VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Een derde watermolen te Limmen, 1651

Inhoud van deze pagina

In 1651 rees er in Limmen ongerustheid over plannen om een derde watermolen te bouwen, met betrekking waartoe een verzoek werd opgesteld om liever eerst de dijken te verhogen, en dat door 73 Limmenaren werd onderschreven :

« Op huijden des 8e maert anno 1651 hebben
ick Claes Ariansz. Schoorl, openbaer notaris bij den Ed.
Hoove van Hollant geadmitteert tot Castricum
residerende mij met de onderget
[ekende]. getuijgen
gevonden binnen de dorpe van Limmen aen
de nae genoemde persoone sijnde alle
huijs houwende luijden Ende aen des selven
uut den naem ende van wege Zijbrant
Allertsz regerende scheepen Claes
Sijbrantsz ende Pietter Dingenumsz regeerende
molemeesters sijnde voorsz[egde] dorpe gedaen
dit naevolgende versoeck
 
Alsoo bij verscheijden buienen ende ingelanden
inde voorsz
[egde] banne is voor geslagen ende
geresolveert omme daettelijck noch
een derde waetter molen te stellen
 
Soo is bij de voorsz
[egde] mannen[?]en haer versoeck
aende naegenumde buiene
[=inwoners] offt niet
beetter en waer dat men met het setten
vande versz
[egde] molen noch een jaer oft twee
wachten ende de ringen omt polder
eerst verhoochden met sustitantte dijcken
als oock de moletochten wel ende
bequamelijck op maeckten Alsoo daer
oock van veele geseijt wert dat de
uut waetteringe vande Schermert voort
op gemaeckt sal werden twelck mede
sal strecken tot dienst vant polder ende
andere redenen meer bij monde weeder
te verhalen Ome
[?] tesien oft men door die
middelen niet geholpen kunnen werden sonder
[in de kantlijn] een derde watermolen
versoeckende hier op de nae genumde buienen
haar advijs
 
Dit binnen staende voor geleesen aen
Jan Arisz Oudt scheepen
Huijbert Cornelisz Out scheepen
Alit Jeroensz
Jacob Allertsz
Cornelis Garrebrantsz
Jacob Cornelisz
Jan Jacobsz
Jan Jansz Houijgens out molemeester
Aris Gerritsz out kerckmeester
Pietter Jansz out scheepen
Duiffie Willems ten overstaen van Huijbert Cornelis haere voocht
Cornelis Arentsz
Krijn Lammertsz
Jacob Aeriansz
Willem Jacobsz
Krijn Cornelis
Neel Cornelis
Cornelis Jansz
Jan Sijmensz
Crelis Sijmensz
Aerian Aelbertsz
Jacob Jansz
Garrebrant Dircksz out molemeester
Cornelis Piettersz out schepen
Jan Gerritsz Backer
Dirck Piettersz Backer
D[?]iette Claes
Haesie Pietters
Cornelis dircksz
Gerrit Maertsz out schepen
Aellebert Fransz kerckmeester
Jan Piettersz
Aerian D
[?]hsz Groot
Maertte Tamisz
Jan Zijbrantsz Groote
[?] out schepen
Willeboort Gerritsz
Jan Dircksz
Aeffie Cornelis
Aeffie Cornelis
Anna Jacobs
Duiesz
[?] IJsbrants
Lijsbet Pietters
Claes Maertsz Decker
Jacob Claesz
Aerian Jacobsz out kerckmeester
Claes Aeriansz Morsch
Pietter Claesz
Jan Tamisz
Jan Cornelisz
Cornelis Cornelisz Booij out kerckmeester
Jan Maertsz out molemeester
Claes Cornelisz Booij heijlgeestmeester
Dirck Cornelisz
Cornelis Aeriansz out schepen
Sijmen Remmesz
Aerian Piettersz Out scheepen
Jan Aeriansz out scheepen
Pietter Jansz
Jacob Aeriansz
Jan Cornelisz out schepen
Jacob Gerritsz
wouter Lourensz
Jacob Cornelisz out schepen
Trijn Cornelis
Cornelis Louwersz out scheepen
Aerian Zijbrantsz
Claes Cornelisz out scheepen
willem Louwerisz out molemeester
Claes Aeriansz loo out schepen
Claes Wericksz
[?]
Pietter Cornelisz loo out schepen
Allert Claesz
Rem Aeriansz
 
Het booven staende versoeck de voorn. persoonen
voor tweeendeel
[toegevoegd: van woorden te worden]
voor geleest sijnde ende
de reste bij monde verhaelt die tselve
eendrachtelijck hebben toegestaen dat men
metter setten van een derde waetter molen
noch een jaer ofte twee souden wachten ende
voornoemde als tversoeck mede brengt.
 
Aldus gedaen tot Limmen ten voorsz[egde] dage
ter presentie van Huijbert Cornelisz ende
Jacob Aeriansz [tussengevoegd: Mooij] buierluijden aldaer als
getuijgen van goede geloove hier toe met
mijn notaris versocht toirconde en getuijchen
ten dage als booven
 
Huijbert Cornelisz
tmerck bij Jacob Ariaensz Mors
met eijgenen hant gestelt
CA Schoorl notaris publicq
1651
3
8 »
 (1).

Vervolg : Volgende


Noten

1. Bron: Castricum, Notarieel Archief, deel 3010, 8 maart 1651, 4 blz.


Start : 22 november 2003 | Laatst bijgewerkt : 8 februari 2005