VorigeV.9Volgende

Frans IJpelaan, Ludu Backer en Maartje Alderts

Frans IJpelaan, zoon van Jan IJpelaan en Jannitje Frans, zie IV.2, geboren ca. 1632, begraven Heiloo, Witte Kerkje,volgens de steen 10 augustus 1680; aangifte begraven Alkmaar, Grote kerk, 13 augustus 1680, 5 gld. (1).

Frans Jansz. IJpelaan, jonge man, wonende in de banne van Heiloo trouwt Ludu Cornelis Backer, weduwe van Cornelis Laurensz. van Veen (zie ook onder : V.1; zij was gereformeerd), wonende in de banne van Alkmaar, ondertrouwen 22 maart 1654, gehuwd zonder datum, waarschijnlijk elders (2). Luduwo Cornelis is overleden 1661-1666.

Frans IJpelaan hertrouwt vóór 1673 Maartje Alderts; Maritje Alderts, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 31 juli 1681, grafnummer N.G. no 240, 6 gld (3).

Frans IJpelaan wordt als overleden vermeld in de boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders van 26 april 1681; Maritje Alderts wordt vermeld als in leven zijnde.

In het 'witte kerkje' te Heiloo is een grafsteen te vinden met daarop een steigerend paard in een krans en de tekst :

HIER LEIT BEGRAVEN
FRANS IANS IPELAEN
KOPMAN VAN PAERDEN
IS GERVST DEN 10
AVGVSTVS 1680
 (4).

Frans IJpelaan was in 1674 (5) en bij overlijden paerdenkooper.

Huwelijksvoorwaarden Alkmaar, 19 maart 1654 :

«Huwelijcxse Voorwaarden tusschen Frans Janssoon IJperlaen, jongman, ende Ludu Cornelisdr., wedue ju[?] dato 19e maert 1654. [...] Frans Janssoon IJperlaen van Heijloo zoon van Jan Jacobsz. IJperlaen aanwezig en Ludu Cornelisdr. weduwe van zaliger Cornelis Laurentsz. van Veen als getuige aanwezig Jacob Adriaansz. IJpenlaen.» (6).

Testament, Alkmaar, 28 juli 1661, wonende in de Calckovens, Frans Jansz. IJpelaan en Ludu Cornelisdr. :

«Inde Naeme ons Heeren Amen Op huijden
den xxviij a[nn]o 1661 wesend Donderdag
naerde middage de Klocke omtrent Drie [ueren]
nijeren Den xiij judictie Compareere en voor
notaris ende alhier ondergesz[egde]. de
Eersame frans jansz ijpelaen ende de eersame
Luduwe Cornelisdr. geechte man ende
wijff woonende buijten deser Stede Alcmaer
aende Kalckovens inde jurisdictie der
voorn[oemde] Stede mijn notaris bekendt
de voorn[oemde] frans Jansz. in goeder gesonde
dispositie gaende ende Staende maer de
gemelde Luduw Cornelisdr. sieckelijck
naerden Lichaeme te bedde leggende
Doch niettemin hebbende nevens de
voorn[oemde] haeren man haeren volcomende sinne en
verstandt redenen memorie ende spraecken
sulcx seer wel machtich wesende ende
ten vollen gebruijckende gelijck men anders
uijtterlijcken niet en conden bemercken
verclaerden beijde te overdencken de
Broosheijt van dit tijdelijcken leven de
Sterckheijt der doots en de onseekerheijt
des tijts, ende Nijere vandien Begerende
daeromme sijluijden naer voorgaende
Christelijcke vercommandaties[?] van hun luijden
Zielen ende lichaemen uijt vrijen on
bedwongen gemoedere en sonder jemants
sinistere judictis oft parsuatie soo sijluij[den]
opentlijcken seijden ende verclaerden hunn[e]
Testamente uijterste ende laetste
Wille geschict gemaeckt geordineert ende
beslooten gelijck sijluijden schicken maec[ken]
ordineren inde besluijte mitsdesen int
naervolgende manieren Eerstelijcks
soo hebben sijluijden [daarboven  Testateurs] gesamenlijcks
geapprobeert geratificeert ende van volcom[ene]
waerden ende gehouden hunne [twee woorden doorgestreept]
 
