VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Castricumse genealogische bronnen

Inhoud van deze pagina

 1. De beschikbare archieven
 2. FamilySearch
 3. Het ‘Ancien Régime’
  1. Castricum en Bakkum, huwelijken voor schout en schepenen en het ‘registre civique’
  2. Castricum en Bakkum, belastingen : impost en verpondingen
  3. Castricum, Nederduits-gereformeerd
  4. Castricum, rooms-katholiek
 4. De Burgerlijke Stand
  1. Klappers en tienjarentafels 1811-1902
  2. Geboorten 1811-1902
  3. Huwelijksafkondigingen 1889-1912
  4. Huwelijken 1811-1932
  5. Huwelijksbijlagen 1889-1932
  6. Overlijdens 1811-1950
 5. Archiefinventarissen
 6. Beeldbanken
  Noten

1. De beschikbare archieven

De bewaard gebleven Castricumse plaatselijke administratie begint magertjes in 1307 (1) en bevindt zich vooral in het Regionaal Archief Alkmaar, met een redelijke kans te overleven. De Castricumse bevolkingadministratie, eerst uitsluitend kerkelijk, begint in 1630 en vertoond grote gaten. In Castricum zelf is er in het raadhuis, in de pastorie en bij de diaconie nogal wat zoekgeraakt, en in 1890 ging zelfs de hele administratie van de burgerlijke stand op de zolder van het Alkmaarse stadhuis in de brand; gelukkig waren er toen elders dubbelen, die sindsdien ergens zó goed worden bewaard dat niemand ze ooit meer heeft kunnen inzien. In de handgeschreven afschiften die van de dubbelen zijn gemaakt staan onvermijdelijk fouten; bij de afbeeldingen daarvan ontbreken er onvermijdelijk bladzijden. Het blijft behelpen. Van wat inmiddels electronisch toegankelijk is volgt hier een overzicht.

Er is enorm veel werk verricht, maar omdat de verschillende instellingen vooral bezig zijn met het elkaar in de wielen te rijden gaan er ook heel veel inspanningen weer verloren.

Voorzover van toepassing zijn er hier – tamelijk onvolkomen, want er is haast geen beginnen aan – ook de oorspronkelijke inventarisnummers gegeven uit het Rijksachief Noord-Holland, cq. Noord-Hollands Archief (‘RANH/NHA’, Haarlem), waar de boeken zich bevonden toen de eerste ‘mormoonse’ films daarvan werden gemaakt (zie verderop), net als de nieuwere inventarisnummers uit het Regionaal Archief Alkmaar (‘RAA’), voorheen Stadsarchief Alkmaar.

Ondertussen ontbreekt het niet aan initiatieven, want Frank Bakkum heeft een grote hoeveelheid indexen uit Castricum en wijde omgeving verzameld in Excel-bestanden (beschikbaar op de genealogische website van Remko Ooijevaar), met transcriptie en normalisatie van namen, wat weer heel andere zoekmogelijkheden biedt voor de periode vóór 1811, maar zonder directe links naar de bronnen.

In gegevensbanken en rekenbladen zijn snel verwijzingen te vinden naar bronnen die anders weinig of niet zouden worden geraadpleegd. Maar het blijft zaak te struinen in de afbeeldingen van de zo oorspronkelijk mogelijke bronnen en de tweedehands bronnen zoveel mogelijk te controleren aan de hand van de oorspronkelijke.

Het weergeven van bronnen blijft in de literatuur een heel probleem : een ‘bron’ is niet waar een gegeven oorspronkelijk vandaan komt, maar waar het gegeven is gevonden; wie de oorspronkelijk bron wil opgeven dient die te controleren, en het kost niet heel veel moeite meer daarbij ten bewijze een afbeelding te overleggen.

2. FamilySearch

Met de Eerste Wereldoorlog ontstond er wat meer ongerustheid over het behoud van het ‘historisch-cultureel erfgoed’ van de ‘naties’, en vervolgens zelfs van de mensheid. Dat werd nog sterker met de Tweede Wereldoorlog. Niet geheel toevallig kwamen er ook nieuwe middelen om de perkamenten en papieren erfenis wat veiliger te stellen, zoals middels fotokopieën en microfilms (2).

De ‘mormonen’ uit Salt Lake City, Utah (3) hebben sinds 1950 waar het kon zoveel mogelijk genealogische bronnen laten microfilmen – in samenwerking met archieven die daarvoor zelf de middelen niet hadden en die als tegenprestatie voor hun medewerking geheel gratis dubbelen daarvan verkregen – dat wil zeggen doop-, trouw- en begraafboeken van kerken, en trouw-, begraaf- en vooral belastingsgegevens van bannen, en ook van de dan openbaar toegankelijke gemeentelijke burgerlijke stand; helaas nog zonder de oud- en nieuw-rechterlijke en notariële archieven en de bevolkingsregisters en zo nog wat dingen. Dat alles ligt inmiddels opgeslagen in een atoom-vrije bunker, ergens een kleine geruststelling, maar vervolgens heeft dat toch weer gezeur opgeleverd over allerlei ‘rechten’.

De scans van de zwart-wit microfilms die aanvankelijk gratis en zonder bijzondere voorwaarden in 2010 beschikbaar kwamen op FamilySearch zijn van goede kwaliteit, maar voor de toegankelijkheid is er inmiddels een barrière: op de hier gegeven links te laten dient dient u eerst in te loggen, door naam, voornaam, email-adres en wachtwoord op te geven, en we kunnen raden naar wat daarmee weer gebeurt.

De archieven zouden kunnen overwegen de ‘mormonen’-films (waarvan ze over dubbelen beschikken) zelf te laten scannen en in WieWasWie op te nemen, dan wel de ‘mormonen’ ervan te overtuigen om de barrières voor de toegankelijkheid op te heffen.

Soms zijn de ‘mormonen’-films zelfs beter dan de nieuwere kleurenafbeeldingen (meestal foto’s) van erg wisselende kwaliteit die door verenigde amateur-onderzoekers gratis en goed toegankelijk zijn gemaakt op Geneaknowhow en Van Papier Naar Digitaal (4) – dat ook materiaal omvat dat in FamilySearch ontbreekt. Bovendien kwam er véél meer beschikbaar dan bij de digitale archiefbron WieWasWie, waarin echter wél weer de in FamilySearch ontbrekende bevolkingsregisters worden ontsloten, maar verder vooral beperkt blijft tot de periode sinds 1811 (5).

