Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende


Verpondingenregister, Bakkum, 1733

De hier gebruikte bron is : http://www.vpnd.nl/bronnen/nh/bakkum/bakkum_verp_1733.pdf, ter beschikking gesteld door Richard Keijzer (verdwenen), vergelijke de transcriptie door Ineke Smit.
Het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd.
[folio 1 recto]
Ommet land
fol: 1
Quohier der verpondingen van alle de huijsen en andere gebouwen geene uijtgesondert, die in Backum sijn bevonden, inhoudende wat de eige[n] huijsen nevens andere van gelijcke qualiteijt in huure behooren te doen en hoe veel de huurhuijsen en andere gebouwen in huure jegenwoordigh sijn geldende geformeert bij ons ondergeschreven Cornelis van Coevenhoven schout en secretaris, mitsgaders Jan Vrolijk en Aalbert Knaap als schepenen van het voorsz[egde] quartier en speciaal bij de Heeren haar Edele Groot moog: gecommitteerdens tot het redres der verpondingen op de huijsen etc., tot dese opschrijvinge gequalificeert, alles volgende de geexhibeerde huurcedullen en de verclaringe op de deugdelijckheijt van dien gedaan, en daar aff geen
[folio 1 verso]
huurcedullen sijn, volgens de verklaring en affirmatie bij de huurders en verhuurders gedaan, en overgegeven, sonder regard genoomen te hebben op eenige kortinge van verpondinge, andere ongelden off reparatie, sijnde de suijvere huure bevonden als bij ijder partije staat uijtgetrocken
[folio 2 recto]
NoOude verpond[inge][Omschrijving]Huure[Nieuwe verpondinge][Aantekeningen]
Eerstelijk op Noort Backum
10:5:-De weed[uwe]: Aalbert Walenburg een eijgen huijs door haar bewoont op22:-:-1:17:- 
20:10:-De weed[uwe]: Arent Gerritsz een ledigh erf daar t huijs heeft op gestaan, perMemorie  
30:5:-De voorn[oemde] weed[uwe]: Arent Gerritsz een half ledigh erf, daar t huijs op gestaan heeft, perMemorie  
40:10:-Jan Jacobsz een ledig erff daar t huijs heeft opgestaan perMemorie  
50:12:-Jan Ariensz Decker, een eijgen huijs door hem bewoont op18:-:-1:10:- 
[folio 2 verso]
60:10:-De voorn[oemde]: Jan Ariensz Decker een ledigh erff daar t huijs heeft opgestaan perMemorie  
70:12:-De kinderen van Arije Pietersz Prins verhueren aan Cornelis Wulbersz een bouhuijs (1) het welk met de landerijen gelijk verhuert wert, daaromme het selve huijs getaxeert op12:-:-1:-:- 
80:5:-De voorn[oemde] kinderen van Arije Pietersz Prins een half ledig erf, daar t huijs opgestaan heeft, perMemorie  
90:12:-Juffrouw van Wijk verhuert aan Jan Verhees een bouhuijs het welk met de landerijen gelijk verhuert wert, daaromme het selve huijs getaxeert op24:1:-2:-:- 
[folio 3 recto]
100:12:-De voorn[oemde]: juffrou van Wijck verhuert aan Dirk Jacobsz haar werkman een huijsie voor nihil, edog in vergelijcking van dito ander perceel getaxeert op6:-:-0:10:- 
110:10:-De voorn[oemde]: juffrou van Wijck verhuert aan Jan Miesz een bouhuijs het welk met de landerijen gelijck verhuert wert, daaromme het selve huijs getaxeert op12:-:-1:-:- 
120:10:-De voorn[oemde]: juffrou van Wijk een ledigh erf, daar t huijs heeft opgestaan perMemorie  
130:10:-De voorn[oemde]: juffrou van Wijk een ledigh erf, daar t huijs opgestaan heeft perMemorie  
[folio 3 verso]
140:10:-De voorn[oemde]: juffrou van Wijck een ledigh erff, daar t huijs opgestaan heeft perMemorie  
150:10:-Jan Miesz een ijgen huijs dat ledigh staat op9:-:-0:15:- 
Suijt Backum