sij Testament comende tot Dispositie van
[mede van] haere goederen helft tot haere eenige uni[?]
Erffgenaemen beroepen genomineert ende
geinstitueert Trijntie, Louris [boven de regel : ende] cornelis
Cornelisz. haere Drie kinderen geprocree[rt]
bij Cornelis Lourisz. Backer Eerder man
mitsgaders de voorn[oemde] frans Jansz ijpelaen
haere man sulcx voor een vierde paert
in alle de Goederen Roerende en Onroerende
schulden actien en credieten Mublen ende
huisraet soo ende in allen scheijne als
sij testatuert deselve metter doot sal comen
te ontruijmen ende naerte laeten wel
verstaende nochtans dat de voor[oemde] [doorgestreept: haere; in de kantlijn toegevoegd : huijshouding misgelijcxt meede in gemeenschappe van Goederen tot de huijshouding en onverdeelschappen]
haere Drie kinderen gehouden sal wesen
bij de voorn[oemde] frans Jansz. haere man der
Langstleevende wesende te blijven [erboven: mondelinge] in
[woord doorgestreept]woonings ende gemeenschappe van
[woord doorgestreept] tot dat de jongste van Drieen out
sal wesen vijffentwintich jaeren [negen regels doorgestreept; in de kantlijn toegevoegd : Die uijt den Gemeene Boedel middelen wijle[?] Groot gemaeckt sal moeten werden sonder dat de outste ofte jemant van Drieen comen te trouwen sal moge te crijgen als off [?] [woorden doorgestreept] De gemelde haer Testatrice kinderen in allen Rede bevelende inde opbrenging en [?] mitsgaders onder werping[?] onder]
[woorden doorgestreept] de gehoors
heijt en goedewille vande voorn[oemde] haere [?]
Ende opdat in [woord doorgestreept] beetere inde met meerde[r]
seeckerheijt ende gerustshijt van haere
Testatrice dese haere goederen wille ende
begeert naer haer doot mach werden
geachtervolgt soo heeft sij Testatrice
tot Voocgden over de voorn[oemde] haere kinderen
gestelt geauthoriseert en gecommiteert de
voorn[oemde] frans Jansz. ijpelaen haer man
en de wel edele Heer David Goldern[?]
 
gemaecte huwelijcxen contract off [woord doorgestreept]
voorwaerde tusschen hun Testateuren
voor bande van huwelijcke gemaect en
opgesecgt [vier regels doorgestreept, daarboven : honde[?] deelr[?] in alle poincts[?] en [?] come [?]
uijtgesondert daer het met dese hunner beijder maeckinge
comt te verandere en contradicteeren voor so
verre en verder niet de [woord doorgestreept; daarboven: voorn[oemde]] huwelijcxe
Voorwaerde [erboven : comen] te verevraceves[?] en casseeren ende
mits dese hij Testateur eerst ende alleen
Disponeerende helft gelegateert en besproocke
aen Jannitje fransdr. weduwe sijne moeder
bij aldien sij tendaege van [twee woorden doorgestreept; daarboven : hem Testateur]
[in kantlijn : comende [?] Dispositien in hae[?]
noch in Levende lijve is maer anders niet
de gerechte Derde paert van alle de Goederen
die hij Testateur metter Doot sal comen te
ontruijmen ende maerte laeten de voorsz[egde]
Derde paert off de waerdije vandien trekkende
uijt de goederen die sij Jannetje fransdr.
jegenwoordig onder haer is hebbende hem
Testateur aengestorven door Doot en afflijvighijt
van [?] Jan Jacobsz sijne vaeder wesende
sijn Testateurs vaederlijck Erfdeel die
tot deser nijer toe noch bij hem niet en is
ontfangen welcks Derde paert van de Boedelen
hij Testaeur de voorn[oemde] sijne moeder toelchijt[?]
en tot volgt in voldoening van haere Ligitima
portie haer naer uijterst scherpheijt van
Rechtene commiteerende voor soo verre des
noots sij haer daarinne instituerende bij dese
Verdere hoeft hij Testateur tot sijne eenig
universele Erffgenaeme [doorboven : off Erffgenaemen] [?] genomineert
en geinstitueert de voorn[oemde] Luduw Cornelis
sijne huijsvrouwe [in de kantlijn : off bij haer overlijden haer ie[?] had genaem[?]] in alle de Goederen
Roerende en Onroerende mublen en huijsraedt
die hij Testateur metter doot sal comen te
ontruijmen ende naer te laeten [?]
omm ter[?]stondt de eijgendomme vandien in
gerustelijckhijt te aenvaerden ende
 