De films zijn gemaakt toen de de oorspronkelijke documenten nog weinig waren geraadpleegd, in die zin zijn ze zelfs beter dan de inmiddels beduimelde en soms zelfs gevandaliseerde oorspronkelijke documenten zoals die zich nu in de archieven bevinden, en we hoeven ons ook niet meer te behelpen met fotokopieën van afschriften. Zo zijn hier voor het eerst afbeeldingen van de oorspronkelijke Castricumse rooms-katholieke doop- trouw en begraafboeken beschikbaar.

Dat dit bij de ‘mormonen’ vandaan komt is een behoorlijke aanfluiting voor het Nederlandse archiefwezen dat over de oorspronkelijke documenten beschikt en ook over dezelfde films. En de goedwillende amateurs die uit frustratie met het archievenbeleid (met name het ter ziele gegane Genlias, inmiddels opgenomen in het nog altijd niet veel betere WieWasWie), onafhankelijk iets probeerden goed te maken door pro deo de digitale ontsluiting met transcripties zelf ter hand te nemen zijn voor afbeeldingen van documenten voor een goed deel ingehaald door al veel eerder ingezette ‘grote middelen’ van een religieuze sekte. Maar soms zijn de nieuwe foto’s, juist doordat ze in kleur zijn, weer net iets beter leesbaar dan de scans van de oude microfilms.

Door de loutere massa en de lengte van de soms niet erg samenhangende films, en de overige verspreide andere bronnen blijft het geheel nog altijd lastig toegankelijk en een heel gezoek. In Alkmaar werden de Castricumse bronnen die aanvankelijk in Haarlem lagen natuurlijk hernummerd, zodat er een behoorlijk probleem met de verwijzingen ontstond. En digitaal blijkt de boel ook nogal eens te verhuizen, waardoor het soms sneller zoeken is met Google dan zijn tijd te verliezen door de hier gegeven bladwijzers te volgen.

Hier waren verwijzingen naar de films voor Castricum met wat meer opsplitsing gegeven in de hoop dat ze enige tijd zouden beklijven (wat een illusie is gebleken), en verder wordt er genoeg informatie gegeven om ze bij verhuizing toch weer terug te vinden; de bladwijzers naar de ‘mormonen’-films werken al niet meer zonder eerst in te loggen, en met de andere digitaal beschikbare bronnen wordt behoorlijk gesold.

Een groeiende index van de ‘mormonen’-films was voor de burgerlijke stand ook al te vinden op Zoekakten en GenVer, behalve dan dat de links naar FamilySearch inmiddels daar ook niet meer werken zonder eerst in te loggen.

3. Het ‘Ancien Régime’

a. Castricum en Bakkum, huwelijken voor schout en schepenen en het ‘registe civique’

Castricum, ondertrouwboek schepenen, 1708-1729, deel 326(III), FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 222-325.

1710171517201725

Castricum, ondertrouwboek schepenen, 1708-1729, pdf, naar fotocopieën, 8 bladzijden per bestand, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt november 2011.

1708-1710 1716-1719 1724-1726
1710-1711 1719-1720 1726-1727
1711-1712 1720-1721 1726-1728
1712-1713 1721-1722 1728-1729
1714-1715 1722-1723 
1715-1716 1723-1724 

Castricum, ondertrouwboek schepenen, met bijlagen, 1708-1729, index in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2014.

Aantekeningen Wie van 1708-1734 secretaris/schout van Castricum was is nooit duidelijk vastgesteld, Dirk van Delen noemt alleen Melchior Veeris Rollerius voor 1728, hier is nog een onderzoek te doen.

Castricum, trouwboek schepenen, 1730-1780, door Leonard Tempelaar, secretaris sinds 1730, sinds 1734 schout, deel 326a, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 5-153.

1730173517401745175017551760176517701777

Castricum, trouwboek schepenen, 1730-1780, idem, pdf, naar fotocopieën, 12 bladzijden per bestand, laatste 6 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt november 2011.

1730-17311743-17451761-1763
1731-17331745-17471763-1765
1733-17341747-17491765-1767
1734-17351749-17511767-1770
1735-17371751-17531770-1772
1737-17391754-17561772-1773
1739-17411756-17591773-1774, 1777-1778
1741-17431759-17611779-1780

Castricum, trouwboek schepenen, bijlagen, 1730-1771, idem, deel 326(III), FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 325-334, tien akten.

Castricum, trouwboek schepenen, bijlagen, 1730-1771, idem, pdf, naar fotocopieën, 11 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt november 2011, tien akten plus omslag.

Castricum, trouwboek schepenen, 1730-1780, met bijlagen 1730-1771, index in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2015.

Aantekeningen De huwelijken tussen december 1774 en december 1777 ontbreken, waarschijnlijk toe te schrijven aan de hoge leeftijd van schout Leonard Tempelaar; in 1777 werd Joachim Nuhout van der Veen aangesteld als secretaris, in 1779, toen Leonard Tempelaar overleed, werd hij aangesteld als schout.
Aantekeningen De Castricumse heerlijke bevolkingsadministratie van 1781-1792 van Joachim Nuhout van der Veen is zoekgeraakt, behalve wat betreft de belastingheffing, dat bleef wél bewaard.

Castricum, trouwboek schepenen en geboden, 1793-1811, deel 326, door mr. Joachim Nuhout van der Veen en Elisabeth Fabritius, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 156-220.

Bakkum, trouwboek schepenen, 1793-1811, deel 328, door mr. Joachim Nuhout van der Veen en Elisabeth Fabritius, FamilySearch, film gemaakt februari 1950, beeld 3-18.

Castricum en Bakkum, trouwboek schepenen, 1793-1811, index in html naar de oorspronkelijke akten, met bladwijzers naar de akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2015.

Bakkum, trouwboek schepenen, 1793-1811, transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.

Aantekeningen Van december 1799 tot januari 1803 treedt Elisabeth Fabritius, de echtgenote van Joachim Nuhout van der Veen, op als secretaris.

 Castricum, Registre civique, 1811, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt maart 2008.

Castricum en Bakkum, Registre civique, 1811, transcriptie in html naar fotokopie van oorspronkelijk, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.

b. Castricum en Bakkum, belastingen : impost en verpondingen

Bakkum, impost op trouwen en begraven 1696-1701 (gaardersarchief), FamilySearch, film gemaakt juli 1987 te Haarlem, naar fotokopie uit het Oud-Rechterlijk Archief, beeld 12-14.

