VorigeVI.5Volgende

Jan IJpelaan en Maartje van Ween

Jan IJpelaan, zoon van Frans IJpelaan en Maartje Alderts, zie V.9. Jan [IJpelaan], gedoopt Alkmaar, Grote Kerk, Gereformeerd, 18 juli 1674, zoon van Frans Jansz. [IJpelaan] en Maertjen Allerts (1). Jan Fransz Ypelaan, begraven aangifte Alkmaar, Grote Kerk, 30 oktober 1702, oud recht 565, klasse ƒ6,-,-, 5 gld 10, na[ar] heijlo [vervoerd] (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 41, aktenummer 24443), 38 jaar oud.

Jan IJpelaan trouwt Alkmaar, Gereformeerd, 11 januari 1699 Maartje Adams van Weerd [Ween] (Marijtje) (2), dochter van Adam van Ween en Maritje Cornelis, overleden na 1722.

Jan IJpelaan, genoemd in een transportbrief 28 januari 1698, koop van looierij met stukje erf aan de korte Nieuwesloot (3).

Transportbrief Alkmaar, 6 januari 1699, Jan Fransz. IJpelaan, zoon en tweederde erfgenaam van Marietje Alders (4).

Huwelijksvoorwaarden, Alkmaar, 9 januari 1699 (5) :

«Huijden den 9 Januarij Anno 1699 hebben Jan Fransz. IJpelaen Jonckman binnen de stad Alcmaer sijnde geadsisteert met Laurens Veen als testamentarie voogt van vaders sijde toekomende bruidegom ter eenre ende Maritje [doorgestreept: Cornelis] Adams van Ween jonge dogter geassisteert met Maritje Cornelis weduwe Adam van Ween hare moeder ende voogt in desen toecomende man Bruijdt te andere sijden met malcander beslooten een wettig en Christelijk huwelijk op de volgende conditien en huwelijcxe voorwaarden
Eerstelijk dat gemelte Bruijdegom, de goederen ende Effecten, bij hem subsidie en onderstant van dit voorn[oemde] huwelijk aen te brengen, sal op stellen ende specificeren in een staet of inventaris bij den Bruijdegom, Bruijt en hunne assistenten respectivelijk onderteekent, welk instrumente gehouden sal werden even van sodanige cracht, als of het met expresse woorden in desen stont gejnsereert [= hierin opgenomen, toegevoegd] en verhaelt waer jegens de Bruijdt tot onderstant [= onderpand?] als vooren aen sal brengen, gelijk haer moeder belooft met hare voornoemde dogter ten huwelijck te sullen geven, Een somme gelts van seven hondert gulden
Van alle welcke voorn[oemde] goederen, tusschen dese toecomende [= aanstaande] Echtgenooten geen gemeenschap sal wesen, werdende de selve wel expresselijk gesecludeert [= met gescheiden goederen?] uijtgesondert allenelijck dat de conquesten [= winsten] ende overwinsten, waer mede Godt gelieven sal henlieden te segenen, geproffiteert ende genooten sullen werden, gelijk dan oock schade en verlies, bij soo verre [= voorzover] Alst [?] god verhoede eenige mogten opkomen, bij hun luijden ijder voor de helfte sal werden gedragen sonder dat nochtans de Erffenisse ofte besterfenissen de welcke den een ofte andere staende t'voorn[oemde] huwelijck sal consequeren [=gevolg hebben voor], voor winst ofte conquest sal werden gereeckent
Invoegen dat t'voorn[oemde] huwelijk door doode van den eene ofte anderen wordende gedissolveert [= ontbonden] alsdan de langstlevende behouden en naer hem ofte haer nemen sal de goederen bij hem ofte haer ten huwelijk [?] aengebragt item staende t'voorn[oemde] huwelijk van die sijde aenbesturven[?] ten prijse als die in de bovengemontioneerde [=bovengenoemde] specificatie sijn opgestelt en bereeckent met redintegratie van het gene bevondens werden daervan te sijn geabsumeert [= verbruikt?] ende niet meer in[?] met noch de helfte van de conquesten [= winsten] ofte overwinsten en daerenboven van sijde, zijwaet, wollens met de cleijnodien van gout ende silver alsdan tot des langstlevendes lijf gerieve ende ciraat behoorende [?] tegens de kint of kinderen en bij gebreke vandien, d'erfgenaem van de Eerst aflijvig [= overleden] wordende, insgelijcx naer haerluijden [?] ende behouden sullen des overledene aengebragte en geerfde goederen, met oock de wederhelfte vande gedane overwinsten en Conquesten, als ook de Clederen van sijde, sijwaet en wollens mitsgaders de cleijnodien in gelijcker voegen [= mate] en manieren als hier voor en in zeguard[?] van de langstlevende staet gedeclareert
Voorts sij noch conditien [= voorwaarden], ten opsigte van de kinderen uijt desen huwelijke te procreeren [= het leven geven], dat de langstlevende sal wesen voogt ofte voogdesse over deselve en over der selver goederen, met macht omme een ofte meer voogden tot des selfs besulx[?] te mogen vorbriefen[?] als ook in des selfs plaets aen te stellen, ende dat ales met uijtsluijtinge van de heeren Weesmeesteren ende die van de geregte der plaete[?] daer haer sterfenijs sal comen te vallen mitsgaders alle andere gelag hebbende persoonen Ende of het gebeurde dat den voorn[oemde] Bruijdegom eerst voor de genomineerde sijne Bruijt quam te sterven, sonder kind of kinderen nae te laeten soo [woord doorgestreept] word geconditioneerd bij desen dat alsdan de toecomende Bruijd uijt des Bruijdegoms eerste ende gereetste[?] goederen voor een Dua[?]e genieten sal de Somme van duijsent Caroli guldens, Ende de Bruijd voor den Bruijdegom sonder kind of kinderen comende aflijvig te werden, hij uijt des Bruijdts goederen verbetert sal wesen met een Somme van vijfhondert gulden Met welcke voorverhaelde conditien en huwelijcxe voorwaerden, de voorn[oemde] toecomende Echtgenooten en hare respective assistenten volcomen genoegennemen
Belovende de selve in alle hunnen deelen naer te comen en elck ander het Effect van dien getrouwelijk te sullen doen genieten onder verbant als nae regten
Sonder fraude. Aldus gedaen binnen Alcmaer en in ourconde [= oorkonde] [bijgeschreven: bij de voorn[oemde] contractanten en ...[?]assistenten] geteeck[end] int[?] ten dage ende jaeren als boven
Jan fransz ijpelaen
maertje cornelijs
maerty adams
Zoucre[?] Veen
mij present
Theodr. Heijmenbergh
1699 9/1»
.