160:10:-De erfgenamen van Neeltie Cornelis verhueren aan Aalbert Knaap een huijs voor16:-:-1:7:- 
170:10:-De voorn[oemde]: erfgenamen van Neeltie Cornelis een ledigh erf daar t huijs opgestaan heeft perMemorie  
180:10:-Mijns Pietersz een ijgen huijs door hem bewoont op12:-:-1:-:- 
[folio 4 recto]
190:10:-Aalbert Knaap een eijgen huijs door hem bewoont op15:-:-1:5:- 
200:12:-De heer de Bloijs een ijgen huijs Starrenburg genaamt op25:-:-2:2:- 
210:10:-De voorn[oemde]: heer de Bloijs verhuert aan Jacob Jansz een bouhuijs, het welk met de landerijen gelijk verhuert wert, daaromme het selve huijs getaxeert op18:-:-1:10:- 
220:10:-De weed[uwe]: Louris Duijnevelt een eijgen huijs door haar bewoont op12:-:-1:-:- 
230:3:-De erfgenamen van Jan Pietersz verhueren aan Pieter Jansz een huijs voor6:-:-0:10:- 
[folio 4 verso]
240:3:-De voorn[oemde] erfgenamen van Jan Pietersz, een ledigh erf, daar t huijs opgestaan heeft perMemorie  
250:10:-Rijckie Ariens een ledigh erf daar t huijs opgestaan heeft perMemorie  
260:10:-De weed[uwe]: Willem Camp een eijgen huijs door haar bewoont op15:-:-1:5:- 
270:10:-Jacob Jansz een eijgen huis dat ledigh staat op15:-:-1:5:- 
280:3:-De weed[uwe]: Jan de Boode verhuert aan Gerrit Pietersz een huijs voor16:-:-1:7:- 
[folio 5 recto]
290:10:-De weed[uwe]: Jan Doetsz een ijgen huijs door haar bewoont op12:-:-1:-:- 
300:5:-De weed[uwe]: Jorus Willemsz een eijgen huijs door haar bewoont op12:-:-1:-:- 
310:5:-De kinderen van Bancris Hendricxen een ijgen huijs door haar bewoont op15:-:-1:5:- 
320:10:-Jan Dircxen een eijgen huijs door haar bewoont op6:-:-0:10:- 
331:0:-Jonkheer Dirck van den Nieuburgh een tuijnmans woningh op12:-:-1:-:- 
[folio 5 verso]
340:10:-De voorn[oemde] Jonkheer Dirck van den Nieuburgh een ledigh erf daar t huijs opgestaan heeft, perMemorie  
350:10:-De voorn[oemde] Jonkheer Dirck van den Nieuburgh een ledigh erf daar t huijs opgestaan heeft, perMemorie  
360:5:-De erfgenamen van de heer Jan de Leeuw een ledigh erf daar t huijs opgestaan heeft, perMemorie  
37 De weed[uwe]: Dirck Blom een aangetimmert huijs tot heden toe in de verpondingh en 100 penn[ing]: niet bekent op12:-:-1:-:- 
38 De heer van Swieten een aangetimmert huijs tot heden toe in de verpondingh en 100 penn[ing]: niet bekent op12:-:-1:-:- 
[folio 6 recto]
Wij ondergeschreven Cornelis van Coevenhoven Jan Vrolijk & Aalbert Knaap in het hooft deses gemelt, verklaren op den eed, in handen van de Heeren Commissarissen ten fine als in desen gedaan, de voorengestelde taxatie van de eijgene huijsen gedaan te hebben getrouwelijk en opregtelijk, sonder gunst off ongunst, off andersints iets te hebben nagelaten, conform de instructie daar op gegeven, alles na onse uijterste vermogen, en beste wetenschap
Ten ojrkonde dese geteeckent tot Baccum den 9 februari a[nn]o 1731
C[ornelis]: v[an] Coevenhoven
Jan Miehe[?] Vrolick
Dit merck A is bij Aalbert Knaap selfs gestelt
Borderel op ’t quohier van Backum
FolioTaxatien en huurenVerpond[inge][Aantekeningen]
240:-:-3:7:- 
verso36:-:-3:-:- 
318:-:-1:10:- 
verso37:-:-3:1:- 
476:-:-6:7:- 
verso46:-:-3:17:- 
557:-:-4:15:- 
verso24:-:-2:-:- 
[Totaal]334:-:-27:18:- 
De verpondinge[n] na den 12e penn[ing] van 38 posten of huijsen bedraagd de s[omm]a van ƒ27:18:-
Noten

1. Bouwhuijs : boerderij.


Vervolg : VolgendeStart : 26 juli 2010 | Laatst bijgewerkt : 26 juli 2010