Aantekeningen Het bestaan van dit boek bewijst dat een dergelijke administratie toen al bestond. Dus moet er flink wat verloren zijn gegaan: voor Bakkum 1701-1711 en 1747-1791, voor Castricum alles van vóór 1730.

Castricum, kladregister impost op trouwen en begraven 1733-1772 (gaardersarchief), secretaris en sinds 1734 schout Leonard Tempelaar, deel 326b, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 147-219.

Castricum, impost op trouwen en begraven 1730-1773 (gaardersarchief), secretaris en sinds 1734 schout Leonard Tempelaar, deel 326a, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 3-80.

173017351740174517501755176017651770
Aantekeningen Het ontbreken van rekeningen voor 1774-1776 komt waarschijnlijk op rekening van de hoge leeftijd van Leonard Tempelaar; zijn opvolger Joachim Nuhout van der Veen, aangesteld als secretaris in 1777 en schout na het overlijden van Leonard Tempelaar in 1779, beklaagt zich daarover in het begin van het vervolg.

Castricum, impost op trouwen en begraven 1777-1805 (gaardersarchief), secretaris en sinds 1779 schout J. Nuhout van der Veen, deel 326a, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 81-143.

178017851790179518001805

Castricum, impost op begraven 1806-1811 (gaardersarchief), schout J. Nuhout van der Veen, deel 327, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 223-229.

Bakkum, impost op begraven 1806-1811 (gaardersarchief), schout J. Nuhout van der Veen, deel 329, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 19-23.

Castricum en Bakkum, Impost op trouwen en begraven, 1806-1811 (gaardersarchief), transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.


Bakkum, impost op trouwen en begraven 1712-1746 (gaardersarchief), FamilySearch, film gemaakt juli 1987 te Haarlem, naar slecht leesbare negatieve fotokopieën uit het Oud-Rechterlijk Archief, beeld 4-7.

Bakkum, Impost op trouwen en begraven, 1712-1746 (gaardersarchief), transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.


Bakkum, impost op trouwen en begraven, 1791-1805 (gaardersarchief), schout J. Nuhout van der Veen, deel 328a, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 3-16.

Bakkum, Impost op trouwen en begraven, 1791-1805 (gaardersarchief), transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.


Castricum, verpondingen, 1733, pdf, gemaakt door Ineke Smit, 5 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt 2008.

Castricum, verpondingen, 1733, transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2010.


Bakkum, verpondingen, 1733, pdf, gemaakt door Ineke Smit, 3 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt 2008.

Bakkum, verpondingen, 1733, transcriptie in html, Archief IJpelaan, gemaakt 2010.

c. Castricum, Nederduits-gereformeerd

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt in 21 december 1827 door dominee E.D. Canne op aanvraag van de burgemeester van Castricum) Nederduits-gereformeerd doopboek, 1748-1791, FamilySearch, film gemaakt juli 1987 te Haarlem, beeld 3-7, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift doopboek Nederduits-gereformeerd, 1748-1791, pdf, 8 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2012, gelijk aan vorige.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt in 21 december 1827 door dominee E.D. Canne op aanvraag van de burgemeester) Nederduits-gereformeerd alfabetisch register op het doopboek op voornaam van de dopeling, 1748-1791, FamilySearch, film gemaakt juli 1987 te Haarlem, beeld 8-10, gelijk aan volgende.

Castricum,handgeschreven afschrift Nederduits-gereformeerd doopboek, alfabetisch register op voornaam dopeling, 1791-1811, pdf, 8 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2012, gelijk aan vorige.


Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) Nederduits-gereformeerd doopboek, 1736-1791, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 8-13, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift Nederduits-gereformeerd doopboek, 1736-1791, pdf, 10 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2012, gelijk aan voorgaande, maar laatste bladzijde ontbreekt.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) Nederduits-gereformeerd doopboek, 1790-1812, alfabetisch register op voornaam dopeling, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 13-18, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift Nederduits-gereformeerd doopboek, alfabetisch register op voornaam dopeling, 1790-1812, pdf, 10 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2012, gelijk aan voorgaande.

Castricum, index Nederduits gereformeerd doopboek 1736-1819, Archief IJpelaan, gemaakt 2015.


Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) Nederduits-gereformeerd trouwboek, 1734-1812, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 18-22.

Castricum, handgeschreven afschrift Nederduits-gereformeerd trouwboek, 1734-1794, pdf, 7 bladzijden.


Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) Nederduits-gereformeerd lidmatenboek en Attestatiën, 1734-1812, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 24-50, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift Nederduits-gereformeerd lidmatenboek, 1734-1850, pdf, drie bestanden van 10 bladzijden en twee van elf, gelijk aan voorgaande.

1734-1772 1773-1790
1791-1850, alfab., A-G 1791-1850, alfab., G-M 1791-1850, alfab., M-Z

d. Castricum, rooms-katholiek

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek doop- en trouwboek Uitgeest (met Heemskerk, Limmen en Castricum), deel 601a, FamilySearch, film gemaakt maart 1950 te Den Haag, verspreid over 82 beelden; beeld 10, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 36, 37, 40, 43, 47, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 69.

Castricum, rooms-katholiek, Castricummers ingeschreven te Uitgeest en Heemskerk 1630-1648; Uitgeest, dopen 1630-1637 en 1640-1647, trouwen 1630-1648, begraven 1630, Heemskerk, dopen 1637-1639, transcriptie in html naar afschrift, Archief IJpelaan, gemaakt 2005.


Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek doop-, trouw, en begraafboek, pastoor J. Noorman, 1663-1692, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 3-26, gelijk aan volgende, maar betere kwaliteit.

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek doop-, trouw, en begraafboek, pastoor J. Noorman, 1663-1692, film maakt januari 1963 te Haarlem, beeld 6-30, gelijk aan voorgaande, een beeld méér.


Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek doopboek, pastoor J. Noorman, 1663-1692, 1664, 166?, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 167-179, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek doopboek, pastoor J. Noorman, 1663-1692, 1664, 166?, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 7-21, gelijk aan voorgaande.

