haar naar scherpheijd van regten toecomende
In mindereinge van welke eenheden sal moeten werden aangereekent dat geene het welke sodanige kind en kinderen bij het leven van de eerststervende het tot uijtsettinge ofte andersints sal ofte sullen h_ ontvangen
Ende wanneer de langstlevende der testanten te raaden wierd van sig weder in een tweede huw_ te begeven dan ende in sodanig geval sal de selve het aangaan van het tweede huwelijk verpligt wesen alle de goederen ende effecten die alsdan in geheelen boedel bevonden worden voor de eene helfte te moeten laten ten voordeelen van der sel_ kinderen ende ten dien eijnden tot een schrifting ende een verdeelinge te treden met tot de naaste bloedverwanten de selve kinderen van de zijden de eerstoverlijnende bestaande, het welk ook pla_ sal hebben wanneer de langstlevende sonder hu_ ofte kinderen in leven hebbende sig in een tweede huwelijk quam te begeven met dit ondersch_ nochtans dat de selve langstlevende des selfs levenlang de rentten sal trekken ende vrugten welke jaarlijks naar voldoeninge van alle ordinarie la_ comen over te schieten van die helfte aan de m_ de erfgenaamen van de eerstoverlijdende volge_ het Noord Hollands versterfregt als sodanige gevonden bij verdeelnge sulle vallen
Stellende mede ter laaster dood van de testanten tot hare eenige erfgenamen alle hare kinderen in egale ende gelijke portie ende hare naarcomelingen sijn plaatsvulllinge ende bij gebreeke van alle de selve ende dat de langstlevende sig nu geen tweede huwelijk begeven sal hebben de vrinden van de eerstoverledene in de eene helfte ende de vrinden van de langstlevende in de wederhelfte
Mits ende onder seckere conditie dat alle de goederen welke de testantten met de dood ontruijmen ende aan hare kinderen achterlaten sullen soo lange overdeelt sullen blijven tot dat het jongste kind tot den ouderdom van achtien jaaren ofte huwelijkse staate gecomen sal wesen ende dat ondertusschen de vrugten van dien aleen tot sodaninge kinderen haar onderhoud ende opvoedinge sullen worden gebruijkt welk den ouderdom van achtien jaaren niet sullen hebben berijkt ende ongetrouwt sullen zijn ende wanneer de voorgeschreve vrugten tot sodani
ge onderhoud ende opvoedinge niet genoeg mogten wesen dat de capitalen van selfs daartoe alsdan soude mogen werden gebruijkt
Gelijk zij testantten mede begeerde indien eenig kind van hen werkelijk letsel des lichaams ofte swakheijd des verstands (wat god verhoed) mogt werden besogt dat sodanig kind jaarlijks soo lange het selve ongetrout blijft uijt de inkomsten van eenige capitalen welcke soo lang gemeen en onverdeelt sullen moeten blijven ofte wel anders uijt aanleggende lijf­rentten voor reekeninge ende tot laste van de gesamentlijke kinderen ofte sullen trekken ijder een somma welke de testa_ nader sullen begrooten vrij ende onbekommert van eenige lasten onder wat voorwendsel het ook soude mogen wesen.
Stellende tot voogd ofte voogdesse over hare kinderen ende deer selver goederen de langstlevende van hun twee magt regt van verkiezing ende aanstellinge ten uijteijnde van dese voogdije tot sluijtende daaromme buijten hare boedel ende dese voogdije de edele heeren weesmeesteren van de plaatsje daar haar sterf huijs sal kome te vullen ende alle andere gesag hebben_ persoonen
Voorts behouden se testenten aan haar selve de macht van veranderinge sonder onderscheijd op wat wijse die geschiede
Het geene voorschreven staat verclaarden de testamenten te wesen hare gesamentlije ende ijders particuliere testament ende laatste wille die zij begeerden dat naar haar overlijden stand grijpen sal het zij als testament codicille gifte ter saake des doods onder de levende ofte soo de selve best sal comen bestaan
Dat aldus passeerden binnen Alkmaar ten overstaand van Harmen Lindeman ende Pieter Zuijdscherwoude als getuijen
C Groenlandt
Neeltie Louris
Claas Pietersz Zuijdscherwoud
Harmen Lindeman
Heijmenbergh
nots publ
Uijt kragte van de macht in dit bovenstaande testament aan ons behouden zoo verklaaren wij wel uijtdrukkelijk te begeren dat de erfportie weke de kind ofte kinderen van onse dochter zalig Grietie Groenlandt naar het overlijden van ons teen uijt onze nalatenschap naar aftrek van alles dat wij tot laste van de voornoemde kinderen ende haren vader uijt wat hoofde het zoude mogen wezen alsdan nog te pretenderen hebben ende onzen boedel verschuldig zaan aan bedeelt zal werden verbonden zal zijn tot hare mondige dagen ofte eerder huwelijke staat toe ende wanneer eene alzoo mogt komen te overlijden des zilver goederen in het geheel zullen moeten erven op de langstlevende of des zelfs nakomelinge dog wanneer alle beijde mogten komen te overlijden aonder echtgenoot ofte descendent naar te laten dan verclaaren te begeeren dat als dan de goederen van onze zijde gekomen wederom aan de naastbestaande van onze sijde zullen moeten erven te welken eijnde wij ook expresselijk verbiedden aftrek van de trebeltianick [?] portie
Stellende tot voogden over de voornoemde kinderen ende goed_
Cornelis Wittebroot wonende tot Wimmenum ende Laurens Groenlandt tot Heemskerk met regt van verkiezinge ende aanstellinge ten uijteijnde van deze voogdije toe met uijt sluijtinge van den E geregte en weescamer van de plaatze dat ons sterfhuijs zal komen te vullen ende alle andere gezag hebbende perzoonen
Het geene voorschreeve staat verclaare wij mede onz laaste wille te wezen en hebbe de zelve daar omme binnen Alkmaar onderteekent op den 3en augusti 1737
C Groenlandt
Neeltie Louris