hier in Callantsoog haer selve goede
bekendt [in de kantlijn : heere[?] hunbeijder] ans[?]vrindelijchen versoeckende [?]
[doorgestreept : dese] last te willen aenvaerden en accepteert
hunluijden dach tot gediend onwederroepelijck
Last macht authoriteijt ende bevele
in allen dat voochden bij Testaments soude
mogen werden ten hoochste gepast tot
dien sijne wil Expresselijcken uijtsluijtende
de Weescamer der voorsz[egde] Stede Alcmaer
offe elders mitsgaders alle colegien
die hun Eets[?] off amptshalve[?] desen soude
moge aen gaen niet willende noch oock
begeerende dat sijluijden off iemant van
de voorn[oemde] kinderen hunne naecte bloetvrind[?]
van bestaens[?] sijde hun Eenigsints sul
hebben te bemoeijs[?] in het minst off
meest met de administratie va [boven de regel : voorn[oemde] haere] kinderen
[doorgestreept : haere] goederen te gelden off te quaden[?]
in eenige maniere veel minder dat de voorn[oemde]
voochden aen iemant gehouden sullen wesen
gedachs[?] eenige copinge vereeckinge[?] off be[?] [in de kantlijn : eenigst tijden]
vanden [boven de regel : gemelde] boedel [boven de regel : en gelden] allen twelck hier voort
[in de kantlijn : [?] kunnen [?]
gest[?] en verhaelt staet de voorn[oemde] Testateuren
Ende conseiterden[?] Aldus gedaen verleden
en gepasseert [woorden doorgestreept] ten huijse vande
Testateuren voor het siecke bedde vade Testatrice
des dach als [?] in presentie van Jan
Willems gebuijet[= wonende] aldaer inde heesomenso[?]
Getuijge tot kennisse van desen versocht en
gebeden
franse jansz Ipelan
Ludu cornlis
Jan Willemsz van [?]
[?]
D. Hartcam Not[ari]s. publ[icque]»
 (7).

Testament Alkmaar, 17 juli 1666 :

«Inden name Godes Amen, compareerden voor mij
not[ari]s publ[icque] ende de getuijge naergenoemt
d’eersame Frans Jansz IJpelaen buijrman [= inwoner]
aende Kalckovens in vrijdomme den vers[chreven] Stede alckmaer
mijn not[ari]s bekent sieckelijcke te bedde leggende, dogh
sijn verstant memorie ende spraken noch volcomente
hebben ende gebruickende, Dewelcke verclaerde
genegen te wesen te disponeren van zijne goederen, ende
dienvolgende naer voordachten rade sonder ijemants
inductie gemaect te hebben gelijck hij door bij wesen
sijn testament ende uijtterste wille in den maniere soo hier naer volchen
Eerstelijck recommandeert hij testateurs zijne
ziele inde grondeloose barmhertichede Godes,
ende zijn lichaem der kristelijke begraeffenisse der aer[de]
wijders verclaerde hij te wederroupen ende
verniettigen soodanige Testamentaire codicillaire
ende andern dispositien van uijtterste willen als hij voorn[oemd] desen heeft gepasseert
En daerop comende tot de dispositie soo verclaert hij
testateur eerstelijcken sijn moeder genaempt
Jannitge Frans in dien hij voor haer compt te ster[ven]
in hare naecte legitima portie, haer naer regten
uijt sijne testateurs naer te laten goederen competerende,
Ende in allen de verdern goederen, ofte oock indien
sijn testateurs voorn[oemde] moeder voor hem testateur comt
te sterven, is allen sijn naer te laeten goederen gene
uijt gesondert, verclaert hij testateur tot sijn
erffgenaemen te nomineren ende institueren bij desen
Trijntgen ende Laurens Cornelis, beijde kinderen van sal[iger]
sijne huijsvrouw luduwo Cornelis, mette welcke hij
testateur is woonende ende de bouwerije doende
ende bij voor overlijden van een van haer beijde, de langstlevende leevende,
der selven, des sijne testateurs genegentheijt ende
begeerte is dat de goederen ongescheijde en ongedeelt
sullen blijven ende bij de voorn[oemde] kinderen gemeen ende tot
gemeen schade ende bate gebruijct ende gebeneficeert
 