Castricum, handgeschreven afschrift rooms-katholiek doopboek, pastoor J. Noorman, 1663-1692, pdf, drie bestanden van elk 9 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

1663-1673 1673-1682 1682-1692

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek, pastoor J. Noorman, 1664-1676, 1675, 1671, 1668, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 244-245, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek, pastoor J. Noorman, 1664-1676, 1675, 1671, 1668, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 85-86, gelijk aan voorgaande.

Castricum, handgeschreven afschrift rooms-katholiek trouwboek, pastoor J. Noorman, 1664-1675, pdf, 2 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.


Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek begraafboek, pastoor J. Noorman, 1664, film nr. 1753, gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 274, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek begraafboek, pastoor J. Noorman, 1664, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 115, gelijk aan voorgaande.

Castricum, handgeschreven afschrift rooms-katholiek begraafboek, pastoor J. Noorman, 1664, pdf, 1 bladzijde, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

Castricum, transcriptie in html rooms-katholiek doop-, trouw- en begraafboek, pastoor J. Noorman, naar afschrift, 1663-1692, gemaakt 2003.

Aantekeningen Het Heemskerkse R.K. begraafboek meldt : «27 mei 1692, Reverandus Admodum Dominus Joannes Noorman, pastor van Castricum».
Aantekeningen «Op den overleedenen Eerw[aarde]. Heer J. Noorman († 1692) is hier als Pastoor gevolgd d’Eerw[aarde]. Heer Tukker, en is hier overleeden 1705. Daar is hier geen Doopboek van gevonden. Dus dat er een Boekboek (vermoedelijk bedoeld doopboek) van 1692 - 27 Mei tot 1705 19 Frebr[uari]. ontbreekt.»
Aantekeningen Begraafboek Heemskerk : 1705, «Reverendus Admodum Dominus Gerardus Tucker, pastoor van Castricum, obiit 7 Februarij.»
Aantekeningen Impost Castricum, 9 januari 1762, «De Heer [pastoor] Johannes Kerkman geeft aan ’t lijk van Johanna Theresia Kerkman zijn zuster op ƒ 30,-,-, nog ongetrout overleden ƒ 30,-,-.
Impost Castricum, 22 februari 1765, «De Heer [?] Becker geeft aan ’t lijk van der Heer Johannes Theod[ericus] Kerkman R[ooms]. pastoor alhier, 16 dito overleden op ƒ 30,-,-, nog ongetrout overleden ƒ 30,-,-.

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek doopboek pastoors Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 29-97, gelijk aan volgende, betere kwaliteit.

17051710171517201725173017351740

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek doopboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 33-96, gelijk aan voorgaande, drie beelden minder en mindere kwaliteit.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt 1951-1961) rooms-katholiek doopboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 180-228, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek doopboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 22-69, gelijk aan voorgaande.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt 1951-1961) rooms-katholiek doopboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, pdf, zeven bestanden van 12 bladzijden en één van 10, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

1705-1709 1713-1718 1723-1729 1734-1740
1709-1713 1718-1723 1729-1734 1740-1744

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek trouwboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1752, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 97-119, gelijk aan volgende, betere kwaliteit.

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek trouwboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1752, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 96-120, gelijk aan voorgaande, mindere kwaliteit

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1752, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 246-267, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1744, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 88-108, gelijk aan voorafgaande.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt 1951-1961) rooms-katholiek trouwboek pastoor Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), 1705-1752, pdf, drie bestanden van 10 bladzijden en één van 11, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

1705-1716 1716-1727 1727-1737 1737-1752

Castricum, transcriptie in html rooms-katholiek doopboek 1705-1744 en trouwboek 1705-1752 naar afschrift, pastoors Willem de Ruijter (1705-1723) en Joannes Kerkman (1724-1765), gemaakt 2003.

Aantekeningen Het doopboek 1744-1800 en het trouwboek 1752-1800 is na 1905 verloren gegaan, zie Castricum, rooms-katholiek, dopen 1744-1800, trouwen 1752-1800.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt 1818, aangevuld 1820) rooms-katholiek doopboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1820, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 121-149, gelijk aan volgende, betere kwaliteit.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt 1818, aangevuld 1820) rooms-katholiek doopboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1820, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 124-152, gelijk aan voorgaande, mindere kwaliteit.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek doopboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1814, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 70-83.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek doopboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1805, pdf, 3 bestanden van elk 9 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

1800-1805 1805-1810 1810-1814

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek trouwboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1817, FamilySearch, film gemaakt februari 1950 te Den Haag, beeld 150-157, gelijk aan volgende, betere kwaliteit.

Castricum, oorspronkelijk rooms-katholiek trouwboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1817, FamilySearch, film gemaakt januari 1963, beeld 153-160, gelijk aan voorgaande, mindere kwaliteit.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek, pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1812, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 268-272, gelijk aan volgende.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1814, FamilySearch, film gemaakt januari 1963 te Haarlem, beeld 229-242.

Castricum, Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek, pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1812, pdf, 8 bladzijden, Van Papier Naar Digitaal, gemaakt april 2011.

Castricum, handgeschreven afschrift (gemaakt ca. 1953) rooms-katholiek trouwboek pastoor Nicolaas Bommer, 1800-1812, FamilySearch, film gemaakt juli 1963 te Haarlem, beeld 109-113, gelijk aan voorgaande.


Castricum, rooms-katholiek doopboek 1800-1814 en trouwboek 1800-1812, transcriptie in html naar de oorspronkelijke akten, Archief IJpelaan, gemaakt 2003.

4. De Burgerlijke Stand

Van de burgerlijke stand worden de overlijdensakten openbaar na 50 jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de geboorteakten na 100 jaar.

De oorspronkelijke akten van de Castricumse burgerlijke stand 1811-1888, behalve de tienjarentafels, zijn verloren gegaan door een brand in het Alkmaarse stadhuis van 19 februari 1890. Afschriften van dubbelen zijn in 1893 gemaakt, gewaarmerkt en getekend door de griffier van Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, ingevolge de artikelen 1 tot 5 van de Wet van 15 april 1891, Staatsblad 83; de dubbelen waarnaar de afschriften zijn gemaakt zijn niet gedigitaliseerd, zijn ook niet toegankelijk, en kunnen alsnog verloren gegaan. Van de huwelijksafkondigingen en huwelijksbijlagen waren er geen dubbelen. Vanaf 1889 zijn er oorspronkelijke akten mét de huwelijksbijlagen.