Jan Fransz. IJpelaan, zoon van Marietje Alders, genoemd in een transportbrief, 5 mei 1700 (6).

Testament Alkmaar, 27 augustus 1700, Jan Fransz. IJpelaan en Maritje Adams; Jan Fransz. was een zoon van Maartje Alders (7).

Jan Fransz. IJpelaan, overleden, genoemd in een transportbrief 22 november 1702, verkoop van leerlooierij, echtgenoot van Maritje Adams van Ween (8).

Maartje Adams van Ween hertrouwt Alkmaar, Gereformeerd, 10 februari 1704 Dirk Verbeeck (9). Dirk Verbeek, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 9 januari 1750, oud recht 613, klasse ƒ6,-,-, grafnummer M.G., no. 243, 11 gld., 18 st., laat kinderen na (10).

Kinderen van Jan IJpelaan en Maartje van Ween :

 1. Frans IJpelaen, gedoopt Alkmaar, 18 februari 1700, trouwt Maria de Munt, volgt VII.14.
 2. Adam IJpelaen, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 16 februari 1702, zoon van Jan Francen IJpelaan en Maartje van Ween (11). Adam Jansz Ypelaan, begraven Alkmaar, 25 oktober 1702, oud recht 565, klasse ƒ6,-,-, sone van Jan Fransz Ypelaan (12).

Kinderen van Dirk Verbeek en Maartje van Ween :