Cornelis Jacobsz. trouwt Heemskerk, R.K., 29 juli 1703 Neeltje Laurens, getuigen Jacob Janse en Laurens Jacobse (Heemskerk, DTB, 3a (oud 230a)).

Kinderen van Cornelis Jacobsz. Groenland en Neeltje Laurens :

 • Trijntje Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 9 november 1704, doopgetuige Marietje Jacobs, de vader wordt Cornelis Jacobsz. Backer genoemd, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Maria Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 28 januari 1706, doopgetuige Duijfje Laurens, de naam Groenland ontbreekt.
 • Jacob Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 3 maart 1707, doopgetuige Dirck Jacobse, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Grietje Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 21 april 1708, doopgetuige Barbar Cornelis, ondertrouwt Heemskerk, R.K., 1 april 1730, trouwt Heemskerk, R.K., 22 april 1731 Jan Schoten.
 • Jacob Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 9 juni 1709, doopgetuige Dirck Jacobse, de naam Groenland ontbreekt, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Jan Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 juli 1710, doopgetuige Gerrit Jansz, de vader wordt Cornelis Jacobsz. Backer genoemd.
 • Laurens Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 10 september 1711, doopgetuige Crelis Laurens, de vader wordt Cornelis Jacobsz. Backer genoemd, ondertrouwt Heemskerk, R.K., 6 mei 1735, trouwt Heemskerk, R.K., 22 mei 1735 Maartje Outhoij, afkomstig uit Uitgeest, ondertrouwt (2) Heemskerk, R.K., 14 juli 1739, trouwt R.K., 27 juli 1739 (getuigen Tijs Jansz Groot en Gerrit Jansz Groot) Guurtje Jans Groot, afkomstig uit Oost Zaandam.
 • Trijntje Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 27 maart 1713, doopgtuige Griet Jans, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Trijntje Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 28 februari 1714, doopgtuige Griet Jans, de naam Groenland ontbreekt, begraven Wimmenum, 25 maart 1769 [?], 55 jaar oud, ondertrouwt Heemskerk, R.K., 14 april 1730, trouwt Heemskerk, R.K., 23 april 1730 (getuigen Cornelis Jansz en Geertrui van Til) Cornelis Jansz. Wittebrood, schotgaarder, gedoopt Heemskerk, R.K., 29 maart 1709 [?], zoon van Jacob Laurensz Wittebrood en Aaltje Jans.
 • Jacob Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 12 april 1715, doopgetuige Dirck Jacobsz; de naam Groenland ontbreekt, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Aefie Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 21 december 1716, doopgetuige Mantje Dirckx; de naam Groenland ontbreekt, verder zie boven.
 • Jacob Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 16 februari 1718, doopgetuige Dirck Jacobse.
 • Arie Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 14 juni 1719, doopgetuige Margareta Aelbers, waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Arie Groenland, gedoopt Heemskerk, R.K., 26 november 1720, doopgetuige Grietje Aelbers, overleden Heemskerk, aangifte 13 juli 1730 (DTB Heemskerk, inventarisnummer 11).
«Er is maar één grafzerk van een kindergraf bewaard gebleven. Het is de zerk van Aerjen Groenlant die op 11 juli 1730 stierf toen hij nog maar negen jaar oud was. Ook zijn zuster Maartie werd in het graf bijgezet. Aerjen en Maartie waren kinderen van Cornelis Groenlant en Neeltje Laurens, die negen van hun veertien kinderen op jongen leeftijd verloren, Cornelis Groenlant, bezitter van het land waar ooit het Huis Poelenburg had gestaan, was zo vermogend dat hij een graf in de kerk had kunnen kopen. Dat paste bij zijn stand. Groenlant, stammend uit een rooms-katholieke familie, zal ongetwijfeld roomse symbolen op het graf van zijn kinderen hebben willen aanbrengen. Maar dat was in deze protestantse kerk nu eenmaal verboden.»