Opmerkelijk is dat Joachim Nuhout van der Veen in het laatste jaar dat hij de administratie deed, 1812, weer van het Nederlands op het Frans overschakelde; zijn opvolger Pieter Kieft (eerst secretaris, burgemeester in 1814), die schout wilde worden genoemd, en niet burgemeester, deed daar niet aan mee.

Als er dubbele of overlappende films zijn is er een keuze gemaakt.

a. Klappers en tienjarentafels 1811-1902

Alfabetische klapper op familienaam van Castricumse huwelijken, 1811-1902, redactie HoGenDa.

Tienjarentafels 1811-1842, oorspronkelijk, FamilySearch, één ongemerkte en ongedateerde film.

1811-1812, beeld 2-61823-1832, beeld 19-341833-1842, beeld 35-51
1813-1822, beeld 8-18  

Tienjarentafels 1843-1902, oorspronkelijk, FamilySearch, één film, gemaakt september 1961 te Haarlem.

1843-1852, beeld 5-241863-1872, beeld 46-631883-1892, beeld 2-52
1853-1862, beeld 25-451873-1882, beeld 65-941893-1902, beeld 54-105

b. Geboorten, 1811-1902

Geboorten, afschriften, 1811-1855, FamilySearch, één film, gemaakt juni 1955 te Den Haag.

1811, beeld 5-141826, beeld 166-1731841, beeld 316-330
1812, beeld 14-241827, beeld 174-1791842, beeld 331-340
1813, beeld 25-341828, beeld 180-1901843, beeld 341-352
1814, beeld 35-441829, beeld 181-1981844, beeld 353-360
1815, beeld 45-561830, beeld 199-2081845, beeld 361-372
1816, beeld 57-731831, beeld 209-2211846, beeld 373-385
1817, beeld 74-851832, beeld 222-2311847, beeld 386-394
1818, beeld 86-951833, beeld 232-2411848, beeld 394-407
1819, beeld 96-1091834, beeld 242-2511849, beeld 408-419
1820, beeld 110-1211835, beeld 252-2591850, beeld 420-435
1821, beeld 122-1291836, beeld 260-2701851, beeld 436-449
1822, beeld 130-1391837, beeld 271-2811852, beeld 450-460
1823, beeld 140-1471838, beeld 282-2931853, beeld 461-473
1824, beeld 148-1561839, beeld 294-3031854, beeld 473-487
1825, beeld 157-1661840, beeld 304-3151855, beeld 487-498.

Geboorten, afschriften, 1856-1882, FamilySearch, één film, gemaakt september 1962 te Haarlem.

1856, beeld 5-161865, beeld 110-1231874, beeld 239-251
1857, beeld 16-301866, beeld 124-1361875, beeld 252-267
1858, beeld 31-391867, beeld 137-1581876, beeld 268-286
1859, beeld 40-491868, beeld 157-1701877, beeld 287-305
1860, beeld 50-581869, beeld 170-1841878, beeld 306-323
1861, beeld 59-711870, beeld 185-1981879, beeld 324-344
1862, beeld 71-841871, beeld 199-2111880, beeld 344-361
1863, beeld 85-971872, beeld 212-2251881, beeld 361-380
1864, beeld 98-1091873, beeld 226-2381882, beeld 381-400

Geboorten, afschriften 1883-1888, oorspronkelijk 1889-1902, FamilySearch, één film, gemaakt augustus 1979 te Haarlem.

1883, beeld 7-411890, beeld 232-2571897, beeld 451-481
1884, beeld 42-751891, beeld 260-2841898, beeld 483-518
1885, beeld 76-1091892, beeld 286-3181899, beeld 519-562
1886, beeld 110-1401893, beeld 324-3511900, beeld 564-597
1887, beeld 141-1671894, beeld 354-3861901, beeld 599-641
1888, beeld 168-1991895, beeld 389-4201902, beeld 643-675
1889, beeld 201-2301896, beeld 422-449 

c. Huwelijksafkondigingen, 1889-1912

Huwelijksafkondigingen 1889-1912, oorspronkelijk, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1978.

1889, beeld 2-81897, beeld 85-1021905, beeld 228-248
1890, beeld 10-181898, beeld 104-1151906, beeld 250-273
1891, beeld 20-291899, beeld 117-1341907, beeld 275-285
1892, beeld 31-381900, beeld 136-1571908, beeld 287-300
1893, beeld 40-501901, beeld 159-1671909, beeld 302-322
1894, beeld 52-621902, beeld 169-1841910, beeld 324-346
1895, beeld 64-711903, beeld 186-2081911, beeld 347-374
1896, beeld 73-831904, beeld 210-2261912, beeld 376-418

d. Huwelijken, 1811-1932

Huwelijken, afschriften, 1811-1882, FamilySearch, één film, gemaakt juni 1955 te Den Haag.

1811, beeld 6-71835, beeld 129-1311859, beeld 248-254
1812, beeld 8-141836, beeld 131-1351860, beeld 255-260
1813, beeld 15-181837, beeld 136-1401861, beeld 261-265
1814, beeld 19-261838, beeld 141-1471862, beeld 266-270
1815, beeld 27-381839, beeld 148-1511863, beeld 271-274
1816, beeld 39-451840, beeld 152-1561864, beeld 275-278
1817, beeld 46-521841, beeld 156-1581865, beeld 279-285
1818, beeld 53-571842, beeld 158-1621866, beeld 286-291
1819, beeld 57-641843, beeld 162-1661867, beeld 292-305
1920, beeld 65-691844, beeld 167-1721868, beeld 306-311
1821, beeld 71-721845, beeld 173-1751869, beeld 312-319
1822, beeld 73-791846, beeld 175-1781870, beeld 320-327
1823, beeld 79-811847, beeld 179-1851871, beeld 328-333
1824, beeld 81-841848, beeld 186-1911872, beeld 334-340
1825, beeld 85-891849, beeld 192-1961873, beeld 340-347
1826, beeld 90-931850, beeld 196-2041874, beeld 348-354
1827, beeld 94-961851, beeld 205-2091875, beeld 355-362
1828, beeld 97-1021852, beeld 210-2141876, beeld 363-373
1829, beeld 103-1061853, beeld 215-2201877, beeld 374-384
1830, beeld 106-1091854, beeld 220-2241878, beeld 385-392
1831, beeld 110-1161855, beeld 224-2291879, beeld 393-400
1832, beeld 116-1211856, beeld 230-2331880, beeld 401-409
1833, beeld 122-1261857, beeld 234-2381881, beeld 410-415
1834, beeld 127-1291858, beeld 239-2471882, beeld 416-421

Huwelijken, afschriften, vanaf 1899 oorspronkelijk, 1883-1902, FamilySearch, één film, gemaakt augustus 1979 te Haarlem.