sullen werden ter tijt ende wijllen ter daede voorn[oemde] Laurens die
de jongste is, tot de huijwelijcken State, oft
ouderdomme van vijffentwintich jaeren gecomen sal wesen,
Versoeckende ende des niettemin stellende ende
committerende hij testateur bij desen tot voocht over
de voorn[oemde] Trijntgen ende Laurens Cornelissen de Edelen
m[eeste]r. Jacob Coorn bailleu vander Nieuwburgh, omme
de voorn[oemde] kinderen sampt haren goederen te regeeren bestieren
ende administreren soo sijn ed[ele] sal oordelen ende bevinde te
behooren tot dat gebonden aen zijn ed[ele] soo volcoomen macht
ende last als een voocht bij noode heeft ende mits desen
van de selfde voochdij wel expresselijcken uijtsluijten
de heeren weesmeesteren der voors[chreven] stede Alcmaer ende
andern die hen dien soude willen onderwinden [?]
Allen t welcke vers[chreven] state deze [?] testateur
verclaere te wesen sijne terstament ende uijtterste willen
t geen hij begeert dat naer zijne dood volcoomen
cracht wercken ende effect sorteren sal t zij als
sodanige testament codicillen gift uijt sake des
doots onder den levende ofte anderen soo eens urensch[u]lt
uijtterst willen alder crachtichste bestaen van versoecken aldus
Aldus gedaen [?] ende gepasse[eert] ten woonhuijsen
van vers[chreven] testateur op den 17 juli 1666 des middaegs
de clocke ontrent een uijren ten over staen van
de edele Jean Coeterman ende Jacob Reijersz
buerman aande Calckovens als getuijge ter
kennisse desen versocht
 
Frans Jansz Ipelan
bij
J Colterman t merck || jacob reijers
selfs gestelt
mij present
P v Everdingen Not[ari]s Publ[ique]»
 (8).

Frans Jansz. IJpelaen, voogd, genoemd in een transportbrief van 14 september 1654 betreffende de verkoop van een stuk land in de Egmondermeer, letter L, groot ca. 741 [?] Roeden en 5 voeten, staat zijn echgenote Luduw Cornelisdr. Backer als man en voogd bij bij de verkoop (Regionaal Archief Alkmaar).

Frans Jansz. IJpelaan, verkoper, transport van 900 roede land, 23 maart 1657, door Frans Jansz. IJpelaan, wonende in de Kalckovens, aan Jan Cornelis Wielemaker te Egmond (Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, fol. 173 verso).

Dirck Jansz. Ypelaen, medevoogd, genoemd in een transportbrief van 27 september 16?? betreffende een stuk zaadland aan de westzijde van de Westerweg, optredende voor de kinderen van wijlen Frans Jansz. Ypelaen (Regionaal Archief Alkmaar, Oud-Rechterlijk Archief, inventarisnummer 162, fol. 147, no. 118.) [te controleren].

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 12 juni 1654 betreffende de verkoop van een woonhuis waarin de neeringe van tappen werd gedaan met de grond waar 't op staat gelegen bij de Kalckovens met een speelhuisje en een afluifje benoorden het huis, zijn boogaard is de belending ten noorden (Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer 155, folio 245, akte 72).

Frans IJpelaan verkoopt 14 september 1654 een stuk land in de Egmondermeer letter L groot ca. 741 Roeden en 5 Voeten, staat zijn echtgenote Luduw Cornelis Backer als man en voogd bij (Regionaal Archief Alkmaar, Oud-rechterlijk archief, inventarisnummer 155, fol. 264, no. 117).

