VorigeIII.3Volgende

Jan IJpelaan en Aechte Cornelisdr.

Jan IJpelaan, zoon van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, geboren ca. 1583, overleden tussen 1614 en1623.

Jan IJpelaan trouwt ca. 1608 Aechte Cornelisdr., in leven in 1645 als zij wordt vermeld in een verkoopakte van haar dochter Trijn.

Jan IJpelaan wordt in het testament van zijn ouders van 1614 als erfgenaam vermeld, in het testament van zijn ouders van 1623 daarentegen als overleden met niet bij name genoemde kinderen als erfgenaam.

Aechte Cornelisdr., weduwe van Jan Willemsz., wonende in de Niepoort, testament, 17 februari 1639; vermeld worden de gehuwde dochters Maritgen en Sijburch, de ongehuwde dochters Anna en Trijn, en tenslotte de overleden dochter Guurt, waarvan de dochter Adriaen in haar moeders plaats erft :

« [bovenaan de bladzijde bijgeschreven: 57.]
[in ander handschrift in de kantlijn: 1639 febr. 17]
Testamente Aechte Cornelis
dochter weduwe van Jan
Willemszoon
 
In de name des Heere Amen. Bij dese
publicque Instrumente wort een ijder
genotificeert ende kennelick gemaeckt
doet dat in de Jare na den geboorte onser
Heeren ende Salichmaeckers Jesu Christi
xvic [=1600] negen ende dertig op den xviien [=17den] dach
februarij des naer middachs de clocke
omtrent drie ure Voor mij Corn[eli]s Jacobssoon
van der Gheest, Secret[ari]s der Stadt Alcmaer
en de Notaris publijcq bij den Hove van Holland
geadmitteert en de voor den getuijgen hier nae
genoempt gecomen en de gecompareert is, Aechte
Corn[eli]s d[ochte]r weduwe wijlen Jan Willemssoon
woonende in de Nieupoort den getuijgen wel
bekendt sieckelijk zijnde, leggende te bedde
doch haere redenen, verstant en de memorie
wel machtich, sulcx claerlick bleeck d'welck
willende van haer tijtelick goede[re?]n disponeren
bij forme van testament alleer haer door
de doot sulcx werde beleten geeft uit haere
eijgen vrijen wille, sonder ijemants inductie
ende wel voor bedachten gemoede soo zij
verclaerde haer testament ende uijterste
wille gemaeckt ende geordenneert inden
naevolgende maniere, eerst hare edele
siele bevelende in de grondeloose barmhertich[heit]
Godes ende haer doode lichaem de
Christel[ijcke] gegraeffenis, heeft voorts
Maritgen ende Sijburch hare twee
gehuwde dochters, geinstitueert, en de
institueert den zelven bij desen in haer bloote
legitieme portie haer na rechten uijt haer
na te laten goede[re?]n competerende, om
verscheijden redenen haer daer toe moverend
Nominerende [boven regel: en] institueerende vorders toe
hare eenige ende universele Erfgenamen
Anna ende Trijn Jans hare dochters
voor twee derde paerten, mitsg[ad]ers Adriaen
de dochter van Guurt Jans mede haer
was op haer moeders plaetse voort
resterende derde paert [onder regel: ende bij ordene ders selfs vern[oe]mdt kindt, kind[er]en ende
vordere descende[te]n op de ouders plaetse bij represen[tatie]]
[in kantlijn: t'samen en de langst leeven[de] vanhen twee indien de eerst stervende gene kind[er]en nalaten
 
[overige bladzijden ontbreken]»
 (1).

Genoemd in transportbrief Alkmaar, 4 juli 1645, Jan Willemsz. IJpelaan, overleden, was gehuwd met Aechte Cornelisdr. en vader van Trijn Jans, de verkoopster, verkoop van huis en erf aan de Nieuwpoort (2).

Mogelijk is zij dezelfde als Aechte Cornelisdr. alias Aechte Otten die in 1606 wordt genoemd.

Dochters van Jan IJpelaan en Aechte Cornelis :

  1. Maritgen IJpelaan, geboren ca. 1610, vermeld in het testament van haar moeder uit 1639, dan gehuwd, volgt IV.6.
  2. Sijburch IJpelaan, geboren ca. 1611, vermeld in het testament van haar moeder uit 1639, dan gehuwd, volgt IV.7.
  3. Anna IJpelaan, geboren ca. 1613, vermeld in het testament van haar moeder uit 1639, dan ongehuwd, volgt IV.8
  4. Trijn IJpelaan, geboren ca. 1615, vermeld in het testament van haar moeder uit 1639, dan ongehuwd, trouwt Aelbert Claesz., volgt IV.9.
  5. Guurt IJpelaan, geboren ca. 1616, vermeld in het testament van haar moeder uit 1639, dan overleden, met een dochter Adriaen die in haar moeders plaats erft, volgt IV.10

Aantekeningen Aantekeningen

Met verbeteringen van Remko Ooijevaar te Heemskerk voor de transcriptie van de akte van 1639.

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, Notarieel Archief, inventarisnummer 110, fol. 57v-58, 17 februari 1639.

2. Regionaal Archief Alkmaar, Transportbrieven, inventarisnummer 153, akte 154, zie onder Trijn IJpelaan, IV.9


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 11 mei 2010

Akte 1639

Akte 1639

Testament van Aechte Cornelisdr., 1639 (overige bladzijden ontbreken)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)