1883, beeld 681-6881890, beeld 757-7731897, beeld 861-876
1884, beeld 689-7031891, beeld 776-7911898, beeld 878-889
1885, beeld 704-7091892, beeld 792-8081899, beeld 891-908
1886, beeld 710-7231893, beeld 815-8241900, beeld 911-934
1887, beeld 724-7321894, beeld 827-8391901, beeld 936-944
1888, beeld 733-7401895, beeld 842-8481902, beeld 947-965
1889, beeld 742-7541896, beeld 851-858 

Huwelijken, oorspronkelijk, 1903-1912, FamilySearch, één ongemarkeerde, ongedateerde film, gemaakt na 1987.

1903, beeld 2-101907, beeld 44-551911, beeld 92-98
1904, beeld 12-171908, beeld 57-681912, beeld 100-113
1905, beeld 20-301909, beeld 71-80 
1906, beeld 32-421910, beeld 83-90 

Huwelijken, oorspronkelijk, 1913-1922, FamilySearch, drie ongemarkeerde, ongedateerde films, gemaakt na 1997.

1913, beeld 3-161917, beeld 63-721921, beeld 126-148
1914, beeld 19-311918, beeld 76-911922, beeld 151-159
1915, beeld 34-401919, beeld 94-107 
1916, beeld 43-601920, beeld 110-122 

Huwelijken, oorspronkelijk, 1923-1932, FamilySearch, twee ongemarkeerde, ongedateerde films.

1923, beeld 3-141927, beeld 72-931931, beeld 159-176
1924, beeld 19-281928, beeld 99-1141932, beeld 182-197
1925, beeld 33-511929, beeld 119-135 
1926, beeld 56-661930, beeld 140-153 

e. Huwelijksbijlagen, 1889-1932

Huwelijksbijlagen, oorspronkelijk, 1889-1902, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1977.

1889, beeld 3-801894, beeld 430-5071899, beeld 777-886
1890, beeld 82-1811895, beeld 509-5541900, beeld 888-1024
1891, beeld 183-2941896, beeld 556-5981901, beeld 1026-1082
1892, beeld 296-3671897, beeld 599-6961902, beeld 1084-1212
1893, beeld 369-4281898, beeld 698-775 

Huwelijksbijlagen, oorspronkelijk, 1903-1912, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1987.

1903, beeld 2-1021907, beeld 402-5191911, beeld 777-842
1904, beeld 104-1681908, beeld 521-6221913, beeld 844-942
1905, beeld 170-2811909, beeld 624-713 
1906, beeld 283-4001910, beeld 716-775 

Huwelijksbijlagen, oorspronkelijk, 1913-1922, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1997, 1921 is over twee films verdeeld.

1913, ontbreekt1917, ontbreekt1921A, beeld 399-465
1914, ontbreekt1918, beeld 2-1441921B, beeld 2-116
1915, ontbreekt1919, beeld 146-2801922, beeld 118-198
1916, ontbreekt1920, beeld 282-397 

Door een indelingsfout is één film van FamilySearch nog niet beschikbaar; Castricum zou op een film van Callantsoog staan.

Huwelijksbijlagen, oorspronkelijk, 1923-1932, FamilySearch, twee ongemarkeerde en ongedateerde films, gemaakt na 2007; 1927 is over twee films verdeeld.

1923, beeld 2-1101927A, beeld 473-6661930, beeld 319-445
1924, beeld 112-2011927B, beeld 11931, beeld 447-612
1925, beeld 202-3651928, beeld 3-1451932, beeld 614-754
1926, beeld 367-4721929, beeld 146-317 

f. Overlijdens, 1811-1950

Overlijdens, afschriften, 1811-1855, FamilySearch, één film, gemaakt juni 1955 te Den Haag.

1811, beeld 5-141826, beeld 103-1121841, beeld 211-215
1812, beeld 16-231827, beeld 113-1191842, beeld 216-223
1813, beeld 25-301828, beeld 120-1231843, beeld 224-229
1814, beeld 31-361829, beeld 124-1321844, beeld 230-235
1815, beeld 37-401830, beeld 133-1371845, beeld 236-242
1816, beeld 41-471831, beeld 138-1451846, beeld 243-251
1817, beeld 48-541832, beeld 146-1511847, beeld 251-258
1818, beeld 55-581833, beeld 152-1571848, beeld 259-267
1819, beeld 59-651834, beeld 158-1621849, beeld 268-275
1820, beeld 65-701835, beeld 162-1691850, beeld 276-282
1821, beeld 70-771836, beeld 170-1761851, beeld 283-292
1822, beeld 78-821837, beeld 177-1841852, beeld 293-300
1823, beeld 83-881838, beeld 185-1951853, beeld 301-309
1824, beeld 89-971839, beeld 196-2011854, beeld 310-317
1825, beeld 98-1021840, beeld 202-2101855, beeld 318-326

Overlijdens, afschriften, 1856-1882, FamilySearch, één film, gemaakt september 1962 te Haarlem.

1856, beeld 114-1211865, beeld 210-2181874, beeld 299-306
1857, beeld 122-1371866, beeld 219-2241875, beeld 307-316
1858, beeld 138-1491867, beeld 225-2341876, beeld 317-328
1859, beeld 150-1591868, beeld 235-2451877, beeld 329-337
1860, beeld 160-1701869, beeld 235-2561878, beeld 338-348
1861, beeld 171-1831870, beeld 257-2671879, beeld 349-360
1862, beeld 184-1911871, beeld 268-2791880, beeld 361-371
1863, beeld 192-2011872, beeld 280-2901881, beeld 372-381
1864, beeld 202-2091873, beeld 290-2981882, beeld 381-388

Overlijdens, afschriften, 1883-1892, vanaf 1889 oorspronkelijk, FamilySearch, één film, gemaakt augustus 1979 te Haarlem.