Testament Alkmaar, 17 december 1675 :

«frans Ipelaen en Maritgen Alderts
In de Name des Heeren amen Condt en kennelick
sij eenen ijegelijck die dit jegenwoordigh in steumer[?]
zullen sien of horen lesen, dat inden Jare des geboort[enisse]
desselfs ons heeren en salighmakers Jesu Christi
1675 opden 17 december savonts de klock omtrent
Acht uren, voor mij Cornelis van heijmenberg
notaris publ[icq] bij den hove van hollant gead-
mitteert binnen Alckmaer residerende ende
naegenoemde getuijgen gecompareert sijn,
Frans Jansz Ipelaen poorter dese stede fier
op een stoel sittende, en maritgen Alderts
sijne huijsvrouw gesont van lighaem, mij not[ari]s
beijde wel bekent, en haere redenen memorie
en verstandt wel en volcomen gebruijckende
als claerlijck bleeck, Ende hebben uijt haer
onbedwongen wille, met voorbedaghte raedt en
sonder van eijmant misleijt te wesen soo sij het
verclaerden, haere testament en uijterste wille
gemaeckt, geordonneert ende gedisponeert in
na volgende manieren, eerstens haere sielen
bevelende Godt almachtigh en haere lighamen
de christelijcke begravinghe hebben sij alvoor
geevoceert gecasseert, doot en teniet gedaen
als sij doen bij desen, alle sodanige testamente
codicillen en andere uijterste willen als sij voor
dato desers enighsints alleen ofte met jemant
gemeen gemaeckt ofte gepasseerd hebben gehad
oock specialijck de huwel[ijcxe] voorwaarden bij haere
voorbande des huwelijcx opgereght,
Ende wederom op nieuwe disponerende
hebben sij testateuren reciproocquelijck [= wederzijds]
dat is over en wederover de eerst overlijden[de]
aen de langstlevende van haer beijden, gemaeckt
gelegateert en besproocken het besit, innere
ende vrught gebruijck van alle de goederen
die de eerst stervende vande van haer beijde metter
doot ontruijmen en acghterlaten sal gene uijt
gesondert, om alle de selue[?] met uijstogestues[?]
te mogen besitten en gebruijcken soo lange
 
tot dat hunne kinderen tot den ouderdom
van vijfentwintigh jaren of huwelijcken
staete gecomen zullen sijn, mits gehouden
blijvende haer middeler wijlen [= ondertussen] in cost clederen [= onderhoud]
en leringhe [= onderwijs] op te brengen [= groot te brengen, op te voeden] en onderhouden nae
hare staet en gelegentheijt, ende soo wanneer sij
ten huwelijck comen te treden henluijden
als van eereleijck uijt te setten en dotenen[?] tot
discretie van de langhst levende en de naegenoemde
vooghden aen wie het selve volcomentlijck werdt
toevertrouwt, welck voortsz ende soudt[?] en
uijt settinge sij testateure de voorn[oemde] hunne
kinderen assignere [= toewijzen] in voldoeninge van de legitieme
portie die haer in de goederen van de eerstoverlijdende
soude mogen competeren en haer daerinne voor soo veele
nodigh sij instituerende [= instellende], ende de langstlevende
van haer beijden in alle de verdere goederen.
Dogh met su[l]k een verstande nochtans, of het
moght gebeuren dat de langstlevende terade
wierdt om sigh tot een ander huwelijck te begeven,
dat deselfde alsdan gehouden wesen zal voor het
voltrecken des huwelijcx staet en inventaris
van goederen te maken, en de gereghte helfte
der selfde aen en ten behoeve van hunne kindt of
kinderen in voldoenige van haer vaders ofte
moeders erve te bewijsen, sonder eenige pretensie [= aanspraak]
van lijftocht daer aen te reserveren als allenelijck
tot de mondige dagt[?] of huwelij[cx] staet der versz kinderen toe.
Wijntels[?] hebben de testateuren tot menbers[?] en
vooghden van hare kindt of kinderen en over hunne
goederen gestelt en genomineert [= aangesteld], de langstlevende
van haer beijden met [doorgestreept: de heer Jochum Costerman
oudt Insbige[inwoner, ingezetene?] deser Stede] dirck jansz Ipelaen des testateurs broeder,
enLaurus Corn[eli]sz Veen sijn stief zoon, beneffens [= daarnaast] sodanigen anderen
persoon sij[?] tot haer sullen gelieven te affirmeren [= bevestigen], geven
aen ijder van hen[?] sodanige ample macht en aucthoriteijt
als vooghden van minderjarigen competeert, en speciale mede
dat de [woord doorgestreept] langstlevende bij overlijden van eene [woord doorgestreept, vanaf hier is de rest van de akte in kleiner letter geschreven]
vooght eene ander persoon in des afgestorvens plaets sal
mogen surrogeren [= plaatsvervangen], uijtsluijten daerom uijt haren boedel en van de versz
vooghdije de heeren weesmrs [= weesmeesters] deser Stede en alle anderen die haer
daerinde souden willen moeijen. het gene versz is seijde en verclaerde desen
testateurs te wesen haeren test[ateur]s en uijterste wille die sij begeerden naer hare
doot en overlijden nae gecomen en achter volght [nagestreefd] te hebben als test[ateurs] codgiste[?]
ter salre[?] des doots onder den levenden of andersints soo als het selve alderbest
zal comen bestaen, reser[?] wuen[?] niettemin mocht om dese dispositie bij acte
van haer beijden soudt te mogen amplieren [= uitbreiden?] en veranderen naer haer welgevallen
begeven [?] sonder fraude aldus gedaen en gepasseert binnen Alckmaer
present versz [?] bartelsz de va[?] backer[?] int weeshuijs en Jan Jacobsz [?] als get[ui]gen
Frans Jansz ijpelaen
dit merck + is gestelt bij Maritjen Allertds
Pieter be[?]sz de [?]
Jan Jacobsz spijet[?]
Heijmenberg not[ari]s»