Zie : Op zoek naar oude graven / H.G. Hin en B. Wietsma. – In : Heemskring. – Heemskerk : Historische Kring Heemskerk, November 1996. – p. 50-51. Aan het artikel zijn afbeeldingen van dit kindergraf en het graf van de ouders toegevoegd.


Aantekeningen Aantekeningen Groenland (vervolg)

Jacobus, gedoopt Castricum, 13 oktober 1713, zoon van Arie Jacobse [Groenland] en Grietie Aelbers, getuige Cornelis Jacobse Groenland.

Ariaen Cornelisse Admirael trouwt Castricum, R.K., 25 januari 1722 Maretie Jacobs Groenlant, getuigen zijn Floris Ariaense en Gerrit Dirkse.

Overleden Castricum, aangifte voor de Suscessie, Neeltje Groenland, aangifte 10 september 1810, overleden 10 september 1810, begraven 13 september 1810, 49 jaar oud, weduwe, 4 kinderen, wonende Castricum.

Kinderen van Lauris Groenland en Maartje Klase :

 1. Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 16-07-1722, zoon van Lauris Sijmense Groenland en Maartje Klase (Inventarisnummer 100, pagina 43300).
 2. Nicolaus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 07-09-1723, zoon van Lauris Sijmense Groenland en Maartje Klase (Inventarisnummer 100, pagina 43301).
 3. Maria, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 10-11-1724, dochter van Lauris Sijmense Groenland en Maartje Klase (Inventarisnummer 100, pagina 43302).
 4. Anna, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Matthias, 14-06-1726, dochter van Lauris Sijmense Groenland en Maartje Klase (Inventarisnummer 100, pagina 43303).
 5. Joannes, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Franciscus, 07-07-1728, zoon van Lauris Sijmense Groenland en Maartje Klase (Inventarisnummer 122, pagina 43304).

Marijtje Dirks Groenland, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 05-10-1766 Jacob Pietersz Tromp (Inventarisnummer 954, Aktenummer 27779, DTB 116). Marijtje Groenlant, begraven Alkmaar, Kerkhof, 01-07-1770, oud recht 633, klasse memorie, vrouw van Jacob Tromp; in de Hortus Medicus (Inventarisnummer 52, Aktenummer 19001).
Kinderen van Jacob Tromp en Marijtje Groenland :

 1. Hijacintha, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 08-01-1767, dochter van Jacobus Piterz Tromp en Maria Dirks Groenland (Inventarisnummer 113, pagina 51677).
 2. Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 18-06-1768, zoon van Jacobus Piterz Tromp en Maria Dirks Groenland (Inventarisnummer 113, pagina 51678).