1883, beeld 971-9861887, beeld 1041-10621891, beeld 1111-1124
1884, beeld 987-10031888, beeld 1064-10751892, beeld 1127-1141
1885, beeld 1004-10241889, beeld 1077-1091 
1886, beeld 1025-10401890, beeld 1093-1109 

Overlijdens, oorspronkelijk, 1893-1902, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1978.

1893, beeld 2-161897, beeld 72-851901, beeld 141-156
1894, beeld 18-361898, beeld 87-1001902, beeld 159-178
1895, beeld 39-541899, beeld 103-122 
1896, beeld 56-691900, beeld 125-139 

Overlijdens, oorspronkelijk, 1903-1940, FamilySearch, één ongemarkeerde en ongedateerde film, gemaakt na 1990.

1903, beeld 115-1241916, beeld 75-971929, beeld 495-518
1904, beeld 127-1351917, beeld 100-1271930, beeld 520-543
1905, beeld 138-1491918, beeld 152-1871931, beeld 545-567
1906, beeld 151-1591919, beeld 189-2251932, beeld 570-594
1907, beeld 162-1741920, beeld 228-2641933, beeld 596-619
1908, beeld 176-1881921, beeld 266-2971934, beeld 621-634
1909, beeld 192-2041922, beeld 300-3381935, beeld 636-658
1910, beeld 206-2271923, beeld 340-3691936, beeld 660-688
1911, beeld 229-2611924, beeld 371-3931937, beeld 690-719
1912, beeld 263-2921925, beeld 395-4161938, beeld 721-743
1913, beeld 2-271926, beeld 418-4411939, beeld 745-775
1914, beeld 29-481927, beeld 443-4671940, beeld 777-806
1915, beeld 50-721928, beeld 469-493 

Overlijdens, oorspronkelijk, 1941-1950, FamilySearch, één film, gemaakt 2008 te Haarlem.

1941, beeld 6-441945, beeld 127-1431949, beeld 286-341
1942, beeld 50-811946, beeld 148-1681950, beeld 347-420
1943, beeld 87-971947, beeld 175-237 
1944, beeld 103-1221948, beeld 242-281 

4. Archiefinventarissen

Archief van de gemeente Castricum, 1551-1811 (1813), 2.5 meter, 84 inventarisnummers, Regionaal archief Alkmaar.

Archief van de Heerlijkheden Bakkum en Castricum, 1307-1918, 0.35 meter 102 inventarisnummers, Regionaal archief Alkmaar. Archiefvormers: Heerlijkheid Bakkum, 1625-1811; Heerlijkheid Castricum, 1441-1910; Families Geelvinck en Schuyt, 1307-1918.

Notariële archieven Castricum, 1638-1925, 0.85 meter 28 inventarisnummers, Regionaal archief Alkmaar; Archiefvormer: Notarissen Castricum voor 1842, 1638-1811.

Nummer Toegang: NL-AmrRAA-20.3.005; Plaatsingslijst van het notarieel archief van Castricum, 1638-1925.
Notarissen :
Claes Adriaensz. Schoorell, 1638-1666
Mr. Joachim Nuhout van der Veen, 1778-1811
J.E. Heenk (en plaatsvervanger J.P. Stuijt), 1921-1924
J.P. Stuijt, 1924-1925

Archief van de Hervormde gemeente Castricum: Kerkvoogdij, 1823-1982, 3.7 meter 486 inventarisnummers, Regionaal archief Alkmaar, Archiefvormers: Hervomde gemeente Castricum: Kerkvoogdij, 1823-1982.

Archief van de R.K. Parochie St. Pancratius te Castricum, 1440-1984, 6 meter 234 inventarisnummers, Regionaal archief Alkmaar.

6. Beeldbanken

Beeldbank van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Castricum in : Beeldbank Regionaal Archief Alkmaar.

Castricum in : Beeldbank Noord-Holland.

Castricum in : Beeldbank Noord-Hollands Archief.

Castricum in : Boerderijen Beeldbank Noord-Holland.

Castricum in : Beeldbank Het Geheugen van Nederland.

Castricum in : Beeldbank Catawiki verzamelaarsplatform (ansichtkaarten).

Castricum in : Beeldbank Ga het na (Nationaal Archief).

Castricum in : Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Castricum in : Beeldbank Nederland-in-beeld.nl.

Castricum in : WatWasWaar (historische kaarten).

Beeldbank Museum Kennemerland (Beverwijk), zelf “Castricum” intypen.


Noten

1. Voor oudere, niet-plaatselijke bronnen, zie Castricum.

2. Photocopier (Wikipedia, Engelstalig), en : Microfilms (wikipedia, Engelstalig).

3. In de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Wikipedia) bestaat de mogelijkheid voorouders posthuum te laten dopen (maar sinds enige tijd ook niet-voorouders). Dat is toch wel iets heel anders dan het geval van de Friese koning Radboud, die in 754 zijn voet uit de doopvont zou hebben getrokken toen hij van de toch wel erg weinig diplomatieke St. Wolfran in het Franse Sens vernam dat zijn heidense voorouders waarschijnlijk in de hel waren beland; zelf ging hij toch liever naar waar zijn voorouders zich bevonden, zie : De gebeenten van Willibrord. Over de samenwerking tussen mormonenkerk en archieven zijn kamervragen gesteld; en er ontstond enige opwinding toen bleek dat leden van het Nederlandse koningshuis en zelfs Anne Frank op zijn ‘mormoons’ na hun overlijden zijn gedoopt. Gelukkig volgt Het Parool dat kritisch op de voet, maar dat is lastig terug te vinden..
Eind 2017 bleek dat de directe links van FamilySearch werden omgeleid naar de hoofdpagina en dient er bovendien te worden ingelogd, een grote achteruitgang voor de toegankelijkheid.

4. Voor Castricum vooral aangeleverd door Farida de Man. Bepaald ergerlijk is het gesol met de bronnen van Den Braber naar : VPND en dan weer naar : GeneaKnowHow.