Frans Jansz. IJpelaan, wijlen, genoemd in een transportbrief van 28 oktober 1680, betreffende een stuk land in de Egmondermeer bij de Kalkoverbrug, wijlen echtgenoot van Maartje Aldertsdr.

Frans Jansz. IJpelaan, wijlen, genoemd in een transportbrief van 17 maart 1680/1 betreffende een huis met erf aan de noordzijde van de Koningsweg tegenover de Lombardsteeg, wijlen echtgenoot van Marietje Aldertsdr.

Frans Jansz. Ypelaen, wijlen, genoemd in een transportbrief van 27 september 1680 betreffende een stuk zaadland aan de westzijde van de Westerweg, gehuwd geweest met Maartje Aldertsdr., zijn kinderen onder voogdij van Maartje Aldertsdr., Dirck Jansz. Ypelaen en Laurens Cornelisz. Veen, kopers zijn de kinderen van Jan Cornelisz. Cranebroek (Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer 162, folio 147, akte 118)

Frans Jansz. IJpelaan, wijlen, genoemd in een transportbrief van 7 juni 1681 betreffende losrentebrief van ƒ40,- per jaar ten laste van 's-Landskas, wijlen echtgenoot van Maartje Aldertsdr.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 28 januari 1682 betreffende de helft van een woning en stuk land in de Egmondermeer, bij de Kalkovenbrug, wijlen echtgenoot van Maartje Aldertsdr.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 30 november 1684 betreffende een huis met erf en 2 stallingen aan de noordzijde van de Koningsweg, de weduwe van Frans Jansz. genoemd als belending west.

Frans Jansz. IJpelaan, wijlen, genoemd in een transportbrief van 17 januari 1686 betreffende een huis met erf aan de noordzijde van de Koningsweg, wijlen echtgenoot van Maartje Aldertsdr.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 8 februari 1686 betreffende een huis met erf aan de noordzijde van de Koningsweg, de weduwe van Frans Jansz. wordt genoemd als belending west.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 31 januari 168? betreffende een huis met erf aan de noordzijde van de Koningsweg, de weduwe van Frans Jansz. genoemd als belending oost.

Frans Jansz. IJpelaan, wijlen, genoemd in een transportbrief van 6 maart 1696 betreffende een losrentebrief ten laste van het Land van Holland, testateur van zijn dochter Trijntje Fransdr. IJpelaan.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 4 maart 1699 betreffende de helft van een huis met stuk land in de Egmondermeer, bij de Kalkovenbrug, echtgenoot geweest van Marietje Alderts.