 1. Dijna Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 18 november 1704, dochter van Dirk Verbeek en Maria Adams (13), begraven Alkmaar, Grote Kerk, 26 maart 1740, oud recht 603, klasse ƒ6,-,-, grafnummer M.G., no. 341, huijsvrouw van Barend Dalsen, 11 gld., 18 st., laet geen kinderen na (14), trouwt Alkmaar, Gereformeerd, 15 april 1731 Barent van Dalzen (15).
 2. Adam Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 21 januari 1706, zoon van Dirk Verbeek en Marijtje van Ween (16), begraven als Adam Dirksz. Verbeek, Alkmaar, Grote Kerk, 29 juni 1706, oud recht 569, klasse ƒ3,-,-, grafnummer M.G., no. 343, een kind, 4 gld. (17).
 3. Marijtje Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 7 april 1707, dochter van Dirck Verbeek en Marijtje Adams van Ween (18), begraven als Maria Verbeek, Alkmaar, Grote Kerk, 13 november 1775, 68½ jaar oud, oud recht 638, klasse ƒ6,-,-, grafnummer M.G., no. 343, 13 gld., 8 st., ongehuwt; zij valt onder dubbelt regt, ƒ12,-,- (19).
 4. Adam Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 17 januari 1709, zoon van Dirk Verbeek en Maria Adams (20), begraven Alkmaar, Grote Kerk, 25 januari 1709, oud recht 572, klasse ƒ3,-,-, grafnummer M.G., no. 343, een kind 4, gld (21).
 5. Adam Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 14 januari 1714, zoon van Dirk Verbeek en Maria Adams van Ween (22), begraven Alkmaar, Grote Kerk, 4 januari 1737, oud recht 600, klasse ƒ15,-,-, grafnummer M.G., no. 342, procureur, 10 gld. 8 st. (23), 22 jaar oud.
 6. Katharijna Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 24 juli 1715, dochter van Dirk Verbeek en Maria Adams van Ween (24), begraven als Catharina Verbeek, Alkmaar, Grote Kerk, 11 september 1749, oud recht 612, klasse ƒ3,-,-, grafnummer M.G., no. 342, 11 gld., 18 st., laet kinderen na (25), trouwt als Catharina Verbeek, Alkmaar, Gereformeerd, 24 april 1738 Jan Verhoeve (26). Jan Verhoeve, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 4 september 1781, 65 jaar oud, oud recht 644, klasse ƒ15,-,-, grafnummer N.G., no. 65, 10 gld, 8 st., geene kinderen (27).
  Kinderen van Jan Verhoeve en Catharina Verbeek :
  1. Jacobus Verhoeven, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 1 oktober 1739, zoon van Jan Verhoeven en Catharina Verbeek (28).
  2. Dirk Verhoeven, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 30 april 1741, zoon van Jan Verhoeven en Catharina Verbeek (29).
 7. Sufia Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 1 januari 1722, dochter van Dirk Verbeek en Marijtje Adams (30).

Zoon van Dirk Verbeek en Sara Ruijscher :

 1. Leonardus Verbeek, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 3 juni 1703, zoon van Dirk Verbeek en Sara Ruijscher (31), begraven als Leonardus Dirksz. Verbeek, Alkmaar, Grote Kerk, 22 mei 1704, oud recht 567, klasse ƒ3,-,-, grafnummer M.G., no. 343, een kind, 4 gld. (32).

Aantekeningen Aantekeningen

Maartje van Ween kwam uit het volgende gezin :

 • Adam Cornelissen Ween, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 10 februari 1693, grafnummer N.G., no. 225, huurgraff 18 gld. (33), trouwt Alkmaar, Gereformeerd, 10 oktober 1677 Maria Cornelis (34).
  Kinderen van Adam van Ween en Maartje Cornelis :
  1. Cornelia, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 17 juli 1678, dochter van Adam van Ween en Marijtje Cornelis (35).
  2. Cnelisje, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 28 februari 1683, dochter van Adam van Ween en Marijtje Cornelis (36).
  3. Cnelisje, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 17 september 1684, dochter van Adam van der Ween en Marijtje Cornelis (37).
  4. Cornelis, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 8 december 1686, zoon van Adam van Ween en Maertje Cornelis (38).
  5. Cornelis, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 11 april 1688, zoon van Adam van Ween en Maertje Cornelis (39).
  6. Cornelis, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 13 maart 1692, zoon van Adam van Ween en Maertje Cornelis (40). Cornelis Adamsz van Ween, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 30 april 1709, oud recht 572, klasse: ƒ3,-,-, grafnummer Choor no 20. huurgraf 22 gld 12 st, hij was ongehuwd dus dubbel regt (41).

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 34, aktenummer 17496.

2. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 28, aktenummer 14210.

3. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer ?

4. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer ?

5. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel archief, inventarisnummer 442, akte 6.

6. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer ?

7. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief, inventarisnummer ?

8. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer ?

9. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 28, aktenummer 14366.

10. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 33234.

11. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 15208.

12. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 565, aktenummer 24439.

13. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 34412.

14. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 31806.

15. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 30, aktenummer 16695.

16. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 34418.

17. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 25180.

18. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 34411.

19. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 36815.

20. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 34413.

21. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 25661.

22. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 34416.

23. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 31199.

24. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 34417.

25. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 33159.

26. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 31, aktenummer 17210.

27. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 37933.

28. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 13, aktenummer 34518.

29. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 14, aktenummer 34519.

30. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 34414.

31. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 34415.

32. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 24775.

33. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 23006.

34. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 27, aktenummer 12157.

35. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 8, aktenummer 35956.

36. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 8, aktenummer 35957.

37. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 8, aktenummer 35958.

38. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 8, aktenummer 35953.

39. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 9, aktenummer 35954.

40. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 9, aktenummer 35955.

41. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 25710.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 23 september 2009