5. Via de archieven-gegevensbanken komt een massa informatie beschikbaar die anders nauwelijks zou worden gevonden, maar het is altijd zonder de omgeving.
Het was altijd een simpele taak van de archieven om uit ‘openbare middelen’ het ‘historisch-cultureel erfgoed’ veilig te stellen en vooral openbaar toegankelijk te maken; juist door algehele digitale toegankelijkheid worden de oorspronkelijke documenten het best beschermd. Maar :

 1. sommige aangesloten archieven (er zijn natuurlijk ook niet-aangesloten archieven, zoals in Noord-Holland het Stadsarchief Amsterdam, die het weer anders doen, maar niet noodzakelijk slechter) zijn erg terughoudend in het verstrekken van afbeeldingen van de oorspronkelijk documenten in de hoop die betalend te kunnen leveren dan wel om het aantal bezoekers kunstmatig op te voeren;
 2. het geheel stelt ook interessante problemen met betrekking tot de kopierechten van wettelijk openbare gegevens die ondertussen bij gebrek aan eigen middelen voor serieuzer behoud met de ‘mormonen’ zijn gedeeld;
 3. het gesprek tussen informatiseerders en archivarissen is altijd al moeilijk geweest omdat ze elkanders taal niet spreken, waardoor de aanwezigheid van tussenpersonen die de problemen van beide kanten kennen nuttig lijkt;
 4. de aangesloten archieven geven naar willekeur meer of minder gegevens; de meesten alleen de burgerlijke stand, en dan nog zonder de huwelijksbijlagen, maar de één geeft alleen huwelijken, de ander ook geboorten en overlijdens, vaak ontbreken geboorteplaatsen, leeftijden, beroepen en de aktedatum, en de getuigen met leeftijd en beroep ontbreken altijd;
 5. de aangesloten archieven hebben ook allemaal hun eigen manier om de gegevens te presenteren met allerlei originaliteiten; zo volgt de één bijvoorbeeld de akten, terwijl de ander het blijkbaar ‘correcter’ vindt de naam van de moeder vóór die van de vader te vermelden;
 6. bij sommige archieven kunnen alle of een deel van de documenten gratis worden gedownload, anderen maken ze alleen in kleine delen zichtbaar, en weer anderen houden documenten liever geheel buiten beeld; met als resultaat Van Papier Naar Digitaal (waaruit ook weer documenten verdwijnen);
 7. sommige archieven handhaven bovendien hun eigen databanken, waarin het soms beter vertoeven is dan in WieWasWie;
 8. het werk voor Genlias is bovendien voor het overgrote deel gedaan door slecht geïnstrueerde vrijwilligers, die vervolgens naar alternatieven zijn gaan zoeken;
 9. als klap op de vuurpijl : er wordt over geklaagd dat op het doorgeven van fouten nauwelijks of niet wordt gereageerd.

Er zijn nog een paar simpele overwegingen voor het digitaliseren :

 1. als er begonnen wordt met het meest gevraagde, dan komt het minder gevraagde nooit meer aan beurt bij gebrek aan ‘prioriteit’; de enige juist archivisten-houding is : we werken chronologisch (dan beginnend met het oudste en niet het nieuwste), dan wel alfabetisch (en dan vooral niet de meest gevraagde letters eerst);
 2. het meest gevraagde heeft enkel prioriteit voorzover het zo snel mogelijk bescherming verdient vanwege de gebruiksslijtage om de oorspronkelijk documenten veilig te stellen;
 3. andere ‘prioriteit’ : eerst het meest bedreigde want minst behoudbare materiaal, onafhankelijk van het gebruik.

Voor ander commentaar op de verwikkelingen rond Genlias en WieWasWie, zie :

en verdere verwijzingen aldaar. Beheerder van WieWasWie sinds 2012 is het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), zie ook : Van Genlias naar WieWasWie.
Toch wel spannend ergens te lezen dat genealogen in sommige kringen worden gezien als verwende kinderen in een gratis snoepjeswinkel.
Gezellig is ook de stemmingmakerij tegen de gigantische opslagplaatsen waar in Nederland niet minder dan zestig kilometer (volgens archieven.nl zelfs honderden) vooral tamelijk nutteloos papier zou zijn opgeslagen. Een archiefkast heeft echter meestal zes planken, zodat het in werkelijkheid gelijk al zes keer minder is, en dan nog is het strekkende kilometer, niet vierkante kilometer, zodat we het totaal nog een keer door drie kunnen delen. Blijft over drie vierkante kilometer, twintig keer minder dan wordt voorgewend. En als het archief vier verdiepingen heeft blijft er zegge en schrijven één vierkante kilometer over, inbegrepen trappen, liften, veiligheidsvoorzieningen, en wat voorzieningen voor personeel en bezoekers. De algemene tendens is bovendien dat nieuwe overheids- en ook steeds meer andere archieven uitsluitend electronisch worden bewaard (met alle risico’s van dien). Zijn de papieren archieven eenmaal gedigitaliseerd en electronisch goed toegankelijk, dan kunnen ze het beste op een afgelegen (en dus goedkope) plaats veilig ver onder de grond worden opgeborgen, en dan blijft het ‘historisch-cultureel erfgoed’ ongetwijfeld veel beter behouden voor later onderzoek dan nu het geval is. Tenslotte bestaat een aanzienlijk deel uit zuurhoudend papier dat met de tijd uiteenvalt en vanwege hoge ontzuringskosten al is opgegeven.
Was er aanvankelijk sprake van dat FamilySearch gevraagd zou worden de films te verwijderen, vervolgens waren er archieven die toestonden dat vrijwilligers de scans verbinden aan de gegevens in WieWasWie. En dat is vervolgens weer gesaboteerd door FamilySearch doordat directe links niet meer werken, en waarmee heel veel vrijwilligerswerk teniet is gegaan.


Start : 23 Februari 2015 | Laatst bijgewerkt : 31 december 2017
Castricumse handschriften


Handschrift Joan Noorman

Handschrift pastoor Joan Noorman (1663-1692)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Ondertrouw 1708

Ondertrouwakte 1708
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handschrift Wilhelmus Cavelier

Handschrift pastoor Willem de Ruijter (Guilielmo Cavellier) (1705-1723)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handschrift Leonard Tempelaar

Handschrift schout Leonard Tempelaar (1734-1779)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handschrift schout Leonard Tempelaar

Handschrift secretaris en vervolgens schout Leonard Tempelaar (1730-1779)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handschrift Joannes Kerkman

Handschrift pastoor Joannes Kerkman (1724-1765)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handschrift schout Joachim Nuhout van der Veen

Handschrift secretaris en vervolgens schout Joachim Nuhout van der Veen (1778-1814); mogelijk is het schoonschrift van diens echtgenote Elisabeth Fabritius, maar kladversies in ander handschrift zijn niet bekend.
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)