Marijtje Alders, erfgename, weduwe van Frans Jansz. IJpelaan te Alkmaar (Regionaal Archief Alkmaar, Polderarchief Egmondermeer, Gaardersboek Molengeld, inventarisnummer 386, akte 47).

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 5 mei 1700 betreffende de verkoop van een stuk weiland groot 3 Morgen in de Egmondermeer, echtgenoot geweest van wijlen Maartje Alders.

Frans Jansz. IJpelaan, genoemd in een transportbrief van 22 februari 1701 betreffende een huis met erf aan de noordzijde van de Koningsweg, de dochter van Frans Jansz. genoemd als belending oost.

Kinderen van Frans IJpelaan en Maartje Alderts (26 april 1681, bij de boedelscheiding van de ouders van Frans IJpelaan, waren er vier onmondige kinderen in leven), volgorde onbekend :

  • Trijntje IJpelaan, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 26 maart 1673, trouwt Cornelis Carpentier, volgt VI.4.
  • Jan IJpelaan, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 18 juli 1674, zoon van Frans Jansz. en Maertjen Allerts (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 7), trouwt Maartje van Ween, volgt VI.5.
  • Allert IJpelaan, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 10 mei 1676, volgt VI.6.
  • Cornelis gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 23 mei 1678, zoon van Frans Jansz. en Martje Alderts (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 8). Frans zijn kint Ypelaan, begraven Alkmaar, Grote Kerk, aangifte 19 mei 1681, 2 gld. 10 st. (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 21086).

Kinderen van Cornelis Laurentsz. van Veen en Luduw Cornelis :

  1. Trijntje Cornelisdr. van Veen, trouwt Pieter IJpelaan, volgt onder : V.1.
  2. Laurens Cornelisz.
  3. Cornelis Cornelisz., waarschijnlijk vroeg overleden.


Aantekeningen Aantekeningen

Met verbeteringen van Remko Ooijevaar te Heemskerk voor de transcriptie van de akten van 1661 en 1666

Guurtje Laurens Veen, trouwt Alkmaar, 17 november 1658 Jacob Pietersz. Bontekoe (Stadstrouw Alkmaar, DTB inventarisnummer 1, folio 949).

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, DTB Alkmaar, inventarisnummer 41, aktenummer 20888.

2. Regionaal Archief Alkmaar, DTB Alkmaar, Stadstrouw, dl. 949, fol. 91.

3. Regionaal Archief Alkmaar, DTB Alkmaar, inventarisnummer 41, Folio N.G., nr. 240, aktenummer 21152.

4. Het was gebruikelijk dat iedereen werd begraven in de inmiddels protestantse kerken of op het kerkhof daarbij. De katholieken hadden immers geen formeel recht hun eredienst te vieren of er eigen kerken – met kerkhoven – op na te houden. De steen werd eerder beschreven in : Genealogische en Heraldische Gedenkwaardig-heden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland / Mr. P.C. van Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje. - 1928. - 5 dln. De steenhouwer had een slechte dag want hij beitelde ‘kopman’ in plaats van ‘koopman’; anderzijds had hij een goede dag, want hij hoefde het niet over te doen. Zie ook : Grafzerken te Heiloo / J. Belonje. - In: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 59 (1941), p. 346-347. De foto’s zijn gemaakt Open Monumentendag 1989 of 1990, Archief IJpelaan.

5. Regionaal Archief Alkmaar, Kohier van het familiegeld, 1674.

6. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief Alkmaar, inventarisnummer 182, p. 734, 19 maart 1654

7. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief Alkmaar, inventarisnummer 253, p. 177-180.

8. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief Alkmaar, inventarisnummer 297, akte 56, 17 juli 1666, de notaris gebruikte een soort kortschrift dat moeilijk te ontcijferen is.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 23 december 2007

Handtekening

Ondertekening Maartje Alderts uit de boedelscheiding van de nalatenschap van haar schoonouders, 1681
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Grafsteen 1680

Grafsteen Frans IJpelaan, 1680
Bron: Archief IJpelaan
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

Grafsteen 1680

Grafsteen Frans IJpelaan, 1680, detail
Bron: Archief IJpelaan
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)