Gerrit Groenland, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 10-06-1770 Lijsbeth Jans (Inventarisnummer 954, Aktenummer 27909, DTB 117). Gerrit Groenland, 74 jaar oud, begraven Alkmaar, Kerkhof, 09-12-1800, oud recht 657, klasse memorie, laat 1 minderjarig kind na (Inventarisnummer 53, Aktenummer 26988.
Kinderen van Gerrit Groenland en Lijsbeth Jans :

 1. Theodorus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 07-03-1771, zoon van Gerardus Groenland en Elisabeth Jans Bink (Inventarisnummer 114, pagina 43291), vroeg overleden.
 2. Nicolaus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 26-05-1773, zoon van Gerardus Groenland en Elisabeth Jans Bink (Inventarisnummer 114, pagina 43292), vroeg overleden.
 3. Winanda, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 23-11-1775, dochter van Gerardus Groenland en Elisabeth Jans Bink (Inventarisnummer 114, pagina 43293), vroeg overleden.
 4. Willibrordus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 03-01-1778, zoon van Gerardus Groenland en Elisabeth Jans Bink (Inventarisnummer 114, pagina 43294), vroeg overleden.
 5. Joannes, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 05-11-1783, zoon van Gerardus Groenland en Elisabeth Jans Bink (Inventarisnummer 114, pagina 43295), in leven in 1800

Jan [sic !] Groenland, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 22-09-1805 Trijntje Boom (Inventarisnummer 958, Aktenummer 30315, DTB 117).
Kinderen van Jan [sic !] Groenland en Trijntje Boom :

 1. Gerardus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 13-12-1805, zoon van Gerardus Groenland en Trijntje Boom (Inventarisnummer 114, pagina 43296).
 2. Wilhelmus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 02-10-1807, zoon van Gerardus Groenland en Trijntje Boom (Inventarisnummer 114, pagina 43297, staat ook in dl. 122).

Arie Lourensz Groenland, 47 jaar oud, begraven aangifte Alkmaar, 31-12-1782, oud recht 645, Klasse ƒ3,-,-, te Boekel onder stadsban dog te Heijloo begraven; laat 3 kinderen na (Inventarisnummer 645, Aktenummer 38223).
Kind van Arie Groenland :

 1. Jacob Ariensz Groenland, 7 jaar oud, zoon van Arie Louwrensz Groenland, begraven Alkmaar, 06-01-1783 oud recht 646, klasse ƒ3,-,-, een kind te Boekel onder stadsban dog te Heiloo begraven (Inventarisnummer 646, Aktenummer 38229).

Antje Dirks Groenland, 84 jaar oud, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 21-11-1797, oud recht 656, klasse ƒ6,-,-, grafnummer N.G. no 198, huisvrouw van Dirk Krom, 12 gld, 12 st (Inventarisnummer 42, Aktenummer 40020). Anna Dirks Groenland, trouwt (1) Alkmaar, Stadstrouw, 10-08-1738 Reijer Ariensz van Houten (Inventarisnummer 953, Aktenummer 26860); Antje Dirks Groenland, trouwt (2) Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 30-01-1757 Klaas Leendertsz van Es (Inventarisnummer 954, Aktenummer 27383, DTB 116); Antje Dirks Groenland, trouwt (3) Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 07-09-1760 Dirk Jacobsz Krom (Inventarisnummer 954, Aktenummer 27510, DTB 116).

Gerrit Dirksz Groenlandt, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, R.K., 07-09-1766 Maartje Louris Henneman (Inventarisnummer 954, Aktenummer 27776, DTB 116).

Kinderen van Jacobus Pieterz Tromp en Maria Pieters van der Plas :

 • Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., 11 augustus 1772 (Regionaal Archief Alkmaar, deel 114), waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Martinus, gedoopt Alkmaar, R.K., 26 februari 1775 (Regionaal Archief Alkmaar, deel 114). N.B. : het jaartal zal een vergissing zijn.
 • Joannes, gedoopt Alkmaar, R.K., 9 juni 1775 (Regionaal Archief Alkmaar, deel 114).
 • Cornelia, gedoopt Alkmaar, R.K., 1 december 1776 (Regionaal Archief Alkmaar, deel 114).
 • Petrus, gedoopt Alkmaar, R.K., 14 juli 1778 (Regionaal Archief Alkmaar, deel 114).

Met aanvullingen van en de transcriptie van de notariële akte uit 1726 door Remko Ooijevaar.

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 16 maart 2003

Begraafinschrijving Impost Frans IJpelaan, 1757

Begraafinschrijving Impost Frans IJpelaan, 1757
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Verpondingen Wimmenum, 1731

Verpondingen Wimmenum, 1731

Bezittingen van Cornelis Groenland, Register Verpondingen, Wimmenum, 1731
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)